19 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

19 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ee 0 y 2 1 — Iş arıyanlar Ucuz satılık epi deniz mo- de — 20metroluk Lâleli cad- Satılık hane — Büyükderede Lw | Fatih — İtfaiye Dele Güneğ A törü — Boy 6,50m 1,60 eninde tekne- 8 e müştemilâtı. Terkos, | kanta sokağında a; man tarzında ya un bol güneşli havadar 7 si sağlam, ve pe dir si mü z, elektrik, içi maun yağlı boya, sekiz oda iki mutfak iki helâ terki da 1 hol geniş koridorları kapalı v8 Iyi bir alle nezdinde — çocuk ei e z iğ tenezzüh, | yük taraslı yeni bir beton ev satılık elektrik, e lığı hı 26 numaralı dek eli m kiralıktır. ei lara mürebbiyelik yapmak istiyen fran- ticaret için elverişlidir. | tır. Görmek için biraz ilerisinde Celâl iralık ve maktuan (2800) liraya | sına m arıyor. ada gider. Kalker Kaşil a No. 171 Hi B. apartıman kapıcısı Mehmede satılıktır. 19 numarada bay ri Onan ii ucuz satılık arsa“ Çocukların dört yaşından aşağı olma e caat, 5 e e elik cadde üzerinde ve 830 ası r. mda ML 76 rümw 4 — Hususi plâkalı, 4 kişilik ele uçuz satılık — Satılık arsa — Fatih Mim sinin Yenicami avlusunda 67 nu zuna mektubla müracaatları, 1 ben: 4 tı az, her şeyi tekmil ev. Beyoğlu Mis sokağı içinde e çarşamba zada rs DUM elbiseci bay Ahrhede a 30 yi nda iddi, temiz, | kapalı binek otomobili taşraya rn Hüseyinağa sokak , 19, oda, 2 metre arsa 400 liraya satılıktır. çalışkan ve tahsili yüksek bir bay | ceğinden çok ucuz satılıktır. Yetekiyin mutfak, elektri! torkos, gaz, daraca, man Alipaşa ai yi 163 Satılık köşk — Kandillide iskele resim ve plândan, yol ve beton inşa nzinci Cemale müracaat. Kiracı ar İyi ini han den 8 iz mesafede sira caddesinde i ari anlar; Gi a a mi Ecza fabrikalarında kullanıl- | 2 num Bur Siya Küpliee ma: | Boğaza hakim bir me “Korpi köğ lerde iş istiyo, He kta olan Bazı formülleri — Falls — amir baş Müezzin 80- m demir tüccarı ii Eminin ei e Köşk 16 odalıdır, banyo" , edilebilir. Kefalet ner Akşama satıyorum, ZE sermayedarla bera | kak 92 numaralı - oda, mutfak veiki | evinin yanında cadde Üzerindeki bağ | su, duşlu tuvalet kabinesi, ati (İş 80) rümuzuna mektubi fabrikasyon yapiy: Akşamda | katta sekiz odadan ibaret ve ikiye kabili va e ve yemiş vi ei Si ze tfağı, 3 sarnıçı, sebze çesi, ahırı, — mu. caa ni taksim bahçeli, cedded kâgir hane si yedi döni ya | yanında küçük bir ev, geniş çamaşırıl Muhasib Daktilo, Fransızca, Ot — Spor, az kullanılmış, | © e bik İçindekilere müra- sk Fl En ram dura aşır asmağa bir si Almanca bilen Ge tecrübeli: bir muhar | ameriki ükemmel vaziyette; azimet —2 vardır. Görmek ve pazarlık etmek sib iş arıyor. Günde bir kaç saat için dolayıslla. satılıktır. Nişantaşı Ahmetbey DOyüK fırsat — Yeniköyde, köy- ii ne — Boğaz Için Aynalıçeşme 28 numarada oturan defterinizl ve muhabâratınızı (Otemin 17-19 Türk garajı. —8 başında 20 No. h mükemmel büyük ve | içi, Sarıyor Yenimahalle, Aziziye s0 köşkün sahibi iy Demosten B. ii eder. Akşamda «Kâtibe rümüzile mü: Satılık piyano — Alman marka | mobilyalı yali mevsim sonu dolayısi kak No. 38. 8 kat ve 10 odalı, gayet | 7? müracaat. rucaat, —i lardan mükemmel bir piyano pek az ye ucuz fiyati iraya verilecektir. | kullanışlı, itina ile yapılmış mükemmü On beş liraya kiralık 5 kullanılmış acele ve ucuz Satılık Gezmek için içindekilere üracsal lr en bir fiatle verile» | Beyoğlu iel Hsayiağa mat a Işçi arıyanlar Müracaat; Beyoğlu, e zar Dudu ie için 43858 telefon No. cektir. nbul, Ankara a No. Doğramacı mara, beş odalı odalar sokak No. 26 bay alk kokamada e ii Cihan kilaphanesine mürac —ö GN an, Yan Macar cadde rahatı bir oda, Yenişehir Tun Satılık köşk — Kadıköy Hasan | 2 &YO Avlon miraca e yüksek Sahi gür 2 — Eiralık-Satılık a Elmadağ sokağı N — paşa mahallesi Ali bey ok I2 ni ş bir gencim 2 oğlu sev- im fak, v gisile beni sövabilecek ve bakabilecek | mmmmmmmmmmmmmuzmmmumzmmmu — Kele epir aş aka e m RR 5 — Müteferrik © bir ihtiyar bayan arıyorum. Akşamda rında" 26 ira kire getir g | meyva ağaçlıklı bahçesi terkoslu içi EDENE LİNE DA ÇE YERİ KT. rümuzuna mektupla müracaatları, Satılık büyük bahçeli ev — | in sw 8000 tapa satılıktı me yağlı boyalı k satılıktır. alı —ı | Çapa tramvay durak yerine beş dakika | yn Aksamda Kapi) İN mek. | dere bakkal Sabriye sorulabil ri z Almanca dersi — Viye esafeda Küçük hamam caddesinde 8 lk Hiüraonadini ii Ayda hakiki 75 S ı genç diplomalı bir muallim 68 Tıbbi hazır ilâçlar için — umaralı İhsana aid kâgir e ta ucuz şartla Almancayı en kisa zamand8 z âgi Di 1âk — Cağaloğlunda kısmen eczane © propaganda yapacak bir eczacı lâzım- | mutfak ve a elektrik, 8 Ehv k hanı üzerinde 20 N adi h öğretecek usulde dersler veriyor. Karl v 3 Falan İş ecza m hamam r çeşid Ke 1s kisi iki dakika 4 oi. Bakü, Gsm y Weiner. Beyoğlu - Tünel Otçu sokak el nezaretli, her tarafı sağlam, Orac: — metre iv il kuyusu ve hayvan ahçe, an a ii bavagazi, elektrik; terkonlu kögir kame No. 5 Kosti Papayani apart, No. nz açılacak olan iç lemeğe müsaid yerleri, aynen bir sans” Da 1 *Agopyan han anla düelinlie veya im ke Fazla tafsilât için ZONA kei için — Biçki, dikiş yurdu me- | toryom gibi havadar ve nezareti olan ii e ne eke 'aneye müracaat, Kiay Symi BUNACAALI SE © zunlarından bir bayan öğretmen v satılıktır, İçindekilere müracaat, — tı Ün Kina > lan gi Dipremeli yer a ae aranmaktadır. Müracaat edeceklerin 46 alık — Tabib, operatör, . | edenler Kaka Cevizlik ik sok 1n> | ilmesi — bile inle eya © ralti anlamak üzere Üsküdarda Hakimi | yoloğ dişçi vesair Li erbabı e da 20n sy mür yk der. 3 lik dede, Tarkali mahallesi, Mr sokağı | kendi De Kl ders vermekte yeti milliye caddesinde 88 numaraya | giverişli olan Ankara caddesinde Babı | kabili eti do vardır. No. 3 müstakli oy, En bei m Akşamda OO) rumuzuna mektupla lân tarihinden âzami bir hafta zarfın | Aliye bitişik konakta katlar ve odalar dese sabık hane — BONE e Miye ğin üracaati ame — * | acele kiralıktır. Bekçisi Hacı vi dere Elmadağında İpekçi o sokağında Zımpara ve m pa z müracaat oli ve 7 nu Gayet kârlı — Şar köyünd Için 310.000 lir, ayodar 3 — Satılık eşya Berbe salohü > oda bir sofa, helâ, mutfak, çeli r kuvvetinde ica- | aranıyor. Kendim bi ii o ça” Az Şa ia A desindi tesisatı İf ka kuyu, slt katta 2 oda, helâ, mutfak bir | bında mazota tahvil edilebilir. Yıkama, | lıştım. Akşamda H. Bp, gemin mü ir erkek salonu çok Ehva: ahır bir dönüm bahçesi 15 ağaç mey- Tutma elek te atını halz Gazöjen | racnat. Ac satılık — Trik, için | kiralık ve satılıktır. Mi ie vası vardır. yanal müracaat. —i | girmen tamiratı kendisine ald olmak | Kârlı Işi olup ta sermayel : ani mi (Bobinovar) ve fanlle | saray karşısında berber Vil. —3 Satılık han Aksaray Valdş | 070r9 meccanen iralıktır. Taliplerin ortak Yetişenler — Ve işlek b ye e me vi cele satlık dükkân — Gale: | camii karşsmnda sn yaşa sokağın a | Bahçekapı Celal bey: han No 47 Ve | ya barantbene devretmek istiyenler sr Şehremini Say all ay ai Sönmi S0 nimel | 28 “e > kâgir irac zi töküleklüdi di © 308 ia bay Ca; enli a 0“ y 2 z ” El V tk tütüncü dük işlek sahibinin m yağlı yi oskada — ri paşa kütüpha | 68 numarada bay Sabite müracaat © : meni, m gitmesi dolayısile ehven satır | Ildır. Elektrik il gri vardır. | nesi arkasında Mesih paşa caddesi z siler. —3 © Yeni son model Erika marka at, — oda, hamam, eme nezareli kâmi yazi az er. — (En ek Satılık Iki köşk — Biri Çamlıca. | /9si ol müceddet kârgir ev salik Mektuplarınızı aldırınız ternasyonal yazar.) istiyenler : | ralık e e ça nın en havadar yeri olan Çilehane yo. | Talipler Lâleli caddesi 18 Numara Mizan mel Bifal ne iri ndeki bay eri caddesinde, (o tramvay yolu üzerinde | lunda ve diğeri Kavak bayırında üçe üracaat. ül olarak ge olan kari'lerimizdea ği kesene numaraya müracaat. | kain depo, fabrika e nüm her törl va ağaçları 'opkapı haricinde — Maltepi HM - Ji » DHD sl oletn kai işlerine o pek çok elverişli 910 No. hı | havi mükemmel yedi sekizer | cadd 14 numaralı bir ev ve ikl derik il Hamdi - MG Satılık bir e — ro a kâgir büyük binanın (Eski tiyatro) ta- | odalı ie iki pe satılıktır. kuyusu muhtelif meyva ağaçları ile RT -BB lanışlı ve e am mamı voya bir kısmı kiralıktır. Gezmek | babı safa ve sıhhatini sevenlere tavsiye | üç di bağı bulunan arazı satılıktır. namlarına gelen maaşa Idaraha- markalı açik ol marbi in kide için yanındaki perükâr dükkânına, Şe- | olunur. irem; bihi Süleyman | Akşamda M. D. rümuzuna müracaat. nemizden aldırma! cudur. Fiat garajı üni müracaat, — rait İçin 43858 telefona müracaat, — > Ankara ira Fender tl ve er i © Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü k Ziraat gemi eN alınacak ol : sand eksiltme m a peh leceği li i gününde t 15 de talip ç as Heme şi Saat 16 ya kalmıştır. ergani görmek ör bedava şartnamesini see isteyenlerin e girecekle: 12 , Ea stitü Te ve > bal kesen müracaatları ilân olunur. 0 ... vi Rektörlüğünden: an 15 şer 35 tarikinde çıkmadığından Enstitü asebesine lira muvakkat töninetlar ile dakikadaki 168) (o (4797) i i i ira k Tam devreli ve olduğu | Türkçe, İngi p us iri college mk vi Ri Tende Meri TELE lizos, Blnim lll t darsleri li Derek 220 lira, eki ort 40 ler zla malümat için direktörlüğe müracaat, inen tasdik Mei Gümrük Muhafaza b Başmüdürlüğünden: Sivil liselerin olgunluk imtihanlarında Re M9 olarak akkını kazanmış oli teşkilâtı için subay yetiştirilmek üzere bu sene Kahire, mektebine 8 alınacaktır. Bunlardan istekli olanların istida ile Harbiye iğ menin hemen müracaatları ilân olunur, «4874, mekteplere girmek ği yüksek imrük muhafaza Manisa m” Asgari takriben 240 beygir Kuvve- tinde kondenseli kampavend sistemi adedi devri takriben 200 olan lokomobil veyahut kaza- nı ayrı bir buhar makinesi ile bu makine ile doğru raptedilmiş “Ka- yışsız , 200 kilovatlık “Triphase,, 380/220 voltluk en son model jene- ratörü ile beraber Manisadâki yeri- ne konmak ve işler bir halde teslim edilmek şartiyle “ Gümrük Resmi Belediyeye aittir ,, Bir makine alı- nacaktır. Taliplerin Fiatlariyle bir- likte Manisa Şarbaylığına 20 gün zarfında müracaatları. “4682,, Musevi Lisesi “ lecektir. Yeni cin erbane a <e) gok e ezker: ven & sureti, sıhhat ve gir mm, e dağ * noktebln KN RENG KA İKİMİZ di A SİİR nl ADEMİ iKTiDAR ve “ Bel gevşekliğine HORMOBIN Tafsilât : Galata Posta kutusu 1209

Bu sayıdan diğer sayfalar: