24 Mayıs 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

24 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Mayıs 1934 AKŞAM Sahife 11 Yazan: AKDENİIZDE TÜRK AKINCILARI İSKENDER FAHREDDİN Tefrika No. 61 Sultan Beyazıt, Endülüslülere yardım etmeğe karar vermişti. Kemal reis (Ispanya) sularına hareket edecekti. Avrupalılar bu haberi alı Beşinci kısım m Sultan Beyazıt çıkınca.. ğe mimar (Yani) nin yaptığı sd ve e yi emal, diğ urak reisin iin e li Beyazıt, Fatihin durmamış, TU 5 için, donanmanın noksanlarını ik- ve çalışmıştı. rklerin Otrantoyu terketme- Rodostan ü Ve- iklileri yeniden harekete getir- mişti. Gedik Ahmet paşa donanma ile İstanbula döndükten sonra hasta- yordu. “şeyi y alınca... Diye yalvadı. Sultan Beyazıt, Meme reisin kafasına koyduğu bir madan içi rahat etmiyece- ğini iliyordu. İspanyolların doğ- radığı müslümanlara Türklerin el uzatmaları lâzımdı. Padişah Kemal beye güvendiği için, kendisini bu seferden aliko- mak istemedi: — Donan İradesi memlekette şayi olunca, ecnebi elçiler hayretlerinden şaşı- rıp kaldılar. Türk donanmasının Endülüs ğe e kurtarmak üzere panya sularına hareket edeceği haber Avrupalıları telâşa düşür- a hazirlansin.. “-. 7 İİ Sultan Beyazıdı fazla meşgul eden şehzade Cem vaka- sile Mısır kölemenlerinin isyanı henüz bastırılmamışken, Türkiye- nin İspanya sularına donanma aya yeni ve azimkâr andanlar tayin ediliyor, ka- | göndermesi zal hiren günün si; m forsları ; (1). attırılı- tine uygun bir ll telâkki edile- EE dülüs müslüman- 1 ık bir (Gırnata) hükümeti kalmış m) defa Gi haricine aa yeni gemiyi tecrübe etmiş ve bu vesile ile Venedik konanlarn tek başına kovalıyarak harbe tı e aş isib öy müdafaaya karar Kv SE ecir in "bon “ bülcüm tırdıktan sonra İstanbula dön- Müştü z al reisin namı az ardım istemeğe mecbur kalmışlardı ürki, istimdat eden heyet zaman, ikinci azıda — — Endülüs eye — e işkenceden ancak mami ! li ) al devletinin göstereceği yardımın çok kıymetli ol ğ âve etmişlerdi. dülüslüle; şürken, Kemal reis te se Be- yazıdın yanında bulunu; emal reis Endilülin yak tahammül edemiyerek: Din kard lim fir kılıcile doğranırken, bize bu- rada , Türklerin nasıl kılıç Slkandığım görtereyim! KI vakit donanmada istihdam ği ve bacaklarına Zincir vurularak a için, me a) yı düşmana kolayca teslim etmiyecekti. mya NX Kastelya) kralı Ee müslüman eğimin nı bir ımdardı. Esi bir fert bere ah- tetmişti. Ferdinandın islâm sişman, Avrupada bütün devletler. a lü akşam İni hikây& |) ziye hanım İ Şaz kıskanç b pe O gün erdi: kocasına ölme — lmaz Kadri.. Anladın Ne Bu böyle olmaz. Her senden para adri bey karısının w: va aldı. lame yg Ce a tarife: n bir ocetvelden iL Şöyle bali ordu: Sokakta kadınlara bakmak 5 lira, e tanımadığım bir kadı- na selâm vej MN tat Şaziye hanım sigarasını tellen- irdi: — Sen hiç merak etme koca- cığım... Ben paraları İn et mem... Ettiririm, SE ai ay v tahsildarların ik — Hem de lu lemel Sinemaya pm 2 İkisi de iz Evden çıktılar, Bo- a kaç güzel kadın vardı. Kadri > artık cebindeki ceza tarifesi e İşim ee maine Gi unutmuştu. ayak Il rn sarışın ö EN gibi içine eki Ah efendim ne gözler, o arapammla one ie e ne sne, o ne buru! endam, © ne bakışlar, o ne zara- fet, o ne letafetti. ım iken, kendisi daima iii aleyhine teşvik edilirdi. Fakat meselâ bir Türk ordusu, her ayi bir şehir ve kaleyi zapt ve harp icabı olarak sekenesinden bazıla- rını katil ve idam etse, Papadaı rine müttefik ordular ve donan- malar eyi ir «Ehli salip or- ben pekâlâ bi- lirim, Lâkin, Endülüsteki müslü- zımnen teminat vermi: Zira bu sırada İngilizlerle Fran- sızların arası çok açıktı ve Türk donanmasının ram donanma- NN ei ra si ihtimali, Av- ye Heviztiii düşündürmeğe bea Halbuki böyle bir te- şebbüs mevcut değildi. Arkası var) ri — — ağam eme üzel Nice, 22 — — vede? İngiliz melon ty takımını 3 gole . 3 a Gözleri takıldı, kald . Birden- bire kolunda müthiş BE çimdik. Kendisine geldi. Karısı: — Beş lira cezayi nakti!.. di- di yordu Gülümsedi, nasıl alabilirdi. ramvay Galatasaraya (yaklaş- mış ve oda Şaziye hanım ön anki çık- tı, Vatmanın: m acslg etme!.. deme- sine zerre kadar aldırmıyarak ba- a , fakat le 7. Atlıyı si Giaraşiz tramvay ğe araba du- hemen indi. Tunca Koşa koşa geriye, a tramvaydan at- ladığı ye: öndü, iye bir be- lediye memuru bir kâğıda bir şeyler yazıyordu. Kad lara ğı iye u- ru at kâğıdı karısına uzattı: mazbatayı imza € siniz banmefeni. eder mi- ie, katil imza etti, Me- mur: 'k tramvaydan atladı- Zınızı İf ediyorsunuz. Mazba- tayı da imzaladınız. © — Evet... İtiraf yi Maz- yok mu? Cezayi De de cezası ) e e Zevcimden hemen alı- ME viii döndü: — O halde efendim... Beş lira belediye cezasi er Şaziye: — Tabii... Tabii... rmen liz mur efendiye be: Beş lira ce- — Canı . Memur efendi yanlı; irmi olacak.. tramvaydan atlıyan sen değildin.. — A... Nasıl olur... Atlıya; ini Dese vermeği hakkettim. ni 5 |biri hakikaten müthişti, Sinemadan çıktılar, Biraz inilen doğ- ru yürüyorlardı, Tam tasa- ray mektebinin önün Cadri du a Karşıdan bitişikteki apar- Br güzel esmer kadın sümer Kadri la günler balkonda n kollarını, ço- iş, de- oturan lında olgunlaşmağa başlamış, ko- pup ta Kadrinin avucunun içine bi düşmeğe yaklaşmış bir meyva ik Galatasaray mektebinin önüne gelince balkond. bi- çk ue içli içli baktılar, Fakat am bu ağa çınladı: ş lira ceza; yi nakti Be değildiler. “Kadri «acaba ne yapacak?» diye düşü- | ven Şaziye tam belediye me- a yere tükür- efendi bütn vazifeşi- bi iza ale olduğu İhakle ileriledi: animefendi caddeler a yasak olduğunu el aman sükürü ri demki paramladır. Keyfimin is- tediği dakikada, istediğim, yere, istediğim gibi tükürebiliri: — O halde ceza meriidii siniz. — Tabii... İsterseniz iki kat ceza yazınız... — Memur efendi bu acayip ha- adl soğ Evi dönerken: — Fena değil... diyordu. bu- günkü belediye masrafımız 10 lira... a Artık evde beye ceza kestirmek bir âdet haline girmişti, Kayın va- lide bazan: sırada Şaziyenin sesi ku- o a ee Radyo 24 Mayıs perşembe : e 4 18,30-19,20 plâk neşriyat li ie 30 ajans haberleri, 19,30:-21, , sn N:. an konferans, 2. 30 radyo la tarafından dans, musikisi, Bükreş (364.5 m.) — 19 radyo; jürmal, 20,30 gi opera. Budapeşte (550,5 m.) — 18,30 şaş kı, 19,30 keman, 20,30 opera, 24 çi- ie — 18,55 Alman e 20,25 o Roma ,B im, — e, 30 game 19,55 havadis, gramofon, 21,15 me 2 “Viyana (506,8 m.) — 20, musikisi, 21 Komedi, 23 radyo 23,15 dans musikisi, Varşova (1414 m.) — 0 > ve. medi, 19,55 radyo jürnal, 21,02 sen" fen mik konser, 22,15 ii 133 musikisi, 25 Ma; i İstanbul ; 12,30-13, alaturka pâk neşriyatı, 18,30-19,20 neşriyatı, Mere 19,30- 15 dan$ Şüm 19,20-19,306 ajans rka rm Sevi 21,30 komedi, B havadiş, 23,20 çi mar 12,15 piyano. ağ (470,2 m.) — 19,20 Alman radyo: 20 havadis, 20.10 kei li 20,55 kala 22,05 konser, 23 havi ma (420,8 konse”, e a aralik ri 21 Ra kon- za dans musikisi, 24 hava m e e e Posta ittihadına dahil olmayan ecnebi memleketler: Seneliği “ooo, altı e 1900, üç aylı El e li için yi N uşak ala ei ei du. Akşama gelirken bana bir ya şemsiye al. Sıcaklar bastı, kağa çıkamıyorum. Ti bey eğer akşamı si Sn unutursa kayın valide ertesi saat yediden sonra caddeye hala si za Bee ” onar: silkmek ma r gün çocuğu bisiklet diys ÖN Kadri buna aldırış et. medi, Bir akşam eve belediy. k murları geldi, bir maz azalan. e Aldı okudu: errereye rağmen mvay caddesinin en kalabalık yerini müteaddit gam re peter ve ben yaptım. am. cezasını vere cek» diyerek cürmü sabit İlde N an hakkında tahkikata şi

Bu sayıdan diğer sayfalar: