8 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

8 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hemon hemen hafta geçmer ki, Avrüya ve Amerika — gareteleri, ları, — filimleri, — Rus Çarı Nikolanın — katlini, — müthiş bir facla halinde ve yepyeni bir gekilde canlandırmasınlar.... Peki, anladık, tutalım ü ( — farreder Tn Kd ) bir İmparatoru, / karımı, kazları , oğlu, etçileri, ve hattı sadık köpeğiyle beraber öldürmek içtimat bir einayet olsun... Kabull., Anladık amma, ya bu hükümdarın işlediği - cinayetler Nikola ki, yakti hazarda da, vakti seferde de, memleketini bir acalp tarıda idare ederdi. - Derebeylerinden ieların viyaklamasından vi olduğu için, komşu / köylüleri, ba müsaadei hazreti şehinşahi seferber, ettiği ve gölü sabahlara kadar dey- nekle dövdürdüğü — menkuldür; » Kera, Nikolanın Harbı Ümümi mes- üllerinden sayılması lâzım geldiği; 100000 Jerce — arkeaşını — Mazliri bataklıklarında ve milyonlarcı diger cephelerde - öldürttüğü na- dece menkül değil muhakkakt © halde, Avrupalılarla Amerika: blar, neden bu Tâyüat ve lâyahi halk kütlelerinin Çar- tarafından öldürülmesini ah © vah içinde tesvir — etmiyorlar — da, — halkin Ceveran — edip müstebit bir bükümdarı haklamasını feci feci dasitanlaştırıyorlar?.. Vokaa; Yanım kirarsa kaza, Halayık kırarsa cera! Zihniyeti mi? — Suriyede şapka Onlar da fes ve kalpağı atiyorlar Suriyede şapka Tehinde küvetli çeryanlar başlamıştır. - Bu mesole hakkında hararetli neşriyat yapık maktadı Halepte çıkan Döğrü Yol ga getesi bu işe evvelâ zabita ser değiştirilmesile - başla- u yok, garetesinin Zabıta serpuşları isimli bir baş makale sinde deniliyor k s0n günlerde şayi yeni bir | dddlaya nazaran Jemmy lamindeki | abila seri polislerde kalpaktan , ji yalarda ismi ve Öşekli Oyayın kabili tarif bir şekli garipten ibarettir Kalpağın asıl vatanı olan Kaf kas dağları iİle Acem ellerinde ahaki başlarındaki serpuşların ma: asızlığını anlayarak. tebdil ettil leri halde bizim hâlâ kalpağı ba Şamirda taşımamız. epice garip bir halti ruhiyedir Kaşin — yağınır ile alanarak tahamımül edilemiyecek derecede ağırlaşan ve kurumak nedir bilmi- yen, yazın tozun toprağın ve bir takımı haşanatın / yovası olan b Küylü —deri gülünçür. Bu tuhaf serpüşü atmakta me dini, ne de mali bir mahur yoktur. asuba ve batıl göreneklere yok. Cesur ve ameli olmak. Taassup hirkasını taşımaktan artık varz. geçelim. İtalya - Arnavutluk * Taymlk , in dipleması Omü > habiri İtalya / hariciye müsteşarı Sinyor Grandının Arnavutluğa ve Macaristana gitmek ürere oldur igunu haber veriyor Amavutlak bükümdarının Ro- siyaret eylemeğe karar verip vermeyeceği — Sinyor — Grandinin kral Zogo ile icra edeceği mülâ- Katın neticesine bağlıdır. Su meselesi Ucuz ve iyi su satmak için yeni bir şirket Dünyanın en güzel menba sulı şehi de mevcut olduğu halde sön zamanlarda maal esef | bulda iyi aa bulmak imkânı ke mamıştır. Şişe içinde bir bardak Göztepe suyunun 5-10 kuruşa, satıldığını hay- retle gören ecnebilerden mürekkep bir grup geçen gün Galata Merkez Rihtim hanında / ietima — ederek Astanbul / halkınin — bütün menba istifade etmesi çare - ve - büyük sularından lerini — düşünmüşl bir sermaye İstanbul menba Osuları — anonim ” şirketi, nami altında bir girket / teşkili için — şehremanetine — müracanta karar vermişlerdir. Belçikahlardan mürekkej ve içlerinde — banı / türkler Tanan — bu olan bur l hremane- Üa autbik' kakapı ” tektlirde şehrimizin 8 yerinde w depos açacak ve halka menba - suları göyet vcüz olarak satmak . üzre teşkilât yapacaktır. Şehrimizin etrafi menba sulariyi olü Solduğu — halde halkımızın, bilhassa — İstanbul — ehali b sulardan istifade edememesi cid- den çok acı bir şeydir. Geçende bir kariimiz, Galatada iyi # satan bir depodan küçük Bir damacana gözlepe suyuna 75 kuruş verdiğinden ye hastası ol duğu için daha yüksek Hatle de 'olsa almağa mecbur olduğundan yana yakıla bahsetr Belki böyle bir şirket teossün ederde halkımız sü derdinden kurtulur Sebze fiatle Yumurfa ucuzladı, fakat patates fiatleri bir türlü düşmüyor Bu sene yumurta fiatlar dür Perakende süretile rta 3 kuruşa kadar — satılmaktadır Toptan fatlere - gelince, Bartın Kütahya mallarının beher sandığı 000 diradır. Beher sandıkta 1440 a vardır yan Trabzon malları piyasayı düşür müştür. — Fiatlerin daha düşmesine intizar olunuyor ziyade Yağ flatları vaziyetini muhafa- va ediyor. Teabzon malları 200 kurüştür, — Fietların bir iki hafta sonra düşmesi / beklenmektetir Kışın farla sarfedilen kuru seb. zelerin Ratlarıda düşmeğe başla- mıştir. Bilhassa / fasülya günden güne - tenemmül — ediyor. - Patates flatları durgundür, yeni mahsulun çıkmasına rağmen henür fiatlarda bir tenezzül olmamıştır. Sebebi de hariçten gelen pata- teslerin hastalıklı diye muayeneye abi tutulmasıdır. B tahdidat yüründen ithalât azalmıştır. Esnat cemiyetlerine zorla aza kayd edilmiyecek Banı esnaf cemiyetlerinin aza kaydettiklerine —dair — şikâyetler vaki olmuştu. Ticaret müdüriyeti cemiyetlere gönderdiği bir t mimde aza kaydinin ğunu bildirmiştir. serbast | Tebeddülât? Emanet erkânı arasın- da tebeddül şayıaları devım_edlyuı Bir refikimi; n 'i dan bahsetmi mir de şehremii nu tekzip eli Bu tekzibe rağmen emanet mahafilinde devran eden şayıalara göre — emanet — muavinlerinden Hamlt Bey, Zekâi beyin yerine tayin edilecek olan Hacı- Meh: met Beyden inhilâl edecek iskân umümi müdürlüğüne nakledecek ve muavinliğe de müfettişi umumi Tevfik, Beyoğlu müdürü Hazım, Beyazit müdürü Kadri Beylerden biri geçecektir. Şayet Hazım bey Şehremini ini olursa kadri Bey Beyoğ. kuna ve kadiköy müdürü Narif Bey de Beyazit müdürluğüne ta- yin edileceklerdir.Bu şayia kuvvetle| devran etmekle beraber tabil kati| değildir. Pamuk ihracatımız 1928 Senesi Kânunu sani zarfında — Türkiyeden — Cenevre, Venedik, Tiryeste, Hamburg, Ha ver ve Anvers limanlarına 3957 balya Pamuk ihraç — olunmuştur. 1929 senesi Kânunu sani ayı zar- fında Cenevre, Venedik ve Tir- yeste Timanlarına 2900 balya pa- muk gönderilmiştir. Bu 2900 balyadan 1810 u Mer- sinden Tiryesteye ve 1090 balyası da İzmir ve saireden ihraç - olun- amuştur. Mersinden çıkan — 1810 balya pamuk Mersin, Tarsus ve Adana mahsulüdür. Bü miktarın vazati — vürette ” yürde altınışı Adi hsuludı Vücut tenasübü Holivutta birinciliği kazanan sanatkâr Droti Yanis Droti Yanis yeni yeni - parla- mağa başlayan bir sinema yıldırı dir, Droti Yanis bilhassa dunun tenasübü ile nazan dikkati celbetmektedir Bundan bir maddet evel Holi> vutta yeni yetişen sinema - artist- leri arasında — vücut — tenasübü yapılmış — bunda — Droti Yanis birinciliği kazanmıştır . Şehir kongrası Heyete yeniden 2500 lira tahsisat gönderildi Levildeki beynelmilel kongraya tirak eden şehremaneti hey'eti N olmuştur. Hey'et bir haftaya kadar gehrimize avdet edecektir. Hey'eti teşkil eden 3 zata ikişer bin beşer yüz lira verilmişti. Bunlar paralarının bit- tiğini bildirerek Emanetten yeni- den tahsisat istemişlerdir. Yeni gönderilecek para ile be- raber verilen tahsisat 10 bin lir: uğrayamacaklardır. Önümüzdeki eylülün 19 unda Romada diger bir kongra toplana- caktır. Bu kongrayada Emanetin iştirak etmesi di Hangi ticaret fazla kâr getiriyor Ticaret kanunu mucibince ano- nim şirketler umumi heyet içt malarını / aktetmişlerdir. - Ticaret şirketlerin bir senelik tetkik edecek bir rapor halinde İktisat Vekâletine gön- ilecektir. Bu suretle memle- e hangi tcaret ve ya sanayiin kârlı olduğu anlaşılacaktır. İnhisar idarelerinin bütçeleri Maliye vekâleti inhisar idarele- rine gönderdiği bir tamimde yeni Söne “btterlerinin bir “aya kadar tanzım edilmesini bildirmektedir. Bunlardan şeker ve Petrol inl idaresinin bütcesi ağustosa ka tanzim edilecektir. Malumdur ki ağustostan sonra şeker ve Petrol inbisarları lağvedilecektir. Adanada yaz Sıcaklar mezruat için | taydalı olacak Son gelen haberlere göre Avru- pada kış yeniden - başlamıştır. Halbuki Adanada, bu sene diğer nisbetle — daha — fazla halde, — bir kaç aden beri hiç / beklenmiyen Sıcaklar — bastırmış ve ağaçlar çiçek açmağa, ehali yazlık elbise- lerini giymeğe başlamıştır. Dün Adanadan şehrimize gelen bir tüccarla görüşen muharririmize mumaileyh şu izahatı vermiştir — Bu senç her yerde olduğu gibi memleketimizde de fazla kış olmuş ve soğuklar devam ederek pamuk ve sair mahsulât üzerinde bunun aksi tesiri görüleceği tah- min edilmişti. On günden beri devam eden sıcaklar birdenbire ağaçları çiçel lendirmiş ve — derecei hararet güneşte 28-30u bulmuştur. Havalar böyle gittiği takdirde kışın mühtemel / tahribatı tahak- kuk etmiyecek dimektir. senelere kış — olduğu | Bulge Benzin sui istimali Bir müddetten beri Mersin ve İzmir havalisinde bulunan Şeker ve Petrol inhisarları müdür mua- vini Kadir B. şehrimize avdet et- miştir. Kadir B. © havalide ber- zin sui ıstimalini tahkik ve teftiş ediyordu. Yapılar — teftişat — neti bir çok yerlerde banı çi hiplerinin — maafiyet — mazbatası aldıkları benzinleri sattıklar an- laşılmıştır. Ara bakalım.. Küçücük bir yüz, kocaman bir bağ gözlük... İşte size Efdal Beyit resmi, Arkadaşımın çehresi o kadar | küçük, gözlükleri © kadar bü- yüktür ki - Efdal denilince akla cesim bir gözlüklü gelir. Söz aramızda dostum çirkin girkindir. ha... Sakın buna rağmen Efdal Bey kendisini afeti devran, ahim şahim bir şey zanneder. Bundan bir müddet evel Efdal bir. küçük hanımla nışanlandı... Genç kiz. Efdalin güzelliğine ne kadar emin olduğumu bildiği için onu daima metetmeğe başladı... Artık - sizinkinin — koltuklarına karpuz — siğmaz — oldu, — önüne gelene — nişanlısının — güzelligine karşı gösterdiği hayraniyeti - bal- landıra - ballandıra — anlatıyordu.. Bir gün ona dedim ki: — Kurum Efdal sor. bakalım nişanlına, senin nereni seviyor? Mütekebbirane omuzlarını silkti. — Neremi sevmiyor ki... Dedi., epi müddet Efdalı görmedim... Dün akşam kendisine köprünn Buğaziçi iske- lesinde rast geldim... fena halde neşesizdi.. Sordum : — E bâlâ nişanlın güzelliğinden bahsediyor mu?, Köpürdü: — Alay etme allahaşkına dedi. güzellik nerede biz nerede? Hem benim nişanlım yok artık.. — Neden? — Neden — olacak?. Nişanlın nereni seviyor demedin mi? —E? — Ben de sordum.. — Ne dedi? — En ziyade gözlüklerini güzel buluyorum demez mi?... Kan tes peme çıktı, ayrıldık.. Şimdi kene dime güzelliği mi takdir edecek bir nişanlı arayorum. Dedikoducu Yunan - Sırp itilâfı Bulgarlar bu itilâftan memnun değil Taymisin Sofya muhabiri bildi- riyor: Yeni — Yunan - Yügoslar misakı sofyada —muhtelif surette telakkı edilmiştir. Siyasi mahafil- de misak bariz bir. soğuklukla karşılanmı; Çünkü mahfilde misakın Bulga- ristanın zararına Yunanistan ile Yugoslavya arasında samimi bir mükarenet — şeklini — almasından korkuluyor. Umümi : intibaata göre misak Bulgaristan ile ” Yugoslavya ve Yunanistan arasında mukarenet husulünü tehir edecektir. Zaten Yunanistan ile Bulgaristan arasın da münazaalı mesaile ait ceryan eden müzakeratta şimdiden bir sekte ve fasıla hasıl olmuştur. Bundan - başka — Sirbistan ile tan arasında - itilâf tesisi için Piratta konferansının / karar- | daştırılan esasları iki taraf tastik etmemiştir. Sebebi müzayedeye devam için Yuğoslavya hüküme- | tinin arzu göstermemesidir. Bulgar — milliyetperverleri yeni Yunan-Yugoslav misakını Bulga- matuf hakıkı itti. fak addediyor. Mithat bey Ankarada bulunan şeker. ve petrol inhisarlar — teftiş heyeti reisi Mithat B. dün şehrimize geb miştir. Mithat B. inhisar idaresin deki vazifesine devam edeceltir. ; 4 PĞE Di AĞ el di

Bu sayıdan diğer sayfalar: