24 Şubat 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

24 Şubat 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

&- Hasan kuvvet şurubu İi ıçınız Nefis veleziz UNİKA-TALMONE Sütlü çikolatasından fazla etikete malik olmak 1929 Nisanında vukubulacak müsabakada kazanmak ihtimalini arttırmak demektii Fazla etikete malik olmak için şimdiden UNiKA-TALMONE Çikolatasını istihlâk etmek lâzımdır. Acenta ve depoziteri: (Tomaselli ) Galata küçük Millet han nümere 12 a Beyrisefain| Mersin sür'at postesi ; Hüseyniye vaparu 24 Şubat Pazar vapuru 26 şubat salı 12 rıbtımından hareket Alhiye, Me Günü akşamı 18 de Sirkeci rih- fimından bareketle ( Gelibolu, dairci mahsus entası kkala, Edremit, Ayvalık, ir)e azimet ve avdet ede 'ük ve yolcu için Emin önü Re- |W (teton ee 2740 G mwcmmm.ngw!_,ggggggg_ alatada köprü başındamer- acemtası telefon Bey Oğlu: 2362, Mes'adet hanı altında Beyaz ve sağlam dişlere, muattar. bir ağza malik olmak ancak Öksijen sayesinde istihsal — olunan ilân 25 şubat pazartesi Trabzon T DA S G aar ingiliz Hüseyin Rüstem vapurları İdarehanesine müracaat. Telefon: İstanbul 2876 “ADLER,, YAZI MAKİNASI (ADLER ) in ufki hurufat tipi imtiyazı münhasıran ADLER yazı makinasına mahsas bir hususiyettir. Diş — macununun BAYRAM MUNASEBETİLE! *f0 80 Kâr etmek ister misiniz? ide 13 nümerolu İstanbulda Emin önünde Köprü mevl ğ z biııımı.ı birinci katındı Arzu olunduğu kadar çok iNGİLİZ PAZARINI kapyalar olanlabiir. İllebet ziyaret ediniz. Hazır ve ismarlama her renkte empermealize ör gabardin pardesülerle ingiliz biçimi (Trinç-Kot) ların müntahap neîıi:dîı;D'îîğîmĞ& e çeşitlerini bulacaksınız .. İmaliyesi itinalıdır. rafından imâl olunmuştur. CeT Bütün dünyada 360000 ma- atış toptan ve perakendedir , Pa ç Türkiye vekili umumilği : İstanbul, Galata Voyvoda h: İstanbul Tramvay Şirketi evkat Tarifesi No"T Fasta katani, Galar B — 1929 senesi Şubatın. 14 inci gönünden itibareı ae : Ramazan servisi z K TEN vi 'ei (Z Pit aa Vokükdl SN gti aa di B d, GA Dd Re HUTUT HAREKET Fastla haraket haraket —| Orientbank binası dahilinde kâin şirket merkezinde sureti adiyede T ü z Shiksü rala 2 | içtima edeceğinden hissedaramı kiramın yevmi mezkürda teşrifleri ç 10 — Şişli-Tünel |şşn e h SS SÖ C a n TTünelleni - Şişliye 9 7022435 Pertev ; GER Ğ a Z0 SS BtRİ Ha eei Si n Tıuı!ı—'l'iınell ö eat 30 5139 24 009 1 — Şirketin 1928 senesi zarfındaki muamelâtına dair meclisi idare E 'a BU ayar a n 6 609 239 | "porunun kiraeti. sansı £| 12 Harbiye - Fatih | 777 b . AW7 2 — Bilânço ve murakıp raporunun kıraeti. Hllozi hür hei S ka ; St 3 — 1928 senesi hesabat ve bilânçosunun tastik ve tasvibiyle senei Mi VCC — im - Sirkecil Te*Simden - Si 5.8 7102005 3 v a | amuattar ki | 15 Taksim - Sirkeci| ŞA A Dü mezküre zarfındaki muamelâtından meclisi idarenin tebriye: D irkeciden - Taksimo Üt a SN a ETE Ha YA Hlre küalerı ada İ ; üit - — Vazifeleri hitam bulan meclisi idare azaları hakkında karar Zi Makadem| SADDA GA Ç0Z me Kazanç veraisi h - 5$ — 1929 senci hesabiyesi için mürakıp intihap ve tayini 18 Taksim - Fatih | a SD c Bogıolanrg r n Beyazta — 9,12 7 00 21 01 Her ay Maliye tahsil şübe- 19 Tatavla -Beyazi| 9 y Maliye si B Tatavlaya 13 7502151 G6 derine verilmesi mecburi olan n , İPEŞNER“PERTUSİN, suruBu| | Zazmüzz'z e Firmalı ” harflerle temiz bir şekilde e n Üa Cıhazı teneffüsi rahatsızlıkları ve bilhassa boğmaca, öksürük, sretlnarmı aei TÜ 22 Bebek-Eninönil 6 Saması (l ümin ee hat eait Defes. daçlğıma en mücsir bir deva Ü E ça Eyeile yalız Akşam 45 221724 41 Tlan he ae Baelemii buk matbaasında satılır. 5 Bw a ütün eczahane ve ceza depolarında bulunur. #a ; G E. TEŞNER - aTanE B S B ü grekari - İDÜN se l v Potstamda eczayı Tıbbiye ve müstehzeratı kimyeviye fabrikası. ARAŞHKİ hastahanesi cik ve - Patihe 20 52 24 DA ) Doktor W| 24 Ortaköy - Fatih y Mi xa 16 a " ERİ: & Ortaköye 243 1 & I: BEEA u Doktor Artin Horhoroni CELĞİ TERD 34 Beşiktaş - Fıthı » BER Se ç ; Tstanbul, Sultan 8 1746 1 Bel soğukluğu, idrar darlığı, prostat bastalıkları" bel gevşek TERLE v liği ile frengiyi en son usul ve ağrısız şiringalarla kat'i tedavi 'ğ b ARM eder. Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında Mektep sokak No, 35. y K B aei 9 700 126 Telefon: Beyoğlu 3152 $ 32 Topkapı-Sirkeci A 2036 100 elefon: Beyoğl AKŞAM & 22 2058 122 Yevmi; Siyasi gürete y Biçak Bi Ö 2 02 ça a -— T v a Satın alırken kattiyen / siyaklamınıy İDARERANE — acumuslek sokağı R 6 63326 50 (KLARFELD ALPAKA ) markasından Yü (ç gel LA © | 33 Yedikule-Sirkeci| Ş'i 300 DASCEĞÜ başka marka vermemelerine dikkat ediniz. Teletan v İere İşled ni p 406 4 ea 2'; âıo 4 : e Her yerde KLARFELD ALPAKA markasını n Yeliraleden * Aaksaraya : isteyiniz, Türkiye için yegâne dipoziterleri FE ; T ” cilikulede raya, 207 J. $pringer ve V. Amon, geet Si 28 ubta İstanbul Hasırcılarda Mcdn.ı han numara 2-4 ABONE ÜCRETLERİ Pera Palae - salonlarında BN n AMĞ el p İt onliğı S00, ç aylığı S00 kunuş Fen Memleketler için * Seneliği 30007 aa Meşhur YAPINCAK Rakısı Glirlemel İçkilerin en nefisidir. Fabrikası Galata/ Bem 1 Sokafı NL

Bu sayıdan diğer sayfalar: