6 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 & & Telefon Şirketinde Neler Çıktı?')p S A ü ZMT AUA Lavalltalvaalı Tara-| Sar'da eh dekü Vei fından Kabul Edildi.. Şî;ğ;YE ö — Tnkılâb Tarihi eai SA DÜR Te Ze — |Muallim Bay Mitat'ın Habesistan'ın Notasının Aradaki Gö- , sesne, 5 aa — gEaR aa el bt Konferansını Yazıyoruz. rüşmeyi Kızıştırması Muhtemeldir.. | ses ösu gn ve ee | AA DoT amumi ve husust bütün kevrinde devam edilmektedir. toplantılar yasak edilmiştir. Ya- horz Üyatro temsllleri ve ölne- | (dükılüb tarihi) mavzulu üçüncü — Bayanlar, Bayla Diye söze başlamış, ukd]" yeceği birkaç sözün ayakta din- ——— İstanbul, 6 (Hususi) — Fran- | val'in Türen ve Conava Astas- ı Kafarelli ile bütün lı.l, an

Sayfaya ait küpürler

 Inkılâb Dersleri: Inkılâb Tarıhı Muallim Bay Wlıtat ın Konferansını Yazıyoruz. Sölelh lenkanşearam kek | 55 Bayanlar, Baylar!
 ANADOLU Sayın okurlarının bayramını kutlular ve ken/ dilerine saadetler diler. Gazetemiz, diğer arka/ daşları gibi, pazartesi
 İzmir'de öksüz ve Fakir cuklar Sevindirildiler.. Tütün İşçiler Birliğinin Sevindirdiği Yayrular.. İzmie'deki hayır...
 Sar'da Herşey Yasak Edild — .— Sarrebruek, & (ALA) — Sar hökümet komlayonu — İntihabat devresi İçin şiddetli tedbirler...
 Bay Laval İtalya Kralı Varafından Kabul Edildi.. Habeşistan'ın Notasının Aradaki Gö rüşmeyi Kızıştırması Muhtemeldir.....
 ılı—!ı—;w Bay Yevtiç'in Beyannamesi Çok Al xı—îl ndı. Kabine, Kral Aleksandr'ın Gittiği Siyasal Yolu Güdecektir....
 Cuma Günü İzmir'de De Kuvvetli ZelzeleDuyuldu Istanbul Rasathanesi Ise 6 Zelzele Kaydedildiğini Bildirmektedir. Cama günü...
 Habeşistan Diyor Ki Ktalya, Durmadan Askeri I DB Va ! Harekât Yapıyor! Bir Taarruz Da Yapılmış. Italya Bi a ELLE ÜSSi Ise...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmidördüncü Yıl No, 60109 PAZAR 6 GETELELERE T ERRTEN KERELATEESZEDA Bay Laval Italva Kralı Tara- fından Kabul Edildi.. Habeşistan'ın Notasının Aradaki Gö- rüşmeyi Kızıştırması Muhtemeldir.. Kafarelli ile bütün İtalyan hükümet memurları, çok kala: İstanbul, 5 (Hususi) — Fran- | val'in Türen ve Conava istas- va Dıç Bakanı Bay Laval, Ro | yonlarından geçmesi — büyük ma'ya vâsıl olmuş ve İstasyonda İtalya başbakanı Sinyor Mussolini | tarafından karşılanmıştır. Bay Laval, öğle üzeri İtalya kralı Viktor Emanoel tarafından kabal olanmuş ve yarım saat kadar kralla konuştuktan sonra Veneçya sarayına giderek İtalya başbakanı Sinyor Museolini ile Uzun müddet görüşmüş, müte- akiben de Dış Bakanlığında Sinyor Süviçle konuşmuştur. Bay Laval, İtalya gazeteci lerine beyanatta bulunarak de- miştir. ki : — İki memleket arasındaki Mmenafi müşterektir. Biz, yalı- Dız. kendi menfeatlerimiz için değll, acun sulhunu kuvvetlen dirmek için de çalışıyoraz. İtalya gezeteleri, Bay Lavalın Roma'ya gelişi etrafında uzun makaleler yazmaktadır. Roma, £ (A.A) — Bay Ka Bay Laval, Baş Yevfik Rüştü Arasla Bay Titulgako arasında balık bir halk kütlesi tarafın: — Senu 3 üncü sahifede —, sempati — tezahürlerine — veslle teşkll etmiştir. Fransz Diş İşleri bakanı Tarino'da —Roma'dan — gelmiş olan Duçen'in mümeesili Dük Yugoslav Kabinesi Mecliste Bay Yevtiç'in Beyanna- mesi Çok Alkışlandı. Kabine, Kral Aleksandr'ın Gittiği Siyasal Yolu Güdecektir. Cama günü şehrimizde üç defa sölzele olmuştur. Bonlar- dan İkisi sürekli ve birisi de şiddetlice olmuştar. Birinc! zelzele aat 17 de, ikinciri 18,23, üçüncü zelzele Belgrad, 4 (AA) — dan Bay Yevtiç, hükümetin | E*Ct yarısından sonra saat 1,30 kan ye dışarı İşleri bakanı Bay | devlet idaresini tensik edeceği: da olmuştur. Bu — sonüncüsü Di söylemiştir. ötekilerden daha şiddetli Idi. Meli — bakımdan — büdcenin | — Zelzelenin üçü de şarktan — Sonn 6 1mcı sahifede — ! garba idi, Habeşistan Diyor Ki Italya, Durmadan Askeri Harekât Yapıyor! Bir Taarruz Da Yapılmış. İItalya Ise İnkâr Etmektedir. — Sonu 6 inci sahifede — Cenevre, 4 (A AA) — Habe: şistan bükümetinin notasına ce- Herşey Yasak Edildi.. —— .—— Sarrebruek, 5 (A.A) — Sar hökümet komlayonu — İntihabat devresi İçin şiddetli tedbirler almıştır. Hattâ siyal bile olm- yan umumi ve hususl — bütün toplantılar yasak edilmiştir. Ya- hazz tyatro temellleri ve slne- malar müstesnadır. Bu yasak 10 son künun reylam neticesi- nİn resmen neşti tarihine ka dar devum edecektir. 12 son kânumdan 10 son kânuna kadar köğliü içkiler yasaktır. Yalmız yemek esnasında İçilecek şarap ve bira gatışı yasak mittir. edilme. ANADOLU Sayın okurlarının bay- ramını kutlular ve ken- dilerine saadetler diler. Gammıîı: diğer arka- daşları gibi, pazartesi ve sahı günleri — çıkmıya- caktır. Cuma Günü İzmir'de De Kuvvetli ZelzeleDuyuldu Istanbul Rasathanesi Ise 6 Zelzele Kaydedildiğini Bildirmektedir. Hiçbir hasar ve nüfasca za- ylat olmamıştır. Hstanbal, 4. (A.A) — Bagün İstanbul'da muhtelif — ssatlerde — Sonu 6 ima sahifede — lnkılâb Derslerı- kerinde devam edilmektedir. (İnkılâb tarihi) mavzulu üçüncü konlerans cuma günü ssat on- Bay Mıulhııı Matat beşte büyük bir kalabalık önün. rafından verilmiştir. Halkevi — salonu konferane dinlemeğe gelenlerle dolmuştu. Ulüs arasında Vali Genoral Kü- zm Dirik ve C. H. F. vilâyet başkanı — Yozgat — saylavı Bay Avni — Doğan — ile birçok dok. torlar, muallimler ve talebeler vardı. Seat önbeşte konleransı vera: cek olan musllim Bay Mitet Alkışlar arasında kürsüye çık. svrerererererer Zelzelenin Merkezi Istanbul Olduğu Anlaşıldı. Yan- gin Kuleleri Tahliye Olundu. de lise muallimi Bay Mitat e. | Imnkılâb Tarihi Muallim Bay Mitat'ın Konferansını Yazıyoruz. lakılâb. konferanslarına hal- — Bayanlar, Baylar! Diye söze başlamış, İlk söyli: yeceği birkaç sözün ayakta din- lenmesini — istemiştir. Banun üzerine salonda bulunanlar aya- ga kalkmış ve sözen şu sözleri söylemiştir. — İnkılâb tarihine - girer: ken önco büyük ulusumuzu, böyük ırkımızı saygılarla ana- hm, İnkilâb taribi - bu irkin binlerce yıllık tarihinin, tarihle başlar tarihinin ensan ve par. lak yapraklarıdır. Bu yaprakları o tarihten ve © yüce ulustan kuvvetini, cür'e- tnl ve İnancını alan bir Türk çocuğu — etrafında bi nurla zümre vae bir unutulmaz ne- sille beraber yazdı. Bu büyük milletin — büyük çocuğu biz gökyaylâ — Türk'lerimin bugün düşünür başı, işitir kulağı söy- ler dili, büker kolu, temiz yüreğidir, görür gözüdür, göz- Aı-hılqlıııı. acunun — ilk medeni devletini ulusumgzan — Sonu 6 ıncı sahifede — Bay Avni Doğan C. H. F. Başkanı ve Yozgat Saylavı Bay —Âvni — Doğan bu sabah Dikiliye gidecek ve iki gün orada kalacaktır. İzmir'de öksüz ve Fakir Ço- cuklar Sevindirildiler.. Bür ci ;:Şoı'kî:“ İtalyan bükümeti [-lalkevinde Yevtiç —meb'üusan — meclisinde 1 — İtelyan kuvvetleri Ha- Konfprans var. bükümetin beyannamesini oku müştor. Bü beyansemede hü- kümetin müteveffa krel Alek. sandrım Yugoslavya'ya dünyadae büyük bir Düfur ve mevki te min eden oma emin dostlar kazandıran, siyasasına — devem edeceği ve komyularından uynl dürüstlüğü, —ihlâm tstiyecoği, beyan elanmaktıedır. Bandan voora — dahili vlyasa: beşlatan topraklarında kat'iyyen ileri gitmiş değildir. 2 — Afdonb, Vardaisin mül. hakatındandır. Orada İtalyan tayyarelerinin uçmasına Hubeş kitestinim — Valval ve Vardouri yakınlarında toplanmıç olmaları sebebiyet vermiştir. Balkerimizia tertib etiiği inkılâb konferanslarına yarın! da deram edilecek ve ilk tedrisat müfettişlerinden Bay İsmet Firkamısın lt umde sindev şİakılâb“ asasını İzab edecekti. Araya bayram gir- diği için konferane, önümür- Bu notayı bay Savfe Imazla. mıştır. İtalya'nın vermiş olduğu bu aotudan sonra — Habeşisten deki cuma (günü Tütün İşçiler Birliğinin Sevindirdiği Yayrular.. İzmie'deki hayır cemiyetleri, bayram münasebetile, fakir ve kimsesiz çocuklara — ellerinden gelen yardımları yaptılar. - İlk mekteblerdeki bimaye heyet. leri de birçok çocoğu sevindirdi, C. B. F. himayesinde bulu- nan Tüötüncüler birliği de, yöz- — Sonu 6 ıncı sehifede —

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler