8 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

8 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lik maçları Beşiktaşlıların son muvaffakiyeti her kesi çalışmağa sevketti Galatasaray ile Beşiktaş birinci takımları arasında Cuma günü yapılması mukarrer olan lik maçı #eehür etti,bu suretle bir haftadan beri yapılan tahminlerden hangi- in doğru olduğu anlaşılmadı. Fikstür — mucibince — yapılmayan maçların en sonraya kalması lâ- zımdır. Şu halde yeni bir. karar verilmezse mevsimin bu en heye- canlı maçının bir kaç ay geçil ceği anlaşılıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçının bu kadar heyecan tevlit etmesine sebep iki hafta evel yapılan Galatasaray - Feni Beşiktaş takımının son zaman- Tarda islah ve - tensik edildiği, takımdaki gençlerin çok çalıştık- ları malüm olmakla beraber hiç kimse bu takımın yalnız başına İstanbulun en kuvvetli addedilen iki takımın muhtelitini yeneceğini ümit — etmiyordu. — Beşiktaşlılar © gün hakikaten çok güzel bir oyun oynayarak her kesin nazarı dikkatini celbetliler. Bu günkü Beşiktaş takımı hep mefes ve mükavemet kabiliyeti ençlerden mürekkeptir. arile bir. parça gı olsalar bile mukavemet ve sür atleri bunu telâfi etmektedir. Seri bir oyun karşısında tek- Hem sürati hem tekniği cemet- mek şüphesiz daha alâdır. Ürü- guvaylılar ba iki hassaya — malik olmak sayesindedir ki olempiyatta birinci gelmişlerdir. Bunlardan iki- sini temin kabil olmazsa her halde bati'oyuncuları değiştirmek Tâzımdır. Bunu diger klüplerimizde anl amışlar, takımlarına genç ve iyi koşan oyuncular almağa başla- mışlardır. Arada şu fark vardır ki diger takımlar esas kadroları dokunmamışlardır, halbaki Beşik- taş takımımı hemen başa/ tebdil etmiş ve yeni gençleri çalıştırmış- tır. Beşiktaş, Galatasaray - Fener mühtelitine karşı oynadığı oyunu Hk maçlarında da gösterecek olursa en ziyade temayüz eden bir takım olacaktır. Bunun spor hayatımızda yeni bir faaliyet dev- resi açacağı şuphesizdir. Fransa - Partekiz mMaçından bir. i-tiba teşkilini zamanlarda — şehrimizde liyeti hemen kâmilen fut- ir. Sporun bir atalet diğer sahalarında bü atalete nihayet vermek atletizm, güreş, bisildet, hokey yarışları tertip etmek için bazı hazırlıklar yapılmaktadır. Bu teşebbüslerin kuvvede kalmamasını ve canlı bir fanliyel devri başlamasını bütün kalbimizle temenni ederiz. Bu sene at yarışlarının da çok : | parlak olacağı ve simdiden atla- rın ayrıca — hazırlandığı haber veriliyor. At yarışları merakı halk arasında — gittikçe — artmaktadır. Yalnız Veli efendi çayırının uzak- lığı ve gidip gelme müşkilâtı Pariste Emili Votye isminde genç bir kadın kocası tarafından düşünmüş ve nihayet koc: kezzap atmaya karar ver- Kocasını bir çok aradığı halde bir türlü ele geçiremeyen kadın | nihayet adamın çalıştığı fabrika- nın kapısında, beklemeğe karar yarmiş ve bir akşam saat beşte Bir aralık kocasının çıkmakta olduğun — gören — Emili - şişeyi çantasından çıharmış ve kezzabı atmak istemişti iyi hesap edemediğinden şişe- deki — tehlikeli su o sırada caddeden geçmekte olan Luiz Bur isminde 17 yaşındaki genç bir kırın yüzüne isabet etmiş , Zavallı kız n ıztırabat içeri” | sinde yere yuvarlanmıştır. Kızın yüzünün bir kısını tama- men yanmış ve bir gözü kör ol muştur. Kız miş, Emili d olunmuştur. Bu vaka üzerine silâhla ve Üya bu süretle birbirinden intikam almağa te cek Spor sahasmda yeni faalıyetler vardır. Haber aldığımıza göre bu | Müthiş bir yanlışlık Eski kocasından intikam almak isteaken genç bir kızı kör etti terkedildiğinden inlikam çarelerini | Eakal mesafeyi | Fransız - İrlanda takımları arasında bir ragbi maçı hası yapılır ve muntazam tribünler vücuda getirilirse at yarışlarına | pek çok rağbet edileceği muhak- kaktır. Buna intizaren şimdiden Veli efendi çayırına giden yollar tamir edilmektedir. Spor aleminde yeni bir haber de bir kısım gçenlerin bir ragbi takımı teşkiline teşebbüs etmele- ridir. Ragbi futbola benzer bir oyundur, yalnız ayak yerine el ile oynanır. Pek sert ve favullere müsait olduğu için bu oyunu oynayanla- W Şehre yakın yeni bir yarış sa- | rın çok mukavim olmaları lâzımdır. İki sene evel de İstanbulda bu yolda bir teşebbüs vuku bulmuş, fakat neticesiz kalmıştı. Bu defaki yarışlara - fazla halkın iştirakine | teşebbüsün de evelkisi gibi bir mani olmaktadır. netice vermemesi muhtemeldir. Emili Votya Volan karı vi ağır bir cezaya çarpılmaları ka- | Amerikada Ohiyo darülfünunu talebeleri tarafından icat edileh ve bir kaç ay zarfında pek büyük bir rağbete mazhar olan bir oyunu hükümet menetmiştir. Oyun şudur: Talebeler hep bir arada tren yoluna giderek arala- rından bir kızla bir erkek seçer- ler, bunlar rayların üzerine uza- narak trenin yaklaşmasını bek- lerler. Tren yaklaştığı zaman kim evel kalkarsa “ korkak , kim son da- kikaya kadar kalırsa - “ cesur , addedilirdi. Talebelerden Vilyam Robenson isminde birinin tren - ayaklarının V ucuna geldiği zaman kalktığını, bütün talebeler arasında kendisi kadar cesur diğer biri olmadığını söylemesi Lilyan Ramsey isminde-| ki genç kizi kızdırmış, / Lilyan, Vilyamdan daha uzun müddet Üray üzerinde kalacağını - bahset- |miştir. Bir pazar günü bütün sınıf hep | beraber tren yoluna gilmiş ve Lilyan ile Vilymı raylar üzeyinde teni beklemelerini seyretmiştir. Tren yaklaştıkça Vilyam genç kızın kalkacağını beklemiş fakat A;nerıkaıî_'_deli iğil Bir gencin cesareti ne suretle anlaşılır mış? W Tren hattı üzerine uzanırlar, tren Bazı gençler ragbi takımı istiyorlar gelirken kim en sonra kalkarsa... Cılgin bir kiz: Lilyan Ramsey Lilyanın yerinden kıpırdamadığını görünce tehlikeyi anlamış genç kızı çekerek kendi de beraber lokomotifin “önünden kaçmak is- Fakat buna muvaffak kendi bacağı ezilmiş Lilyanın da omuzu ile kaburga kemikleri kırılmıştır. Hükümet bu vaka üzerine b nevi eğlenceleri menetmiştir. Kadın kıyafetinde erkek! Bir çok kimseleri | peşıne Deşine takan güzel |kız sınıf dönmesi üzerine mektepten kaçan 15 yaşında bir haylaz imiş!.. İngilterenin ıındımgım. şehrinde gayet güzel bir kızın kadın kıya- tefine girmiş bir erkek çocuk olduğu zabıla tarafından meydana | çıkarılmıştır. | Kız kıyafetinde gezen bu erkek | çocuk Con Davidson isminde ve | 15 yaşındadır. Mektepte imtihan vereme den kunbarasında biriktirdigi 55 giliz lirasını alarak ortadan kay- bolmuştur. 4 Annesi ile babası çocuğunu , intihare — teşebbüs — etmesinden korkarak kaybulduğunu zabitaya haber vermişlerdir. Polisler yaptıkları taharriyat es- nasında boş bir evde pakete sa- rılmış bir erkek çocuk elbisesi bulmuşlardır. Elbisenin bir ce- | binde sahibinin kız elbisesi satın aldığını ifşa eden bir mağazanın Satış pusulası görülmüştür. Zabita, kaybolan erkek çocuğu- | nu kız kıyafetine girerek dolaştığına kanaat hasıl etmiş, bir çok ara- | dıkltan — sonra — nihayet polisler Birdlingtonda deniz banyosu ci- yarında, peşinde bazı delikanlılar olduğu halde serseriyane dolaşan kızı hüvyetini sorarak gaibi bul- muşlardır. Erkek çocuk babasının evine- Kaçtıktan sonra deniz mavisi bir kadın elbisesi; geniş kenarlı şap- ka ipek çorap satın alnış bun- lardan sonra şik bir kadın şem: siyesi almayıda unutmamıştır. Erkek çocuğun saçları” altın gibi sar ve kıvrik- olduğundan kadın elbisesi kendisine çok ya- iki talipte | üzerine kıza bir çıkmıştır. Polisler gaibi bulduktan sonra olduğu halde ailesine teslim etmişlerdir. Bombay Darülfünun: bay | üzerinde kadın ellisinde İngiliz — gazeteleri — Bor darülfünunu —nazır muavinl Mirza Ali Muhammet Hanın tayin edildiğini haber veriyor. Tarihte ilk defa Bombay darülfünuna bir Mmüslüman — nazır muavini — tayin 1894 senesinde da- indan mezün olmuştur. İ ve Arabi isanlarında sahibi ihtisastır. Darülfünunun na- zir muavini on iki seneden beri Sir Setelvad namında bir Hindu Üidi Zonguldak retikimiz kışmıştır. Hattâ kiraladığı apar- | © yonçuldakla inlişar eden Zone tımanın sahibesi kiracısının erkek | yuldak refikir yil di ihtimal vermemiş ve W münü idrak et Tebrik eder, üzel kazi auvaffakı; aınını Lemiz ylemiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: