19 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

19 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

italya, yapılan teklifleri kabul etmediğinden Uç. : ler konferansı dün da- Malyada bir ejderha peyda Olmuş, bunu gören bir köylü hastalanarak yatağa Yatm, Iş Sene 17 — No. 6047 — Fiatı her yerde 5 kuruş PAZARTESİ AKŞAM — 19 Ağustos 1935 ———— Telefon: 24240 (idare) - 24249(Tahrir) - 24248 (Matban) - 20113 (Klişe) | Üçler konferansı anlaşmazlığı nı j ii. ünüyor | barış yolile halletmeğe imkân bulamadı ve dün dağıldı italya, yapılan teklifleri kabul etmedi, harp muhakkak gör | | M. Mussolini faşist imperatorluğu kuruluncaya kadar Par 1e (Akşam) — Buzün, ar olmasına rağmen, mühim ko. | malar yapılmıştır. İtalyan dele- #si M. Aloizi sabah saat sekizde 05 bakanlığına gitmiş, M. Laval | > bir saat 45 dakika görüşmüş- *. Bakanlıktan çıkarken etrafını an gazetecilere: «Müzakere fe- Ma bir safhada değildir» demiştir. ia âat on ikide M. Eden ve İngi- Mi dış bakanlığı müsteşarı M, Van- ar dış bakanlığına gelmişler, » sâat kadar M. Laval ile görüp S işlerdir, M. Eden çıkarken ga- Mecilere: «Müzakere çetin olu- OE» deriştir. Tan başbakanı da gazeteci- ta $u sözleri söylemiştir: «Bu sa- hM. Alöizi, sonra M. Eden ile BÖrüştüm,, Üçler konferansı dörde la toplanacaktır. M. Aolizi Yadan talimat almıştır, Konferans dağıldı pre 18 — Üçler konferansı on ka giyekta toplanmıştır. İtalya, isine yapılan teklifleri kabul iğinden konferans dağıl- ır, te ariz 18 (Akşam) — Üçler kon Ansında İtalyaya şu tekliflerde unulmuştur : — Habeşistan hakkında mev- Sad maahedeleri İtalya lehine ge- : mek, n 2— Üç devletin, İtalyaya daha yö bir hisse vermekle beraber m, Jistandaki menfaatlerini te- ty için el birliğile hareket etme- 3 —İtalyaya müstemlekelerinin ne için siyasi teminat veril. Duşu; « ÖSÜNCELER VUR ABALIYA Mitğyy, vee gibi Yahudi ulusu da spekü-, | He, ta,» bankerler, fabrikatörler, küçük > » ozanlar, filosoflar yetiştirmiştir. tak ç ekitlere kadar köy elemanları, t0p- ing Picileri ve işletenleri yok gibiydi, Y, bunlar da var, Siz, Yahedi ulusu kendi toprak Mdaki kopup dünyanın dört bir yar, fi Eh kasabalara dağıldığı ve aze ülkelerde birçok güçlüklerle için zekâsını, kurnazlığını bu 7 taşlarında bilemiş, geldiği in çı, illerde toprağa yerlesemediği ehirlerde ve kasabalarda aliş veriş, yon işlerinde öteki ülus- öhce ön ayak olan © elemanlar Y K vee tecimeri, Yahudi para babası Mine, Ylâlörü öteki ulusların tecimerle- laa, © Para babalarmdan daha kur., SEZ, # İ sürülen tekliflerin tetkiklerin- İ len tetkiklerin geriye bırakıl. $ i silât şudur: Habeşistan evvelce | mıntakalarına ayrılmıştı. Fransa e » işçiler, büyük artistler, bil. | Konferansın dağılmasına dair tebliğ Paris 18 (A.A.) — Laval saat 20'de konferans hakkın- daki bildiriği okumuştar. Bu Bildiriğte deniliyor ki: «Üç devletin delegeleri an- laşmazlığın barış yolile halli- ne imkân verecek bir görüşme ( esası bulamamışlardır. Konuşmalar arasında ileri Xi de raslanılan zorluklar girişi. i masını gerektirmiştir. Bu tet. kiklere diplomatik yollarla de- vam edilecektir.» Bu teklifler italyan delegesi M. Aloizi tarafından M. Musoliniye bildirilmiştir. B. Musolini Afrika- ya gidecek askerleri uğurlamak için Romadan ayrılmış bulundu- ğundan cumartesi günü cevap alı- namamış ve toplantı yapılamamış- tır. Teklifler etrafında alınan taf- İngiliz, Fransız ve İtalyan nüfuz | nüfuz mıntakası istemiyor. Yalnız Cibuti-Adisababa şimendifer hat- tındaki menfaatlerinin korunma- sını arzu ediyor. İngiltereye beyaz Nil nehirinin kaynadığı yer olan (Devamı 4 üncü sahifede) İâtörü ve para babasıyla bir Alman, bir Macar ve bir İngiliz spekülâtörü ve ban- | keri arasında sosyal fonksiyon ve ekomo- mik egemenlik bakımından ayrılık yok- | tur, Her ulusun, işleyicisine, (o artistine ve, bilginine karşı duyduğum saygıyı, Yahu- di işleyicisine, artistine ve bilginine kar- #ı da duyarım. Her ulusun spekülâtörü karşısında duyduğum tiksinti ile Yahudi spekülâtörü karşısında duyduğum tik- sinti de biribirine benzer, Ve son yıllarda birçok Avrupa ülke-, lerinde görüldüğü gibi, yerli ulusun spe- külâtörü ve para babasının elinde oyun- cak olarak, Yahudi ulusuna toplan sal- dırmağa aklım ermez, Yahudi ulusunü toptan bir «abalıs yap-! İ mak ve fikışınca çna vurmak; Alman. | yada Alman, İngilterede İngiliz spekü- lâtörüne, para babasına körü körüne maça ii çizdiği yolda devam edecekmiş Yeni vapurlar Şimdiye kadar 15 teklif geldi Deniz tecim filomuzu kuvvet» lendirmek için yaptırılacak yeni vapurlar hakkında Avrupa inşa- at müesseselerinden 15 teklif mektubu gelmiştir. Bunları teknik bakımından in- celemek üzere teşkil edilen ko- misyon Denizyolları işletmesinde toplanarak işe başlamıştır. . Teklifler arasında Akay için alınacak vapurlara ait projeler de vardır. İdarece tesbit edilen fen- ni şartlara en uygun görülen tek- lifler ayrılacak ve alâkalı mü- esseselere gemilerin kaça çıkaca- ğı sorulacaktır. İncelemelerin bir ay kadar sür- © mesi ihtimali vardır. Ahçı okulu Belediye böyle bir okul açılmasını faydalı gördü Evvelki günkü nüshamızda bir garson okulu açılacağını yazmış- tık. Belediye bu teşebbüsü alâka ile karşılamış ve yardım vadet- miştir. Diğer taraftan belediye iyi ah- çıların gittikçe azaldığinı görerek Türk ahçılığının ilerlemesi için | de ahçılık okulu açılmasını fay. | dalı görmüştür. Bu ahçı okulunda hem nazari, hem de ameli ders- ler okutulacaktır. Yeni ahçılık okulunun Türk yemek pişirme usulünde önemli yenilikler yapa- cağı muhakkak görülüyor. Ahçılık okulunun me suretla kurulması lâzım geldiği hakkında beldiye tetkikler yapacaktır. Bulgaristandan 9 Türk hududumuza sığındı Bulgaristandan kaçan 9 Türk göç. meni, hududdaki gümrük muha- faza memurlarına teslim olmuş- lardır. Kim kazanacak? Dinarlı mı, Çoban Mehmed mi? 8 eylülde yapılacak ser- best güreş münasebetile aç- tığımız müsabakanın tafsi- lâtınr dördüncü sahife, ma Dünkü güreş Mülâyim pehlivan puvan hesabile Dinarlıyı yendi Güreşte daima Mülâyim üstte bulunu- yordu, Dinarlı güçlükle kalkabiliyordu ———-——a p | | , , oDinarli Mehmed pehlivan, Mülâyim pehlivanın altından kurtulmak için çalışırken

Bu sayıdan diğer sayfalar: