22 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

22 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B At KAT R ö SAT ASA & R A Sst Hai S e & A Yirmidördüncü Yıl No, 6121 SALI 22 Künunusani 1935 ve Son Dllrum. Üç dört gündenberi, İzmir'de, *U “Ehatleri,, yükseldi. — Kilosu 4 kurüşt satılan koyon Si, birdenbire elliye çıktı. Bu: neden böyle olduğunu 80- töyle denlldi: — Uluş demiryolları, Afyon den İzmir'e getirilen koyanlar vagon — başınma yetinişbeş :"' alırken yılbaşından — sonra Öz yetmişbeş Hira alımıya “xiemaikadir yüzden kasablar *& “Fistlerini,, yükseltiler. lenenler doğru idi. Utuş '."i'ldluı. vagön başına al yetmişbeş - İlrayı — ikiyüz iölibeşe çıkarmıştır. Arada Üyüz lira gibi böyük ble ay- vardır. Doğrusunu — söyl- y A Herker gibf biz de bu taşdık, Nasıl gaşmıyalıcı ki, Kutaba demiryolları da — uluşa kten sonra, “Tarifelerde,. ;':—- iylliğine, büyak değleik- ler yapıldı. Bunu pek iyi Bitb dürürken, bir vagondan *İman yetmişbeş Hiranın ikiyöz 'Weı Mraya çıkarılmasına mak elden gelimezdi. dürüm karşınında, — bele- Uluş demiryolları — İzmir dirgenciliğine — (Mület- başvararak ba işin böyle olduğanu — sorda. L":' üç dört gün geçli. Bir lik alınamadığı İçin koyun İn kilosu elli koruştan bir M aşağı İnmedi. — İamesl le dürsün, deha çok yük len korkuluyorda- Biz, İşin içinde bir yanlışlık inanıyordük. Bayın d'.';:'.'ılııııııı.g..î.ıı, bayındırlık '*"lı- Bay Ali Çetinkaya'nın, Ülere “Pahalı,, et yidir bir iş yapacağımnı nsumuz İi (Aku) bile / geçirmemiştik. —eu;m"'- bu dutuma ne de Yti Bir vagon - içia ıhııın' Mişbeş Hira, Dirdenbire İki tağı y Tlşbaçe çıkmıştı.... Or 5'; fol yok, yumurta yökken © kim ve nasıl yapabilirdi? i..h' “Hesab,, ergeç, döner » derler. Bu iş te böyle —,:'_.dı.Anı&nln—- nun dünkü a..'mau?lhıı duyumda şöyle üye —’Uıs) Teden Höyi I_L'-ı demiryolları - indirimli ı“_ı:ııııı.) «Tarifesi» nin bitim Bi u'lncl bitinci Kânunun 10 h— . Bu , Tarife” ile, vagon ,,_: Yetmişbeş lira alınıyordu. latul © yeni yıl içinde de kül: P kullanılınıyacağı bilinme: yi İçin, uluş demiryolları İsmir ,“__" dirgenciliği genel « Te D.._ İle iş yapmağa başlamıştır. Açığı, bir vagon için alı- Yetmişbeşy lira ikiyüz yet ;'_':—n çıkarılmıştır. Son dü- Özerine, işin eni boyu uluş ":'*ıyoıı.n genel' çevirgenliği: h Yüzılımş ve gelen karşılıkta, oli “Tarife,, nin yeni yıl _—tldl kullanılması bildiril. h.—z' bltim Güzerine, dünden- koyun- eti on kürüş- '_' ve Bakanlar ğ İstanbul, 21 (Hususi) — | Reisicümhur Atatürk'ün gi haberalın- mış ve İstik- | bal için ha- zırlıklara baş Tanmıştır. Ankara, 21 (Hususi) — E' Reisieüimhur l:ş Atatürk bu ;İ akşam saat onyedide İs. tanbul'a ha- reket etmiştir. Durakta, Başbakan Ge- A e SENERENEZESEİ Moskı;va’da | | Ankara lslasyo-ı-ı-unda Başbakan Saygı lleîUğurlnndılar. -— , | neral İsmet İnönü ile Ba: İzmir'de hergün sababları çıkar siyâğal gazetedir. * Z Tarafından TERSERER A kanlar ve mch'mlır.'llh-î kanlıklar müt-i? dürleriyeka- pi labalık bir İ:İ halk kitlesi $l| İ tarafından u- :E" gurlanmışlar- Ş dir. Hı Atatürk, İ İstanbul'da K oönbeş gün İ kadar kal. dıktan sonra Ç memleket da- hilinde kısa bir tetkik seyahati yapa- | caklardır. : MESELESRE SS ea | İ S Telefon: 2776 KAKUIZ Elen Silâ hlanıyor 9 Senede 112,5 Milyon Lira Sarfile Top, Tay- yare ve Tank Satın Alacaktır. AAA A e Dört Nazır Cenevre'de Toplandılar Balkan PaktınınRoma Anlaş ması Karşısındaki Durumu. Doğu ve Orlta Avrupa Da Girerse Ro- ma Anlaşması Faydalı Olabilir. Cenevre 21 (AA) — Ana dolu Ajansının hasusi muhabiri bildiciyor: Balkean koönseyi anlaşmanı üçüncü toplantısımı yapımış va | bu toplantının sonunda uşağı dak? tebliği meşretmiştir: — Balkan golaşmasına dahil | bolunsa — memleketler diş ba kanları, Cenevredeki toplantı horı münüsebelile memleketlerini Di| doğrudan doğruya slâkadar eden | mes'eleleri tetkik etrikten sonra bilharea yedi ikinci kânna 936 taribli — Roma - aalaşmalarının Hmzasına müncer olan son si- yasal müzakerelerden mütevel. Nd uamuümi vaziyet bakkında noktel nazer testisinde bulun- - m S ee LA AAA AAA AAA AA A LA LA A AA A AA KA LA A | Balkan Dış Bakanları Bir Arada muşlardır. Bu tashhütlerin yük sek ehemmiyotinl takdir ve Bu anlaşmalarda dermeyan edi len — prensiblerin — ulualararası bayattaki faydalarını teelim et mek bususunda mutabık bü: Bay Tituleske He Bay Laval'in Beyanatı Bay Vâsıi Danslı Roma Anlaşmasından Sonra Süvare Verdi. Bay Vâsıf Çınar Moskova, 21 (A.A) — Mos kova büyük elçimiz Bay Vüsif Çınar evvelkl akşam elçilik bi nasında danıh bir Güvare ver: mişti. Süvarede herlciye koml- ser vekili Kistineki, müdafas komiseri müuavinler! — general Budiyeni, tHcaret komiser mua ucusladı. Daha da — ucuzlaman gerektir. Şayod ucuzlatılmazsa, belediyenin, üstüne düşen yü: könü yapacağını umabiliriz. Bu iş te böylece oldu birl. Biraz önce de dediğimiz gibi, yanlış. “Hesabın,, Ankara'dan döndüb geleceğine Hoanıyorduk. Ancak şunu da - söyliyelim ki, bu İşi böyle bir dürüma — sok- madan - yoluna koymak - vardı: Ulaş demiryolları indirimli tarifesinin 984 yılı sonunda kullamılmıyacağını elgün (Halk) bilmeyebilir. umma, burada İş başında — olanların bilmediği pasıl ileri sürülebilir? hşin iç: Sark Misakına Doğru Mu? Bay Titulesko, Buna Hazırız, Fakat Balkan ve Küçük İtilâf Anlaşması Ta- ahhüdlerimizi RHesaba Katacağız Dedi Moskova, 20 (A'A) — Tas ajansı bildiriyor: İzsvestiya gazetesinin Cenev redeki muhabirine — beyanatta bulunan bay — Titülesko şüyle | demiştir: Romanya ile Sovyet KRusya orasındaki diplomasi — münase- İn yeniden tenla edilimle çe L şne vini, bariciye müdafan ve tİca- ret komlserliklerletn ileri gelen: leri, Sövyet Rusya'nın Ankara büşük elçisi Bay Karahan ve M;nu sefirlerle, vefaret heyet leri ve Bayanları bazır. bülün: ımuşlardır. yüzü, son gün gelib çatmadan Bakanlığa veya Uluş demiryol: ları genel çevirgenliğine bildi. rilmediği içindir ki, biç yoktan ortaya bir İş çıkmış oldu. Suç şünda — veya bunda... Bizim aradığımız o değil. İste: nen, bütün işlerimizla düzenli olmusdır. Bu, bepimizin içten gelen: bir dileğidir. Dözenli iş, yordamlı — olmakla — başarılır. Birçok işler yardır ki, bizi bu: günden yarını düşünmeğe zor: lar. Demiryolları “Tarife,, işin- de olduğa gibi — aksaklıklar yapan eksiklerimizi bildiğimiz gün, berşey yolundadır. Kemal Talât KARACA olması keyfiyettol siyasi haya: t en mühim işlerinden ad- | Bay Titolesko dediyorum. Memleketlerimiz ara şında dostlük mevcud olmasını âmir olen cografya vo tarihi şeraltten başka, Sovyet Rusya ve Romanya - simamdarlarının beraber tenstiki bakkındaki te. lâkkileri dolayısile iki memle- ket beynelmilel hayatta bera- berce yürümek mecburiyetinde bulunmaktadırlar. Bay Litvinof'un — şahsiyeti, daba Rusya ile Romanya ara- sında hali hezırda mevcud olan döstçe münasebetler tecssüs et | meden evel takdirimizi Hszun iaıştır. Bay Litvinof beynelmi el teşriki mecssi sabasındaki yardımları çok — kiymetli sayıl maktadır. Bu husasda yıl;ııı mütecavizin tariflal sikretmek — Sanu 4 üncü sabifede — Ka eee leLeLALAALAAK kanmuşlardır. Balkan anlaşmıası sülhün te: sisi için yapılan güyretlerin muvaf fakıyetinden ancak mem- nun olabilir. Balkan anlaşması bu sureti hallerin orta ve doğa Avrapa — sulhunun — tarelininde alâkadar olan bütün memle: — Sonu 3 ncü yüzdedir — Sağlık Bakanı Tetkikata gidiyor —— .. .—— Felâketzedeler Için Yeni Ted- birler Alacak!.. Ankara, 21 (AA) — Er- dek, Kapıdağ ve Marmara ada- larındaki — yer - teprenmesinin yaplığı sararlara karşı hükü- metin ve yerli kurumların fik günündenberi aldığı tedbirleri görmek ve gereken başka ted. birleri yertnde #lmak İçin rağ- bk bakanı Dr. Refik Saydam bükâmetin kararlle ve hükü: met Dammaa oraya gidiyor. Bay De. Saydam — kırmızı üy genel başkanı da olduğundan kırmızı ay kurumunun orada yaptığı yardımlarıda — gözden — geçire: coktir. Beledi yenin— Yeni Yıl Bütçesi Hazırlanıyor Şehir Meclisi 1 Şubatta Toplana- cak. Başkanlık Şehir Meclisine Ye- ni Teklifler —- Belediyenin yeniyıl bütçesi; belediye başkanlığınca hazırlan maktadır. Yeni bütçe 1 Şubat ta delmi encümende görüşüle- cektir, ondan sonra şehir mec Haf toplanarak yeniyıl bütçesini gözden geçirmeğe başlıyacaktır. Belediye başkanlığı şimdiden meclis için bazı teklif ler hamır lamaktadır. — Şehrin muhtelif yerlerindeki pazarların — hayat babalılığı üzerinde çok faydaları görülmüştür. Tepecik'te de bu- Hazırlıyor.. —— — yıl pazar açılacaktır. Doktor Bay Behçet Uz; mü | hendislerle Tepecikteki pazarye- rini gözden geçirmiş, ve bele: diye fen beyeti yapılacak İnşast plânını bazırlamağa başlamıştır. Şehirde — düha birçok çocuk bahçeleri ve parklar yaptırıla eaktır. Yangın yerinde Alsancak tütün fabrikası karşısında meydana getirilecek parklı ge- Dİş meydan İle şeblir koraluğu dü yeni yıl içinde yapılacaktır,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler