24 Şubat 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Lenin vapuru Büyük çekmece civarında karaya oturdu Dün İzmirden limanınıza gelmekte olan Lenin vapuru Büyük çekmece cıvarında
 İzmirde kar fırtınası izmir 22 (A.A) — İki günden i devam eden Poyraz fırtınası sabaha kaşı şiddetini pek fazla artırmıştır.
 Loyt Corcun kızı Avam kamarasın mebus olarak giriyor Loyt Corcun kızı Miss Megan lngil(crcnin meşhur başvekillerinden ve...
 Havrlar çok soğuyacak Şimali garbiden soğuk dalgası geliyor vrupa ekisp_resi gene Çerkes köyünde kara saplanıp kaldı İki...
 Buz kitleleri Tarnadan iki kilometro büyük- : Iüğlmde buzlar gelıyor Yımı Şehbendenmızden İstanHul Vilâyetine gelen bir...
 Ankarada binicilik yarışları yapıldı Muhafız süvari bölükleri zabitanı arasında yapılan birincilik müsabakasında birinciliği
 Seyrisefain vapur: ları nerede! Fırtına yüzünden vapurlar ne Karadenize nede İzmir hattına gidebilmektetir. Seyrisefain...
 Konservatuvar heyetinin seyahati Bu sene şark vilâyetleri ziyaret edilecek Konservatuvar müdürü Ziya bey Erzurumda çok...
 . Kar ve otomobiller Dün bazı şoförler, müşterile rinden hafif bir karı behane ederek geçen tipide konan yüzde 50 zammı talep
 Söz kitabına hazırlık Darülfünun müderrisler meclisi yarın toplanıyor Her fakülte kendi mesleğine ayit ıstılahları tetkik...
 Fevzi Paşa Hz. İzmirde bulunan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Pş. Ha bu gün Ankaraya hareket edecektir....
 Necati B. mektebi Edirnede ki Karaağaz şehir yatı mektebine Mustafa Necati Bey şehir yatı mektebi ismi verilmesi için Maarif
 entle_r_gtladı Havalar böyle giderse Taksim suyu kesilecek Son fırtına yüzünden İstanbulun zararı , tahmin — edildiğinden...
 -Havalar çok soğuyacakmış Kandilli rasathanesine göre hava kapalı olacak ve hafif kar yağmakta devam edecek, rüzgâr şimalden
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberleri AKŞAM Her gün 8 sahife — SS N1 — No: 3726 PAZAR — Şubat 1929 Fiati $ kuruş Havrlar coh soguyacak Şimali garbiden soğuk Se a Belyor Avrupa ekispresi gene Çerkes köyünde kara saplanıp kaldı İki gündür yağan kar fasılayla devam etti ve ediyor. Dün geçe Yarısından sonra şimal rüzgârı bir aldı. Tramvay şirketi müte- madiyen yollarını temizliyor. Yeşilköy rasathane merkezinin giddetlerdi, —soğuk — ziyadeleşti. — dün gece radyoya verdiği rapor- buz tuttuğundan munaka- ve şimali güçleşti Emanet kalabalık — garbiden şiddetli bir soğuk dal- VA “gene Çerkö- yünde kaldı. Sirkeciden hareket eden ekspres “de kabakçadan öteye gidemedi. Bu sabah imdat bane yokuşundaki / incimatın tat- | birine başlandı. Kar ne kadar şiddetlense, tipi #ekadar artsa, bu sefer şehirdeki hayatin felce uğraması ihtimali onımââı Emanet teda- dik hatlarında arıza yoktur. — Lenin vapuru Büyük uıkııı_u—ı—u' rında karaya oturdu Dün İzmirden limanısıza gel- mekte olan Lenin vapuru Büyük çekmece cıvarında karaya oturdu. Geç vakte kadar uğraşıldıktan sonra yüzdürülen vapur 12 saatlik bir teehhürle bu sabah limanımıza geldi. Tarnadan iki kilemetro büyük- Tüğünde buzlar geliyor. 'Yarna Şehbenderimizden İstan- pul Vilâyetine gelen bir telgrafta arasında iki kilometre e buz kitle- leri bulundugu bildirilmektedir. Bu buz parçaları şimdiden ce- nuba doğru sür'atle ilerlemekte- dir. Vammadan gelen bu haber Bütün vapur idarelerine bi Varna ile miştir. Dün bazı şoförler, müşterile - « » oj rinden hafif bir karı behane ede- Ankarada binicilik | sek geçen tipide konan yüzde 50 zammı talep etmekte idiler. yanşıan yaplıdl Geçenlerde konan yüzde 50 zam, havalar düzelir düzelmez kaldırılmıştı. Emanet Seyrü Sefer merkezi bu yüzde S0 zammı ye- niden ihdas etmemiştir. Yüzde 50 zammı alan şoförlerden, fazla verilmiş olan ücret Seyrü sefer vasıtasiyle derhal istirdat edilebilecektir. Taksi saatlarının bozukluğutu iddia eden şoförların çalışmaları menedilecekti, Muhafız süvari bölükleri zabi arasında yapılan birincilik müsa- hıkı_mıd birinciliği (146) santım İrtif: aşmak - sureti ci “mülâzım Nazım Bey (120) santim irtifandaki manü jmak suüreti ;ı, İnegöllü Rifat fendi kazanı izmirde ke kar ar fırtınası izmir 22 (ALA) — İki günden ri devam eden Poyraz fırtınası ün sabaha kaşı şiddetini pek artırmıştır. Karla — karışık | fırtına büküm sürmeotedir. Sir vapur karaya oturdu Geçenlerde limanımızdan kab | Tervizio — ismindeki italyan yapuru bavazın fenalığı dola- oturmuştar . Seyrisefain vapur- ları nerede? Fırtına yüzünden vapurlar ne Karadenize nede İzmir hattına gidebilmektetir. Seyrisefain idaresinden aldığı | mız malümata göre Mahmut Şev- ket paşa vapuru İzmirde, Reşit Paşa Trabzon limanında bulun- maktadır. Dün İzmir vapuru fır- tına yüzünden İzmir — postasını yapamamıştır. ile Batum İimanında karaya ireni gönderildi. Yeşilköy ve Pen- Kar ve otomobiller Havalar çok so- guyacakmış Kanllilli Tekkikarestai yöre hava kapalı olacak ve hafif kar yağmakta devam edecek, Tüzgâr — şimalden — esecektir . Dün gece rüzgürın sür'atı sa- niyede 14 metro idi: Hararet W nakıs 4 dür. Bentler çatladı Havalar böyle giderse Taksim suyu kesilecek Son fırtına yüzünden İstanbu- lun — zararı , tahmin edildi- ğinden fazladır. Bu, en ziyade binalar ve inşaat üzerinde tesi- ratını gösteriyor. Evelki kar zaten harap — olan ve — tamir kabul etmeyen harap yerleri, bir çok Masraf ihtiyarını mucip olacak derecede harabiye duçar etmiştir. Emanet, soğuklar başla- dan — evel — Büyükderedeki geei a 'den — bire — bozdu havalar ve bir işe başlanamadı. . Alınan g ve kar bent- lerdeki ti çoğaltınıştır. Şayet bir hafta, on güne kadar havalar düzelmezse bentlerdeki harabiyet tamir edilmeyecek dere- ce mühim olacak ve taksim suyu kesilecektir. Loyt Corcun kızı mebus olarak giriyor İngilterenin meşhur başvekille- rinden ve fırka İiderlerinden olan Loyt Corcun 25 yaşındaki kızı, Miss Megan Loyt Corç - öteden beri natıkaperdazlı l ka, son günlerde Miss nebusluğa namzet olarak göstermiştir. Bu münasebetle genç kızın resmini dercediyoruz. Avam kamarasına Loyt Corcun kızı Miss Megan | ek | ziyade — ehemimiyeti hi Konservatuvar heyeti bu yaz Şark vilayetlerine seyahat edecel- | tir. Konservatuvar heyeti şimdiye | kadar üç seyahat yapmış ve halk şarkıları toplamıştır. Anadulunun şark — tarafındaki — şarkılar da bu yaz elde edilmiş olacaktır. Seyahat için şimdiden hazır- lıklara başlanmıştır. Bu cümleden olarak şarkıları zaptetmek için dört diktafon aleti daha celbe- halli oyonlar'da sinemaya alıma- caktır. Konservatuvar müdürü Ziya B. bu. seyahattan bahsederken di- yor ki: | — Şark vilâygit- seyahatösiveiç valnız itil havalinin 'şarkıları pek Elde mevcut olan turna| bu senenin en çok — eseridir. hyacağız. En evel karadeniz şar- kılarını toplayacağız; ondan sonra Darülfünun Darülfünun ede- biyat, fen, hukuk fakülteleri müder- risler meelisi yarın toplanıp, Ankarada | Başvekil İsmet Pş. — İğezE Hiz. inin riyasetinde müzakere — edilen » ÖŞ ıstılahlar — mesele- siyle meşgul olacak. Yarınki - toplar- mada, her fa- ]' küte, meclisi, B kendi mesleği da- linde ıstılahlarla meşgul olacak ve encümenler teşkil edip faaliyete geçecektir. Yeni ıstılahlar tespit edildikten Necati B. mektebi Edirnede ki Karaağaz şehir yatı mektebine Mustafa Necati Bey ir yatı mektebi ismi verilmesi HK Hati yaktletden 'ülaaade istendi. dilmektedir. Bundan başka ma- | ae » ııhmuı-ıı ııııî ııı Konservatuvar heyetmm seyahati Bu sene şark vilâyetleri ziyaret edilecek Konservatuvar müdürü Ziya bey Erzurumda çok mükemmel halk şarkıları bulunacağını ümit edıyor Oraya - gittiğimiz zar ç müessir şarkılar bulacağımıza şüp- Em'_h he yoktur. amumda b Seyahatımıza Trabzondan baş- | Şlinlere, M k . Sağmuml et a an Söz_ _İzilabma hazırlık müderrisler meclisi yarın toplanıyor Her fakülte kendi mesleğine ayit ıstılahları tetkik edecek sonra toplanması yapılıp, bulunam. ılahların kabulü tekrar müza- re edilecek ve kat'i karar verir lecektir Fevzi Paşa Hz. İzmirde bulunan Erkânı Harbi- yei Umumiye Reisi Fevzi P. Ha bu gün Ankaraya hareket ede- cektir. ua

Bu sayıdan diğer sayfalar: