1 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

1 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EL A YEN Sahife 2 Asiler Bi Ibaoya 20 kilometre yaklaştılar Ingiltere ve Fransa şehirdeki sivillerin nakli için tedbir alıyorlar Londra 30 (A'A) — Sslâhiyeltar bir membadan öğrenildiğine güre | Fransa ile İngiltere, Bilbaodaki sivil halkı aşağıdaki şartlarla tahliye et- meği kabul etmişlerdir: 1 — Bask hükümeti, mülteciler hak- kında siyasi tercih sebepleri göster- memeği vadedecek ve Fransa ile İn- giltereye tahliye tarihi ile bu husus için lâzım olan vapurları miktarın bildirecektir. 2 — Salamanca hükümeti, tahliye aleyhinde müdahale etmiyecektir, Hendayedaki İngiliz mümessilline, general Franco ile temas ederek gene- ralın mültecilerin tahliyesini güçleş- tirebilecek her türlü deniz ve hava hareketlerinden ictinap etmesi hak- kında İngiltere hükümeti tarafından talimat verilmiştir. Bask mahfillerinde söylendiğine Yugoslav milletine teşekkür ve muhabbet Başvekilimize ve Türk milletine gösterilen sem- | patiye teşekkür edildi Ankara 30 0 AA) — - Bugün Hilmi Uranın başkanlığında yapılan Ka- musay toplantısında Türkiye Cumhu- riyeti ile Sovyet sosyalist Cumhuriyet» deri birliği arasında 20 ilkleşrin 93ö da Moskovada imza edilmiş olan anlaş- manın tasdikine aid kanun löyıhası müzakere ve kabul edilmiştir, Kamutay bundan sonra, Hasan Saka (Trabzon) ve Cemal Tunca (Antalya) taralından verilen ve bü- tün Meclisin sürekli alkışlarile karar- laşan aşağıdaki takriri tasvib ederek pazartesi günü toplanmak üzere iç-. timaina nihayet, vermi: B. M. M. Yüksek reisliğine Başvekil ve Hariciye vekilinin resmi ziyaretleri esnasında asil Yu- goslay milleti tarafından şahıslarma ve 'Türk milletine, kendiliğinden güs- terilen geniş sempati, biz Türk mil- leti vekillerini pek mütehassiş etmiş. tir. Türk milletinin Yugoslav milletine karşı olan samimi hislerile hemahenk olan bu temas, milletlerimizin sulh ideali ve medeniyet hizmeti yolunda ve Balkan komşularımız arasındaki muahedeneti kuvvetlendirme ve ar- tırma idealinde kıymetli bir âmildir. Çok samimi teşekkür ve muhabbet duygularımızın ve Yugoslav milleti- nin kuvvet, refah ve sazdet hakkın- daki helis dileklerimizin Yüksek re- islik tarafından Yugoslavya Mebusan ! mecisi yüksek reisliği vasıtasile Millet vekillerine iblâğını teklif ederiz. Pamuk yetiştirenler Ziraat bankası kendilerine borç para verecek Ankara 30 (Akşam) — Ziraat ban- kâsı bu yıl Adana ve bavalisi pamuk yetiştiricilerine “yetiştirme masrafla- rını koruyacak derecede borç veril- mesini kararlaştırmıştır. Bu hususta talimat verilmek ve borç verme şekillerini tayin ve tesbit etmek üzere bankanın Adana şubesi müdürü B. Ramiz merkeze çağrıl- mış ve temaslarını yaparak geri dön- müştür, m a mm üessif bir irtihal Memleketimizin tanınmış doktor- larından şeyhületıbba Mustafa Münif (paşa) dün gece vefat etmistir. Ce- nazesi bugün saat /ki buçukta Suk tanahmed, Üçler mahallesinde 7 nu maralı evinden kaldımlarak Beyazıt camiinde namazı kılındıktan ker ekeni ediiğikdeki eakteri göre, Bilbao hükümeti İngiliz ve Fransız harb gemilerinin himayesin- de olarak Bask vapurlarile mültecile- ri Fransada SaintiJean-de-Luz'a çi- karmak tasavvurunda bulunmakla- âır, Saint-Jean-de-Luz'da mültecileri karşılayacak olan hususi komiteler, bunlardan bir kısmını Fransaya bir kısmını da İngiltereye sevkedecek- lerdir. Asiler Bilbaoya 20 kilometre tılar Paris 30 — Bask cephesinde ileri hareketlerine devam eden asiler Gu. ernica İle sahile kadar şarkta ve şi- malde bulunan bütün kasabaları iş- gal etmişlerdir. Bu kıtalar dün 400 esir ile mühim miktarda harp malzemesi almışlardır, “Dört sene mühlet veriniz,, , sergisi B. Hitler mühim bir nutuk söyledi Berlin 30 (A.A.) — Hitler, bugün «Bana dört sene mühlet veriniz» ismi verilen sergiyi açmıştır. Bu münase- betle Goebbels, bir hutük söyliyerek yapılan en mühim işin işsizlikle müca,. dele olduğunu kaydetmiş ve nasyonal- sosyalizmin yeniden ne şekilde tgsis edildiğini anlatmıştır. Berlin 30 (A.A.) — Hitler, bir nu- tuk söyliyerek nasyonal-sosyalist dev- letinin halihazırda en mühim iktisadi meselelerden biri olan işçilerle patron- lar arasındaki münasebetler meselesi- ni halledebilecek dahili bir teşkilât vü- Cude getirmiş olduğunu kaydeylemis- tir, Führer, harpten evvel ve sonra pat- ronlarla işçileri ayıran uçurumu ha- tarlatmıştır, Hatib, bugün Alman halkının müt- tehid bir kütle halinde toplandığını ve patronlarla işçilerin neticede pek bü- yük ehemmiyeti olan bir iş uğrunda teşriki mesai ettiklerini daha iyi anlı- yacaklarını ilâve etmiştir, İç ticaret umum müdürünün tedkik seyahati Ankara 29 (Akşam) — Entermasyo. nal ticaret heyeti azası ile temas et- mek üzere İstanbula gitmiş olan iç ticaret umum müdürü B. Mümtaz oradan Karadeniz sahiline gidecek ve sahildeki belli başlı şehirlerin ticari vaziyetini tedkik #decektir. B. Müm. tazın Karadeniz sahillerindeki bu 88- yahati on beş gün kadar sürecektir. Kimya talebesi Kömür sergisile Çubuk barajını ziyaret ve tedkik ettiler Ankara 30 (Akşam) — İstanbul üniversite kimya talebeleri Kömür selgisile Çubuk barajını ve şehrimiz- deki muhtelif kültür kurumlarını zi- yaret etmek üzere bu sabah buraya geldiler. Talebeler trenden çıktıktan son- ra Atatürk abidesine bir çelenk koy- muşlardır. Halkevimiz talebelere Gazi ensti- tüsünde yatacak yer ve akşam yemeği temin etmişlerdir. 40 talebe, 4 asistan ve bir doçent- ten mürekkeb olan kafile Türkiye genel kimyagerler kurumunun dave- ti ile ve bu kurumun müzahereti ile bu ziyareti yapmaktadırlar, İtalyan sefiri geldi Geçenlerde mezunen memleketine gitmiş olan İtsiya sefiri B. Galli bu Afaftürhk Ankara hava meydanını ziyaret ve tedkik ettiler Ankara 30 — Rcisicumhur Atatürk bu sabah saat sekizde Ankara hava meydanını şereflendirerek Türkkuşu- nun Almanyadan yeni getirttiği on tayyarelik filo ile bazı tayyarelerimi- zin uçuşlarını tetkik buyurduktan sonra köşklerine dönmüşlerdir. Hava meydanında Nafia vekili B. Ali Çetinkaya vediğer alâkadarlar bulunmuştur. Büyük şefin bu ziyareti havacılığa karşı göstermiş olduğu büyük alâka- nın yeni bir tezahürüdür. Başvekilimizin Londra seyahati B. Ismet İnönü perşembe günü buradan Londraya hareket edecek Ankara 30 (Telefon) — İngiltere kralının taç giyme merasimine iştirak edecek olan Başvekil B, İsmet İnönü 5 mayısta buradan İstanbula hare ket edecek, 6 mayısta da kovsnsiyo- nele bağlanacak hususi vagonla İs- tanbuldan Londraya gidecektir. Başvekilimizin Londra seyahati 10 gün kadar sürecektir, B, İsmet İnö- nünün 19 mayısta Londradan İstan- bula avdet etmesi muhtemeldir, Hariciye vekilimiz Macar sefirini kabul etti Ankara 30 (Telefon) — Hariciye vekili B. Tevfik Rüştü Aras bugün | Macar sefirini kabül etmiştir. Sefire Macar ateşemiliteri de tefâkat edi- ! yordu. İ Mısırın muvaffakıyeti Kapitülâsyonları lâğveden muahede haftaya imzalanacak Montreux 1 (Akşam) — Mısır baş- vekili Nahas paşa, Mısırda kapitülâs- yonları lâğveden muahedenin bafta- ya Montreuxde imzalanacağını tebliğ etmiştir. Fransa, kendisine verilen teminat üzerine bu hususta ileri sürdüğü ih- tirazi kayıtlardan vazgeçmiştir. Anadolu ajansının dalgınlığı Anadolu ajansı, Akşam gazetesinin 29 nisan tarihli nüshasında “Sümer Bank umum Müdürünün değişeceği şeklinde bir haber verdi; aşılsız olduğunu bildiriyor. Halbuki bu asılsız haberi gazetemiz değil, Son Telgraf gazetesi yazmış ve Akşam gâ- zetesi dünkü nüshasında o Anadolu ajansından €vvel bunu tekzib etmiş- tir. Anadolu ajansının bu dalgınlığı- nı tashih ederiz. Ankarada ölü hayvanlar için fırın Ankara 30 (Akşam) — Ziraat ens- titüsü tarafından baraj yakınlarında ölü hayvanların yakılmasına mahsus bir fırın yaptırılmaktadır, Şehirde bü- Yunacak ölü hayvenlar da bu fırında yakılacaktır. Bir nahiyenin adı değiştirildi Ankara 80 (Akşam) —. Hakkâri vi- âyetine bağlı Çal nahiyesinin adı «Çukurca: ya kalbedilmiştir. Posta telgraf teşkilâlına malik olan Hak- kâri Çal ile Denizliçulı arasında çok- lukla iltibas vaki olmakta idi. Bu suretile itibasir önlenmiş oluyor. Adi tenekeyi altın diye satan bir kadın yakalandı Zabıta memurları Roza isminde bir kadını yakalamışlardır. Rozanın ya- kalanmasına sebeb, adi (tenekeleri altın, gümüş, adi taşları da elmas di- ye safdlllere satmaktır. Rozanın dalız bâzi arkadaşları da bulunduğundan bunlar da araştır. Almanya, vaziyelinden memnun Belçika hariciye nazırının son nutku çok iyi karşılandı ğ Berlin 30 (A-A.) — Gazeteler, Bek çika Hariciye. nazırı B. Spaak'ın dünkü beyanatı ile hassatan meşgul oamaktadır. «Berliner Böotısen Zei- tung» diyor ki: Belçika hükümeti, çizdiği yolda yürümekte devam ediyor, Şimdiye ka- dar elde-etliğini inkişaf ettirmek az. minde dvaminden şüphe için hiç bir sebep yoktur. B. Spaak, B. Hitlerin beyanatından ve gârp paktından bu suretle bahseylemekle Belçikanm hüs- nüniyetini tam olarak isbat etmiştir. Deutsche Aligemicine Zeitung» di- yor ki: «B. Spaak koletktivizm'in teh- Mkelrini tam olarak bildirmiştir. B. Spaak'ın bu beyanatı ile Fransız - İn- giliz tezi arasında, Milletler cemyleti Asilerin bir kruvazörü batırıldı Espana adındaki bu kruvazör 16 bin tonluk büyük bir gemi idi | Bilbao 30 (A.A) — rünü batırmışlardır. 1915 senesinde denize indirilen Espana zırhlısı 16,000 ton hacminde idi, 309 milimetrelik sekiz top, 102 Jik 20 top ve 10 mitralyözle mücehhez idi. Zırbls da bundan imaada 76 milimetrelik 2 tayyare topu mevcud idi. , ilânından evvel geminin ismi Alfonso Xın idi. Bilbao 30 (A.A.) — Reuter ajansının muhabiri bildiriyor: Espana'nın mü reltebalı denize atlamak mecburiyetinde kulmuşlır. Çünkü hasıl olan panik dolayısile tahlisiye sandulları denize indirilememiştir. Hükümet tayyarelerinin hücumu ile zırhlırın batması arasında iki Di İspanyada cumhuriyetin saat süren bir muharebe olmuştur, Santander'e gitmekte olan İngiliz larını takip etmiş ve muharebe bitince yoluna devam etmiştir. Roma binicilik müsabakalarında Ankaraya gelecek Ekipimiz, z, birçok milletler arasında beşinciliği kazandılar . Roma 30 — Bagün muazzam bir Kalabalık huzurunda yapılan binici- lik ekip müsabakasında İtalya birin- ci, Almanya ikinci, İsveç üçüncü, Fransa dördüncü ve Türkiye beşinci olmuşlardır. Binicilerimize talih de yardım et- miş olsaydı daha iyi netice alacakları muhakkaktı. Bununla beraber Ak manya, İtalya, Fransa ve İsveç gibi dünya biniciliğinin en iyi mevkile- rini ellerinde tutan milletlerin hemen peşinde mevki almak büyük bir mu- vaffakıyettir. Ayni müsabakalara iş- tirak eden Amerika, Avusturya, İs- viçre derece alamalnışlardır. * Türk binicileri 3 mayısta Pariste müsabakâlar yapmak üzere Romadan ayrılacaklardır... Avusturyanın 1 politikası Bütün komşularla müna- sebâtını kuvvetlendirecek Viyana 30 (A. 2 — Salâhiyettar bir menbadan öğrenildiğine göre, Ha. riciye nazırı Guidosehmid: parlâmen» tonun Hariciye encümeninde Venedik görüşmeleri hakkında izahat verir- ken ezcümle şunları söylemiştir: «Avusturya, İlalyan dostluğuna ve Avusturya - Alman itllâflarına sadık kalacaktır, Fakat bütün memleket- lerle ve bilhassa komşularile arasın- daki bağları kuvvetlendirmeğe karar vermiştir, Bir motör battı Evveiki gün, İslanbuldan ot yük- Yiyerek Silivriye hareket eden 50 ton- Juk Babaoğlu motörü, makine daire- sinden siçrıyan bir kıyılcımın otları tutuşturmasile tamamen yanmış, Kaptaş ve taşfalar denize atılmak su. | Reuter ajansının muhabiri bildiriyor; sağ Santander civarında hükümet tayyareleri Espana ismindeki asi kruvazö- 1 Mayıs 1937 Belçikanın iv ”. My li ii pâktının 16 nci maddesi hakkında , Açık bir tezat mevcuttur. # «Voelkischer Beobachter» ise diyot i gi ki: B. Spaak'ın bu beyanatı çok sarihs “© tir. Maamafih, bü beyanat ile, Frame sız - İngiliz notasının muhteviyatı aks Ğİ kında avzu edilerek açılan münakaşâ “| bitmiyecektir, Bazı Paris ve Londrâ& mahatilinin aldığı vaziyet ile Belçikâ © | hükümetinin teskin azmi arasında wi 1 İ zad vardır. Almanya, B. Spaak'ın niks; XX binliğine iştirak etmek garp paktı mü 1 zakerelerine başlandığını görmek v4 Jİ İ 16 ncı maddenin tam tarifine varılalğ masını istemekten başka arzu besle © memektedir. Fakat birçok harici sis yaset hadiseleri bu nikbinlikle tesad. halindedir. A yük gemisi muharebenin bütün safha» Bulgar başvekili Bu ziyaret :t haziran ayı içinde yapılacak i Ankara 30 — Bulgar başvekili B. Köseivanof, başvekilimizin Londra s0* © yahatinden sonra ve Hariciye vekili mizin Bağdad, 'Tahran ve Moskova seyahatinden evvel haziran ayı içni j de Ankaraya gelecektir. Sofya gazeteleri Bulgaristanıri Balı i kan paktından çok evvel imzalanmış olan Türk - Bulgar pâktına sadık ok duğunu ve Türkiyeden hiç bir talebi olmadığını yazmaktadır. Söylendiğis ne göre B. Köselvanofun Ankarayı zi“ yareti esnasında Bulgaristanda mev cut bir milyon Türkün Türkiyeye muhacereti için bir anlaşma imzala* nacaktır. a Komik Naşid Ankaraya gidiyor Anküra 30 (Akşam) — Komik Ng şid ve arkadaşları bir kaç temsil ver mek üzere bugünlerde şehrimize ge*, leceklerdir. âl Almanya - italya Berlinde İtalyan gazetecileri şerefine verilen ziyafette Göbbelsin bir nutku | Berlin 30 (A.A) — Dün akşam İtal yan gazetecileri şerefine verilen bir İ 1 yafette nutuk söyliyen doktor GöD“ | bels, ezcümic demiştir ki; i Bu ziyaretiniz, Almanya ile İlay i yı birbirine bağlıyan ananevi dost ğun yeni hir tezahürüdür. Bu ziyare | de bütün dünyaya ve ayni Alman ve İtalyan millelerine yeti yetle bildirecektir ki, Roma - Beri mipveri sağlamdır ve gi iğ Bugün Avrupada şuurlu letlerle bolşevizm arasında tarihi al mücadele vukua gelmektedir. Eö9X milletlerimiz bütün milletleri £ eden bu tehlikeden kurtulmuşsa, Hee ğ med #

Bu sayıdan diğer sayfalar: