14 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

14 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 Eylül 1930 Akşam Sahife 9 Tarihi roman tefrikamız: $ İl (Deliler Saltanatı : İskender Fahrettin Yazan 13 13 Eyiüi 930 930 Padişah , ince belli ve kırmızı dudaklı cariyeler peşinde koşmaktan devlet işlerine bakamıyordu Sünbül ağa hacca düşmüştü, ( Ibrahim'i müteessir 2x Sultan İbrahim, bu garip tesa: f üzerine, halde hiddet” lenerek, hemen saraya avdet etmişti. Yeniçeriağası, gebe kadının evini bastığ man, birkaç gün evvel saraydan vE dedilmiş olan yakışıklı bir aşcı yamağı ile içki sofrasını kurmuş- lar, Ensiz ve neşe içinde eğleni- şayı karşılarında gö- rünce in kalan bu iki sev- dazede: — Cehennem zebanisi çıka- geldi.. Hölimiz şimdi nice ola...?! Diyerek, Yeniçeriağasının aya- ğına düştüler. Zer iğ firarının izah etti sebebini aşcı yamağı Hüseyni'i çoktan beri seviyordum. Dün ak- şam Kösem Sultan beni çağırdı. “Kız, dedi" sen Padişahı memnu: rek, şci yamağı ile ömrünü rini el kızın deli olması Musa paşa, evin kapısına bir nöbetçi dikerek: — Ben gelinciye kadar buradan Eğ işin Z Çi 3 EE w E 5 5 n İbrahim, o gün, sarayın içini in etmişti : rim dudaklı, turunç memeli illademi isterim! — Diye bir çocuk gibi ayak- larını yere vurarak tepiniyor, haykırıyordu Kö: Sul Itan, o Musa' paşayı yele yy Bor bu işi ye endişe p bu kadı- gönderi yeniçeriağasına bir uzatarak şu talimatı kar mlm karl ediyordum. Şimdi canını e Dedi ve kese akçe verdi: — Sadrazam” ın Zerefşan'ı hi- ve buldurması muh- onu da karısının gittiği yere gön- deririm şa saraydan ayrılınca a, olaşan gebe kadı- — Seni Padışah Zayi taltif işl edecek.. haydi önüme dü Diyerek a ve saraya ü. Hüseyin'in karısı bu söze inan- Girit ) harbine sebebiyet verei etmemişti. Sarayda çengiler oynıyor, nalar çalınıyordu... korsanlarının eline esir bu hadise, Sultan mıştı, sarayın sessiz bir odasında çocuk ağrılarile kıvranarak, ari > tan iltifat e Halb; a Pp: ertibat mii İli y yeniçeri, birden çala girdiler dılar. m onra üseyin'in karısını, boğ olarak, odadan bodrum katına Seliiğordür rdı. Hüseyin, LERİN birlikte, ogün derhal, Edirnekapı civarında tenha bir sokakta, iki odalı bir eve taşınmışlardı. Günler geçtikçe, eri Zer- efşan'ı unutmağa başl Kösem Sultan, e ve ei - ni sulanmış oğlunun başını kal- dırip etrafı Mi ağ vermemi için , her Zerefşan'a bedel bel pim ve turunç memeli cariyeler bula- rak, Padişaha ii ediyordu. Vaktile ae köşelerinde zaafa uğrıyan ahim, işvelerile kendi- sini teshir eden güzel ve körpe cariyelerin koynunda yatmaktan, saray haricinde olup bitenlerle alâkadar olmağa vakit bulamı- yordu. Sünbül ağa hacca gider- hi Malta korsanlarının eline sir İri ve bir müsademede dei f o Bu & ie si Avrupalılarla Türk devleti arasında büyük bir ger- ginliğe ve e Girit hany. sebebiyet t vermiş! ümet ve e Sultan ha- i ve mühim meselelerle meşgul olurken, Sultan İbrahim, bü hadi- selerden hiçte müteessir olmaz, ece gündüz ince ve kırmızı du- daklı el çariyeler peşinde ko- şar, eğlenirdi. Bu esnada Padişahın Turhan, Dilâşup ve Muazzez Sultanlardan başka kadınlardanda çocukları dünyaya gelmiş ve hasekilerin adedi yediyi bulmuştu. unlarla beraber. Kösem Sultan başta olmak üzere Hatice Sultan, Şivekâr kadın, Telli Haseki, Hü- biyar kadın, Şekerpare, Şekerbolu bağ ri © zam Kara Mustafa paşa ile ge- er size ustafa r. gün, Kiş Turhan Gö leri ken: — “Bu keferei fecereyi saray- dan o uzaklaştırmanın o çaresine bakmalı!,, Demişti. Bu söz Turhan Sultan'ın kula- ğına gitti ve genç kadın bu yüz- den Mustafa paşaya düşman oldu. r | Onun icraatını daima tenkit eder dururdu. Turhan Sultan, bir gece, gene buna ea kendi aleyhinde bir söz işidinc. — Dah a tea e ede- mem, edi, o, Cilt, frengi, belsoğukluğu omütahassısı Anki addesi giz meli mada hergün sabahtan akşama kadar. Casusluk Bulgar ordusundaki vaka nasıl meydana çıktı Bulgar (oordusunda ilk defa asusluk ve hiyanet vakası olmuş tur, EL hükümetine ordusun- da hiyanet EE hariçten ihbar > an ordunun ruf bitüm Miralay Maia polski, yaveri ve il lis tevkif Cali unmuştur. OMiralay ile — hiyanetlerini itiraf etmiş- Hakikat meydana çıktıktan sonra meselehin kestirme yoldan temizlenmesi için Miralay il. verine birer dolu rovelver veril- MİŞ Miralay ile yaveri eyes kullanarak intihar etmiş- “Tev ifine İüzum görülen üçüncü zabit debden edileceği sırada ken- disini ise de kurtarılmıştır. Üç zabitten sonra iki polis zabiti tevkif olunmuştur. gar ordusundaki caklNığu Romanya Çi mlel bakanlar sonra tabiatile Romen ordusuna geçmişlerdir. Bunlar vazife itibarile askeri ni makamatile temas eder Bulgar ordusundaki ea İşlemi vatana ( hiyanet ederek Bul Viga ordusunun. en mühim esra Romanyaya sat- makta olabilen hayretle gör- müşlerdir. İşte bu eski Bul zabitleri hissettikleri viçdan azabi ilca- ve casusluk” keyfiyetini Er sl tine haber ve: Her akşam bir hikâye Gekin takat zengin bir adam olan Ethem Beyin güzel zevcesi Şaziment, e ie teyzesinden bir mektup alıyor si, oğlu Ahmed'i, İstanbul'a, hem taba . hem de para kazanmak için gön- ME m a Gl Sazimend'in kocası, A d'i himi ediyor. Onu, yazıhaı 8 Ri ei delikanlıya bil a e e ediyor. — Ah- met, d'i “sevm, başlamıştır. ğe Ese le aşık ki Sez de, n hissiyatına yabancı değil. cuma günü, Ethem Bey, t kadar musiki ile meş- a ille Ahmet birdenbire coştu. Kuzin ayaklarına pandı. He; eca — Sizi seviyorum... ii seviyo- var... rm Size büt ün ayi ya- tımı “vakfederi rim, Şaziment, sev- gilim. Şaziment: “Bu çocuk komik, amma samimi ve nl. 1, diye düşünüyordu. Ahmi hissiyatırın kuvveti ar a azıcık şaşırmıştı. Yavaşça: — Dali misin, Ahmet, kalk ba- e dedi. — Hayır! seviyorum. Seni li gibi seviyorum. Nazibkda senden başka Gi kiçbilyez yok. Sana, s Kapı sp Eşikte > imei > ——— işte Elâstiki Kemerle- rin Şaheseri Metin ve bususl bi mul gay. trikodan m; Yegâne satış mahalli * Paristeki ' lstanbul şubelern binde diz: Pen ördü. Dehşetle yerinde Rea A amlede ayağa kalkmıştı. Kısa süküt hüküm sürdü. Ethem, yumruklarını sıkarak yürüdü. an yarabbi!... Piç kursu! Ne yapıyorsun! Zaten kaç gündür halinde bir f: görüyor ve şüpheleniyordum. Şaziment, die bir tavırla doğruldu: — Yani ne Zi Neden güğeendi? diye sordu. Eth Di ge ki?. İşte bu piç kurusu senin önünde diz çökmüş... - diyerek inildedi; ve, karısının soğukkanlılığı karşı- sında hayrette yi iz çökmüş... isciz a?.. Sonra ne Pel vr yani?... âlemince malâm tıraş olmak isterseniz başka bıçak Arzu edenlere meccanen nümüne ve yegâne deposu 4) Kız ve Şe İSTİKLÂ Bütün sınıfları mevci TALEBE Talep OREMLELEN Telef iş ilk, Orta ve ve kısımlarını muhtevidir. yrı sie dahilinde idare edilme! KAYDINA şel tarifname gönderi! lis merkezi eee İstanbul 2534 MUJDE ! MÜJDE! zun zamandanberi sabırsızlıkla beklenen ve dünya a iMS/ kazanmış ol SAHerokodil) TI ZEZE A TY marka TIRAŞ e gelmiştir. En son Amerikan makinelerile ve halis İsveç çeliği ile mütehas sıslar tızahudan imal edilen Timsah marka tıraş bıçakları terkibinde yi mıyan ve münhasıran fabrikamız olm ndan “Keşfedilen harikulâde kimyevi bir maddenin lardan sarfınazarla yalnız ve EE Timsah markalı tıraş bıçakları kullanınız ! erilir. Çiçek Pazarında Stratiyadi Hanında Her yerde arayınız. NA imtiyazı ve . 7-8 Leyli ve iğne L LİSESİ ebe ayrı kısımlarda ktedir. ANDI Ahmed'in kabahati | Genç kadın, kendi kendine: “Ne uydurmalı? - diye soru- iy ordu. in maada ne sebe- çocul önümde Srs olabilir? Hah, buldum... tafsilâtı o hatırlamıştı. Yüksek , — ve vakur bir sesle devam — Önümde diz ie zira, bir b hatasını itiraf al Bu tasının affi için 45 yla) rica ediyordu...” ihdas büyük — i Kendi- teslim kasadan Milli para geçirmiş... kazan- mak ümidile kumar oynamış; kaybetmiş. — Kumar mı oynayıp Obenim paramı kaybetmiş... - - diye, mın mütehayyir, sordu. - Peki amı fazla pen ne Mn er Şazimeı — Bir e meselesi... - dedi. Ahmed'e bakmak c i göstermiyordu. Zira kahkahalarla gülmekten ierey e hmed'in ündeki korku kol şaşkınlık adeleri insanı kahka- halarla ark ibiydi. Etbem Bey, hiçbir başka şeyden Sari gayrı... İfadede hakikatten uzak görünür bir cihet yoktu. Ke olmıyacak bir iel şey ardı; oda, karısının kendisini alime — Kasadan Mi para almış?- di sordu. Şaziment, Ahmed'e döndü: Gi Li > p veri Ahmet kekeledi: iç, üç yüz lira...- diye tesa- düfen atıverdi. “ Şazimend'in namusunu kurta- racağım! Kendimi onun için eda ediyorum işte...,, diye düşünüyordu. * enç kadın, kocasına döndü: — m hükmünüzü verin... Ben çocuğu size maras ettir- ii için affini dileri, in ni affediyorum! - -di- yerek, inik bir. üyüklük gös- ter istedi. - e karabetini harekâtını daima teftiş iile Fakat yazıhanemizdeki ve evimiz- o eri eskisi gibi kalacak. tiyatrolarda olduğu gi- bi, gri alicenap , dd çıkarken, m arkasından: Ne büyük insansın sen, Eğimi - dedi. m Sonra, Ahmed'e döndü; alçak sesle: —Sizi kurtardım! dedi.- Yoksa vallahi öldürürdü sizi... Derhal re Ba Anahtarlar siz- t, şaşkın: — iş eek yazıhanede? - diye sordu. — Nasıl ne olacak? Kasadan üç yüz lira eksiltmek lâzım. Ça- uk al üç yüz lira — Benim olmı, alan incelikleri ai Ahmet, hâlâ şaşkın. — Peki giymem dedi - Rene Am ie . bu üç yüz e e yapa- cağım ben?... Çalınmış” bir parayı her - diye hâlinde ini Çi örme hak v buldı isyan düşündü. o Çocuğa ordu. Gene çıkar yolu — Parayı bana getir! - dedi. Böylelikle bei çalmamış olursun. danın eder. ydi, Nâkıli: (Hatice Süreyya)

Bu sayıdan diğer sayfalar: