17 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

17 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, AKŞAMDAN AKŞAMA Çiçek savaşı , Adaları güzelleştirme cemiyeti gayretler duğunu yal vur mecburiye- Fakat sinemalar işe karıştı. Ye- rinden kımıldamamış olanlara bi- le çiçek muharebesi denilen şe- xe ne olduğunu gösterdi. nun için, Büyükadada tertip sile ilk çiçek savaşını hakiki ve eğlencelerile mukayese et- imkânını herkes buldu ve 29 zim bu eğlencemizin yepyen bambaşka bir şey olduğuna m A Adaları güzelleştirme t kadarıdır ve her şey de kolay ko- içek sava- şını bu en atılan ilk adım diye telâkki ve dan sonraki liği yal ei kelam nı temenni eyleri: Çiçek savaşı Se âdetlerimiz arasına girm. bizim madığımı izim içi- mizden kapma bi hamle gibi bizi eğlendire; Bundan bede Adalari Girelleştirme cemiyetini müaha- e ve tenkit için Da emi bie kendi et mek için değildir. Bilâkiz, or onu at- tığı adımlardan dolayı rar ken yapılacak işleri işaret si le çalışmağa te; şvik etmek içi indir, Önümüzde daha çok vakit Gelecek senenin çi arda biraz fazla uğraşmak, teş- yiklerde bulunmak zarureti var- dir. Akşamci Fransaya şer bakla Fransa İd . en linde üç li e i 42 bin kental akla, 1 ei min kental nohüt ayır EŞ > ei EŞ pe 4 ŞEHİR HABERLERİ | Muhacirler Romanya ve Kosovadan iki kafile geldi Bugünlerde Balkanlardan ana vatana bir gi ırktaşlarımız geli- Evvelki g in de Romanyadan bir “kafile, na de Kosovadan di- ğer bir kafile şehrimize gelmişler- dir. Bunlar Anadoluya ve Trak- yaya yerleştirileceklerdir. Hükümet, komşu memleketler- den gelecek olan ürkiyede bir an evvel yerleşme- leri için Türkiyeye geldikleri itibaren pasaportlarının tetkikile mürettep mahallerine sevklerine ait bütün muameleleri- nin nihayet üç gün içinde bitirik mesini emretmiştir. Bu emi; ri ne alâkadar muhacirlerin müddeti tecavüz etmiyerek lenlerin sevklerine gayret etmek- tedirler, Haber aldığımıza göre Türki- him bir yekün teşkil etmektedir. ler. Çorap makinesi Kadın çarşafı içine gizlemiş! velki gün ön ete) yeli vr mağazaya iki kadı dere iyi kumaşlardan birer ii calan söylemişler Uzun bir a e > yi adi kumaşları beğen- resi lerini o söyliyerek (o bırakıp ayrılmışlardır. Kadınlar mağazanın iss çıkarlarken © kapıcı bunlardan o birinin (o koltuğunun altında büyük bir şeyi saklamaya çalıştığını görmüş ve şi ma elene- k kadının Mn aramak iste- bm in nlar kabinin suna fena halde hidden kendilerin rinin yüksek aile olduklarını ve vo üzerleri» asına müsaade etmiye- ceklerini söyleyip savuşmuşlardir. Bu vaziyet karşısında kapıcı polise müracaat etmek mecburiyetinde lmıştır. Tarif edilen eşkâl üzerine za- bıta bu iki kadını yolda gider- açılınca altında kocaman bir çorap makinesi saklı olduğu görülmüştür. Yapılan - tahkikatta © bunların Zeliha ve Hayriye isimlerinde iki e kadın in anlaşılı makine mağazaya iade ila ve Denidileri adliyeye verilmişlerdir. Meçhul dost Yetmiş lira dolandırdı, fakat çabuk yakalandı evdet ve Şeref efendi isimle- rinde iki arkadaş Cihangir civa- rından geçerlerken önlerine biri olup neticesinde meçhul a ve Şeref efendilerle dostluğu ile- riletmiş ve bunlara aber tica- ret yapmak me ederek ağ pane işlerd ahsetmiştir. Yeni a teklifleri bu iki ar- kadaşın da hoşlarına gitmiş ri çalışmayı kabul vi lerdir. Bu karar üzerine işgüzar ahbap Cevdet ve Şeref efendilerden yet- miş lira da para almış ve bir ad- res verip savuşmuştur. Kararlaştı- rılan saatte öder ve Şeref efen- diler bu adrese gittikleri z; orada böyle vr adamın bulunma- dığını öğrenmişlerdir. Bu defa gru e an- lıyan Şeref ve Cevdet efendiler polise müracaat etmişler, verdik- leri eşkâlden bu adamın tanın- miş dolandırıcılardan Tarık is- minde bir sabıkalı olduğu anlaşıl $3 mıştır, Dolandırıcı Tarık daha birçok suçlardan dolayı polisçe aranı- yordu. Zabıta bu azılı <Salikaiiyi yakalıyarak tahki tahkikata başlamıştır. İKeresteler | kaldırılınca| Altından 700 paket kaçak sigara çıktı Ismail isminde birisi evvelki gün kereste yüklü bir motörle Silâhtarağadan” Azapkapı iskele- sine gelmiş ve motör iskeleye yanaşmıştır. . İskelede rim adamları motördeki boşaltırken yolla öpen arama yapmı Bu ami a altında yedi yüz paket sigara ve kâğıtlar saklı Kek görülmi irin Dal larla k ağıtlar. müsader imiş, motörcü İsmail akal ema birlikte dokuzuncu ihti: kemesine verilmiştir. Mi işleri çabuk | çabuk görülecek tte vali mua- k kaymakamlarından mürek: kep bir komisyon toplanmıştır. Bu içtimada henüz nüfus sicil line kaydedil iş olanların ka- Yeni paviyon Belediye parayı almak için müsaade bekliyor ya Telefon şirketinin iade edeceği b zla paranın namına irat kaydedilerek bununla bir hastane pavyonu lacağı m lümdur. Nafıa vekâleti, telefon abonelerinin baklarını belediyeye teberrü etme- leri için 10 ağustosa kadar müddet Me — eee bitmiştir. İz dah aat etmiyerek edebe et- binleri bleiere hak- miyen abonelerin hizealer asıl bir kar u para Cerrahpaşa hastanesinde bir üşünülü; led İlmi emi İ al li- gatta Klara in asta, nedi ine de yeni bip on ilâve edilmesi bildiril. eşli. “Telefon paralarla iki pav- yon birden inşa etmek kabil ol- terki UR mi dir. Denizde bir ceset Kime ait olduğu henüz anlaşılamadı Dün öğleden sonra Moda sahil- Tönde otuz yaşlarında bir erkek cesedi. bulunmuştur. Cesedin geçenlerde ö civarda denize girip kaybolan Marko is- mindeki museviye ait olduğu zan- nedilmişse de Markonun ailesine gösterilince o olmadığı anlaşılmış- r, Ir, Adamın hüviyeti henüz tesbit edilememiştir. Bunun orada yr- kanmak üzere denize girip boğul- e ya Zabıta tahkikat yapı; gile eye unu doğru değilmiş Istanbul vilâ; PE R ağustos 934 gi Ri ralı ga- zetenizin 3 ün. sahifes in 4 ünci sütununda Şire soygun serlevhası altında yazılan havadisin tamamen esassiz olduğu anlaşılmıştır. Mide değil Bazı eteler, sims ve elektrik şirketi memul müs- tahdemininin maaş ve ücretlerinin indirileceğini bir iki günden beri yazıyorlar. Haber akdığrnz göre ususta kararlaşmış bir şey terede büyük k kotra yarışları yapılmıştır. Yarişlara kral da m mim e görülüy: Resmimizde yarıştan bir safha ve yarış esnasında kralın gemicilere yardım etmesi Sahife 3 TÜÜMUHABIR MEKTUPLARI Diyarıbekir güzelleşiyor Diyarıbekir 12 lüks) — e bu Dişi MÜM Bebi, din kapısından den şoseler yapılmıştı. Nede ol sur harici dahile hiç bir vakit ame , SU ır dışa, arısı çok hava- dar v > düzdü r. Şehri mümkün olduğu kadar suru n dışarı sı dışarısına epice evvel san simektebi ve mümüne gibi muazzam binalar yapılmış tır, Bu binaların hepsinin ön kısım- yakışacak bir yaptır- m İsi ay sirin başladi vadar güzel mevkile- rin eymen takdir eden halk buralarda ırmak istiyor- tarımı larsa da İermel maliyeleri bele- diyenin tayin etmiş olduğu kroki dahilinde kâgir veya betonarme vw yaptırmağa müsait olmadığın- dan şimdilik bu işe yanaşamıyor- lar. Kr. Belediye şehrin en işlek cadde- lerinin bozuk yerlerini söktürmüş, gayet muntazam olarak yeniden yaptırıyor. Bu yollardan b a olan belediye önünden ağkapı sına kadar olan kısmın li na derhal He Halkta da mühim imar faaliye- ti başlami e r. Şehrin mühim ve işlek caddelerinde bir kattan iba- tarzda ha- vadar bir şekilde yapılan evlerin kira için daha fazla rağbet kazan- dığı, diğerlerinin de nazarı dik- katini celbetmiş ve şimdi herkes- te evlerinin tarzını değiştirmek hevesi uyanmıştır. Buna binaen iyi imdi şehrimizin her tarafında ul i bir at ve tamirat faa- liyeti vardır, Bu yüzden şehrimi de gittikçe güzelleşmektedir. Mısırlı izeilerin çi rami ulden dolayı memnuniyetlerini bildirmişlerdir. Trabzonda, find fındık mahsulü tarafta ticaret odaları, Da haa mahsul kiran; hakkında mektedir. ii ticaret oda” ö ne i bir rapora göre Trabzon ve kazalarındaki fındık mahsulü 9 milyon 520 bin kilo olarak hesap edilmektedir. i / ! az

Bu sayıdan diğer sayfalar: