5 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 BERLİNDE KOMÜNISTLERLE MÜSADEMELER Müsademe dün de devam etti Komünistler bir polis merkezine hücum ettiler, polis zırhlı...
 Yerli malları koruma İzmirde 200 bin lira sermaye ile bir kooperatif yapılıyor İzmir Türk ocağında aktedilen içtimadan bir
 Mevlut okunurken 30 kadının oturduğu odanin zemini birdençöküverdi Büyükderede Madende oturan Hakkı efendi dün evinde mevlüt
 Moskovada teşebbüs te bulunulacak Berlin 3 ( Hususi ) — Alman yanın Moskova sefiri 1 mayıs münasebetile Moskovada Almanya...
 Edebiyatımı; ne halde? Mavi ve siyah muharriri Halit Ziya beyin fikirleri Eski nesil çok çok okurdu ve hâlâ okuyor Gençler ya
 Halıçte bir sandal devrildi dört kişi denize düştü Mahmutpaşada oturan kayiserili tüccar Refik, Ahmet Hulüsi ve Mehmet...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün - Haberleri Sene 11 — No: 3794 AK PAZAR — 5 Mayıs 1929 ŞAM Her gün 8 sahife | 0 Fiat 5 kuruş Memurlar arasında becayiş | BERLİNDE KOMÜNİSTLERLE MÜSADEMELER ' Müsademe dün de devam etti I Komünistler bir polis merkezine hü- i cum ettiler, polis zırhlı otomobil ve metralyözle mukabelede bulundu Berlin, 3 ->2 lardan gelip ge im e ( Hususi ) — | Komünistleri uzaklaş Cuma günü | Bu esnada zırhlı ei mi akşama kâdar | kaçan komünistleri mitralyöz ate- Berliu civarın- » | şile takip etmiş ve bunların polis daNeykoelnde ig mevkiini ele geçirmelerine mani Mmüsa db meler olmuştur. | levam etmiştir. arikatlar bnde çekilei Yeniden telef komünistler mağaza ve dükkânları mecr ağma öerdim Barikatları ük olacağını takdir eden polis kuvvetleri çekilmiş ve sabah | ei et dur in il SS 40 â vaktine intizaren yakındaki sokak- muştur. en bir manzara: eski İmperatOr sarayı l i la iktifa eyle- gi müdürü son müsadem 10 mayısa kadar Dresdende ak- | gaiştir. ie ? tüfek ateşi © k miştir. Saat 4,30 da lerin vuku bulduğu yerlerde vasi durmuş ve Kr yn mikyasta taharriyat yapılmasını iz edecekleri Pek kai i Berlin 3 ( A. gece | emre unun üzerin. Ne; eli lime” Öğe a ğe geçerek yakındaki eler eden vakalar halk masında Ri ecan bir teessür ve hey andır- r. Bir çök evlerde silâh a; |. Yeniden 32 kişi tevkkif, "edildi © Komünist fırkasının gazetesi olan mıştır. Saat 22 va zn örfi idare ilân etm ve ip 3 hafta müddetle tatil | müsademeler ancak rn re Moskovada teşdibls- N ai t fırkası bir beyanname nihayet eğ İ a e bulunulacak f neşi ik soayalistlere sükünu Komünistler ağaç devirip pa 3 ( Hususi) — Alman- muhafazâ etmelerini, komünistler | bİr çok sokaklarda barikat yap- | yanın Moskova sefiri 1 mayıs mü- tarafından greve teşvik hakkında | mışlar, polis efradını ateşle ve | nasebetile Moskovada isem a volar bular teşvikata kapılmama- ellerine geçen her şeyi üzerlerine gr tahkir ami; yanna- larıni bildirmiştir. atmak suretile Şe, elei , meşrei edildiği | ha kmdaki Prusya kabinesi son icti İN Gece yarısından sonra silâh ve haberin "doğru olup olmadığını mitralözle mali imdat vetleri gelerek civardaki sokak- ittihaz edilecek tedabiri müzakere etmiştir. Komünistlerin 5 mayıstan “başka e VE omserinin ettiği hal n ne derece a olduğu da tetkik edilecektir. Mevlut okunurken 30 kadının oturduğu odanin zemini birden- çöküverdi <Flaki Madende oturan Hal m ki yi ün evinde mevlüt okuttı ima li sırada 30 kadı- Yerli malları koruma İzmirde 200 bin lira sermaye ile | bir kooperatif yapılıyor nın sl odanın döşemesi | çökmi ve hanımların hepsi 4 bekl zemine yuvarlamışlardır . | Sukut ve inhidam neticesinde A kimseye bir şey olmamıştır. Yalnız bir kaç H in hafifçe elleri : çizilmiştir. Halıçte bir sandal devrildi dört kişi denize düştü. rili tüccar Refik, Ahmet Hulüsi ve Mehmet efendiler dün Eyi; 5 yıp iskelesinden bir s a binmi; lerdir. Sandal yolda devrilmiştir. emir Türk ocağında aktedilen içtimadan bir manzara | Üç yolcu ile sandalcı etraftan SUSİ İz irde | bulunmaktadır. Verilen bir tak- | yetişenler tarafından kurtarılmış- İnn evel teşekkül eden “Yerli | rirde bir kooperatif teşkili ile | lardır. malları koruma,, cemiyeti senelik | birer liraya aksıyon çıkarılması iü m Pe i a et. 5 Ki rk ocağı salonunda | ç. şehirde bir sergi açılması bil- EB. e le açık olacak p İştimada vali Kâzım paşa, fırka dirlmiştir. Bu - takrir alkışlarla a ea mi e Z , ie : | a öre müffettişi ve bir çok zevat hazır | Kabul ala EO hava ekseriyetle açık alli bulunmuştur. ali teşkil edil- | -Mooprat'ın sn va bin Rüzgâr Şark istikametlerinden iği zaman azası 180 kişi iken | lira sermayesi olacaktır. Hisse ni ve bazen Si mi Bur bu gün 1 e çıkmıştır. senetlerinin bedeli 25 şer kur iş- ret on Cemiyetin ml 2610 lira Pe ve 4 taksitte tahsil eee | birdi. Bu sabah ii olkakıtur; li sling ve lde Edebiyatımız ne haide? Mavi ve siyah muharriri Halit Ziya beyin fikirleri Eski nesil çok okurdu ve hâlâ okuyor Gençler ya okumuyorlar, yahut program altında mütalâa etmiyorlar Birinci mevki ko girince gözüme evvelâ bir koyu kahve rengi getr ilişti, ondan sonra şık bir fotin, yeriğ buldum... buyuruldu seir — Bir hafta kadar oluyor... anketiniz m güzel.. Bu gün ki- min var. İzzet Melih Beyin mi.. Müsaade eder misinz gazeteyi. u gün Halit Ziya beyfendiye gi- diyorsunuz galiba... — Evet efendim.. el re ken “den öperi Tren Bakırköy e ğımı zannetmezsiniz değil mi — ee köşkte dehşetli tahri ri- bat . Havuz, duvarların > Eni sr Bunları hep niden tamir ettirdim... Görüyorsunuz ya bahçe ve çi- cekler şimdi hemen hemen benim ei meşgalem... Şu geniş is- I buyursanıza... “Mavi ve siyah,, sahibinin mu- yyen ie ri İşte ilk sualimin c. — Bugün! esili bir çok müm- taz z kabiliyetlerle iicekkez z görü- yorum.. Lâkin öyle zannediyorum- ikram! ni üdün taki | Çocuk Baba, bu seninle görüşmek istiyor!.. Baba ( minareden ) — Buyur- efendi sunl|.. netmem.. Halit Ziya bey bahçelerinde hususunda ihmal ile mutazarrır mi) İşte hemen 15 sene olu- or ki tamamile e” alemine ait olabilecek bir getirilemedi.. — 3-4 yüz sahifeyi niçin mikyas yapıyorsunuz beyfendi?.. 30 - 40 sabifelik bir eser de ödebi olamaz mı İş 2 eser “vücuda — Hiç şuphesiz ki bir eserin Mani RE milin kütüphanesinde esline tahsis edilecek bugünü! olan LE iç Biye bir ağ tule malik olsun isteri — Beyfendi sizin garp muhar- tesiri — ti in bu tesir gayet tabiidir.. Öyle bir nesle mensup- m ki Şark edebiyatı ile iştigal etmekle beraber garı iya- edenlerin bu hayatı içinde seslerini yükeSitebilecelderini zan- Şüphesiz garp eserlerini an- re bir çok şeyler” yazdım; fakat bunlardan daha ziyade milli eselerim var.. selâ size küçük ( Devamı ikinçi sahifede )

Bu sayıdan diğer sayfalar: