31 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

31 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 s0 80 Mayıs 1950 1930 ienika No? No.7 KASABALI KADIN Lal D'AM Kapalı rl şöyle bir baktı. Sonra, ateşe uçan bir pervane halile tiyatroya doğru ilerledi. — Delice âşığım! - diyordu.- Bu aş onu düşünerek, onun için, saliz bir me > arm e İşte s na itiraf ediyorum. Dinle, zilinin sen chef d' orchestre şefdorkestr ) sin! yük bir maharetle ele Bu eseri, ven'in tahayyül etmediği Ki kseltmez misin? İşte ben de öyle yaptım, azi gp .0 al efi için âdet ei ederek züzellikler ) SAKSİ piyeslerimin her biri, zaten müca- deledir, m boğa döğü- şüdür! Üç perdelik uzun esnetişler değildir. Burjualara kol ni rabat rahat pineklemek fırsa h... Enselerinden y ws silkerim burjual I Muvaff. Ne oluyordu? Üç hafta içinde derme çatma yapılıveren ahşap tiyatronun önüne pp ştik. Birkaç kişi, bize doğru coştu inci perde bitti. Harikulâde mumafiakayı. Fakat, başlangıçta, yi e «omurdanıyorlardı. Fakat, perde açıldıktan sonra, herkeste, yavaş yavaş > suy a a Birinci perdenin sonu, harai alkış- “landı. Fakat, ikindi ee dört sahnesi kat'i zaferi temin etti. Perde, LAR alkışlar ara- sında indi. Therese Andriani, tam on kere halkı sekil çıktı. Marc, kolumdan beni de çekerek en La uzaklaştı. Onu bi. görmeği ion ye ki... Bu muvaffakıyetimden, hayır bizzat kendinin bu muvaffakıyetinden öyle mesrur, öyle mağrur olacaktır ki.. sie e bulunduğunu, nerede duğunu keşfe imkân yek... Piero oymak kalabalıkla, ka- aydi, al önüne grek da bekli; Bir n fazla le Perde mii alkış tufan- ları yandan öbür yana Mi «Soğanlar ağ küçük kahve, o m nn senede yapamıyacağı kadar ii e. yola düzüldü. e Pontasieve'de yatacak nceden peyliyenler oda- çalt in. Küçük kahve, kepenklerini indirdi. Telgrafhanede eler çeken- lerden maada ortalıkta uyanık Mm madı. Bir de biz. Mi mn bacaklarım tut- mıyordu. Marc ise, gözlerini pen- aki my Asabidi. Mütee NE mir - diyordu. - Ben ki, bu muvaffakıyedi, ancak ul Mütercimi : va - Nü) Daha ne bekliyorduk? adının, bize elen, evine ee şüphe yoktu. Neden sonra keşfetmiştik ki, evin kapısı, meğer, Meydan'a de- gil de, yan taraftaki sokağa a makta izde, nahak yer ME dn bekliyip adi evin kapısını göremem Fal kat, evine geceliyin hayretimizi all mahal geçmeden karar verdik. Öyle y Evin dahili taksimatını biliyor mıydık? (Arkası yerim) niyetini görmek için Tütün inbisarında mütekait - ler ii m idarelerinde ücretle müstahdem eşle il aaşları ii edildiği kiii tütün ie Gibi Hai bırakılarak bunların da maaşları- nın iade edilip elilmycocii hak- kında zat at işle, eri muhasebesi Maliye dünden itibaren maaşlarının iade- sine sama geldi — Sofya sefirimiz Hüsrev B. mezunen şehrimize gelmiş ve dün Temini trenle ara'ya gil » Yalov vekili alova'ya gitimi: ran alk ve Mubiddin t 8 de en sonra avdet m akşam sa * Fec Bir kaza — Dün Üs- Lüdurda “bir ekinyE la bir oto- mobil çarpmış, otomobil parçalan- mıştır. Şoför ve i ei altı yolcu surette yari dn ikm, LE tadili kaldı — “adliye Vekaleti, ei tetkik etmek üzere icra harçları tarifesi kındaki kanun an yol teftiş * a Akşam ACELE EDİNİZ! KUMBARA ALINIZ! GARi KÖPER in ve ADE sözlü v SAA ELHAMRA'da iki büyük filim birden gösterilmektedir. Ri iLK miley ir “yoLu Pazartesi mem itibaren Büyük Sürpriz temsili ile icra ve iflâs kanununun bazı madde- lerinin tadiline dair lâyihaları el edinden tekrar geri an tasfiye müddeti Bir sene Tie er erke Mecliste a ler iyimi bir İlmi edebi m ADiSE H san'at edebiyat gazetesi Perşembe günü çıktı. lâyihaya göre, kanı nun biri muvakkat m müdllemide emi tasfiyesi için tayin lir ve ale 1930 senesi haziranının on beşine temdit Bm e mühlet 1931 senesi haz on beşine kadar iznik olunaca v Parasız köprü — Yarın ak- gece Ne komik ŞEVKi fındı köprü parası kalkacaktır. güneşten a lie er kulübeler ( kaldırılacaktır. kulü Yeni yapılan beler kiraya verilecektir. 8 » n » — — # g ©: a z B z E. » & m 5 Fevkalâde ve zengin bi BEBE kahkahalı komedi. İMULEN RUJ rma Bu akşam 21,1/2 ta tarai an: SEFAHAT BÜLBÜLLERİ ve ayrıca VARYETE numeroları. BEY Bugün MELEK Sinemasında e ir proğram: M iki kısımlık SLİ ve şarkılı VARYETE: ii İspanyol dansözü LA Si tarafından İspanyol BALETOSU b) rus A ve Heyeti zmgamiye za orkestrası. e KUBALI ve sevimli aktör ŞARIL sanma le Me ei “PAR RA AŞK fim İstanbul 2 inci İcrasından: in ve furuhtu kalı bit Taksim meydanı cak taliplerin ys dos; mahallinde memurine EE r otomobil 4/6/9380 tarihine Be saat 12,30da bilmüza; Sn. zarif zayede salıla- osya numarasile tları, murâcâai İkinci çekilecek 1 Haziran ve kadar kunr- bara almış numaraları üzerinden çe! ekilecek İkinci ku kuraya iştirak edebileceklerdir. inci kura İ ve kazananlara (1 lira tevzi edilecektir. > ediniz, bu hafta kumbara hn mai” 31 Mayıs 1930 'eşrinievvelde 000) TAKSİM Dünkü PERŞEBE den itibaren: Hergün saat 17, 12 tan 19*1/2 a kadar mükemmel ei — bi De ESTR A AÇIK YERDE SİNEMA Her CUMA ve PAZAR günü: Varyete programile BÜYÜK VARYETE Yaz sahnesinin küşadı münasebetile heyecanlı VARYETE numeroları gösterilecektir. BAHÇESİ İstanbul İkinci icra memurlu- borçtan gundan: Bi dolayı mahcuz ve par çevrilmesi mukarrer pg marka hurda otomobil icra kılınan birinci artırma e üdanide talip zuhur ari aft İzzet paşa saba Bulgar çarşısında 53 numaralı Garaj mahallinde açık artırma suretile "İkinci sa asının icra kılınacağından (talip lanların mezkür saatte labial hazır bulunacak memuruna müracaat- ları ilân olunur. memiş olmakla rma lee ifası ln 5/6/930 arihde ve saat eyoğlunda Fiyat Zayi — İstanbul gümrüğünden aldığım 14957 ve 22/8/929 ve 889 lira 97 kuruşun makbuzunu zayi ettiğimden yenisini Ke ğım esi Robert Karako heybe İstanbul İkinci icra Memurluğun- an: Bir borçtan dolayı mahcuz ai hallinde hazır bulunacak memu- runa müracaatları ilân olunur. Karadervişağa vakfı akaratın- i sokağın dan Bakırköyünde c a dükkânları b rilecektir. mayısın tesi günü ihalesi ip (olanların mütevellisine müracaatleri. a —

Bu sayıdan diğer sayfalar: