4 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 ——— Kinununni 1036 | — Mlib Glk düb GU 0ik dilk GĞ — GN l a L Aikıncı teis Uldu. I İzmir'de hergün sabakları çıkar siyasal gazetedir. Telafon: 3716 ı Başhakan Iç, Dış Siyasamızı Anlatacak. z b vaği GA 9 A Takılâp Dersleri: Bay Laval Bugun Roma'da. Ğ:ıgı?:vın de — İSiyasal Fırkalar Fransa -- İtalya Anlaşmak üzeredir. |Konferans Var.. rans Nasıl Doğarlar? Ilk Konuşma, Yarındır Halkerinde verilmeğe baş hıyan inkılâb konferanslarından Bay Receb Pekel.,in Ankara Hukuk ve Buna Ehemmiyet Verilmektedir. Fakültesinde Verdiği Yeni Ders., Liberal devlet tipinin sınıf ve zümre men- tarafından verilecektir.

Sayfaya ait küpürler

 Nasıl Doğsarlar”? Bavy Receb Pekxı ! tnkara Hukuk Fakültesinde Verdiği Yeni Ders.,...
 Iî;n Hitler Sefirler Heye tine Neler Söylüyor:' Uııı:ııı_x a Barış Ihtiyacındadır. Fakca Hukuk Beraberliği Istiyor.. vx>...
 Bav Lux*aI“Bugüıı Roma'da. —— Fransa -- İtalva Anlaşmak üzeredir. Ilk Konuşma, Yarındır ve Buna Ehemmiyet Verilmektedir....
 Atina'daki Son AMünakaşa Hestia'nın Saçm aları Gazeteleri Sinirlendirdi. YVradini, Icabında Türkiye'nin Yanıbaşında Katmmızı
 Atatürk İran Hariciyeci sini Kabul Buyurdul (ran B. Elçiliği, Irak - Iran H Ihtilâlımı | Anlatıyor Ankara A A l ek Çankaya
 a Yunanlstan'da teşkil — edile ceği evelce haber verilmiş olan ulasal müdafaa konseyi, Karadeviz ve hava barırlarile erkânı
 Bugün Halkevinde Konferans Var.. Halkeviade verilmeğe baş lıyan inkılâb konferanslarından Üçüncüsü bugün weat onbeşte...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmidördüncü Yıl Na, 60108 CUMA 4 Künunusani 19386 Bay Laval Bugun Roma'da. şaşyer n "T ı-l' & S_rğ 5 Sr "e *F v — .n Haciedğl. e u e H S L £© a B ğ UA JJ AU İzmir'de hergün sabahları çlku siyasal gııullh. Fransa -- Italya Anlaşmak üzeredir. İlk Konuşma, Yarındır ve Buna Ehemmiyet Ve_r_ilmektedir. Porls 3 ÇAA) — Havms Ajansından: Avusturya İstiklâlinin temi: Dat altına alınmöüsi Hskkında Fransa ile - İtalya'ın — yaptığı | protokol — şeklini | anlaşma bir alacaktır, Pranmu İtalyan çalış: Ma beraberliği tedricen - genlş ——— —a Bay Hitler Sefirler Heye- diğer devletlere de teşmil ola- |ascakter. Ha protokol - ikİ ay içinde meriyete girecektir. Müs- temlekelere gelince, Tünus'ta oturan |— İtalyan'ların vaziyetile Sozanlit leki Frensız İatiyazları bakkunda daha bam — terrihatta bulumulans icab ediyor. Bardş peste, 3 (A A) — Bay Laval'ın Koma'ya sbyahati' ha beri Macar aiyesal mahaf ilinde büyük bir alâka oyandırmıştır. Bu mahafil — Fransız - İtelyan yaklaşmanını hararetle selâcılı yorlar. Çönkü bu, Macarhstanin larına tamamilo uygundur. Loudre, 38 (A.A) — Hariciye Bezaretinden tebliğ edilmiştir: 2212984 tarihiada Parls'te || bay Flandin ve Laval, ile Av- rops vaziyeti bakk'ındaki görüş aneleri veşilesile Sir Com Say- mon bu görüşmelere ! yakında Lomdra'da da devam — olunacağı » ümldini izhar etmiştir. tine Neler Söylüyor? Almanya Barış Ihtiyacındadır. Falçat Hukuk Beraberliği Istiyor.. Berlin, 2 ÇAA ) — Bay Bitler gefirler heyetini kabul *LİZİ sırada şunları söylemiştir. Bay Hitler > Barış hakkımda — gerçek bir Büven öolmadıkça kerhangi bir sabada tdrlei ve feyinli İnkişaf Gümidinde — bulanmak mümkün değildir. Riçbir ülke Almanya kedar barışa — derin bir ihtiyaç bissetmemektedir. Ben tamamile —müsterih bir V halda bütün çalışmamı bayın- dirhk İşlerine hestetmekte ve “iğer ülkelerden Almanya'ya Karşı, kendisinin — onlara karpı hissetmekte oldağa rlayet hls- lerini taleb etmekteyim. — Sonu 6 1mcı sabifede — — aa geee Atina'daki Son KMünakaşa Hestia'nın Saçm aları Ga- — letilecak ve Avrupa kıtasımdak! herkesin bildiği barış —makaat: | düğu esnada Sir Con Saymon l Fransa'nın cenubunda bulun- Bay Mııı»ühi Fransa He halya arı "lldı Beş mekta olan ve b.v KLaral'ın bugün Roma'ya 'llı ıdla Reli- celenen müzeakerelerk pek- ya kından takip eylemiştir. Frma- ©Z Dazırları hemen müdecakiben Londea'yı siyaror etmeleri cit edilmişse de vaktin darlığı ha vebila bu siyaretin wluslar ku- rTumuü konseyimla — KL1 tetihli toplantısından Ssdura cn kısa bir zamanda vakon kanarlaştı- rılmıştır. Londra, 3 (A.A) — Bay Laval'ın Roma soyabati burada derin bir memnunlyet uyandır- mıştır. Royter Ajantının öğren- ,diğine göre, Avusturya mes'elesi <— Sönu 6 mc: sahifede — — — —-a ——— — —— zeteleri Sinirlendirdi. —— Yradini, Icabında Türkiye'n in Yanı- başında Kanımızı Dökeriz, Liyor. Yunan Fırka relsleri içt ima halinde, Artina'da çıkan Hestia gazetesi, Tüörkiye Tuş işleri bakanı B. Tevfik Röştü Aras'ın Yanen| «. tan'dan geçerken Atina'da wer: diği beyanat üzerine Türk-E len döstlüğü bakkında bir me'cale yazarak Türkiye ile Yanaz .fstan arannda ber noktadan y yükim (farkı lar, nlduguııı.,Yuıılııı ın Mlı. n diğer dostluklarımı Tür- kiye İlebine feda edemiyeceğini söyler niş ve B. Arsa'ın (Türk'ler isam © Vakdirinde Yananlıtan Yzlçim 4 ahiyle kanlarını dökecek. )- SSözünp — mukabele ederek — Sönu 6 meı sahifede — HBT | öktedilmiştir. 'l'ılalu: 2716 Bugün Halkevinde Konferans Var.. Halkeviade verilmeğe baş hıyan inkılâb konferanslarından Halkevinde Bay müallim Mitat tarafından verilecektir. Bugünkü konferansın mev zuu “İakılâb taribi,, dir. Bu gök mühim konferansı değerli gözen Bay münllim Mitet'tan dinlemek — fırsatımı — kaçırmı yalım. lran B. Elçil Tabrat'dan Ankure, 3 (A.A) — Atatürk dün akşaim Çankaya köşkünde İran hariciye nasırı Küzimi Banı kabul etarişler ve — uzan Üaüdüst “yavlarında Ş çalıkoyarak' görüşmüşlerdir. Bu görüşmede Deş işleri Bakanı Bay — Rüştü Arat ile İren büyük elçizi Sadık han da bazır - bulusmuşlardır. kwikera, 3 (A A) İren dışarı İşleri veziri Küzimi ban bugün öğle yemeğini Aukara ptlesta bususi olarak yemlştir. Bu akşam isan büyük - elçitiği taralından şerer tce birf-ziyafeı verilecektir. Ankars, 3 (ALA) — İrar Bü- yök elçiliğimden gönderilmiştir: Törkiye gezetelerinden — ba: glanının İeaç İle Drek — hudüad ibtilâfı hakkında — bügünterde meşrettikleri haberlerden mez- kür gezatalerin bi husustaki malümatlarınm — nakıs olduğu sulaşıldığından bie sostefahhü. me mahel kolapımak üzera- mşa- ğidaki izahatım verilmesine lü- zum görüldü. Şöyle ki: İcan devlarile İrak devleti urasında şimdiye kadar — bir #ınır hattı tayinl — kararnamcsi Kzak hükümeti 1913 tarihli protokola ve 1914 tarihlade — yapılan tahdidi hu- duda İstiiyat ederek İki devlet arasında hududan tayin - edil- miş olduğanu iddin ediyor. Halbukl İran devleti mezkür protokoku memi mahiyattâ ta- mmadığı — gibi sabık Osmanlı üÜçüncüsü bugün esat onbeşte || ökonomi Yunan Dış Bakanı Tarafından Açıldı. Bay Hasan (Trabzon) Ikinci Reis Oldu. İnkılâp Deri Dmleri Liberal devlet tipinin sınıf ve zümre men- Konseyi Sıyasal Fırkalar Nasıl Doğarlar? Bay Receb Peker'in Ankara Hukuk Fakültesinde Verdiği Yeni Ders., featleri güden dağınık fırkaları yerine ulusa dayanan, ulus isteklerini omuzlıyan, ulusa gelecek Tehlikeleri göğüsliyen tek fırkalar C. H. F. genel . kâtibi | ! ı devrindeyiz. ı Bay A #| Peker, dün llukukjırkilluıln Atatürk İran Hariciyeci- sini Kabul Buyurdular.. Irak - İran Hudut Ihtilâfimı tAnlanyur.. bir. Mmansara, devleti ve Türkiye”Fcümhurl- — BSonu G »me sahifeda — Yunanistan Yeni Müda- de, büyük bir talebe ve din- leyici kalabalığı karşıtında in. kılâb derslerinden birini 'daha Bay RecebjPeker; ,verdi. Her temas ettiği nok- İtayı tam bir vuzuh ve salübi Byetle aydınlatan ve (Siyasi fır- . kalar):mevzcunu alan bu dersin bir hulâsasını okuyucularımıza veriyoruz: — Sonu 4 üncü sahifede — faa Tedbirleri Alıyor İki Torpitoj)Muhribi/Alınacak Bedeli “ Yunan Malı lle ödenecektir Yunanlstan'da teşkil — edile ceği evelce haber verilmiş olan ulasal müdafaa konseyi, Koara- deviz. ve hava varırlarile erkânı barbiye daireleri başkanların- dan teşekkül edecektir. Memleketin müdafaası bukı mından — yapılacak programın tesbit ve takibinde bir birlik vücude, getirmek maksadile ku rulmakta olan ba dalmi kon- çveye fırkalar rücyamı ve ordu- Bay Tevfik Rüştü Aras ve Yunan Harbiye mazırı General Kondilis nn İleri gelen erkânından general Otoncos, genoral Telml- kulte, generel Kamenos ve ge- neral Manetas dabil olacaktır. Helimkon Melon gazetesinin yazdığına göre, ulusal müdafaa konseylae başbakan Bay — Çal darla başkanlık edecektir. Kon- sey, Bilhassa, altı yıl üzerine tertib edilmiş olan - ellâhlanma plânını gözden geçirecektir. Bu — Sonu 6 mcı sabifede —

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler