10 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

10 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 Akaşin 10 Eylül 1930 Hasan Kolonyası: esans fabrikaları Hasan kolonyasını enfes ve ruhnuvaz kokusu karşısında lâl ve hayran kalmışlardır. Fransa, Almanya DE Dmeyeema memleketlerin ıtriyat mütehassısları, ark müstalızarındani ml sipariş etmektedirler: ” erir. Baygınlık, sinir, heyecan, başağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayat Çer ei Fiatlarda müthiş tenzilât yapılmıştır. e Amerika bu nefis Şark sahibini 1 beri etmektedirler. Hastalara hayat ve şi Ç 5, 60; Cl 200 kuruşluk şişelerde satılır. ») Kız ve li Leyli ve si İSTİKLÂL LİSESİ ilk, Orta ve st alara muhtevidir. Bütün sınıfları mevcu kek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı Ne drilinde” ila - ktedir. pey KAYDINA A a yilinda a rifname gönderi Şehzadebaşı P merkezi rtasnde Telei e anak 2534 Maarif vekâletinden: sene bükümet hesabına ecnebi imdi tahsil için aşağıya yazılı zümrelerden talebe gönderilecekti Maarif vekâleti hesabına: ie tasi Riyaziyat muallimlikleri için Usulü | tahsili için de 2 talebe caklar: aa e ekâleteti hesabına: Su, yol ve köprü mühendisliği için lise mezunlarından 6 talebe. İktisat vekâleti ar Zıraat, ein Bahri inşa: en mühendisliği, baytarlık ve ormancı! lise rm e ii be. Adliye "vekâleti hesabın Hukuk tahsili | içi byme ve ei hukuk fakülteleri mezunlarından 2 ta Harita Gi müdürlüğü b Topografya tahsili için lise mezunlarından (2), Lito - makine ustalığı i içinde orta me san > e a ve âikeri liseler birinci devre mezunlarından (2) ta Müsabakalar Yüz Eylül ie Maarif eminlikleri ile Lise ve Orta mektep müdürlüklerinde yapılaca Talip olanların evelemirde namzet gösterilmek üzere mezun lukları mektep idar: elerine müracaatları, müsabakaya iştirak DiŞ BAKIM EVi amm Avrupada halka ve bilhassa memurin ve müstahdimin .flarına en ehven şerait ile hizmete den dispanserler mi- sillu memleketimizde de yeni açılmış yegâne müessesedir. Galata Yüksek kaldırım başında İstanbul belediyesi ilânları Limon çiçeklerinden müstahzar bir harikai san'at olup 90 derecedir. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası. istimal etmekte olup daima ve daima Hasan ecza deposudur. Üsküdarda şubemiz yoktu > Arnavutköyünde “ Kâgir çifte saraylarda Kız ve * FEYZİATI LİSELERİ Enek Küle dahilinde kı k orta ve lise kısımlarını muhtevidir, vesait ve AKM eee Kayıt muamelesine day ani veya ista anbulda Basiret hanında iktisat şirketine müracaat edilebilir. İstanbul cihetinden gelecek va ys için Fatihten Ba eğ'e kadar direkt vesaiti nakliye işletti- rilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 Teşrinievvelde derslere başlanaca aktır. Telefon: İstanbul 2867 - Bebek 210 Leyli ve Nehari Ana sınıfı,İlk sınıfları ve ayrı t Bursa Ziraat mektebi müdürlüğünden: Kayıt ve kabul şeraiti 1 — Mektebe orta mektep mezunları bili müsabaka alınır. Talipler mektebe alınacak mıktarı tecavüz ettiği Yagi sak müsabakaya tabi tutulur. 2 — Mektep leyli ve oi Biririci maddedeki evsaftan başka mektebe girmek istiyen efendiler aşağıdaki şartları haiz olması lâzım A — Türkiye BEYA sma B — Sinni 19 dan yukaı mak, C — Vücudü zir; çil iyki olmak, D — Sari hastalıklardan salim olduğunu musaddak tabip raporu ile tevsik etmek, i t ibi eldüğeimi tevsik edenler tercih olunur. 4 — Kayıt ve kabul zamanı vü evvel bidayetine kadardır. Taliplerin ya doğruca mektebe a ziraat müdür ve memurlukları ve ve vesaikle ba istida müracaat Si eleri lâzımdır. 5 — Daha fazla malümat almak isteyenlerin mektep müdüriyetine müraacat etmeleri lâzımdır. APARTIMANLAR m DEPOLAR 4 Pardesülerini E MAĞAZALAR ğ yiniz. Zira t Şehrimizin merkez Ki Kr al I k İ İTKİN RSALAR Galata'da Meğ. Frenkyan müessesesine müracaat edilmesi Adalar Belediyesinden: Kapalı zarf usulile ihalesi ilân eş sı üzerine teklifnamelerini tevdi eyleyen taliplerin ehliyet ve ticaret t vesikaları kâfi görülmediği cihetle ek suretile ihalesi tekarrur eden Büyükadada Yat kulüpteri hükümet konağına dar caddenin yerli souk asfaltlı şose olarak inşası ameliy. 14 Eylül 1930 Pazar günü saat 15 de pazarlık suretile ihale kılınacaktır. d şfi 8886 lira uruştur. ami ehliyet e tei ve ticaret rr eseri beş dair vesika v larını müstasheben yevmi mezkürda daire encümenine gelmeleri ve Ya ei görmek pu eetyrs de daire heyeti fenniyesine müracaat arı, İstanbul ri ağ vee ie yerinde 57inci adada 95, 68, 63 harita numaral sında 9.075 metro murabbaı yüzsüz gimme metro imi Baş lira kıymet takdir olunarak satılmak için alâkadarları arasında açık yaam konmuştur. Taliplerin şartnameyi yedeye NV için ihale günü 29 Eylül 930 pazartesi günü stlkazi müdürlü; gelmeleri. İstanbul Belediyesinden: İcra edilmekte olan kanalizasyon ame- .. doly 10 Eylül 930 amy itibaren Atik Ali Paşa e Esir pazarı ve Tavuk p; caddesinin bilcümle vesaiti m kapalı bulunacaği ilân —— Telefon Beyoğlu 3080 e kemali huzurla giyile- uz istanbul emvali mia iz İstiklâl caddesi eytam idaresinden Nerden Şerife Fikret hanımın istikraz eylediği mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan küçük Lângada, küçük Lânga caddesinde 138 numaralı maa bahçe bir bap ahşap hane satılık- tır. Mezkür hane 300 zira 12 parmak arazi üzerine inşa edilmiş olup 7 oda, 4 taşlık, 3 sofa, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 bahçe ve 3 helâyı havidir. Zemin katı kârgirdir ve cadde üzerinde bulunmaktadır. 1500 lira ile 19/8/930 tarihinde birinci müzayedesi açılmış ve kat'i ihalesi 4/9/930 tarihine bırakılmıştı. O gün yapılan müzayedede fazlasına talip zuhnr etmemiş mezkür miktar da haddi lâyıkında görül- miyerek müzayede 4/10/930 perşembe gününe kadar temdit edilmiştir. Fazlasına talip olanların o gün saat 16 ya kadar Adliye binası dahilinde İstanbul Emvali eytam idaresine müracaatları. Nazik Çamaşırlarınız için bu nazik temizle- İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Umum müdürlüğünden: 1,500,000 adet boş şişe Kapalı zarf usulile 8 Teşrinisani 930 tarihinde bilmünakasa alına- caktır. Talipleri i almak üzere Ticaret şubesi: ü tl. Iktisat vekâletinden: Baytar um müdürlüğü için 1500 kilo m 100 kilo bilmünal ayaa lanüzüktr Nümunesini görmek v anlamak üzere baytar yeti umumiyesine müracaat edilmesi. 2000 kilo. ham hamuzufinik, subleme pastili ve 3000 adet termumetro ve şeraitini İstanbul vilâyetinden: İstanbul vilâyeti dahiliye devairi için 150 çeki meşe odunu pazar- sırın SAFA SUl lık suretile İN tekarrur ettiğinden 29/9/930 leşi saat 10 MESİNİ bir kere da inikat edecek olan komisyonu mahsusuna alakadar. müracaat- ar a ları ve şeraiti pin m ee her gün vilâyet da dry Rİ SAMİ müracaatları ilân olunu: Hikmet Feridun Mes'ulmüdür :

Bu sayıdan diğer sayfalar: