30 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

30 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

30 Temmuz 1929 Akşam Mide-Bağırsak-Karaciğer-İdrar yolu' Taş-Kum - Kurtlar Hastalıkları için Tuzla içmeleri ve deniz banyoları Sahife 7 —— — A Her gün Köprüden. 7,6- 7,55 -9,65 - 19,b- 15 10 16,10da Haydarpaşaya giden vapurların. trenleri menbalara gidip geliler. Doktorlar ve büfaler vardır. Yelkenci Vapurları KARA DENİZ LÜKS VE SÜR'AT POSTASI Vatan " Çarşamba Günü akşamı / sirkeci rıhtı- hareketle — doğru (Zanguldak, İnebolu, Samısım, Ordu, Gireson, Trabzom, Sür- mene ve Rize)ye gidecektir. Tafsilât içim sirkecide yel- kenci Hanında kâin acentesine müracaat. Tel. İstanbul 1515 ROMANYA HÜKÜMETİ —| İDAREİ BAHRİYESİ Limanımızdan hareket rlar (RECEL KAROL) Temmmz Sahı 12 de (K y (PRENÇİPEZA MARİA ) va puru 1 Ağustos Perşembe 12 de (Köstence) ye (ROMANYA ) vapuru 3 A tos Cumartesi 14 de ( Pire ve kederiye )ye Aileler, seyar memurlar, artist- ler ve seyahin ğ edecek pları için hu biletlerindi âlâfla sileler için her İ azimet ve avdet biletleri. 3 genç için avdet biletlerinde */,30 've 4 şahs için *l 35 tenzilât ve köstencede — bülün —avropa — için hareket eden lüks ve seri trenler ile aktarma yapılır. Oryan Eks- pres lüks treninin yataklı vagonu Köstence ye kadar gelir. Romanyanın - bütün vilayı ile merkezi şimali “Avrupa paylahtlari için doğra bilet veri- lir. “Konşimenla ine bütün Romenya vilâyetlerine cıxtini tüca- riye sevk edilir. fazla tafsilât Galata merkez rihtim | Haninda kâ&in wmumi acenteliğine |- müracaat. telefon Beyoğlu 2034 — | | Bir kadının erkek üzerine tesir den büyük hassası nedir? Güzelliği ve Cazibesi Kadın, bu güzellik ve cazibeyi elde etmek için şöhretşiar Madam Sofinin idaresindeki MODERN tuvalet salonunu ziyaret etmek mecburiyetindedir. Adres: Kadıköy Muvaakithane caddesi No. 30 Soğukluğu, frengi olanların nazarı dikktine Dr. Horhoroni Fennin en son vsulile kat'f olarak geki ve yeni / bel idrar dürliği, be nında mektep B. O ( 3152 ) Mefrüş bir oda Beyoğlunda Tarla Başında 115 | Humaralı hanede muteber bir aile nezdinde yalnız bir efendi için mefruş güzel bir oda kiralıktır. (2-4) arasında veya (7) den sonra ziyaret edilebili Dr. Viktor Hodara Cild ve efrenci bastalıkları ber gün öğleden sonra kabul eder beyoğlu Tünel sokak No 11 Telefon: beyoğlu 2136 K No, 85 Telef: DOKTOR İZZET KÂMİL İi ve erki boltoğukluğu, emrazı İye vö ftengi elekteik ve enir en son Yozalli fenaiye İle tedarl eden. Bahçekapı Bekli kargısindaki apartı- f 1- JG dân 8- V/0 ga kadar. eyrisefain! Merkı Acentası: — Galata HE LA Şube Acertası: Mahbmudiye Hanı altında. İstanbul 2740. (CUMHURİYET ) vapura 30 Temmus Salı 12 d Galita İznire uğrayarak geledek- Ayvalık sür'at pastası ( MERSİN ) vapuru 30 Tem- 17 de Sirkeci rıhti- reketle — Gelibolu Küçükkuyu Edremitj Ayvalığa — gidecek ir iskelel a uğrayacak- yalnız yölen İştiha, kuvvet ve sıhhat için en müessir devadır. Bilâmum ecza- hanelerde bulunur. Umumi depo- ları: Bomonti fabrikası. Telefon: Beyoğlu 583, ve İstanbulda Ekrem Necip ccza deposu. Telefon: İstanbul 78 . Satılık iki ev Küçükpazarda Softahatip ma- hallesinde Müradiye sokağında 6 mumaralı ve üç oda, bir mutbağı havi hane ile; Üsküplüde Karan- lık mescit sokağında 4 oda, bir mutbak ve bahçeyi muhtevi 9nu- marah bane satılıktır. Taliplerin Küçükpazar karakolu karşısında efendiye müracatları. Bir sivri sineğin sirişi mül budusuna bail bi Bumme Tulraşlamcar Bu gibi müzi #a olan siğekleri Si faratlar Bir kaç dakika zarfmda kurtulmak Çin Fit istimalı kafidir Flit; çeklerisin iz Murtalarınısima ve bilamum haşaram "itlar Edet Ve 'aynı zamanda size de zaratı dokun. Baz ve kariyen leke bırakmaz GFVİR)İ sair haşarat öldürücü adı mayl Terler karışırmamaldır.. Data Dayük 'daha kari Jeti güü memüniyeruk Maseriter temin edeceklir. Tulumbasıyla Sıkınız aşılanır | kadar Umümi Mü: Ditilaren talip olanların kapalı Ççarşıda Devlet Demir yolları ve Limanları Uni ilaresinden: 636 adet meşe traversin kapalı zarfla münakasası I1 ağustos 1929 pazar günü saat 16 da Ankarada Delet Demir yolları binasında Malzeme dairesinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin irlük kalemine Taliplerin mi Haydarpaşa mağazasından tedarik KiRALIK W 1 N6 oda ve Fatihte tramvay apartımanın” het katında teferrusti. kiralıktar. a Kasap flyas mahallesin- © sakafında 15 Nö. haner min üst katında 2 oda bir sofa ve te- ferruatı ve artn katla iki oda kiralıklır. Taliplerin Unkapanında 58 No Çiftefinma müracaat evlemesi merendür. Tetanbi Aslye malikesi Birinci Ticaret Dairesinpen Mahkemece ilânı ifâsına karar veril Müş olan bah tüccası Abdi oğlu Haydar efendiyo ait hahların bilmüzayede frahta karargic olduğundan — VS/0?0 arihine müsadif perşembe günü saat 1030 dan Sahaflar çarşısımda S0 numaralı maba hazır baluzmalari ilan elun Doktor Seyfetti: Her nevi cilt, frengi, yeni ve eski belsoğukluğu, idrar darlığı ademi iktidarı ağrısızen en yeni vesait 've mutedil şeraitle tedavi eder. Babıâli caddesi, Meserret oteli karşısında. Her gün saat 12-6 Emrazı dahiliye VEREM ve göğüs hastalıkları mütahassısı Doktor ŞEKiP HABiP Ayasofya Yerebatan Hacı Sü- leyman apartımanında Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe Tel: İst. 3035 Doktor A. kutiel Elektirik. makineleriyle belsoğukluğu, idrar darlığı, prostat, ademiiktidar, bel gevşek- ği cit ve firengiyi ağrısız tedavi eder Karaköyde. Börekçi firını sırasında 34. OPERATÖR Dr. Ahmet Fahri Cerahi ve kemik hastalıkları Beyoğlunda, — Tünel — meydanı, Roüsselin yanındaki sokakta Sür leyman Bey aparlımam * Tei BO Sti, snat 1518 ik netayicin Zira €n korkunç sinekler vasilasıyla ikroplarla mülem. vekleri ve sair ha kuruların veya hamam bö- dikleri yuvaları tahırip, yu. teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30a vermeleri lâzımdır. takasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden, İstanbulda edebilirler. aa NASUHi LABORATUVARI MüSTAHZERATI Gararcermn, 30 senedenberi Şarkta ve bilhassa Mısırda şöhret olan işbu müstahzeratın imaline bu kere memleketimizde dahi başlanmıştır. Fiatı 60 kuruş olup umum ccza depolariyle 1triyat mağazalarında —e VE eczanelerde bulnur, USKUDAR AMERİKAN KIZ LiSESi Meptep eylülün 19 uncu perşembe günü: açılacaktır. Kayit ve kabul için ağustos 6 dan eylül 6 ya kadar salı ve cuma 'günleri müdiriyete müracat edilmelidir. Cibali Tütün fabrikaları müdüriyetinden: Tahminen 1500 ko-kömür tozu, 55 ko- tönbeki bezi, 5000 ko-çivi, BO00 ko- kapak ve tahta parçası, çelik tel- 35 fıçı, 1500. kola tene> kesi, 4 eski muşamba, S0 çeki tonoz taş, Ağustusun 3 ve dördüncü günleri alenen müzayede edileceğinden, alacaklıların yüz lira pey akçalariyle saat ondan on altıya kadar fabrikada bulunmaları, nümu- neleri: kada görülel En'iyi müstahzarat. A ve bilhassa /BA;ED Hir A GR B “Aspirin, Komprimalori ekseriya (aklk Bi edilirler , — Taklitlerinden sakınmak için dalma kirmızı bandirollu ve ,Bayer” markah hakiki ambalâjına dikkal ve İstanbul Vilâyeti Şehremaneti ilânları Beyazıt Dairesinden: Camci Ali mahallesinin Vezneciler cadde- sinde 41-43 No dükkânların ankazı pazarlık suretiyle satılacaktır. Almak isteyenlerin şartnamelerini görmek üzere Fen kalemine müracaat ve ihale günü olan 3 ağustus 929 Cumartesi günü saat 14 te Daire encümenine müracaatları ilân olunur. B Kırtasiye ve matbaa edevatı mübayaası Tütün İnhisarı umum müdütlüğünden: İdare içim bazı kırtasiye ile matbaa edevati pazarlıkla almacaktır. İtaya talip olanların nümuneleri görmek üzere müracaatları ve yevmi ihale olan 31/7/929 Çarşamba günü saat 10,30 da Galatada müb: aat komisyonunda bulunmaları Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin En zor sünnetler kat'iyen acısız ve seri yapılır. Müracaat bür hafta evel olmalıdır. Tramvay caddesinde Müzdan Nafiz Hanında Borsada intihabat intihap heyetinden: 'emmuz nihayetinde müddeti hitam bulacak olan ticaret ve zahire borsası heyeti ü tihabı 30 Temmuz Salı günü İcra aktır. İntihap etmek hakkını haiz olan zevat ve müessesatın on buçul'tan bire kadar Borsa heyeti idar& eylerin. istimal etmeleri ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: