26 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

26 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yolda önlerine çıkan iki sabıkalı neler yaptı? Ahırkakpıda oturan Addurrah- man ve Yunus efendiler gelin almak için Sultan Ahmede gider- ler. Bu aralık önlerine çıkan sabıkalılardan arnavut Cavit ve Tonbul Ahmet gelin — bahşişi isterler. Taleplerine menfi cevap alan sabıkalılar ellerine geçirdik- leri — sopalarla Abdurrahman ve Yunus efendileri döverler ve bıçakla Abdurrahman efendinin pantalo- | munu delerler. Sabıkalılar yaka- lanmıştır. Ehliyetnamesiz şoför neler yapmış Dün saat 13 de Bakırköy - İs- tanbul caddesinde Başından ve muhtelif maballerinden yaralı bir adam bulunmuştur. Yapılan tahkikat bu adamın Bulgar tebaasınden 69 yaşında Dimitri isminde olduğunu ve tarafından bu ağır surette yaralanmasına sebe- biyet veren Rifat efendi derdest ilmiştir. Yaralının hayatı tehli- kelidir. Bir kazmir ticarethanesi tatili faaliyet ediyor Şehrimizin kazmir tüccarların- Rober Karako biraderler; muhtelif sebeplerden dolayı tedi- yatını yapamıyacak bir vaziyete girmişler ve alacaklıları tarafın- dan ilmişlerdir. ME Nİ va imüessesenin — borcunun 120 lira kadar olduğu söylenmektedir. Mezkür ticarethane alacaklıları ile uzlaşmağa azami gayret sarf- etmektedir. Diğer taraftan mühim bir tüc- car daha bonolarını tediye ede- memiş ve iflâs vaziyeti hasıl ol- muştur. — * Yalovanın imarı — Yalova- zan imarı hakkında tesbit edilen birinci plâna dahil işlerden mü- him bir kısmı ikmal edilmiştir. Bu cümleden olarak Yalova iske- lesinden hamamlara giden şosenin tamiratı kuamen intaç edilmiş, büyük otel, yeni ve esbabı isti- rahatı havi muntazam bir mües- sese haline ifrağ olunmuştur. Yalovanın büyük otelinden ma- ada aynca bir iki küçük otel de vücuda getirilecektir. 4 M. Diyamandopulos gitti — Yunan mübadele başmurahhası M. Diyamandopulos dün Pire rikile Atinaya hareket etmişt Yeni yunan sefiri M. Polihronya- disin de pazartesi günü gelmesi timataamesini takdim etmek üzere derhal Ankaraya gitmesi mühtemeldir. Mübadele başmurahhasımız Tev- fik Kâmil B. de pazar günü An- karaya gidecektir. liğin, Pencerelerden sokak- lara su, bulaşık, çöp ve | süprüntü atmak, iptidai- | büyüğüdür! | ncuk bahçesi Ankara için iki Amerikan muallim gelidi Ankara 25 ( Hususi ) — Hima- yeletfal cemiyeti umumi merkez binasının arkasında bir kaç ay- | dan beri tanzim ve tesis edil- | mekte olan çocuk bahçesi ikmal edilmiş ve açılmıştır. Buradaki tesisat son sistem çocuk idman ve oyunları için alet- lerle zenginleştirilmiş ve banyo havuzunun inşaatı bitmiştir. Buraya her gün yüzlerce ço- cuk gelmekte, bedit. bir surette eğlenmektedirler. Burada küçükler top, kovala- maca, kaydırak, parallel oyna- | makta, idman yapmaktadırlar. Bu oyunlar için iki Amerikah muallim | getirilmiştir. Çocuklar bahçede Amerikalı muallimlerin nezaretin- de oynamaktadırlar. Bahçeden her çocuğun desi için karne usulü tatbil lecektir. Öğleden evvel anneler | de çocuklarile beraber buraya | gelebileceklerdir. 8 saat müsademe Yunanlılar bir motörümüze taarruz ettiler İzmir 25 (Hususi) — Sisam adasından İzmire gelmek üzere hareket eden Ayvalıklı Eşref kap- tanın idaresindeki motör yolda bir yunanlı motörün — takibine tutulmuştur.. Bir aralık yunanlı motördeki beş fayfa mitralyözle Eşref kap- tanın motörüne ateş etmeğe baş- l lamışlardır. Eşref kaptan da bittabi buna mukabele etmeğe mecbur. olmuş- tur. İki taraflı, sekiz saat süren bu müsademeden sonra yunanlı motör Eşref kaptan molörüne yaklaşmıştır. Yunanlılar Eşref kaptanınS0lira parasını aldıktan sonra ” kendisini | serbest birakmışlardır. - Kaptan İzmire gelmiştir. Başından hafif ( yaralıdır. Şurayı devlette Ankara, 24 (Hususi) — Şurayı devlet dairesi cümhuriyet bayra- mıni müteakıp Yenişehirde ista- tistik umum mi binasının üst katına nakledecektir. Anka- rada bulunan aza toplanarak bazı memurların muhakematına ait ev- rakı tetkik etmiştir. Ankarada bir irtişa davası | Ankara, 25 (Hususi) — İrtişa meselesinden maznun ve mevkuf bulunan Adliye vekâleti levazım ve evrak müdürü Hüsnü beyin dün adliye ceza mahkesinde mu- hakemesine devam olunmuştur. Neticede, İstanbulda bulunan bazı zevatın ifadelerinin vürudu | için mubakeme talik edilmiştir. terbiyesizliğin en | Avusturyada Dahili vaziyet gittikçe karışıyor Viyana 24 ( Hususi ) — Son günler zarfında Avusturyada da- hili buhran — artmıştır. gazeteler müsadere edilmiştir. derek heyecanlı haberler neşre- den gazetelere karşı tedabir ittihaz edileceğir Sosyalist Arbayter Çaytung, hükümet şid- detli tedbir ittihaz ederse ame- lenin mukabelede — bulunacağını yazıyor. Biz düşünürken Yunanlılar Pirede serbest mıntaka yaryorlar Atina 24 (Hususi) — Hüküme- tin Pire limanında bir serbest mıntaka - tesisine karar verdiği bildiriliyor. Bu kararin hariçle tica- teshil edeceği ve işsizliğe mani olacağı tahmin ediliyor. İtalya veliahtı nişanlandı Roma 24 (Hususi) — İtalya veliahtının. Belçika Kralmın kızı prenses Mari Joze ile nişanlar- dığı resmen ilân edilmiştir. Orduya dönen hariciye memurları Ankara 25 (Hususi) — Hariciye ği emrindeki Hakkı ve şehbenderi Hüsnü beylerin tekrar askerlik hizmetine alınma- vazifelerinden ayrılarak ordu hiz- metine avdet edeceklerdir. Bugünkü hava Yeşilköy rasat merkezi bugünkü hava - hakkında şu malümatı ve- iyetle açık, kismen — bulutlü geçecek — sıcak- hkta mühi mayacaktır. sabah saat dokuzda -sıcaklık de- recesi 17 idi. Rüzğar şimal ile batı arasından esecektir. 24 saatte 5 hırsızlık vakası 1 — Unkapanında — Tahtaboş sokağında Abdi efendinin dük- kânına sürme — kilidini kırarak giren meçhul bir hırsız. 2 çuval arpa çalınıştır. 2 —Aksarayda Langa tramvay caaddesinde Mehmet efendinin ve Hatice hasımın evlerine meç- hul bir hırsız girmiş, bazı eşya çalmıştır. 3 — Sıçan Ali isminde birinin Samatya tıramvay caddesinde arpacı | Mustafa / efeni yatağını ği iddia edilmiştir. Bu hususta tahkil yapılıyor. 4—Dün akşam saat 12de Kalyoncu) caddesinde 13 numaralı depodan 22 lira kıymetinde bir muşamba çalan Ali Mehmet fira ederken yakalanmıştır. isminde sabıkalı wi olan mahdırecı Mehmet Şerif efendinin bir koyununu çalmış, koyun bu- lunnuş, Hüseyin yakalanmıştır. Hükümet bir beyanname neşre- | | | | Bir. çok | “davüle başlıyacaktır. Yeni çekler | - 0 İngiltere - Efgan Nadir han ile ingiltere arasında telgraflar | Londra 24 (Hususi) — Yeni Efgan kralı Nadir han ile İngiliz hariciye nazırı arasında telgraflar teati edilmiştir. İngiliz hariciye nazıtı Efganis- tanda İngiltere ile dostane mü sebat idame eden kuvvetli bir hükümet teşekkül etmesi temen- nisinde bulunmuştur. Çinde dahili harp Şanghay 24 ( Hususi) — Son | günler zarfında Nankin hükümeti ordusu ile mareşal Feng askeri arasında — şiddetli muharebeler olmuştur. Mareşal Feng bir şehri zaptet- miştir. — İki tarafın da zayiatı ağırdır. Manisada ikinci noterlik Manisa 24 ( Hususi ) — Şehri- mizde ikinci noterlik ihdası sureti katiyede takarrür etmiş, taliplerin müracaatları müddei umumilikçe | ilân edilmiştir. Amerikada İki büyük banka birleşti Nevyork 24 (AA) nasyonal — bank ile teşriki mesai eden Amerikan Ekspres bankası meclisi idaresi Amerika hüküme- tinin 10 Temmuz 929 tarihinden itibaren daha ufak kıtada evrakı makdiye ihracı kararına imtisalen seyyahin çeklerinin de ayni kıtada basılmasına karar vermiştir. Amerika hükümetinin mezkür kararı pasaportlarla evrakı vak- diyenin seyyahlara kolaylık olmak üzere kıt'a ve hacmini ufaltmayı tazammun — ediyordu. — Ameril ekspreste ayni maksatla çekleri- min kıtasını küçültmeğe karar ver- miştir. Cester 1930 senesi başlangıcında te- davüle — çıkarılacak olan yeni, eskilerinin — ayai — renk — ve şekilde olacak ve ihracından bir kaç gün sonra avrupada da te- tedavüle - başladıktan sonra da seyyahatları ve halkın elindeki eski çekler ibrazında tediye edi- lecektir. ingiliz kabinesine karşı mücadele başlıyor Londra, 24 (A A.) — Muhale- fet fırkaları M. Baldwinin riyaseti altında hükümete karşı mücadele- ye girişmeğe hazırlanmaktadırlar. Bir sarhoş dükkânlara taarruz etmiş, camları kırmış Tbrahim efendi. isminde biri kendini idare edemiyecek dere- cede sarhoş olarak Küçükpazar caddesinde ahaliye ve dükkâncı- lara taarruz etmeğe başlamıştır. O civardaki bütün dükl lara — taarruz ettikten — sonra karşısına — çıkan — şoför Niy, efendiyi de mükemmelen dövmüş, etomobilin camlarıı kırmıştır. iktila — etmeyerek | tekrar açılacak 26 Teşrinievel 1929 —— GÜNÜN HABERLERİ Reisicümhur Hz. Reisicümhur — Hazretleri dün öğleden sonra Ankarada Akköprü yolundaki Salâhattin Refik Bey fabrikasına giderek bütün tesisatı, Atelyeleri, depo ve büroları tetl buyurmuşlardır . Cazi Hazreller bilâhara Anadolu Ajansı ve Haki miyeti milliye gazetesi idarehane- Sini teşrif buyurmuşlardır . Gazi Hz. Hakimiyeti Milliye malbansin, yeni makineyi teltiş etmişler ve — mütehassıslarından izahat almışlardır.. * Hakkı Şinasi Pş. Ankaraya gidiyor — C. H. Fırkası müfetüişi Hakkı Şinasi Py: pazar günü Am- karaya " gi Şikesi Pş. Ankarada Cümhuriyet bayramın. da ve B. M. meclisinin küşadında bulunacak ve 10 gün sonra avdet eökcklir; * Üsküdar - Haydarpşa hatti— Ünlükder - Hayıarpağa — basisiğ hattı ikmal edilmiştir. Dün ilk tec- vüke muvaffakiyelle ime blikelş ve ilk vagon Bağlarbaşından Haj darpaşa hastanesine kadar git- miştir. Üsküdar - Haydarpaşa için hükümet — Doğancılar — yolunda birinci mevkide 28, ikinci 20, Bağlarbaşı taril y kide 35 ve iki | kuruşa kadar müsaade vermiştir. * Feci bir yangın — Terri köyünde — çıkan bir yangında altı kişi ölmüş ve iki kişi yara- lanmıştır. » Kapanan Ziraat mektepleri Vilâyetlerde ış olan ameli ziraat mek- bazılarının — tekrar karrür etmiştir. ikin , kongresi Teşrinisani içinde Harkofta top> dTanacak olan müsteşrikin kon- irakleri takarrür eden Edebiyat - fakültesi reisi Köprülü zade Mehmet Fuat Bey , Yakup kadri ve Mesüt Cemil Beyler ile iki zat bugün hareket edeceklerdir. Müsteşrikin kongresi beş gün kadar devam edecek ve ilmi, içlimai mahiyette bazı mevzular üzerinde münakaşa cereyan ede- cektir. * Bahrimuhiti açılması çecek tayya- reci Irlandada bekleniyor — Lon- draya gitmek üzere Temövden hareket eden Amerikalı Kovboy Ditemanın tayyaresini - beklemek için İrlandadan cenup ve garp bir çok halk birik- sahillerinde miştir. ve şiddetli bir garp rüzgârı came- ge başlamıştır. Maamafib, Di man'ın geceleyin gelmesi ihtima- hine mebni Kroydon tayyare ka- rargühinde Jlzim - gelen hazıelık- larda bulunulmuştur. »4 Yunanlıların cemiyeti akvam,; miracasli — “Yunan hökümeli gerek mübadele meseleleri için, gerek Yunan tüccar vapurlarının boğazlardan geçerken maruz kab- dıkları müşkülât hakkında Cem iyeti Akvama müracaat etmeğe sureti katiyede karar vermiştir. Müracaat muhtırası ihzar edir mektedir. * Mahkemelerden - başka hiç bir makam ceza veremiyecek — Mecliste müzakere edilecek lâyi- halar meyanında bazı makam ve | idareler — tarafından — verilmekte Volan cezayi nakdi ve icre attan men kararlarının doğrudan doğruya — mahkemeler tarafından verilmesi - ve bu gibi makamlar- dan bü hakkın nezedilmesi hak- kında bazı meb'usların verdikleri bir lâyiha da müzakere edilecektir. Bir kaza | Dün saat 11 de İtalya bandıralı an- kendisini &“mı etmeğe gelen islerle de ugraşmıştır. Nihayet seçhoşu yakalamışlır. *Gajgan,, — vaparuna olan salapuryada amele Âl disite Çarpan vini kem vücu- dunun myhtelif yerlerinden yara- | enmaştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: