4 Mart 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

4 Mart 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ERüen S ati E5 Akşam İstikbal harplarının Cihan harbinin askeri edebiyata hediye ettiği kelimelerden birisi de Fransızcası “Comouflage,,olan “gizleme, tabiridir. Kelime yeni olmakla beraber, sanat her halde asırlardan beri malüm idi. Eski harplerde de tabü ve sun'i renklerden, maddelerden istifade edilerek gizlenmek ve bu suretle kendisini saklayarak bas- mına o nisbette zarar vermek bilinirdi. | Fakat Ssilahlar şiddetini artır- | dıktan ve bilhassa işin içine tay- | yare de girerek orduların düş- | Manlarını yalnız karşısında değil, başının üstünde de araması lâzım geldikten sonra, gizleme keyfiyeti hanımların hakiki simalarını ört- mesi ve boyanması kadar bir sanat halini aldı. Bu hususta bir fikir verebilmek için bir misal — zikredeceğim : A a aa mıntakasında müthiş bombardı - manlara maruz kalan ufak bir Almanlar tarafından tah- liye edilmiş, ve Alman mevzünin hemen ilerisinde bulunan tepecik Fransızlar — tarafından da — işgal edilmiş. Mühim bombardımanlar- dan sonra tepe üzerinde kalan yegâne ağaç buranın bir vakitler orman olduğunu hatı Müthiş ve muazzam facla.. büyük varyete prograr nümerosu:20 BENiİN HATIRATI Nükili: Kocam, Kuvvayı inzıbatiyedendi. Milli ordu muzaffer olunca Türkiyeden kaçtık. 150 lik listede ismimiz var mı diye bekledik — Hayır efendim... Behi, çocu- &v mutlaka düşürmek istiyorum... Yoksa, — Yoksa? — Yoksa, rezaletti için rezalet olsun? E il misiniz? — Evet... Şey... Hayırl.. — Evet mi hayır mı?.. Açık söy- leyinl — Hayırl — Çocuk kimden? — Kocamdan. RESİMLİ AY Yarın çıkıyor OPERA SiNEMASI KONRAT VAYT-VERNER KRAUS-ANYES ESTERHAZİ tar PRAGLİ TALEBE 16,30-18,30 m: Frankfürt Öperasi harpistlerinden M LİNER tarafindan konser ve komik NİBOR tarafından eğlence'i nümeroler ASKERİBAHİSLER) Yeni bir kelime : Gizleme en iyi ve en emin | tahaffuz vasıtası « gizleme» olacaktır akıllı bir alman batarya kuman- danına daha bir şey hatırlatıı İçi oyuk olarak demirden ve boyadan vücuda getirilen tıpkı agaç şeklindeki —bir — tarassut külesi, gecenin - birisinde - tepe üzerine dikilmiş, diger bataryalar cephe gerisinden bile rahat taras- sut edemezken, akıllı yüzbaşı cephe - ilerisinden — rahat rahat düşmanını gözlemiş. Bu ufak bir. misaldir ve harl umumide bunun yüzlercesi tatbik olunmuştur, fakat yarın akıllara hayret verecek derecede tekem- mül edecek ve bilhassa cephe ge- risinde çok tatbik olunacaktır. Tayyare hücumlarından şebirleri saklamak için aglebi ihtimal haki- ki şehirlerin üstleri perdelerle örtülecek , köprüler , tren yolları gizlenecek ve ötede, sinema stud- yolarındaki gibi mukavvadan şehir- / ler vücut bulacaktır Boyalarla vesaiti harbiyeyi ve insanları değiştirmek için ordular | da koca koca eserler meydana getirilmiştir. tanklar, harp gemil hatta tayyareler kendilerini sis ve domanla, boya ile saklamak n geceli gündüzlü tecrübeler yapıyorlar. bunlara -bakarak şu hükmü - verebiliriz: — İstikbalin en iyi tahaffuz vasıtası “gizleme, M Ş Bu gün elerile suvarede 4 Mart 1929 (Vâ-Nü) — Anlıyamıyorum. — Karmaka- — rışık şeyler — söyliyorsunuz: Demin, “kocam var!,, dediniz Sonra, “kocam yokl!, - dediniz. Şimdi de: “Çocuğun kocamdanl, diyorsunuz. “Ne - söyliyecekseniz adam akıllı söyleyin. İşte, kadının anlattıkları: —"NN., hanım efendi! Ben 'on seneden beri evliyim. Babam, © zamanki idadilerin ve bilâhara sultanilerin — muallimlerindendi | kikat | verdi. E HABERLE H istimali Düyunu ummiye idaresince eski evrakı nakdiyenin tebdili esnas vukua getirildiği yazılan sui i: ait tetkikat ve mübadele edilen paraların tadadı bu gün yarın neticelenecektir. Tereşşüh eden malümata göre tadat neticesinde, yeni evrakı nak- diyenin mübadelesini yapan Os- manlı Bankasının bulduğu fazlalık | 600 küsur bin lira olarak banka- dan Maliye Vekâletine bildirilmiştir. * Tehlikeli binalar ve duvarlar — Şehremaneti Fen işleri Müdi- riyeti kışın yıkılmak tehlikesine maruz kalan binalarla duvarların hemen hedmedilmesi için tetkikata başlamıştır. Bu gibi yerlerin sahip lerine evvelâ tebligatta bulunula- caktır. Kendileri — yıkmazlarsa Emanet yıkacak ve parasını tahsil edecektir. Ortaköy yolunda Feriye saray- larına kadar olan duvarların yıkıl ai DB * Kadriye H. tahkikatı — Kad- riye H. ve rüfekasının tahkikatı devam etmektedir. Nazim B. dün vadı ile meşgul olmuştur. İstintak hâkimi Hikmet B. tah- evrakını - tetkikle - meşgul olmuştu * Kâtibi adillere “Noter,, de- nilecek — Dün büyük millet mec- lisi toplanarak kâtibiadil kanunu- 'nun bazı maddelerini tadili, berri, bahri, havai zabıtanın maarif ver- gisinden istisnası lâyihalarını mü- zakere etti. Tadilâta göre badema kâtibi adillere “ Noter , denile- cektir. * Garbi Trakyalılar — Garbi Evrakı nakdiye sui | de tevkifhanede bazı şahitlerin istic- | Sinema yıldızlarının en büyüğü en güzeli etmektedir. Kasada yalnız 35 santim çıkmış! Son zamanlarda Fransada do- dandırıcılık pek ziyade çoğalmiştır. Gazet dö Frans - vakasından sönra ortaya bir çok dolandırıcır hklar daha — cıktı. — Şimdi de Pariste Piyer Fayol isminde bir adam 3 milyon frank mevduatı yiyip bitirdikten sonra ortadan | kaybolmuştur. Zabıta Piyer Fayolun kasasını açtığı zaman kaç para bulsa be- Her akşam zenç yenirsiniz ? 35 santim ! * Fürk memurları — Hükümet bilümum ec- bir tamim göndererek mevcut memur şehrimizde bulunan nebi Banka ve şirketlerine ve müstahdeminin maaş, mevki bir listenin ve mezheplerini mi tanzimini emretmişti. Bu listeler Ticaret müdürlüğüne gelmğe baş- lamıştır. Şimdiye kadar gelen histelere nazaran bittahsis banka- larda Türk unsuru pek ziyade Bütün İstanbul halkı, şimdiye kadar gösterilen sinema eserleriz en büyüğü en ulvisi, dehakâr EMİL YAİNGS in temsili muazzamı SON EMRi filmi önümüzdeki çarşamba akşamı MELEK SiNEMASINDA RAMON NOVARO elyevm ASRİ SİNEMADA görülmekte olan KORSAN ŞOVALYE filminde bütün temaşakiranı heyecan ve teessür içinde birakmaktadır. Hamiş: Her seansta 500 kişiden fazla yer im varyete br bulamiyarak avdet cae Lora La Plante JORJ SİGMAN ve EDMOND müşterekleri Kedi ve Kanarya filimini MAJİK mutlaka gidip görünüz. İlâveten: SPOR ve GENÇLİK serisinden BİR OTOMOBİL YARIŞI ALHAMRA SİNEMASINDA Gözleri kamaştıran milyonlar ŞEHRAZAT Emsali namesbuk müthiş bir muvaffakiyetle irae edilmekte- dir. Mümessilleri NİKOLA KOLİN, MARSELA ALBANİ VE İVAN PEROVİÇ İlân Viyanada Feniks Sigorta Ankr. sigorta şirketi ile aktet sir mukavele mucibince Tür- kiyede icrayi muamele etmekte | Trakyalılar — gayri — mübadil amlacala aa vakrlaam NLN dke mezlerse — dava açmağa karar verdiler. * Millet “mekteplerinde — dün akşam imtihanlare başlanmıştır. * Ragıp Bey — Yeni Mosko- va sefirimiz Hüseyin Ragıp B. bugün mahalli memvriyetine gi decektir. Yeni Bükreş sefirimiz Sabri B.de hafta nihayetinde gidecektir. * Taksim abidesi — Evelki gün İstanbula gelen 5. Kanonika abide komisyonu âzaları ile temas etmeğe başlamıştır. Diger taraf- tan abidede tetkikat yapmaktadır. * Avrupa seyahati yok! — Şehremaneti bu senki bütçede Avrupaya tetkik seyahati için 10 bin Hiralık — tahsisat ayırmıştı Fakat Dahiliye Vekâleti seyahate müsaade etmedi in bu tah- sisat bütçeden çıkarılmıştır. Bana iyi bir tahsil ve terbiye Sultani mezunesi ” olduğum sene saray müntesibininden “KR., isminde bir zatle evlendim. Kocam, çelebi bir adamdı. Beni seviyordu. Atlar, arabalar, hizmet- çiler , uşaklar.. İşimiz iş, kaşığımız gümüştü.. Elimi işe sürdüğüm yoktu. Tualet masarifinde ifrata vardığım bile kafama kakılmıyardu. Böylece bir kaç sene yaşadım. Bu aralık, kocam, siyasi işlere | Vahidettinin, Feritpaşanmı yar- dakçısı aldu. Kuvvayı İnzibatiye 'teşkilinde bir haylı yararlığı dokun- | du . Kendisine çok nasihatler veriyordum. Milletin iradesine ıt gitmenin cezasız. kalmıyacağını ; bu işi pahalı ödiyeceğini söyliyor- dum. Fakat, dinletemedim. Nihayet, Birinci iğim çıktı: İnönü , İkici İnönü, İ ihmekedi İstanbulda bulunan ecnebi ban- | ka ve şirketlerin adedi 102 dir. | Ticaret mü bir taraftan faaliyette — bulunmakla — beraber ayrı bir liste yaparak Ankaraya gönderecektir. * Şehrimize 450 milyoner gel — Dün “Samaryı 'tik vapuriyle 450 İngiliz ve Ame- | zikak seyyah gelmişt Dün gece Halil Halit B. tara- fından vapurda, seyyahlara inl hakkında, bir konferans verilmiştir. Milyonerlerden mürek- kep olan seyyahlar, bu gün avdet edeceklerdir. * Vilâyet meclisi — Vilâyet dün — Muhiddin Beyin bir nutkuyle açıldı. Gazi ve İsmet Pş. Hz. tına tazimat telgraf- transatlan- bimiz Umumi — meclisi ları çel Sakarya, Dumlu Pınnar galibiyet- leri oldu. İzmir alındı. Ordu İstanbula girdi. Biz, milliyetçilerin aleyhine çalışanlarla beraber, İstanbuldan kaçmaya, San Remoya gitmeye mecbur kaldık. Paramız, günden güne tükeniyordu. Kara li: çıkmasını korkü ve telâş. içinde bekliyorduk. Çok şükür korktuğumuz başımıza gelmedi: kocam, 150 likler arasında yoktu. Bir gün usullacacık İstanbula döndük. Bin türlü takayyütle bir tarafa yerleştik. Kaçtığımın belli etme- mek istiyorduk. Lâkin nafilet "K.R,, fena halde mimlenmişti, Hiç bir yerde, hiç bir iş bulamı- yordu.. — Meseleyi” unutturuncaya kadar bir yere baş vuramıyordu. Nerede o eski saltanat?. * Sinema yıldızları şehrimi: Bulunan sigorta şirketleri hakkın- daki kavanini müceddedeye riayet etmeyen Ankr - şirketini kiye dahilindeki - bilâmum hayat sigortasi teahhudatını Feniks şir- ketine devrettiğini Ankr şirketi poliçalarının vaziulyedi bulunan bil- Gmum sigorta sahiplerine ilâneyler Sigorta — şirkel Ankr — poliça sahiplerinin poliçalarını müstas- ben devr. müamelesinin icrası zımnında Galatata Sen pier Ha- 'nında kâin Türkiyedeki Mü; tine müracaat eylemelerini rica eyler. edilmektedi. irk seyyahal acentası tarafın- dan Holivuttaki artistler cemiye- ziyarete davet tine bir davetiye gönderilmiş Acenta meşhur .sinema artistle: İstanbulu ziyaret ettikleri takdir- de memnun kalacaklarını temin etmiştir. Artık bizim için kara bir sefalet başladı. Bir 'gün: — Ben, lise mezunesiyim. Mu- lik istiyeyiml- dedim. Kocam, beni, olnumdan öptü. muallimliği Düşünün: SO lira maaş... Bütün varidatımız bundan iba- retti. Tam beş sene, “NİN.., hanım, tam beş sene bu minval üzere yaşadık. Ben gecemi gündüzüme katarak çalışıyordum. O, iki odı hk evimizde, yatağa sırt üstü uzanark tenbel tenbel yatıyordu. Bir kaç kereler, kendisine iş bulundu: Tramvayda kodüktörlük, un fabrikasında markacılık, bir l apatımanda kapıcılık... - Bunlar, (Mabatı var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: