23 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

23 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sabife 8 Akaşm Küçük ilânlar Umumi malümat 1 — “Küçük ilânlar, tarifesi 1 defa 30 kuruş : > 50 > , Her — defa Için iz epi nlar 4 nisan takıminen Siken Hela satırlar için ayrıca ücret alınır. 35 Bu sütundaki ilânlar yal- nız “ Akşam , idarehanesinde kabul ve Cumartesi, Pazartesi, masrmen günleri sıra ile 4— Hr Kan miz ilân- lime o merasimi, irtihal “lanlar de sütune derce- dilmez. 5 — Adres olarak İrühekiesinii il lerinin namları “ Akşam n ilân ğikiş gelcek mek- aldırma- ları ricaolunur. | 4 - Kiralık-Satılık Beyoğlu kumbaracı yokuşu - Kiralik: eyi ül Laciveı caat. roze Büyükçekmecede kiralık Sırt ri Çitliği — Trakyanın bir tok in- i amir “ pri mini Galata La. beye müracaat O Beyoi oğlu lik — Üsküdar Fıstık a y tevakkuf mahallinde tramvay beşer odalı sarnıç ve de a tamam iki hane satılıktır. Adr; Üsküdar Ar zada Servili köşk © numaraya müra- caat, EN Alman mürebbiye — Bir Alman mürebbiye üçten on bir yaşma kadar olan çocuklara EREL etmek vi yor. Adres: (Akşaı $& cu varsa 12 a; numa- radaki dükl A etmeleri DE olunur. Ahmet cad. 4l Bakırköy « tarihi İzmir. Müessisi : A. But Şi Şikago dn e Puoltry Institute,. El tavuk istemi ai folluk Ki ân ve ik yegâne tavuk bah A. suat aral ye — ml uk .. İ.. i saray an — eski rufatlı huri 1 İş arıyanlar Beyoğlu od. a — namuslu ailede, temiz, büyük. göbeğinde kiralık olup ticaretle müş- isti, tegilim « Akşam» da K rümuzuna 23 Eylül 1930 Devlet Demiryolları ilânatı Muhtelif lâstik malzeme kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa yz pazartesi de saat 15,3p da Ankarada Devlet demiry: m İaresinde yapılacal| —— ete sie teklif o mektuplarını ve muvakkat e saat 15 e kadar münakasa LiMMüpükü kâtip- dehinet a liğine vik laz Talipler sila mi erini (beş) lira mukabilinde Ankara'da ve iranda idare veznelerinden tedarik edebilirler. » 360 tane 2 rergesi ,tender ve vagon bandajının we zarfla münakasası inci 930 Pazartesi günü saat 16da Ankarada Devlet Demiryolları ri de yapılacaktır. Mü mem yö 7 edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ,günde saat 15,30 kadar münakasa komisyonu kâtipliğine ye lâzımdır. — ipler mü: eş lira emmesi Ankarada ve şartnam ydarpaşada idare in eri edebilirler. ön Haydarpaşa - Ankara hi rinde ince istasyonunda tesis slime ala elini fabrika 2 e fen asa ve amele binalarının inşaatı rey” zarfla münakasaya konmı Münakasa 12 biri eşrin 930 pazar Ea saat 15 te Ankarada a. demiryolları ailen ca iinakasaya iştirak edeceklerin Ma mek tuplarını ve muvakkat kadar komisyon kâtipliğine rmeleri “ Teliple er münakasa şartnamelerini (10) lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşadaki idare Ma tedarik edebilirler. tamir aynı günde saat 14,30 a lâzımdır. 19 kalem yerli ip ve sicimler La zarfla Ri konmuştur. Münakasa 6/10/930 pazartesi - prien saat 15te Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapıla: — a ya iştirak keme "teklif mektuplarmı ve muvakkat ynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu aleliği ei lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini ve beş lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. ERZEN, 3 ER EL ERA mefruş, mük 1. Fiatı m. Galata 2 am şietare nazarı — poğaça: vc kaşla ml m ei Mimi 5 ili sie dikkat Turuk ve mebani sme- | xy, 9 Wi DE ile kolay ve çel ME vel Giyen Yiyatı eğe bir mühendis mai Adres : B. tramvay istasiyo yı ışmak arzusundayım. İngiliz: Kiralık hane — Mercanda Bezzazı | nunda Zeki ğ arta © mağazasına b wakıf oldağum gibi riya- | cedit mahallesinde Fuat paşa Fa ri müracaat ediniz. PL ziyem de «Aki A. | 62 numaralı 11 oda, ei ve Tecrübeli ie Mann mu- M.LC, hamamı havi hane işer allimesi aile nezdinde yaşa. bekâr —- içindekilere veya bekç vok müra ife linen. dei ebilir, rini m öaşamilla gecuğuülu Pangaltı altın Bakkal Cebelçayır sokak tep masrafına kifayet özelini Kiralık apartıman — 7 oda, ka- No 109 Ml ryan. seri a maaşlı herne vazife olursa | iorifer, sıcak su, banyo her konforu Biçki iş dersleri — 18 sene- MN. — 3 | haiz 120 lira - Şişli Osman bey Beri lik tarlaya irin $liraya ders almak Sa sene noterde — muami bey sokağı başında Muzaffer apartımanı yolunda Biçki yur- memuru olarak çalıştım bilumum bloker 3. — “ie ralli Telefon vakıfım mükemmel daktilo > 1 bilirim. Noter dairelerinde, avukatlar Apartımanımı : satıyorum — Dezâind ve ticaretini melerde | iş vk Tünelin Ost başında Şahkulu “ Değirmen Tum, : «Akşam» da R. İha dani Nim Bayi ai Mektuplarınızı aldırınız — Gazetemiz (idarehanesini adres 3 Lisan — İngilizçe, fransızca, rumca istanbul ve bilumum semtle- olarak göstermiş “olan kari"lerimizden Jisanlarına aşina, ll ideler okur | rinde — her keseye ölverişli su Blek- Ee No. 304 - eb B. -EE- yazar 30 yaşında bir türk iii li rik havadar manzarah bahçeli kon- GMA-BM-Md- A.Ham- rethanelerde ki es forlu şık “güzel “evler ve di bey- EE 99 - EJM - artımanlarda kapıcılı Ya ye ak eb ML iii 1 inci kat z apartımanlar satar ve kiraya vw K iz Yaşar, M-K2-FK- vc - Viyanalı almanca muallime- -HA-K Makine ressamı — bir makine Tessamı iş ki yl dahi Sakin götürü iş de kabul eder, Ka. Muhabir - Muhasii Ucuz Kiralık hane — Sultanah- met e mektebine mukabil köşede nezaret, lektirik, . salonu ha idir. yarn Bahçekapı Cermanya han No 5 -KB- N Sö N - Fransızca vii leme muallimi - A4R A Nihat bey - El - ie N- - AG-HEF - İH ına gelen iu rın idare- EE EĞ aaruf br ddetle hesabi carili lışmış 30 yaşında musevi 5 es : araçlara Üenyar siyle G. A Ucuz Kiralık mağaza ve al m. si bir b Mi Bahçekapı ER m No — 5 2 - İşçi iy ae iniz ii bir ye tiio lara — mükemmi. Hancı! elen tamir edilmekte olu — hanıma ihtiyaç vardır, Frans ca veya Mİ bilenler tercih ölinir, Saat 11 - 1 arasında Agopyan han 2 numaraya müracaati — il bir seyyar mura ihtiyaç Eee Şişane karakol Prej Emi ala Mi çi mağaza, saat 11 ile Seyyar SN e Tüy e satışa göre ayda 90 liradan da kazarabrinz İstanbul dördüncü San çinde Unionkol Tesriat. — : 3 - Satılık eşya uz fiatle satılık fanile ma- 164 k 8 Ha ei Miken. İst, zo liraya piyano — kusursuz an piyanosu acele Ee al köz En çeşme sokak Ni her gün m e, it edilebilir. D. aa mi — Bir adet ( a Teksir ) ilime acele satılıki Sirkeci'de karşısı ırvişler SE R 5 Şahinpaşa oteli Sİ ye Haik aat, 1 Der daktilo. gelek a müra a tanlar, Gü- nakliyat ambarı sahibi Tahsin be müracaat, > Satılık haneler — Kadırga ca desinde 108 No. r. Gedikpaşa çeşme sokak 6 numaraya Buyacı Anastas ef, müracaat, —3 5 - Müteferrik eee Sen-Benua Tisesinden mez s is — aile ku imak istiyor. şan da Mühöndiği 5 amların: hanemizden lütfen alınması mercudur Âli ticaret mektebi mü- dürlüğünden: Mektebin himayesi altında ( Ticaret ve Bankacılk gece dersleri ) kursu vücude getirilmiştir. 1 — Bu Bankacılığı alâkadar eden nazariyat ve teknik, EZ riyaziyatı, banka muhasebesi, lisan ve diğer dersler gösterile- cekti ir. — beş gün ve bu süleie ikişer saat ders verilecektir. i da İİ le e derler Banka ve müessesatı r olanlarla lise ve âli simi elk ve bu ticareth: memurinine, seiğee pu tedrisatı takip edeceklere hasredilcektir, 5 — Tedrisata 1 teşrinievvel 1930 dariilidir il dil ticaret mektebi DapaLi başlanacaktır. 6 — Kayt için 27 eylül 930 tarihine kadar müracaat edenler kabul olunacaktır. 7 — Kayt için salı dan saat 17 buçuktan 19 za kadar ve per- şembe günleri 18 den 19 buçuğa kadar müracaat ab Mek- e Hilali nazarı dikkate alınacak ve çevap veri- n öğrenilecektir. ANANAASAABEBANAANANAAETANA © Ziraat Mühendisi olmak isteyen Lise mezunlarına Ankara'da tesis edilen yüksek ziraat mektebi 1931senesi İğ vs bidayetinde tedrisata başlıyacak ve bu sene staj için talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efendiler: 1 — Lise mezunu olacaklardır. 2 — Bir sene Vekâletçe tayin olunacak çifliklerde staj göreceklerdir. Bu efendilerin ikametleri çifliklerde temin edileceği gibi ayrıca staj müddetince kendilerine ayda“50,, lira ücret verilecektir. Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil devresi üç senedir. ezun olanlar ziraat mühendisi sıfatını alırlar. Bu şeraiti haiz olup Türk tebaasından olan ve sinleri 17 den aşağı ve 22 den yukarı olmıyan ve vücudu ziraata mü- tahammil bulunan lise mezunu efendilerin 4 adet fotoğraf raptederek bir istida ile Ağustos nihayetine kadar Ziraat umum müdürlüğüne veya vilâyet ziraat müdürlüklerine müracaatları ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: