21 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 m.ı_ı_ı.g.ı:ır_r"" Z -ââlkıncı Müntehibler Seçimi Bitti. 53 -v'r.-::ı:m- lzmır Vilâyeti Halkı, Reylerını [ltılakla Cümhuriyet Halk Firkası Nam- ıı zetleı'lne Vermek Suretile Atatürk'e ve Onun;Büyük Fırkasına Can- ve Sarşılmaz Da Bağlılıklarını Bir Kez Daha Gösterdiler.. — . A Ça ve .d | | “—kinci Müntehibler Seçimi. — BayTevfik Rüşdü Aras _,_____.—-—-——-_'___ı———-———-——_ . , “e * İzmir Vılayetınde beçılen (1214) Ikinci Münte- A"MO"! AA ASN Ş a 0 ADOAI N K aorlamrlire - (sünkü İ_l_ac?f Kalmfıdı. B_ay Maksi-
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmidördüncü Yıl No, 6120 Pazartesi 21 Kd Bera) Kânunusani 1936 E iİkinci 'wzfı;i— H | | A | A *_—.-_-.. e Ğ Ikinci hibden (1007) yakında — say: lav da olacak, genel — vilâyet m eclislerine üye seçilecek: kir. Türk — kadını, omMuz omuza yürü- meğe başladığı Türk erkeği gibi siyasal bakkını kullanmak- ga da azami elâka ve titizliğini göster- miştir. Bunun en yeni örneği şudur: İzmir'de seçme y Tamle'in değerli evlâd- ları, ber zaman olduğu gibi, bukez de #lyasal bir imtihanı — mavaffakıyetle başardılar. — Bu İmtihan, İkinci müotehibler seçim! ldi. İzmir merkezile yilâ- BCT * B T D e ae Bölie D yetin ondört — kuzasında hakkını halz. 82 ml ikincl ıııııı.ıııııeı-h:;î"ıı bin — yurddaştan biteriş ve seçme haiz yurddaşlar, reylerini Cümhuriyet Halk Fırkası namzedlerine vermişlerdir. Hep biliyoruz ki, ikinel (70090) » reylerini kullanmışlardır. Bu nlardan (36469) 1 kadın, (83630)> da erkektir. — Görülü: müntehib seçimi Saylav : geçimine — ana hazırlıktır yor l'i. Türk ka ve bu iubarla çok bü dımı siyasal ve kent yük bir ahemmiyet — taşır. | şal hakkımı kullıı:rıîık husu İzmir vilâyeti - halkı, — ikinci sunda etkeği geçmletir. müntehibler seçiminde reylerini tan ve şaşmaz bir — ittifakla Cümhuriyet Halk- fırkası nam zedlerine verimek suretile Ata türk'e ve onun - büyük devrim fıramına — candan — bağlılıklarını birkez daha _ı_öıvermi.lırdlı. İsair'in temis - ovlâdları be jatihabından da muvaffak olarak ve onun lediye seçimi Ayni — güretle gıkmışlar, Atatürk'e fırkasına bağlılıklarını © zaman da — göstermek zevklol - talmt lardı. Bu kez yapılan ikinci mün tehibler seçiminin bir hasusl yetk yardır Ki 0 - da - Türk kadınının saylav seçmek — ve seçilmek: hakkına sahip olmu- sdır. Firka idare heyetlerinde şehir meolislerinde üye olan, Müuhtar seçilen ve teşekküllerde || yer almış - olun dünyamın en | temiz kadım, Türk kadını pek Koyadası Cöğee Urla Karaburan Seferihisar Foça Dikili Bergama Menemen Kemealpaşa 2 KöRl . “fid et 085 'Tiro Üdemiş Bayındır izmir 12- 12—1—3930) 12—1—935 12—1— 935) '_W'&E ŞERESEETATAZESAZAN ZL 1—93o0j15 İzmir'de hergün sabahları çıkar siyasal gazetedir. Müntehibler Münteliibler Seçimi. /_'______—-—_—___—_ Izmir Vilâyetinde Seçilen (1214) Ikinci Münte- si Erkek ve (207) si Kadındır. Ba netice bhepimizin göğür- lerini kıvançla kabartacak bir hâdisedir. Atatürk'üne ve onun büyük-deyrim firkasına bu ka- | der candün Büğü —olan Türk ulusunuu yeri, Oygurlukta cen Ostün ulusların Östüne çıkmak. tır. Bunu motlaka güreceğiz ve onu görmek ülkümüzdür. Üs: tünde yürüdüğümüz yol bizi ülküye gönderen yoldür. İkinci — müntehibler — seçimi imtibanı da tam bic muvaffa- kıyetle kazanan İzmir vilâyeti halkını, yürekten gelen temiz duygularla kutlalarız. Alınan Netice İzmir merkezine ald rey tas nifi işi dün akşam bitmiş, ikiaci müntehibliğe 352 erkek ve 56 kadın olmak üzere 408 yürddeş — seçilmiştir, — bunların hepsi fırka namzedleridir. Karaburun hatiç olmak üzere vilâyetin — diğer ondört kaza | smda seçimler bittiğini dün yaz- Izmir Vilâyeti İkinci ehipler Seçimi. 18—1—985)18 —1 — 835 1—1—935|20 — 1—930) 935|16—1—9365) 935|17—1 — 930) mıştık. Dün akşam Karaburun- dan da malümat gelmiş ve se- çimin birtiği bildirilmiştir. İzmir merkezile kazalara ait seçim İlstesi birinci sahifemiz dedir. Bu listede görüleceği özere İzmir — vilâyetinde 1214 ikinel — müntebib — seçilmiştir. Bunan 207 6i kadın ve 1007 el etkektir. Felâketze- de Kardeş- lere Yardım.. lane Defteri Açıldı.. İstanbul, 20 (Hususi) — Hilâllahmer cemiyet! rmara adalarında zelzele yüzünden uçıkta kalmış felâketzede kar deşlerimiz için İane defteri açmıştır. Vatandaşlar, bu lane- ye bararetle şitab etmektedir. ler, Hükümet ve Hilâllabmer, bu kardeşlere felâketlin acısını unutturmak iİçin elden gelen yardırm yapmaktadır. ÜzE P Vilâyet Heye- 'tinin Seçimi Tasdik Edildi.. Cümhoüriyet Halk Fırkası İz mir — vilâyet —idare beyetinin seçlmi, fırka umami İdare he- yetince tasdik edilmiş ve key fiyet fırka genel kâtibliğinden başkanlığa bildirilmiştir. 2Genç Boğuldu İstanbul, 20 (Husust) — Kar- tel'de gece vaktı iki genç yolda yürürlerken açık bulunan bir kuyuya düşerek boğulmuşlardır. Seçim Başbakan General nün Başkanlığı Altında Uzun Bir AT Bay Tevfik Rüşdü Aras Atina'ya Gitmiyor! Çünkü Hacet Kalmadı. Bay Maksi- mos'la Cenevre'de Konuştu.. DN —M————MMLM.—.—” İstanbul, 20 ( Hususi ) — | olan çok alâka uyandırıcı Ta: portajını bitiriyor. Fransa ile İtalya arasındaki Roma anlaşmasının Balkanlılar zaviyesinden baiz olduğu ebem- miyet — dolayıslle — Cenevre'de konsey İçtimama İştirak etmiş olan Balkan — na: rında husosi temaslar yapmış- lar ve bunü müteskib Yunan barletyo bakanı bay Makslınos Fransa bariciye baukam bay Laval'la uzun bir görüşmede bulunmuştu. Dün gelen baber lerde — Roma anlaşması — karşı tında Türkiye ve Yunanlstan'ın dürümunu müştereken — tetkik için Diş İşleri Bakanımız Bay Tevfik Rüştü Aras'ın Atina'ya gideceği bildiriliyordu. —Artık buna lüzüm kalmamıştır. Çönkü iki bakan Cenevre'de — uzan ouzadıya konuşmuşlardır. Roma 20 ( A.A ) — Milli faşlat federaayonunun çıkardığı El eole gazetesinde Bay Lugio Bucelli B. Laval'ın Romaya gelmesinden — önce başlıyarak uzlaşmaların İmzasından sonra biten Fransa İtalya arasındaki ökonomik müoasebetlere dalir rı, — arala: Nazi'ler Avusturya'da Reyiâm Istiyorlarmış!.. Sar'daki Muhalif Alman ve Fran lar Durmadan Sarbruk, 20 (A.A) — Sar- bruker Aben- blah gazetesl- Din yazdığına göre, Dudviller mıntaka sı Al, man cephesl re isi sabaha karşı ssat 2 de evine dönüyorken beş kişinin silâh ateyive maraz kalmıştır. Mu- taarrırlar — kaç: miş, İki kurşan- la sıyrılan rele zabıtayı hâdise den haberdar etmiştir. Viyana, 20 (A. A) — Sar reylâmındanbe- v Sıyria da Nazi propagandasının| da reyiâma müracaat edilmesinli yeniden canlanmış olduğu ha ber veriliyor. Lioz de Nazi'ler Sac'da olduğu gibi Avusturyada Bakanlar Heyeti İ Bştti. KATAAZAZA AAA Alman hariciye nazırı Baş Göring Ismet İnönü- Içtima Yaptı Bu yazı İki memleket ara. indaki dostluğun tazelenmesile Bay Terfik Rüştü Aras gerek Fransa ve gerek İtalyada hisaolunan — nikbinliği tebaröz ettirmektedir. Bay Bucelli 1934 yılı içerl- sinde Fraosız Alman ticeretinin pekâs oldoğanu göstermekte Ve aralarındaki ökonomik ve bil: hassa zirai mücadelenin bitme: sini tavsiye etmektedir. Kaçışıyorlar.. dileyen lardır, — Sonu 8 1mcı sabifede — beyanname — dağıtmış.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler