16 Temmuz 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

16 Temmuz 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Cenevrede Akşam Anlaşmak kabil değil, dağılmak ayıp olacak.. Terki teslihat konferansını çıkmazdan kurtarmak için nasıl bir
 Otobüsle Edirneye.. Otobüsler ikinci mevki tren ücretinin uçte biri fiatine yolcu taşıyorlar Istanbul ile Edirne arasında...
 İIran şahı Cumhuriyet bayramında Ankarada bulunması mühtemel Iran şahiı. Rıza han Pehlevi hazretlerinin yakında memleketimizi
 Milli bayram Bugün hakimiyeti milliye bayramının yıldönümüdür Bugün milletin ferdi saltanatı devirip kendi mukadderatını ele
 Mütehassısın raporu Darülfünunda esaslı ıslahat yapılacak Islâhat lüzumu son tarih kongresinde daha ziyade hissedildi...
 Tren faciası Heyet raporunu nafıa vekiline verdi Ankara, 15 — Tren kazasını mahallinde tetkike memur edilen mühendis Arif ve
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazi hareket etti, bugün Yalo- vaya vasıi oluyor. Ankaradan AKŞAM Italyan filosu bu sabah geldi, ayın yirmi üçüne kadar kalacak. Sene 14 — No: 4944 — Fiatı her yerde: 5 kuruş CUMARTESİ — 16 Temmuz 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 ————— Cenevrede Akşam Anlaşmak kabil değil, dağılınak ayıp olacak.. Terki teslihat konferansını çıkmazdan kurtarmak için nasıl bir çare bulundu? Cenevre 11 — “Ne oluyor?.. Ne yapılıyor, ne zaman bitiyor?..,, — “Bu günlerde bitecekmiş, sir John Simon karar suretini yazmış, fransızlar bazı noktalara itiraz etmişler... — “Reis M. Henderson, her gün, dünyanın muhtelif cemiyet- lerinden yüzlerce telgraf, mektup alıyor. Terki teslihat talebinde bulunan bu müracaatlar; milyon- larca insan namına vuku buluyor- muş, M. Henderson bunların hepsine ayrı ayrı cevap veriyor, konfe- ransın behemehal iyi neticelerle biteceğini tebliğ edi; ormuş. Terki teslihat işinde, reis sıfatile şahsi ve beynelmilel sosyalist âlemindeki nüfuzu alâkadar olan M. Henderson, geçen günkü riyaset divanı içtimaında demiş ki: “Esaslı bir karar verilmedikçe konferansı dağıtmam...İ,, — “Benim işittiğime göre, filân devlet, bu tarzda, bütün dünya e konferansta terki teslihat meselesi halledilemez demiş...,, — “Umumi, sudan bir kararı Sovyetler imza etmiyeceklermiş... ,, (Devamı : dördünçü sahifede) Otobüsle Edirneye.. Otobüsler ikinci mevki tren ücretinin üçte biri fiatine yolcu taşıyorlar Istanbul ile Edirne arasında işliyen otobüslerden biri Otobüslerle, Şark demiryolları arasındaki rakabet, eskisine naza- ran ehemmiyet peyda etmiştir. Bundan evvel, otobüsler, Şark demiryollarına, yalnız Bakırköy hattında rakabet ediyordu. Şimdi rakabet sahası daha çok genişle- miştir. Otobüsler, Istanbuldan Edirneye kadar muntazam seferler yapmağa başlamıştır. Bunlar trenden daha (Devamı ikinci sahifede ) Dünkü Istanbul - Ankara maçından bir intiba: Istanbul kalesi önünde.. 12-0 Istanbul takımının galibiyetilş biten maçın yazısı dördüncü sahifemizde spor kısmımızdadır.| Bugün hakimiyeti milliye bayramının yıldönümüdür “Bugün milletin ferdi saltanatı devirip. kendi..mukadderatını ele aldığı Hâkimiyetimilliye bayramına müsadiftir. Bu sabah erkenden her taraf donanmıştır. Bu müna- sebetle resmi devair ve müessesat tatildir. Hakimiyeti milliye bayramı, aynı zamanda maarif cemiyetinin günü olduğundan bugün maarif cemiyeti namına rozetler tevzi edilmektedir. Iran şahı Cumhuriyet bayramında Ankarada bulunması mühtemel Iran şahı Rıza han Pehlevi hazretlerinin yakında memleketi- mizi ziyaret etmeleri muhtemel olduğunu dün haber vermiştik. Bu haber memleketimizde mem- nuniyetle e karşılanmıştır. Komşu ve dost memleket hükümdarının büyük tezahüratla karşılanacağı anlaşılmaktadır. Şah hazretlerinin son bahara doğru memleketimize gelmeleri ve Cumhuriyet bayramı merasi- minde Ankarada (bulunmaları muhtemeldir. Mütehassısın raporu Darülfünunda esaslı ıslahat yapılacak Islâhat lüzumu son tarih kongresinde daha ziyade hissedildi Darülfünunda yapılacak ıslahat hakkında tetkikata başlandığını ve maarif vekâletinin bu hususta, geçende İsviçreden getirilmiş olan profesör o Malchenin raporundan istifade edeceğini yazmıştık. Darülfünun muhitinde ıslahatın ne şekilde (yapılacağına dair malümat yoktur. İsviçreli profe- sörün verdiği raporda neler tav- siye ettiği de bilinmiyor. Yalnız profesörün raporunda bir kısım kürsüler vve bazı müderris ve mu- allimler o hakkında tavsiyelerde bulunduğu :söylenmektedir. Islahatın ne şekilde yapılacağı mulüm olmamakla beraber etraflı ve şumüllü olacağı anlaşılmakta- dır. Islahat ihtiyacı bilhassâ son tarih o kongeresinde dahâ ziyade hisedilmiştir. Bazi müderrislerin, köngreye hazırlıksız geldikleri anlaşılmıştır. Bir tarih müderrisi, (o kongreye hazırlıksız geldiğini,: bu bahisleri iyice tetkik etmediğini söylemiştir, bir iki müderris, tarih kongresi münasebetile | fikirlerini (tashih ettiklerini beyan O eylemişlerdir. Bunlar nazarı dikkati celbetmiştir. Darülfünun muhitindeki tahmin- lere göre, hükümet darülfünunda, bilhassa edebiyat şubesinde 15- lahat yapacaktır. Bu ıslahat arasında darülfünunun muhtelif fakültelerinde (Ootuz (o kürsünün ilga edileçeği tahmin edilmektedir. Bu kürsülerin hangileri olduğu henöz belli değildir. Tren faciası Heyet raporunu nafıa vekiline verdi Ankara, 15 — Tren kazasını mahallinde tetkike memur edilen mühendis Arif ve Nazir beyler raporlarını (o nafıa vekili Hilmi beye vermişlerdir. Devlet demir- yolları idaresi de raporunu yarın vekâlete takdim edecektir. Vekil bey her iki raporun ibtiva ettiği fikirler müvacehesinde mütehas- sısları münakaşaya davet edecek ve kazanın sebebi bu suretle kat'i olarak tesbit edilecektir. , “EM aşkın neşvegâhı köşei meyha- nedir... ,, “Oturmuş kumar oynar, Ciğerimin, ciğerimin köşesi! ,, Şarkılarımız... “Mendilim dalda kaldı aman aman, Gözlerim yolda kaldı.,.,, “.., Kız ben seni alacağım, Başına vura vural,, — ——a — Mesut Cemil beye — “Su yerine cuş eden eşki terimdir benim, Bülbülü hamuş eden nalelerimdir benimi!,, SIROP DES Oz

Bu sayıdan diğer sayfalar: