24 Şubat 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

24 Şubat 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Şubat 1929 Akşam Resimli dünya şuunu Dünyanın her tarafında kürk sanaylii artıyor, istanbulda da kürkçü dükkânları gittikçe çoğalıyor Bu sene moda olan kürklerden bir kaçı Son zamanlarda memleketimiz- | de kârlı bir iş meydana çıktı ? Kürkcülük. Şimdi hemen hemen ber kadının bir kürkü / vardır. Kürkü olmayanlar da yakalarında kollarında birer parça kürk taşı- ııkhdır!ır Çok yakın zamana kadar Bldü aat salarlır aki gaman adamları giyerdi. Bunun için kürkçülük evvelden Manyatizma ile hırsızlı Nis şehrinde bir italyan kadını bir erkeği manyatize ederek bütün parasını ele geçirdi Manyatizmacı kadın, Paolina Son günler zarfında Fransada Nis şehrinde geçen bir vaka her- kesi hayrette bırakmaktadır. Nis su şirketinde memur olan Vensan Polidor isminde bir İtalyan Paolina — isminde - bir — İtalyan kadınile ahbap olur, birlikte düşüp kalkmağa başlarlar. Bir gün öğle yakti Tokantada yemek yerlerkem kendinde bir gayrı tabiilik hisse- der, karşısında - oturan halini anlatmak ister; dırdığı zaman Paol gine, dik dik baktı; Bu nazarın tesiri altında, Vensan (radesinin kesildiğini bisseder ve Ayağa kalkan — Paolinanın — 5: kettiği yere doğru — yürü başlar. | | | 1 Oi | | seyyar bir iş halinde bulunuyordu Şimdi İstanbulda kürkçü dükkân- ları zaman geçtikçe artıyor. Bizde kürk ihracatı idbalattan daha ziyadedir. Mamafih ithalatta eski senelere nazaran ziyadeleş- Meselâ 925 senesinde memle- kete 126000 liralık ithalât yapıl- dığı halde 925 senesinde itbalât Her gün yemekten sonra doğ- ruca/ işine giden Vensan © gi Paolinanın — sevkile değil | evine gider, dolabıni açar, ban: | kada bulunan parasının cüzdanımı | alır. Gene Paolinanın sevkile ban- | kaya gider, 600 franklık mevcut | parasını almak için Tâzim gelen | Muameleyi yaptırır, aldığı paraları Paolinaya verir ve beraber bir kahvehaneye giderek birer kadeh şerap içerler. Bundan sonra Paolina yerinden kalkar Vensanın elini sıkar ve kahvehanden uzaklaşır. Bes, on dakika sonra tabü ha- Hne avdet eden Vensan bu saatte kahvede ne aradığını düşün öğleden beri geçen har, derhal Rolise koşarak başın: dan gçen vakayı anlatır. Polisin bütün gayretine rağmen hırsız elde edilememiştir. Şimdi herkes manyatizma edilmekten korkuyor, ve yabancı- | olarak çıkmakta, lara karşı şüpheli nazarlarla ba- kıyormuş. Fare azmanları I'x kedilerinden on on beş misli kedileri — olduğu erkesin malümudur, Ahiren, Antil adalarında ev fare- lerinden on on beş misli büyük yaban fareleri de Bunların itlâfı için bulunmuştur. adada yaban kedilri üretilecektir. |* miktarı 304.593 liradır. 925 serie- sinde 2 milyon Hralık kürk ihraç edilmiştir. Bize en çok kürk satan Alman- yadır. İhraç edilen kürkler ham ithal olunanlar: da terbiye edilmiş bir halde gel- “mektedir. — Son zamanlarda İstanbulda bo- yama ve terbiye etme gibi kürk sanayüi — başlamıştır, k Kocasının ettikleri! Bir kadın 132 saat! anlattı, daha 100 saat anlatırmış ! Madam Vilson Nevyorkta bir talâkat müsaba- kası yapılmıştır. En uzun müddet ve en güzel söz söyliyen Hüi azkalak' çe mükafat ua 1000 dolar alacaktı. Birinciliği Madam Vilson isminde bir kadın kazanmıştır Bu kadın hiç durmadan yüz otuz iki saat mütemadiyen söz söylemiştir. İntihap mevzu “kocamın bana ettikleri, imiş. Mister - Vilson daha yüz saat söyleyecek bulabileceğini iddia et- mişsede hakem heyetinin taham- mülü kalmamış, kendisine 1000 dolar vererek birinci ilân etmiştir. Beynelmilel maçlarda futbolcu larımız yeniliyorlarsa da, eli bay- raklı mahalle kocakarılarımızdı birini bu musabakaya göndersey dik evelallah galip kelirdik ! Rokfellerin çocuklarına verdiği haftalık.. Mılyarderler paramn kıymehnı anlamak için neler yapıyorlar7 Bir Amerika gaze- tesi, muharrirlerinden birimi Amerika aüb yarderlerile mülâkata memur etmiştir. Mu- harrir, mülyarderlere çöcaklarmım sami bi yüttüklerini, —onlara paranın kiymetini na- sıl anlattıklarını sor- maktadır. Bu mülâkatlar arar sında en şayanı dik- kat olanı M. Y. D Rokfeller edilendir. M. Y. D. Rekfeller yazda Avrupaya se- akakır gübmlş vE GÇ çocuğunu da beraber Ha Onlara bu seyahat esnasında — paranın kiymetini anlayabik meleri için vazifeler venmiştüe. Rokfeller en büyük —— Meşhur büyük milyarder Rokteller oğlu 17 yaşındaki Lavrense haf- | odalarm mevki ve fiatlarının 'tada beş dolar verirmiş Bu pa- | tayini imiş. Haftalığı 3 dolarmış. raya mukabil Lavrensin vazifesi, n küçükleri 10 yaşındaki D mağı aldıkları in vazifesi ise âilenin istediği ikeş Ha Tn l îî:: öte beriyi almak, ve ayak. işlerini öltek ” nti — Gi lli ypanla Hafkada Şizdip dddi ” Helümk ve paraları ödemek imiş. İlnci oğlu 15 yaşımdaki Vinter tonun vazifesi yolda trem ve va- purlardan bazajların çıkarılması, giderken yerleştirilmesi, otellerde Mukaddes Abıdeler Bir Amerikalıya göre, 5re, Dünyanın dört mukaddes Abidesi varmış! vr ııusııı. aldatmak kabil ola- N MN N SAa Amerikadaki garip hadiseler | — Bu mukaddes Abideler şunlar- yazmakla biter gibi değil.. Bu | mış: garabet arasında yeni yeni bir | 1 — Mısırda Luksorda ikinci Ramsesin mezan, takını itikatlar da zaman zaman | 2 — İstanbulda Ayasofya camil, göze çarpmaktadır; işte bir tane | daha: Nevyorkta Parker inşaat | 3 — Kudusde Mecidi Aksa, Şirketi direktörü Mister Parker, |— 4 — Arn mevutin (Nasıradap Amerikada batıl itikatlara çok | hazreti Meryem kuyusu. ehemmiyet — veren — kimselerden | — Mr. Parker bunların/ hepsini biridir. | gördügü için kemı düsyanın Mister Parkerin itikadına göre, | en me: 'Ap bi Dünyada dört mukaddes Abide (addetmekte ti çok acımakta Bu münasebetle *dört muka: Abide, üst olması pek muhtemelmiş! nün resimli

Bu sayıdan diğer sayfalar: