23 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

23 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Söyledikleri... £ Ve sizin söyleyecekleriniz... “Eord arabamla iftihar ve memnuniyetle mmm Al o AN rim, çünkü diğer hiç bir araba bana bu kad f VA görmüş değildir. Taşıdığım yolcular eri mi YA A konfordan dolayı rahatça seyahat ediy A 1 “Bu arabayı sevk ve idare etmek o ri kolay ve i ANL sür'ati o kadar fazla ki gerek düz yollarda gerek dik VW 7 yokuşlarda daha çok kuvvetli ela kolaylıkla ge- SS çerken insân büyük bir zevk du' “Ford arabamla cidden iftihar rim çünkü o kadar zarif bir görünüşü var ki başka hiç bir arabanın bu kadar güzel görünüşü olması mümkün değil. Diğer ara- —— a) . balarla birlikte bir yere dizildiği vakit evvelâ benim arabam nazarı dikkati celbeder." “Ford arabamla cidden iftihar-ediyorum çünkü bana en az masrafla en çok menfaat temin edebiliyor. Şimdiye kadar kullandığım arabaların en idarelisi Ford oldu." “Ford'umla iftihar ediyorum çünkü bu araba Türkiyede ve Türk işçileri tarafından yapılmıştır." Işte Ford sahip- leri, arabaları için böyle söyleyorlar. Kendilerine sorunuz. elişi hi <> Erk FORD MOTOR COMPANY EXPORTS ING. ii e ipi en hayre yon: - 103 kilometre sü r. B Tawn S ın. İs- tanbul ızda n fabrikam gara ald teslim TÜRK LİRASIDIR . TÜRKİYENİN HER TARAFINDA ACENTALAR | NiŞANTAŞINDA MUJDE! MUJDE! ii Uzun zamandanberi sabırsızlıkla | ŞiŞLı T E R A K K il LiSESİ klenen ve dünya RR anmış ola MENİ Ka YA EYLI e İri tesi erek “ e > Ti SAHerokodin “İLK, sınıfları le “KIZ LEYLİ, NEHARI marka TIRAŞ BIÇAKLARI gelmiştir. dairesini ittisalindeki (eski İsinci KIZ erikan makinelerile ve halis İsveç çeliği ile mütehas mektep) binasına nakletmiştir. ERKEK m son Am sıslar tarafından imal a-ilk lise ü Sınıflarına ğe ee tedir. Her gesi vi ye Me kadar (Şekai da) şi ii O dür mürd - orta - aravetin tıraş olmak isterseniz başka bıçaklardan sarfınazarla yalnız ve yalnız; Timsah markalı tıraş bıçakları kullanınız | Kâtip aranıyor Arzu edenlere meccanen nümune verilir, Her yerde arayınız.Sahibi imtiyazı ve | Selimiye'de Yüsek da mektebine daktiloya vakıf bir âtibe yegâne deposu: Çiçek Pazarında Stratiyadi Hanında No. 7 - 8 | ihtiyaç el Teli tep! Bien İl ezün “28 a rini a in etmiş olması ır, İalip olanların eylül arıhıne adi | meltep Rektörlüğüne müracaat etmel: İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden: 1500, 000 adet boş şişe usuliyle 8 teşrinisani 930 tarihinde arama ae med şartnameyi almak in ticaret şubesi İstanbul barosundan: 15/7/930 tarihli heyeti umumiye içtimaının devamı 25/9/930 tarihine müsadif perşembe günü saat on b talik edilmiş olduğundan rüfekayı muhteremenin yevm ve saati mezkürde baroyu teşrifleri Kapalı rica ola alınacaktır. uzname: 23 Eylül 1930 Istanbul 4 üncü İcra çayla Açık artırma ile Pale cek gayrı menkulün - ne oldu, Dükkânları havi adar ve kânı havi hanenin 32hissede 14 ie Gayri menkulün bulunduğu -me: e ei umarası; Musa m. ve emiş rn EE 75, — No apartimanın tem: 33.700 lira've — 0. Bedrettin m. yı Maş ge 8 y. 80 80-1 No maa dükkâ: enin mn 19446 lira layt m Emi eli. nın yapilacağı; yer, “gün-saat Dün 4 ncü - icra - daireside 16/10/930 perşembe . saat 14-ilâ 16 ya ani 1 İşbu gayrı. menkulün artırma main 4/10/9380 EE itibaren ir ile İstanibül”£ üncü icra daire- n ayyen nel her kesin öre le esi - için açıktır. “İlânda vE olanlardan fa: malümat alma yenler, işbu: şartnâmeyo ve 5 5ya — numar: e memuriyetimize müracaat .etmelidi 2 — Arttı ei ei için em kıymetin. yüzde « 7 » inab Bbst rekl 3-— Hal tapu 'sicilile sabit van ipotekli KAASAEİRAİE diğer in darların ve ir kı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masral dair olan iddiaların ia ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi- telerile birlikte o memuriyetimize “ bildir- meleri ariÇ —. Gösterilen ai sirüiiilela iş di edenler İİ şartnamesini oku- ış ve lüzumlu malümatı almış ve bunları kabul: etmiş ad ve rad. şart tie m al üç defa rıldıktan sonra gayrı menkul en çok alıcı ahlerinden kurtulur ve temli- natta kalka — Arman Mi veya ikinci olmasına i enkuls ( teâlluk eden yatı hakla ve a a tarzına göre diğer şartla; Müte rakim Rİ, ri pe pt ncidir, arttıranın üzerinde bala: cakktır. Yazılan gayri menkulât yukarda gösterilen 16/10/930 tarihinde İst, 4 üncü İcra memurluğu odasındı ilân ve gösterilen artırma şartnamesi dairesinde ie ve ikametgâhları meçhul *2inci 3'üncü * derecede ahiple, e ve endiler ve ee ek fazlasına işi eden diğer iza a kaim e ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: