28 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

28 Ocak 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

Sayfaya ait küpürler

 Ticari muvazene hakkında tetkikat Âli iktisat meclisi ticari muvazenemiz hakkında tetkikat yapılmasına karar vermişti. Bu...
 Volterin -Evi yıkılıyor Meşhur fransız edibi Volterin Cenevredeki - evinin belediye tarafından yıktırılacağını İngiliz...
 |lmir çırpada || Sihirli toprak ! Tramvayda orta yaşlı iki ermenil aretli hararetli konuşuyordu: — Bu bahçenin toprağında bir
 Karaya oturan vapur Tekirdağ vapurunun zenciri kısa mı idi? Bundan bir kaç gün evel Tekirdağ vapuru Ereğli limanında karaya
 Senayi ve maadin bankası müdürlüğü Sanayi ve maadin bankası müdüriyetine Ticaret müdüri umumisi Sadettin beyin tayin edildiği
 Mavuna buhranı Liman şirketi Bartına mavuna siZarîş ediyor Biman şirketi mavuna buhranına karşı çareler aramaktadır. Bu...
 Yol ortasında su alınır mı? Sabahları köprüden 10,15 de harekete derek Kadıköye ve Ada“lara giden vapurun Kadıköyünden saat
 İstanbulun sihhatı Şehrimizde grip vekayü çogaldı Havaların mütemadi tebeddülleri dolayisile şehrimizde grip vekayii...
 Erkek h İzmirde k mamında dört kadın münasebetsız bir vaziyette yakalanmışlardır. Erkeklere mahsus olan hamama dört kadının
 cRusyaya portokal ihracatı Dörtyol portakal tacirleri Rusyaya yapılacak ihracat hakkında Iktisat vekâletine şikâyette...
 Dedikodu: Muktesit bir koca Söz aramızda, Sami bey müthiş kılıbıktır, karısından çok korkar. Sami beyin zevcesi Lütfiye hanım
 Bir davet Berlin Asarı atika enstitüsü nisanın yirmi üçünde beynelmilel büyük bir ictima aktedecektir. Bu büyük ictimaa İzmir
 Yıldız davası Defterdarlık Ema netin protestosuna cevap verdi Yıldız Sarayı müsteciri, Emanet aleyhine bir dava ikame etmiş
 Rüsumat müdürleri Müdürler Ankara da içtimâ ediyorlar Rüsumat umum— W memleketteki bütün Rüsumat Baş müdürlerinden mürekkep
 250 bin lira içki kaçakçılığı için en müessir çareyi gösteren adama veriliyor Amerikada çki kaçakçılığına mani olmak için her
 Rusyaya portokal ihracatı Dörtyol portakal tacirleri Rusyaya yapılacak ihracat hakkında Iktisat vekâletine şikâyette...
 Futbol maçında bir oyuncunun ayağı kırıldı Salihlide — yapılan bir — futbol maçinda oyunculardan Şevket isminde bir efendi;
 Soygun yapan iki şaki yakayı ele verdiler Kemal paşa ası - civarında bir soygun vakası olmuş ve haydutlar yapılan takibat...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

28 Kânunusani 1929 Sihirli toprak ! Tramvayda orta yaşlı iki ermeni bararetli hararetli konuşuyordu: — Bu bahçenin toprağında bir keramet var ... Geçen hafta bir tutam alıp bizim kadının cebine koyacak oldum... Ne hoppalık kaldı, ne sürtüklük kaldı ne de arsızlık ... — 'Aman deme Haçik efendi?. Şundan ben de alayım kuzum... İki adam daha bir. hayli çene çaldılar. Bunlardan uzum boylusu | bir bahçenin toprağındaki kera- meti anlata anlata bitiremiyordu. Ben de &deta adam akıllı me- çaklanmıştım. Tramvay / Yediku- İeye gelince hep birlikte indik.. Onlar telâşlı adımlarla sur kapı: sından dişarıya çıktılar.. Ben de arkalarından... Yürüdük, yürüdük tozlu yollar- ban, bostanların arasından geçtik Rehberlerim bir bahçenin önünde durdular... Diz çöküp istavroz çı- kardıktan sonra içeriye girdiler... Etrafına göz gezdirdim... Bizden başka kadınlı erkekli ©en on beş kişi bu esrarengiz bahçeye doğru geliyorlardı. İçeri girdim... İki ermeni dos- tum epice açılmışlardı.. Onlara yetişmek için adımlarımı açtım.. Rehberlerim Kilise gibi, Manastır gibi, Ayazma gibi taştan yapıl- mış küçük bir binanın önünde durdular. Bu bina bir katlı idi ve yalnız bir tek penceresi vardı. Ermeni dostlar süzülür gibi ka- pıdan girdiler... Ben de bir kola- yını bulup içeriye daldın.. karanlık bir yerdi burası. Göz gözü gör- müyordu.. Ayağım bir şeye takıldı sendeledim.. — Yarı — karanlığın 1£ndn garip bir ses Latince alar — okuyarda.. — Gözlerim karanlığa alışınca etrafımda Bürü insan gördüm.. Rehberlerim fam benim yanıma - oturmuşlardı. Dikkat ettim ikisinin de görleri kapalı ikisi de kendilerinden geç- miş bir halde... Bu garip kilisede sıra filân yoktu.. Herkes yere gömelmiş oturuyordu. Karanlıktaki ses uzun müddet devam etti ve nihayet — sustu. Bu esnada kanburumsu bir papas elinde bir tepsi kalabalık arasında dolaşmağa başladı. Herkes papasın tepsisine elini “ezatıyor, bir şeylere alarak cebine am toprak.. Ermeni dost- n bahsettikleri sihirli toprak bu olacaktı. — Derhal bir tutam aldım, bir kâğıda sararak cüzdanımın içeri- sine koydum.. Bu esnada gözüm bizim rehberlere ilişti.. Hayret !.. Herifçioğulları önlerinde oturan iki genç kadınla mütemadiyen İşaretleşiyorlar. Ayin bitip her kes dağılmağa başlayınca baktım bi- zim ahbap çavuşlar kadınlarla kol kola... İçimden: — İşte, dedim, si ermeni dostlara yaradı Fakat bu esnada dehşetli bir gürültü koptu. İri yarı iki kadın : — Sizi utanmazlar Bi: adamı böyle takip ederiz işte. Diye bağırarak rehberlerimin E:enne atıldılar sille, yumruk, kme gırla gitmeğe başladı. Dostlarımı o feci vaziyette bırakarak tramvaya atladım.. Bi- letci geldi, fakat elimi cebime attığım zaman bir de ne göreyim?. Cüzdanımın yerinde yeller esi- yor.. 'arama, vesikalarıma filân yan- myorum kör - olasıcanın ” içinde uğurlu topragım vardı, onu kay- bettim, ona yanıyorum. Hikmet Feridun toprak Mavuna buhranı Liman şirketi Bartına mavuna siZariş ediyor Biman şirketi mavuna buhranına| karşı çareler aramaktadır. Bu hususta meclisi idare ııııhııdıu G Mavunalar iki ay sonra İimahı- mıza gelecektir. Bundan başka şirketin Holan- daya sipariş ettiği dubalar mayista limanımıza gelecektir. Bu itibarla Ha buhranı üç ay sonra halle- dilmiş olacaktır. Yol ortasında su alınır mı? Sabahları köprüden 10,15 de harekete derek Kadıköye ve Ada- "lara giden vapurun Kadıköyünden saat tam 10,35de hareket etmesi lâzımdır. Halbuki, geçen perşem- be günü, vapur zamanında Kadı- köyüne vasıl olmuş, yarım saat su almakla meşgul olmuş ve niha- yet 11,5 geçe Kadıköyünden ayrılnıştır. Seyri Sefain idaresi, geferlerin intizamını ihlâl etmeye- cek sürette, vapurların sü, kö- Mür ve emsali malzamelerini dah: evel temin etmesi gayret etmelir Istanbulun sihhatı Şehrimizde grip vekayü çogaldı Havaların mütemadi tebeddü- leri dolayisile şehrimizde grip vekayli çoğalmıştır. Son günler zarfında görülen grip vakaları kulak rahatsızlığı tevlit ediyor. İzmirde On günden beri Grip lğın halindedir tahminlerine göre elyevm İzmirde Gripten yatan- ların adedi altı bini mütecavizdi Bu meyanda Vali Kâzım paşa ile Defterdar Kemal, Polis —mü: yeti kısmı idari reisi Sait beyler rahatsız bulunduklarından makam- larına gelememektedirler. Ticari muvazene hakkında tetkikat Âli iktisat meclisi ticari muva- zenemiz hakkında tetkikat yapıl- masına karar vermişti. Bu tet- kikat Ankara, İstanbul, İzmir, odaları tarafından — yapılmaktadır. Ticari muvazene komisyonu dün ilk içtimamı aktetmiştir. Senayi ve maadin bankası müdürlüğü Sanayi ve maadin bankı düriyetine Ticaret müdüri u misi Sadettin beyin tayin edi diği “teeyyüt etmiştir. Evelce sanayi ve maadin müdürlüğü için Yusuf Ziya beye 1500 lira maaş teklif edilmişti. Sadettin beyin 750 lira maaşla bi zifeyi kabul mü- söyleniyor, Erkek hamamında 4 kadın İzmirde çecilerde Lüks ha- mamında dört kadın münasebetsiz bir vaziyette yakalanmışlardır. Erkeklere mahsus olan hamama dört kadının girdi; ören ahlak zabıtası memurları şüpheye düş- müşler ve takıbata / koyulmüş- dardır. Neticede kadınların hamam da- bilinde vaziyetleri tespit olunmuş ve kadınlar muayeneye sevk edil- mişlerdir. Tekirdağ vapurunun zenciri kısa mı idi? Bundan bir kaç gün evel Te- kirdağ vapuru Ereğli limanında karaya oturmuştu. Tekirdağ va- puru henüz tahlis. edilememiştir. Bu kaza hakkında elde ettiğimiz Mmalümat şudur: Tekirdağ vapuru limanımızdan Ereğliye gideceği zaman deniz ticareti “müdüriyeti fen heyeti tarafından muayene — edilmiştir . Neticede vapurun sefere müsait olduğuna karar verilmiştir. Diğer taraftan vapurun çarkçı başısı zencirin kisa olduğuna dair bir rapor vermiştir. Bu rapora cevap verilmemiş, Tekirdağ vapuru Ereğliye hareket etmiştir. Ereğli önünde fıştına — başlamış, - vapur demir atmağa mecbur. kalmıştır. Fakat demiri denize atmak bir mümkün olmamıştır. çünkü zencir kısa olduğu için çapa denizin dibine inememiştir. Ereğli limanında şamandra ol madığı için mutlaka demir atınak zarureti hasıl olmuştur. Demiri atamayan vapur suların cereyanına | kapılmış, yanı başında bulunan | bir vapurla müsademe etmiş, bu | müşademe pek hafif olmuştur. | Nihayet Tekirdağ vapura karaya oturmuştur. Bu vapür. kömür şilebi olduğu için yolcusu yoktu, hadise hak- kında Ereğli liman dairesi tarafın- | dan tahkikat yapılmaktadır. Akhisar bankası Akhisar tütüncüler bankağa İş bankasına iltihaka karar - veriniş- tir. İş bankası Akhisarda bir şube açacaktır. AMNARAARINNUNINNNKİRbAaANNUNTAMAKADaNmeNmN ada 250 bin lira içki kaçakçılığı için en müessir çareyi gösteren adama veriliyor Amerikada içki kaçakçılığı 'na mani olmak için her sene milyonlarca lira sarfedildiği halde bir türlü kaçakçılığın önünü —almak kabil olmamış- tır. AUA M Çati Mla kaçakçılığa karşı en müessir ça- reyi gösterecek olan adama 250 bin lira vereceğini ilân ederek bir müsabaka açmıştır. Müsabakaya iştirak edenler j de M. Çester Mils isminde biri Cenevredeki evinin belediye ta: rafından yıktırılacağını İngiliz zeteleri haber veriyor. "Les De- kices,, namımı taşıyan bu - bina 1754 senesinde Volter tarafından sakın alınmıştı. Volter burada dört sene yaşa- mıştı. :Bu tarihi binanın diğer köhne binalar ile birlikte yıktırımaması ve tamir edilip bir abide gibi muhafaza olunması için bir heyet teşekkül etmiştir. Yıldız davası Defterdarlık Ema- netin protestosuna cevap verdi Yıldız Sarayı müsteciri, Emanet aleyhine bir dava ikame etmiş ve 5,5 milyon lira zarar istemişti. | nanet bu davaya kendisinden | ziyade — Defterdarlığın — muhatap olması Jâzım geleceğini —iddia ederek Deftedarlığa bir protesto göndermiştir. Emanet bu protes- toda Defterdarlığın Mahkemeye müracaat —ederek dahili dava olmasını istemiştir. Deftardarlık Emanetin bu. protes- | tosuna cevap vermiş ve böyle bir talebin kanuna mügayır olduğunu ve Emanetin mahkeme huzurunda böyle bir talepte bulunabileceğini bildirmiştir. Istanbulun iktisadi v. İktisat vekâleti İstanbulun ikti- aziyeti hakkında Ticaret iyetinden rapor istemi Bu rapor sanayi Maadin zirazt Baytar müdüriyetleri - tarafından ihzar edilecektir. Raporda İstan- bul muntakasının ticari ve zirai vaziyeti anlatılacı Raporu tanzim için bir komis- yen teşkil edilecektir. Rüsumat müdürleri Müdürler Ankara da içtima ediyorlar | Rüsumat —umor memleketteki bütün Rüsumat Bış müdürlerinden mürekkep bir içtima yapılmasına karar vermiş ve bütün başmüdürleri Ankaraya çağırmıştır. Başmüdürler. içtimamda - İzmir ve İstanbul gümrük memurları arasında yapılması düşünülen te- beddüller meselesinin göröşülmesi muhtemeldir. Bir davet Berlin atika enstitüsü misanın yirmi üçünde beynelmilel büyük bir ictima aktedecektir. Bu büyük ictimaa İzmir asarı at mühipleri cemiyeti davet edilmiştir. Gönderilen — izahnamede içtima için — Rayhiştag — sarayı — ha- rlandığı bildirilmektedir. Cemi- yet namina içtimaa kimin iştirâk edeceği hakkın da henüz verilmiş bir karar yoksada Aziz beyin git- mesine ihtimal verilmektedir. Rusyaya portokal ihracatı Dörtyol portakâl tacirleri Rus- yaya yapılacak ihracat hakkında İktisat vekâletine şikâyette bulun- muşlaradır. Asari birinciliği - kazanmıştır. Yakında d M. Milsin J'cn!iiğî tedbirlerin | Bt sikâyetlere göre veküâletin tatbikına başlanacâkiı Dört yol mıntakasına pek az pör- | takal ayırdığı iddia edilmektedir. Şehrimizde buluan Dört yol Portakal tacirlerinden mürekkep tini viyaret etmişler Rusya ihra- tatı meselesi hakkında Ticaret müdürü Mühsin beye izahat ver- mişlerdir. Ticaret müdüriyeti Dört ekâlete ticari münasebetimiz Çekoslovakya konsolatosu mem-. leketimiz ticaretine dair ticaret odasından bazı malümat almıştır. Konsolato odanın gösterdiği hilâta teşekkür etmiştir | | ikod Muktesıl bir koca Söz aramızda, Sami bey müt- biş kılıbıktır, karısından çok kor- kar. Sami beyin zevcesi Lütfiye hanım hasis mi hasis, cimri mi cimri dir. Aksiliğe bakınız ki Sami bey de para harcetmesini sever. Zavallı adamın para harcedip te sefahat filan yaptığını zannetme- yin.. Hayır, hayır.. Sami beyin böyle bir şey ne haddine düşmüş.. Onun bütün merakı meyva, kravat çorap gibi şeyler almaktır. Adam- | cağız karısından pek korktuğu için aldığı şeyleri ancak yarı fiya- tımı Lütfiye banıma söyler. Geçen gön Sami bey Beyoğlu magazalarından birinin camekâ- hında gördüğü 3 çift çorabı pek begenmiş ve bunların üçünü de satın almıştır. Lütfiye hanım ko- casına — çorapları kaça - aldığını sormuş. Sami bey: — 80 kuruş.. 'Demi; Lutfiye hanım kocasınm'işküzar- lıgına memnun olarak hiç lüzümu yökken birden 3 çift çorap satın almasına ses çıkarmamıştır. Lâkin ertesi gün çoraplar dikkat edince bunlardan bir çi tinin tek tek olduğunu görmüştür. Bünün üzerine muktesit kadın derhal kocasından öğrendiği dük- kâna gitmiş çorapları degiştirdikten — Bana bunlardan iki çift da- ha sarın. Demiştir. Dükkâncı paketi yap- mış ve Lütiye hanım yeni aldığı çoraplar için seksenerden 160 kuruş vermiştir. Dükkâncı: — Hanım efendi daha 140 ku- ruş isteriz.. Diyince Lütfiye ha- — Aman nasıl olur bizim bey bu çorapların aynını buaradan 80 kuruşa almış.. Dükkan sahibi defterini göste- rerek Sami beyin çorapları 150 şer kuruşa aldığımı isbat etmi; O gece beyi başına gelenleri ne siz sorun ne de ben söyleyeyim.. (Dedikoducu) zavallı Sami aANUANANIDUNUNAUAAddIşNamumunaaNmnmanmmunz Futbol maçında bir oyuncunun ayağı kırıldı Salihlide — yapılan - bir - futbol maçında oyunculardan Şevket is- minde bir elendi; arkadaşlarından Rağıp efendiye tekme ile vurmuş ve ayağını kırmıştır Oyunda — arkadaşının — ayağınin kırılmasına — sebebiyet — vermekle maznun Şevketin cürümdeki alâ- kasını tespit etmek istiyen Salihli Müddel —umumisi — fatbola — vakıf üç müthassısın ehli vukul olarak dinlenmek ve hadiseyi tetkik etmel ürere Salihliye gönderilmesi İz- mir müddei — umumtliğine muştır Harcıralıları mütabassıs yaz. gönderilmiş Tatbolcunun için İzmir bbü da tta bür Saygun yapan iki şaki yakayı ele verdiler Kemal paşa kazası civarında bir soygun vakası olmuş ve hay- dutlar yapılan takibat sayesinde eleçirlmiştir. Kemalpaşa kazasının Halilbeyli köyünden İbrahim oğlu Nuri gece Parsadan kendi köyüne gelirken iki silâhlı şahsın pususuna düşe müştür. Bu iki şahs ölümle tehdit etmek suretiyle Nurinin üzerinde bulunan 52 lirasını ve elbiselerini almışlardır. Soyguncur lar biraz sonra yakalanmışlardın

Bu sayıdan diğer sayfalar: