3 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

İzmir'de hergün sabahları çıkar siyasal Y kqek ataa Mech_ıArab Ga7etesı Habeşısga. lnkılâb Konferansları L sinin Toplantısı. (f Fillrkiere Vati IAUH Nlçln Lâikiz? İAtamrk Şam'a, Ora. |Haksız isem İtal- u Toplantıda Yurdun Yüksek Si. ?d“",B“Ğd“"_i“’ ve Tah- İya'ya Tarziye Ver- Bay Refet Tok’un Ulusevinde Ver- an'a Da Gidecekmiş...İmeğe Hazırım Diyor.. | | n : B "e Korunması İşleri Adana'da “çıkan Türk sösü | — Cenevre, 3 (A.4) — Baboyle- diği Konferaıîsı Yazıyoruz.. | üzerinde Konuşuldu. ' arkadaşımızda — şu yazıyı oku: | tan hükümeti bu son bir ay | — ç Ko Li, Halkevinde veril: | İçin gelenler pek çoktu. Salon- duük: AM | Süriye'deki savacımız bildi. içinde dün ulaslar kuramuna | mekte olan inkılâp koanferana: Üüçüncü notasını vermiştir. Bu | larından ikincisi evvelki gece lar baştan başa dolmuşta, Kon: ———

Sayfaya ait küpürler

 Nicin Lâikiz? Refet Tok'un Ulusevinde Ver...
 Japon Şerefi Tehlikedeymiş Amerika, Deniz Yapılarına 100 Milyon Ayırıyor. Baldvin De Genclere Hürriyet ve İs Bay Ruzvelt...
 Yüksek Müdafaa Meecli sinin Toplantısı. Bu Toplantıda Yurdun Yüksek Si yasa ve Korunması İşleri üzerinde Konuşuldu. Atatürk
 Arab Gazetesin'n Uydurması.. Atatürk, Şam'a, Ora.: dan Bağda'da, ve Tahran'a Da Gidecekmiş... Adana'da çıkan Türk sözü...
 | Türk Köylüsi ı Devletinin Temelidir. Vali General Kâzım Dirik'in Buyruğu Köylere Gönderildi. Köylü nün Yükselmesi İçin...
 Hilâliahmer ve Yoksullar Cemiyet, Fakirlere Elbi selik Kumaş Dağıtıyor.| B A VÇ ü * ** Hilâliabmer şubesi önünde bekliyen...
 Arnavud'lukta Kaıışıklık Yok. ll.ıberlcr ekzib Ediliyor.. Tireb, 1 (AA) — Arnavud. lakta matbont bürom aşağıdaki tebliği...
 Almanya -Fransa Anlaşacaklar-Mh? M. Göbels'in Nutku. Berlin, 1 (ALA) — Propa ganda bakanı böy Göbela eç ettiği bir...
 'ul y Memleketimizde S J eti ( Gittikçe Artmaktadir. üksek d ür g v Ankara 1 (AA) Zirsat | timetreyi bulmaştur. Hava taz...
 Habeşistanın iddiası.. Haksız isem Italya'ya Tarziye Vermeğe Hazırım Diyor.. Cenevre, 2 (A.A) — Buboşla tan bükümeti bu son
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmidördüncü Yıl No. 80107 Perşembe 3 Künunuszani 1936 Rusya’da Ekmek Vesikası Kaldırıldı. Yuk%ek Müdafaa Meclı- sinin Toplantısı. Bu Toplantıda Yurdun Yüksek Si. yasa ve Korunması İşleri üzerinde Konuşuldu. Atatüirk ve Mareşal Fevzi Ankara, 1 (A.A) — Matbuat genel müdürlüğünden tebliğ edilmiştir: lera Vekilleri heyeti. Büyük Erkânı Harbiye Baş. kanı Mareşal da bulundüğu halde Yüksek Müdafaa tmeclisi 'adı ile 29-12-934 de mutad sonbahar toplan- lsına başlıyarak, yurdun yüksek siyasa ve korunması le görüşmelerden sonra şubatla toplanmak üzere '1'935 de dağıldı. Türk Köylüsü Türk Devletinin Temelidir. ali General Kâzım Dirik'in Buy- ruğu Köylere Gönderildi. Köylü- nün Yükselmesi Için Çalışılıyor. Vilüyette yeni teşkll edilen İy bürotunun işe — başledığım Türk köyü ve köylüsü Törk devletinin temeltaşı ve — kültü- — Sonu Ğ meı tahifade — Hilâliahmer Vali Genetal Közım Dirik “Çen gün yazmıyık. Köy bü Otu; köylümüzü yükseltmek ve ""'"'l göre yetiştirmek içim ahımcak bir. kurumdur. Köy trde yapılmanı lâzım gelen İş *T bakkında dün Vali Genera! Üzim Dirik İmzasını Vağıda yazılı bildirim köy bö Stündan böülün köylere ö0 ıı'""ıılı — Yeni yılın bâtüa köylü Sİn kutlu olaıyıııınl sağlık ge iİrmesini, şeblik ve — bollukla “SNcdlal, köylerimizin — yeni 'gııd'"'illll kavuşmanıı di- taşıyan Hililiahmer şubesi öni Hilâlishmer cemiyeti — İzmir şübesi; bayram — münoosebetile fakır kadıclarla kimsesiz ve fa. bir çocuklara olbioelik kumuşlar dağıtmaktadır. j İzmir'de hergün sabahları çıkar siyasal gazetedir. Telofon: 2776 STT ÜÜ LA 'Arab Gazetesi- _n 'n Uydurması.. IAtamrk, Şam'a, Ora. dan Bağda'da, ve Tah- Adana'da çıkan Türk sözü arkadaşımızda şu — yazıyı oku- dük: Suriye'deki savscımız bildi- riyor: Son günlerde Arab'ca gere- telerde çok — garib bir şayın çıkı. Türkiye Reislcümburu Atgtürk Şam'a geliyor!... Bu dayümu yeren gezeteler ayni zamısada bu veyaliatia pro- gramı ve anayollarını da — yar. maktadırlar. Hüyale benziyen bu savanın Üzünü sizo anlata: yan: Kemal Atatürk, bir şark misakı yapmak üzere, Tahran'a gidecektir. Bundun evvel Şam'a Uğrayarak iki/gün kaldıktan sonra Bağda'da — gidecek ve sal'ın Ankara ziyaretini, oğlu Gıx!'ye ödeyecektir. Bağdad'da bi |Almanya -Fransa Anlaşacaklar-Mı? M. Berlin, İ (A.A) — Propa ganda bakanı bey Göbela veş rettiği bir beyannamede diyor ki: Sar mes'elesi halledildikten sonra büyük Framsız milletile hakiki ve devamlı bir barış ka- racağız, Heriklimraf iki komşu ve ayni baklara sahib iki alus #ilatile şa noktada anlaşacak lardır ki, bütün Avrapa'nın ökonoml ve siyari düselmesi Fransız - Almen — münasebetle- | rinin dostça hallina bağlıdır. ve Yoksullar Cemiyet, Fakirlere Elbi- selik Kumaş Dağıtıyor.| ünde bekliyen fakirler.. Dün lerinden aldıkları ve fakir ol: düklarını — gösteren — kâğıtlarla — “Sonu & me: tahitede — İran'a Da Gidecekmiş... | Bağded'da merhnm Krel Fay- |

Göbels'in Nutku. Hilâlinhmer — cemiyeti merkez binasının önü mahalle- Habeşista- nın iddiası.. Haksız isem İtal- ya'ya Tarziye Ver- meğe Hazırım Diyor.. Cenevre, 2 (A.A) — Buboşla- tan hükümeti bu son bir ay içinde dün uluslar kuraumuna üçüncü notasını vermiştir. Bu notada hudat hâdisesi hakkın daki İtalyanliddislarını reddet- mekte ve bu tecavüz mes'üaliye tinin Babeç'lere nit olduğu mu- laşıldığı tekdirde Habeşistan'ıa terziye — vereceği — bildirilmek- tedir. Memleketimizde Soğuk Gittikçe Aritmaktadir. Bazı Yerlere Kar ve Yağmur Düşü- yor. Eskışehırde Soğuk Fazladır Yüksek dağlardan Ankara 1 (AA) — Zirsat Vekâleti meteoroloji onetitüsün- den #lıman malümata göre, 24 #sut içinde yurdan Trskya ve Ego «lanlarından masde yerleri yağışlı geçmiştir. Yağış cenub Anadolu ile Karadeniz kıyıla rında ve orta Anadola'nun orta ve göller havzasında — yuğmur, diğer yerlerde kar şeklindedir. Ankara'da düön akşam baçlı- yan kar aralıklı olarak bütün gece devam etmiştir. Bo sabah Ankara ve çevresindeki toprak üzeriadeki kar kalınlığı 4 san Arnavud'lukta Karışıklık Yok. Baberler Tekzib Ediliyor.. Tirao, 1 (A-A) — Arnavud. Jakta matbort bürom aşağıdaki tebliği peştediyor: Son remanlarda ecnebi meat- buatinda Arasvud'lukta - karı şıklıklar oldağona — dafr haber ler çıkmaktadır. Zeman zumun tekerrür eden ba gibi haberler tamamen hüsorl - kasidle çıka- milmskte olab mönen Arnavod lüğa siyan yermekten — başka bir. meksad gözetmemektedir. Matbuat böürosu memlekette tam tükünün hüküm sörmektö ol duğuğunu bir kee daba bildiriş. İran Veziri Baş ve Dış Bakanlarımız İran Dış Vezirine Ziyafet Verdiler. zz Inkılâb Konferansları Niçin Lâikiz? Bay Refet Tok'un Ulusevinde Ver- diği Konferansı Yazıyoruz.. Şohrimla Halkeviade veril mekte olan inkılâp konferana: larından ikincisi evvelki gece sıkek muallim mektebi müdürü Bay Refet Tok tarafından ve rildi. Konferansın mevzuu, ev velce de yazdığımız gibi (Lâ Ükük)> idi. Havanın çok s#oğak olmasına zağwen dinlemek için gelenler pek çoktu. Salon- lar baştan başa dolmuşta, Kon: konferansı Bay Refet Tok ferabsr dinlemeğe gelenler ora- sında Vali General Küzem Di- rik ve Cümhuriyet Halk - Pır. kası vilâyet idere beyeti baş kanı Yozgat sayları Bay Aval Doğan ile Fırka teşek kölleri ataları, kadınlar, doktorler, mu- allimler, mektepliler ve belk yardı. Konferensa saat 20,30 - da Halkevi Başkanı saylav Bay Avni Doğan'ın şu açım söyleyi ile başlanmıştır : »Aziz dinleyiciler; Halkevinde verilmeğe başla- nen bu konferantlardan mak- sadımızın ne olduğunu kısnca söylemek İsterim. Helkevl çok verlmli olacağını tahmin ettiği- miz bu konferenelarla iktidar — Sonu 4 üncü sahifede — karlı bir görünüş. timetreyi bulmaştur. Hava taz- — Sonu 6 mcı sabhifede — Japon Şerefi Tehlikedeymiş Amerika, Deniz Yapıları- na 100 Milyon Ayırıyor. Baldvin De Genclere Hürriyet ve İs- ytiklâli Müdafaalarını Tavsiye Btti, Bay Ruzvelt Londra, 1 (AA) — gelecek nesilleri ulusal ananeleri Bıldvin İngiliz genclerine bita- | muhafazaya davet ederek diyor ki: ben neşrettiği bir beyannamede, — Sonu 6 neı sahilede —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler