24 Mayıs 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

24 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

g7 Sahife 12 &e mayıs av İyon Bonapart Rusya har- bini kaybettikten sonra, keyfi de çtı, Aksi bir adam oldu. Bir gün | Sen-Klu sarayında, Montenot vi: lâyetinin genç belediye reisini gör- dü ve çağırdı: — Burada ne işiniz neye izinsiz geldiniz? ! — Kayınpederim ağır hasta idi, > | Parise gelmeğe mecbur oldum. var, dedi, ni bir yep icat edildi, “e e ai Sl tesbit ve a Kaç yaşın- fi sek sapyki veriyorlar. dasınız? e ii Holivudun genç mühen- i dislerine en M. Delmar Whitson- makara arasında dönen çelik bir telle, konuşmaları, mı sesleri razi yl Mae yaşımdaysanız b bendeniz Tarihi fıkralar tığını gördü. Merak etti ve sordu: — Burada ne yapıyorsunuz? Gece bekçisi olan adam A KN dedi. Tacı diyoru: hafaza ediyorsun! ya Şair Malerb bütün ailesile dar- gındı. Arkadaşlarından biri şaire bir gün çıkıştı: — Ayıp değil mi? dedi. Malerb güldü: — Peki amma kiminle darıla- yım istiyorsunuz? Çin sefirine ve- 5 halde yakınlarıma ii elzem. “. «99 hayvan, bir de Golualı yüz. hayvan eder» derler. Bu söz Jül Sezarındır. Sezar, Goluaji fethettikten son- | ve mi yüz hayvanı olan- | isi gi alınmasını emretti... iha Gl la sürülerini der- al 99 hayvana indirdiler. Ki Gokan yüz hayvan eder, me e si YER yım haşmetmeap.. Din el meb- Bu icat, bugüne kadar an Iki usanında, mebus Boşo ses kaydı usullerini iflâs « ettire- belediye riyasetine tayin efendi ile, Beğ e cektir. Çünkü, bu tı edilen | edildi. Pariste onun is Ismail kı bey ara- sesi, derhal aksettirmek kabil mini taşiyan bir sokak sında şiddetli ği mü- duğu gibi, beğenilmiyen sesi silip, | vardır: in sokağı, pese olmuşt yerine başka bir ses kaydetmek te Bo: endi “kürsüye e elini gin liden sonra (oO— Canım ay deyip, piye Sl ğ çe Babanrde > Bu icat biz şok âlimlerin takdi- | Lui Ingilte- kşam, ın Çocuk dünyası sahifesini Bilme, — Yabanzade... rine Hığramıştır. Piyasaya ei iş bir şehre iri Ele Hem hoş vakit geçirmiş larin, si Deyince, Ismail Hakkı mak üzere bir çok modeller yapıl. | çekilmi Bİ yeke e de iy edersin, bey merhum kalktı ve mıştır. Bu makine, telsiz telgrafla Bir eğ şehirde yaya ale ihtiyar kral boyn üktü: | haykırdı : fonoğrafın terekkübünden yapıl. | ken, bir adamın «Taç sarayı» Teri ederim, bii muha- — Babandır Boşo efendi, ba- mıştır. önünde bir aşağı, bir yukarı dolaş- İ faza etmesini bilmediğimi sen mu- | bandır! » Bakalım bu yeni alete ne isim Akşam Bilmecesi 24 Mayıs 984 verecekler. Hesap oyunu Eğer revaç bulur ve tutarsa, fi- & 12,345,679 rakamını (8 den maada iki ütün rakamlar) 9 veya zıfından olan in şirketlerinin çok e il e di Lİ > el esi oi tmuhakkaktır. Bu alet, | lardan m b bâsıl aletağın yazar bı tahtası gibi olduğun. | &ını biliyor muydunuz? dan, beğenilmiyen sesler için, fi- Meselâ: 12,345,679Xx 9-111,111,111 lim ziyan edilmiyecektir. 12,345,679x18—222,222,222 Denizler e hasılı zap 777,777,777 çıkar sa, İZ ADETE alamı 97-63 Dünyada mevcut denizlerin me- lemektir. Eğer 555,555,555 sahai iyi 365.982.550 metre m 9X5—45 ile darbedilmiş de dır. Atlantik di esiri slam murabbaıdır. Atlantil enizinin Z eimierel eki "9 mesahai sathiyesi a sifik denizinin 167. 418.820 ne murabbaıdır. 8 harfli bir kelimeyim. 8.7.6ım vücuttaki tüydür. 5.4. ışık yakmayın, kaybolurum, hiç bulamazsınız, sa Bilmecemizi doğru halledenler- VE HEN- | Telsizle tedavi ii myoe Ve Ba Meğie iak Burat Kandaki türler GİNE VE Bur öy, ayal bir İyrolesir, Bil koma ney oelerie ye Lim yal bila te retle, eritip imha ediyor. Çiçeklerin de kalbi vardır. Uzak tan beğenerek baktığımız, yakın- dan hoşlana hoşlana kaldin çiçeklerin de, tıpkı insanlar gibi miz vardır. Onların da nabızları “ogi kalbi olduğunu bir Hint âlimi meydana çıkardı. Çi- klerin kalbini evvelâ, iye nebatların tetkikine vakfeden Hintli âlim dinledi. Çiçeklerin kalbi, ear iğ- ne» ile muayene ediliyo: Bu iğne, ince üfle; Ha- fif bir elektrik cereyanı geçer, sa- re derhal kaydeder, İğne; bir çiçeğin sapına sokul- duğu zaman, galvanometre, mun- tazam vuruşlar o kaydetmektedir. Bu vuruşlar, nebatın kalp atış- larıdır, Meselâ bir çiçek, uzun zaman karanlıkta veya susuz bırakılırsa, kalbi yavaş yavaş hafifler ve ni- hayet Ez Çiçeğin yanı. başında bol ışık ya Çiçeklerin de | heye anları ge- girdikleri oluyor demek... Nasıl, insanlarda kalp kanı da- Pirlere akıtıyorsa, nebatların da kökten yapraklara çıkmasına yardım ediyor. Nebatların dili olsaydı, insan- lardan farkedilmiyeceklerdi! gilterede, yeni bir ticaret usulü aldı eye leş berer er gün, ip bı eler, büyük şoselerde dolaşiyorlar ve kenarında, yl te giden veya seyahatten — en rigdk yorlar, saç kıvırıp manikür yapıyorlar. . - m Amerikalılar, büyü bir ta; baçalar yassı yapılmıştır. Bir tayyare gemisi ae amaa” ayyare ğe yaptılar. Bu gemi ile yüz tayyare taşınabiliyor. Gemide mümkün Il Gemi ayni sidir. asl tamir için lâzım gelen her şeş EYE ertebe fazla kalsın diye, El tayyare tamirhane

Bu sayıdan diğer sayfalar: