28 Ağustos 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

28 Ağustos 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 Uzun Mehmet Zonguldakta bir ihtifal tertip ediliyor Maden kömürünü i Mehmet için a Kg DM — Ik defa bulan Uzun bide yapılacak ri rn vE vi Zonguldakta bir kömür ocağının hariçten görünüşü Zonyuldak Halkevi, Ereğli kö- mür havzasında, ilk defa olarak, maden kömürünü bulan, Mehmet hakkında bir ihtifal tertip uzun edecektir. Zonguldak Halkevi, havzanın yıl dönümü münasebetile, şu kararları vermiştir: 1 — Uzun Mehmedin ilk kö- mürü bulduğu tarihin,- bu sahada meşgul ve salâhiyettar bir komis- yon teşkilile - tesbiti. (Bu tarihin kati olarak tesbiti omümkün olmazsa, Fransız işgal kıtaatının havzamızı tahliyeye mecbur kal- dıkları gün, Havza bayramı ve Uzun Mehmet günü olarak kabul edilir.) 2 — Tesbit edilecek günde havzada kömür keşfinin yıl dönü- mü ve (Uzun Mehmet Bayramı) olarak kabulü. 3 — Ilk bayramda: A — Zonguldak Gazetesinin fevkalâde bir (Uzun Mehmet) nus- hası çıkarması B — Bütün Istanbul, Ankara ve İzmir matbuatına havza ve Uzun Mehmet hakkında yazılar yazılması. C — Havzanın, kart halinde küçük bir haritasının ve panora- malarının bütün Halkevlerine ve sair alâkadar teşkilâta dağıtılması. D.— Havza günü için matbu- atta çıkan yazıları, havzanın tarihi, iktisadi vaziyet ve ehemmiyetine dair fenni, ihsai malümatı muh- tevi küçük bir risale neşri ve bunun her tarafa gönderilmesi. E — Havza bayramının ilk tesidinde küşat resmi yapılmak üzere, maden kömürlerimizin kol- leksiyonlarinı, havzamızın mevcut tarihine ait ve kıymeti haiz alât ve edevat, kaza ve kömür hak- kındaki mankibeleri havi küçük bir müze tesisi. F — Vilâyet merkezi ve Bartın: Ereğli, Devrek, Zafranbolu gibi mülhakat, hasılatı tamamen uzun Mehmedin ailesine tahsis edilmek üzere müsamere, müsabaka, kon- ferans ve balo tertibi. 4 — Seyri sefain idaresinin ilk alacağı vapura (Uzun Mehmet) isminin verilmesinin temennisi ve mümkün olursa isim konma me- rasiminin Zonguldakta yapılması. 5 — Uzun Mehmet'in Ereylide, doğduğu (Kestaneci) köyüne na- mına bir küçük âbide rekzi. 6 — Zonguldak ve Ereyli'de iki sokağa (Uzun Mehmet) isminin verilmesi, 7 — Tesbit etmek mümkün olursa Uzun Mehmet'in Istanbulda bulunan mezarına taş dikilmesi. Aldığımız malümatajgöre, Halk evinde teşkil edilen bir komis- yonda, yıl dönümüne tesadüf eden gün hakkında tetkikat yapılmaktadır. Esrar kaçakçıları Cürmü meşhut halinde yakayı ele verdiler Galatada iki esrar kaçakçısı yakalanmıştır. Yahya ve Ahmet isimlerinde olan bu iki kişi dün gece yarısı Galatada şüpheli bir vaziyette (odolaşırken polis tarafından yakalanmışlardır. Üzerleri arandığı zaman koyun- larından paketlere sarılı yarımşar okka esrar çıkmıştır. Yahya ve Abmet adliyeye verileceklerdir. Ocak parlamış Beşiktaşta oturan Mehmet ağa- nın karısı Fatma hanım dün gece gaz ocağından benzinle kahve pişirirken ocak bidenbire parlamış, Fatma hanım ellerinden ve göğ- sünden tehlikeli surett yanmıştır. Mecruh kadın hastaneye kaldı- rılmıştır. Dost tutmak yüzünden Galatada Emine ve Nadide isimlerinde iki kadın dün gece dost tutmak meselesinden kavga etmişlerdir. Kavgada Nadide bir jiletle Emineyi yüzünden yaralamıştır. Emine (o hastaneye (kaldırılmış, Patlıcan çalarken Bostan sahibinden müthiş bir dayak yedi Necip isminde birisi dün gece Kasımpaşada Tabtagazi mahalle- sinde karanfil ağanın bostanına girerek bir küfe dolusu patlıcan, domates ve saire çalmış, fakat duvardan anlayacağı sırada bostan sahibi Karanfil ağa tarafından görülerek yakalanmıştır. Karanfil ağa Necibi bostanın bir kenarına çekerek o sopa ile döğerken Karanfilin yanaşmaları Bektaş, Şahin ve Bilâl da işe karışmışlardır. Dört bostancı bir olup Necibi fena halde doğdükten sonra kürekle kafasına vurarak muhtelif yerlerinden tehlikeli surette yara- lamışlardır. Necibin yaraları çok ağır oldu- ğundan ifade verememiş, ölüm halinde hastaneye kaldırılmıştır. Karanfil, Şahin, Bilâl ve Bektaş yakalanmışlardır. ÇANAKKALE şehitlerini ziyaret 15 EYLÜL GÜLCEMAL vapurile Nadide yakalanmıştır. am : mlm Ki NR m m ya AKŞAMDAN AKŞAMA Mazhar Osman beyin | yemek iistesi (Baştarafı üçüncü sahifede ) Çünkü, o zamandan bu zamana, bir vitamin nazariyesi çıkmıştır. Yarın da bir mitamin nazari- yesi çıkacak; belki - hiç yemiş yeme! diyeceklerdir... Ben, bu yüksek nazariyelerin pek dununda olarak derim ki: — Ey Âdem evlâdı kardeşle- rim! Et yiyen hayvanlar bile, can- ları istedikçe ot yiyiyor ve bun- dan şifa buluyorlar. Insan mide- sinin en iyi nâzımı iştehadır. Canınız neyi isterse yeyin! (Para- nız varsa) hiç bir şeyden nefsinizi mahrum etmeyin! Sıhhata da en nafi olan budur. Diyeceksiniz ki: — Sen doktor değilsin! Böyle şeylere nasıl karışıyorsun ? Bu tıpkı bir belediyecinin bana itirazına benzer: — Sen şehirci değilsin. Ne hakla sokaklarda toz olduğunu, kaldı- rımların bozuk olduğunu gazetede yazıp duruyorsun? Belediyecilik bir ilimdir. Sen bunu tahsil ettin mi, bu işe aklın erermi? Belki Mazhar Osman Obey, yemişleri bilkimya tahlil etmiştir. Nazariyece, (o belki, yemişlerde, insana lâzım olan bütün gıda unsurları vardır. (Fakat ben, et yemeyince, vücutça düştüğümü ve dimagi faaliyetimin noksan semereler verdiğini bittecrübe görüyorum... Şehirci olmadan nasıl sokakların tozuna itiraz ediyor- sam, doktor olmadan da, Mazhar Osman beyin nazariyesine itiraz ediyorum: — Ey beni beşer!... Iştihanız ve paranız varsa keyfinize bakın!... Canınızın istediğini yeyin!... Pas- tırma da yeyin, patlıcan dolması da, ekşili köfte de, baklava da, börek de... Afiyetler olsun... (Vâ- Na) Elektrik cereyanı Evvelki akşam saat on yedi buçuğa doğru elektrik muavin makinelerinden birinde bir arıza olmuş ve cereyan durmuştur. Şehrin merkez mahallâtına on dakika zarfında, diğer mahalle- lere bir müddet sonra cereyan verilmiştir. Elektrik ücretleri Sanayi müdiriyeti, sanayia mah- sus elektrik ( tarifesi (Ohakkında, tetkikat yapmaktadır. Sanayi müdiriyeti, Avrupanın belli başlı sanayi şehirlerindeki elektrik tarifesi hakkında da, lâzım gelen malümati almıştır. Sanayi müdiriyeti şehrimizdeki fabrikaların, ucuz mal çıkarmasını temin için, elektrik tarifelerinde tenzilât yapılmasına çalışacaktır. Tekirdağında spor Tekirdağ 27 (Hususi) — Aylar- danberi sükün içinde geçen spor hayatı bu günlerde gene canlan- mağa başladı. Bazı müteşebbis ve faal gençler (Gençler birliği) namile yeni bir spor klübü teşkil etmişler ve faaliyete geçmişlerdir. Tekirdağında ihracat başladı Tekirdağ 12 ( Hususi) — Bu hafta şehrimize Amerikan, Alman ve İngiliz bandıralı üç vapur gelmiştir. Bu ecnebi vapurları vilâyetimiz ihracat tacirlerinden 9500 çuval kuş yemi alarak av- det etmişlerdir. Hırsız bir veznedar Milano 26 (A.A.) — Corriere della Serra gazetesi, Sicilya ban- kasının Roma merkezi vezneda- rının bir şerikinin omuavenetile bankadan 8 milyon liret çalarak harice firar ettiğini işar eylemek- tedir. | tanbul 27 Ağustos 1932 (Akşam fistleri) İstikrazlar o|| OoTahvllât İst, dahilt 96, | Elektrik 5.—| Şark d. yollan o 4,15İ Tramvay 45,25 D. Muvahhide © 52,25) Tünel 5,— gümrükler 5,10) Rihtam 18,25 Saydi mahl 4,25! Anadolu 31,55 Bagdat, 4,50 li e 78 T. askeriye —İ “Mümessil 31,90 Esham İş Bankası 9,20| Terkos 0— Anadolu 19,—| Çimento Ar. 9,— Reji 4,05| Ünyondey. | 21,90 Şir. hayriye 14,50| Şark dey, 2S Tramvay 45,50 | Balya 2— Umumi sizorta o 11,—| Şark m. ceza | 285 Bomonti 21440 | Telefon 15,55 Çek tlatleri (kap. sa. 16) Londra 733,0 | Prağ 159325 Nüyork 0,4716| Viyana 4,0513 Paris 12,03 | Madrit 5,86 Milano 9,1043 Berlin 1,9830 Brüksel 3,3975) Varşova —— 4,2215 Atina 753067 | Peşte 3,77895 Cinevre 242875İ Bükreş (—o 81,06615 Sofya 6,0475 | Belgrat oo 29,96 Amsterdam ——o 1,1715 | Moskova 1092— Nukut (satış) kuruş kuruş 3 isterlin 742,—| İşilin, Av. 27,— 1 dolar 213,—| Ipezeta 17— 40. Frans o 171,—) 1 Mark 31— 20 liret 218,— iie 50,— 10 £. Belçika (| 118,— Si a we “ iş eze 29:—| 20 dinar 69,— 20 İsviçre 824,—| 1 Çernoveç &. 10 leva 28, | 3 Altın 921,— 1 ilorin 85,—| 1 Mecidiye || 33, 10 kuron Çek (o 14.—| 1Banknot || 236— Türkiye iş bankasından: Zafer bayramı münasebetile 30/Ağustos/932 salı günü Istanbul ve Beyoğlu şubelerimiz kapalı bulunacaktır. Üsküdar altıne: icra memurlu- ğundan: Bir borçtan dolayı mah- cuz ve paraya çevrilmesi mukar- rer 13-18 eb'adında bir adet Aplatit markalı fotoğraf makine- sinin 31/8/932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 13 te Üskü- dar bat pazarında açık arttırma suretile satılacağından talip olan- ların mahallinde hazır bulunduru- lacak memura müracaatları ilân olunur. İstanbul 3 ücü icra memurlu- ğundan: Bir borcun temini için mahcuz ve paraya çevrilmesi mu- karrer Buik markalı kapalı oto- mobilin Nişantaşında Ahmetbey sokak Benz garajında ikinci açık arttırma suretile 1 eylül 932 ta- rihinde saat 9 dan 10,30 a kadar mahallinde satılacaktır. Taliplerin mahallinde memuruna müracaat- ları ilân olunur. Radyo 28 ağustos pazar akşamı Istanbul — 18.19 gramofon, 19,30- 20,30 Bedayii musiki heyeti, gramofonla opera: 21-22 tanburi Refik bey arkadaşları 0 tango, Bükreş (891.9 m.) — 19,20 grame- fon, 20 operet. Budapeşte ( 550,5 m.) — 20,30 piyano, 21 radyo jurnal, 21,20 komedi, 23,10 havadis ve çingene musikisi. Londra (355,3 m.) — 21 dini âyin, 21,45 Daventry'den nakil, 22.05 Trio. Paris (1725 m.) — 19 gramofonla konser, 19,15 Alhambra orkestrasile konser, 21 radyo konseri, 21,30 havadis, 21,45 konsere devam, 22,15 havadis, 22,90 konsere devam. Prağ (488,6. m) — 2050 askeri muzika, 21,50 dini âyin, &2,15 fanfar, 23 radyojurnal, 23,25 gramofon. Roma (141,2 m.) — 21 radyojur nal, gramofon, 21,45 şendul opereti, havadis. Varşova (1411 m.) — 19,20 Hafif konser, 21,10 muhtelif, 21 halk konseri, 21,45 edebi müsahabe, 22 dans musikisi. Viyana (517,2 m.) — 20,85 şarkı, 21,10 komedi, 23 havadis, 23,15 akşam konseri. 29 ağustos pazartesi akşamı Istanbul — 18-19 gramofon, 19,30- 20,30 Makbule H. Yesari Asım B. 20.30- 21 29 ağustos harekâlı harbiyesi, kuvar- tet, 21-22 Safiye H. 22-22,40 orkestra. Bükreş ( 494,2 m.) — 1940 gra- mofon, 20 oda musikisi, 20,30 konfe- rans, 20,45 oda musikisi, 21,15 gra mofon. Budapeşte (550,5m.) — 21,10 Halk şarkıları. 20,45 eski şarkılar, 21,15 havadis ve salon orkestrası, 24,30 çin- gene musikisi. Londra (558,5 m.) — 19,30 Guin- tete, 21 konser, 23 gramofon, 23,30 fanfar. Paris ( 1725 m. ) — 20 gramofon, 80,45 havadis. 21radyo tiyotrosu, 21,30 havdis, 21,45 radyo tiyatrosu, 22,15 havadis, 22,30 radyo konseri, Prağ (488.6 m.) — 20 konser, 20,05 şarkı 20,45 konferans, 22 orkestra, 23 havadis, 23,20 gramofon. Roma ( 441,2 m.) — 21 havadis, gramofon, 21,20 edebişüun, 21,30 hava- dıs, hafif musiki, şarkı. Varşova (1411 m.) — 19 konferans, 19,20 'dans musikisi, 20,15 muhtelif, 20,35 radyo jurnal, 31 şuun, 21,15 gra mofonla opera, 23,50 dans musikisi. Viyana (617,2 m.) — 20,30 radyo) Jurnal, 20,30 konser, 21,30 operet, 23 radyojurnal, 23,15 dans musikisi. Zayi Mülga Gelenbevi idadisi ikinci sınıfından aldığım tastiknameyi zayi ettim, yenisini çıkartaçağımdan eskisinin hükmü yoktur. Rıfkı Sabri ... İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Diyarıbekir kimyahanemiz için nevi ve miktarları komisyonumuzda mevcut listede muharrer olan eczayı kimyeviye pazarlıkla satın alınacaktır. oTaliplerin mezkür liste muhteviyatını tetkik ettikten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere “/, 7,5 teminatlarını hamilen (8/9/932) perşembe günü saat 14 1/2 da Galatada Mübayaa komis- yonuna müracaatları. P.T.T. Levazım Müdürlüğünden: 1 — İdaremiz müstahdimini için imal ettirilecek 2000-2300 takım yazlık elbise ve kasket kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 — 3 Eylül 932 tarihinde ihalesi icra edileceğinden taliplerin şartname almak için her gün teklifnameleri ile teminatlarını ihtiva edecek ve şartnamedeki tarifat dahilinde kapatılacak olan zarfların tevdii içinde mezkür tarihe müsadif cumartesi günü saat 14 te Yenipostanede mübayaat komisyonuna müracaatları. Müzeler Umum Müdürlüğünden: Asarıatika müzeleri umum müdürlüğü daresinin parka nazır cihetindeki istinat duvarının yıkılmış olan aksamının tamiri için Müzeler Mimarlığında mevcut bulunan keşif ve şartnamesi veçhile kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiş ve 15/Eylül/932 tarihine müsadif perşembe günü saat (15) te ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin keşif ve şeraiti öğrenmek ve yapılcak tamiratı mahallen görmek üzere cumadan maada her gün Asarıatika müzeleri mimar- acaat edebilirler. lığına Müzeler Umum Müdürlüğünden: Topkapı sarayı müzesi hazine dairesi ile Bağdat köşkünde ve Asarıatika müzesinde (Çinili Köşkte) yaptırılacak tamiratın Müzeler Mimarlığında mevcut üç adet keşif ve şartnamesi veçhile aleni mü- nakasaya vazedilmiş ve (15/Eylül/1932) tarihine müsadif perşembe günü de saat (16) da ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip- lerin ayrı ayrı bulunan keşif ve şeraiti öğrenmek ve yaptırılacak tamiratıda mahallen görmek üzere cumadan maada her gün Asarıatika müzeleri mimarlığına müracaat eylemeleri ilân olunur. Akşam, mem man mmm Ağusio: 1952

Bu sayıdan diğer sayfalar: