22 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

22 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Dünkü futbol maçı ş tarafı birinci sahifede) Na de oyunlarını bir parça düzeltmişlerdi. | Bu devre bemen kâmilen Fe- - merin hakimiyeti ti. z altında geçi © Fener mühacimleri, bilhassa açık- lar vasıtasile çok güzel ve süratli yaptılar. Fakat bu akınlar bazen talisizlik mam . macar müdafa- eti karşısında, bazende iyi n Asi olan macar — © cisinin müdahelesile neticesiz dı ve oyun bu suretle eki Küçük macar oyuncuları birinci da çol ir oyun oyna- . dılar. Yer tutuşları, kafa pasları, — aralarındaki anlaşma çok mükem- - meldi. Takımın laa muavini çek yüksek bir oyun Macar müdafilerin gr uzun vuruşları var. Fakat henüz acemi oldukları için topu iyi hesap ede- k ye atıyorlar, la suretle toj © bazen avuta kaçıyor. Mudafileri- - miz bu uzun vuruşlarından ders — alamalıdırlar. Misafirler o birinci O haftaymda z bariz bir faikiyeti haizdiler. İkin- faik oyunu devam etti- ii, © — Fenerbahçeye gelince , i birinci kısımda çok bocaladı hattı iyi > Muavin hâttanda Sadi çok bat oynadı, ( HUSUSİ TELGRAF HABERLERİ ) Gümrük harbi Amerikan gi gümrük! tarifesi tahmin edildiğinden ağır Paris 20 (A.A) — Bir ğe muhabirine beyanatta (buluna ticaret o nazırı eni li an ük tarifesine h ol asındaki faik sdağam Eda — Naz: crübe rem eli ml olma- dığı anlaşılacak yarısının tenzili bahşedilmiş Sanın Obuna mevat hakkın zili için Amerika nezdinde teşeb- Demirer geri kalmayacağını ilâve iştir. bazı daki resimlerin ten- wi intihabatı elefon) u cibince belediye intihabatına baş- lanacaktır.) ki mecbur oldu. ri iyi değildi. Maamafih i ikinci devrede oyununu bir ildi. İzmir'de lik maçları — İzmir 20 (A.A) Altınay K. maçında bire karşı iki ile Karşıyaka Sakarya maçında iki; e karşı dört ile Sakarya galip elmiştir. arşıyaka spor Pr yağmur yağacak © Bazı yerlerde lir © olması muhte : en eğ İrefrsizgemi 4 e bu gün ava 0 li iie olacaktır. a ö ya» mıntakaları “yağmurlu olacaktır. Garbi Ana lolunun bazı yerlerinde ai - olacaktır. ka Zeraet © ettik 8 Halkı askerlik aleyhine tahrik gürmüyle aleyhimizde bir dava Bu dava evelki » ikame e işti. Bu gi ikinçi ceza Kr m müş ve mesul Ze ö müdürüm be metine ittifakla karar eml TE Boşanma davaları 1 sene zarfında 1100 boşanma davası oldu! Son zamanlarda karı koca ge Try yüzünden adliyeye vuku müracaatler bir sure tutmaktadır. zin en çok müracaat edilen bir. yeridir. Orada aile Leg 1001 nevine tesadüf edilir. Bu davalarda en şayanı dikkat olan cihet dava eden de edilen de daima bir facia anlatır. Bir sene eee alla ları tmektedir. Buz gi ariana ep ika buşi 1100 adedini m rimizde ulunan buz d lerdir. cirler buz en 9 yağ yumurta gibi malla- afaza dilmediğini idda e Buna Fal larak geçen sene buz depolarına konulan yumurta- İranla ticaret muahedesi müzakeresine başlanıyor İkümetimizle İran hükümeti arasında ye ticaret muahe- desi yapılm. Ticaret mua- hedesinin ili yakında epi Gümrü İimyahanesinderi ab Gümrük kimyahane- lerinden son zamanlarda bir çok şikâyetler vakı olmaktadır. Baş > kimyahanenin ıslahi yapılması . edilme * Haydar Rifat B. Bi gün çıkıyor — Avukat Haydar Rifat B. 20 günlük hapis cezasını bu- G saat ikide ikmal etmektedir. endisi bugün tahliye edilecektir. “Zi | Son dakika Türk-Yunan itılafı Yunan mebusan meclisi itilâfı büyük bir ekseriyetle kabul etti Atina 21 ( Hususi ) — Mebusan meclisi dün ak- şam türk - yunan itilâfını müzakere etmiştir. Meclis birinci kraatında itilâfı büyü ekseriyetle kabul etmiştir. İtilâf pa- zartesi günü ikinci defa reye konacaktır. Ziraat mektebi u sene Ankarada Âli ziraat mektebi açılıyor a 51 ( Telefon ) — Âli di üni bi bu sene Ankara- a açılacaktır. Mektebi hsil üddeti üç İni Zİ Bu aşka İzmir, Adana, Bursa ve anbalda tali ziraat mektepleri açılacaktır. caktır. Tali bar harici e asraflar | o Ankar ii ln) — Tah- ii harici yapılan . masrafların | sureti tediyesine dair bir talimat- name hazırlanmıştır. Talimatname vekil bey tarafın- t ie k ve katiyet erim tl gönderil ve dek. YL Mübeccel hanım Selim Sırrı bey doktorların itirazlarına karşı ne diyor?. Dün doktorlar odası kongresinin içtimainda bir takrir verilmiştir. Takrirde Mübeccel beyin kerimeleri Selma ve Azade anımlar tarafından (58) kiloya indirilmesi için çalışıldığı, ğı, halbuki işi der'u edemiyeceği bildi- riliyordu. Tevfik Salim Paşa bunun bir cürmü mesleki olmayıp bir cürmü adi olduğunu öylemiş ve b ihbarnamenin (o İstanbul Sıhhat üdriyetine (o verilmesi (o kabul edilmiştir. Bu hususta Selim Sırrı beye müracaat ettik, bize şu izahatı verdi. — Bu sele o kadar garip ki müdafaa (o etmeği bile lüzumsuz görüyorum.. Yalnız söyliyeyim ki bütün Avrupada Obeden müesseseleri vardır. Bunların hiç birini dok- torlar idare et mütehassısları herkes bilir ki terbiyei bödü eniye hareketleri ile vücut biraz incelir, yıflar. Vakıa doktorlar da zayıf- lamak için ilâç verirler fakat beden hareketleri ile stil hocaları ye olur. n bu mesele Yakiicin fazla söz söylemeği zait buluyorum. . Fransa-italya i Fransız başvekili mühim beyanatta | $ bulundu Paris, 20 -(Hususi) — Başvekil M. Tardieu ae meclis maliye encümeninde mühim beyanatta | bulunmuştur. M. Tardieu Fransa- ya ie bahseder- ken demişti “ E e neden müte- madiyen ey “meydan oku- düğün şemie ie Fransa hül buyunda İtliyanın içindir. Fransa, İtalya tar: dan gelen mütemadi tehditlerden dolayı hududunu ekili tedir. Bundan de Fransaya tarizde bulunulam Bari vakası Paris, 20(A.A.) — Italya hükümeti Bari vuknatını n talebe tarafından yapılan alelâde ti bu sene hudut anla bu mukabele iümayiş olduğu; ve bu nü- mayiş esnasında hiçbir Fransız ayrağının yal sinici tasrih etmektektedir. ariciye nazırı Fransanın Ro- madaki sefirine ,büyük teessürle- Ersızlık vakaları 24 saat zarfında 3 aka ol — Kadıköyünde rg ni 20 numaralı eve, eva uydurmak suretile köle 24 lira tabanca ve Tiğer | bazı eşya , çalıp > 2 — İstinyeli © Hası Basri efendi tikla çeddiinde tütün ndan altın çalınmış, serseri tutul- bel kli malüm, kendi meç- bul bir hırsız Mercan yokuşunda Hüseyin efendi isminde bir şahsın 19 lirasını çalmıştır. Bir daha atlamaz! yiye Sep ua di amele Mehmet; bindiği otomobil- den slarken yere düşmüş, yara- lanmi vi? yumruğu amma kuvvetli imiş! Unkapanı: nında oturan siyle ve Müşerref i isminde iki kız; meçhul bir mesele için mün. eld ken kavg kmış, aralarında küfür ve tokat teati edildikten sonra Mü: ; Ayşenin arkasına kuvvet e ruk vurmuştur. Yumru; yen Ayşe ağzından kan geldiği, için polis len hiz ea gra inde "ye Yum kuvv ie yşe hak- Gri tahkikat it yapılmaktadır. Köpek yü yüzünden! oğlunda ; sinema KE aşar ile Rus teabaasından Kos: tantin arasında bir köpek mese- lesinden kavga çam Yaşar Konstantini dövmüş * Belediye çebâları talimatna- — Belediye kanununun tat- bildi için bir vi talimatname yapılmaktadır. bir de belediye cezaları hakkında talimatname vardır. Beledi bir cürum vukuunda memurlar z ceza alacaklardır. Ceza el derme Diş eni kat'iyet edecekti tir. Baal meyanında | abıt | 22 Haziran 1930 GÜNÜN HABERLERİ Devlet bankası y sonra faaliyete geçecek > ği ikna pe ae ilerdeki mma mia ad sıfatile, apacal ale enkei getireceği aydaların en mühimlerinden biri i halihazırda o şandık de, için, rak Li imei beni idiz edilmi n teda- vüle çıkanlar edinim ” Günkü adar bir çok altın sa- acal Pei altın hesabı carisi de çacaklardir. v Etibba odası kongresi — Üçüncü mintaka İstarikl Etibba yı da umumiyeye Spree verilmiştir. vi ve Cemiyeti dava açtı— eti şubelerinden nda sujistimaller meydana a ve sara derhal mehke- meye verilmi Suüistimal pl şubeler Be- lu, Emin Küçükpazar © şübeleridir. Beya ve Mia şübelei geçen mesi, İktisat ovekâletine teklif edil ve bu hususta uzun rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan raporda, Bulgari hayvan si- orta nizal Avı in mnamesi, rupanı diğer memleketlerindeki hayvan sigortalarile mukayese edilmiş ve Bulgaristan hayvan sigorta nizam- nam: ayd i österilmiştir. * Bi ar trenin altında aldı öğleden sonra Pandn Mn uk 5 Rumeli ai si ci re altında kalmış- kaza neticesinde Davut ğ ayağı kesildiğinden fa- külte hastanesinde tedavi altına alı; tır. Misket Başvekilimizin ( (Olga)sı kazandı ve Başvekilimizi herkes | tebrik etti. Ne oşusunda (Zafer ) şan m) JJ Sunle, yht ) demirel ma (Rüçhan ) son koş (Filosof) birinci” geldi. VE 4. > e İNİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: