24 Şubat 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3

24 Şubat 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halkevlerinin: üçüncü Yıldönümü Başbakan General İsmet Inönü'nün Söylevi. — Başı 1 inci yüzde — İnönü şu söylevi söylemiştir: “— Halkevlerinin üçüncü Yıldönümünü katluluyoruz. Bu soda ülkenin seksen kader halkevinde imkânı olanlar bizim nkü toplantımızı dinliyor: lar. Halkevleri üç yıldanberi kendi yarlıkların költür ala- tında dayurmuşlardır. Halkev lerinin şu — vazifesine — bütün Halkevi — üyelerinin , dikkatini çekmek etiyorum. Halkevleri Soysal bir ödevi üzerlerine al Mmışlardır. Bu ödev vatandaşla- Tın toplanıb gerek İlim alanında ve gerek soyral bakımdan ko: Büşabilmek âdetine alışmalıdır. lar. Bu bizim ötedenberi büyük bir ihttyacımızdır. Sonra güzel San'atlar için ve müsbet ilimleri tanıtmak ve sevdirmek — için Barfolunacak emekler bilbassa firkanın — ve halkevleri İdare heyetlerinin gözleri önünde bu Tunmalıdır. Bir toplantıda İsi fade İle aöz köylemek İçin o Toplantıdan evvel konferanıla- Tıba ve konserlerine daha evvel Çalışmış ve hazırlanımış olması Ketektir. İyi çalışılasış birkaç kitab karıştırılarak bazırlanınış olan bir konferansın muvaffak olması ve dinleyicilerin bundan zovk alması muhakkaktır. Ümld ederim ki bütün Halkevlerinde arkadaşlar konferana — vermek için daha iyi hazırlanmak — ve herkesi alâkalandırmak — husu- sunda özenli bulunacaklardır. Geçen yıl içinde Halkevleri. nin çalışma hesabları elimde dir. Eğer soysal ve - ilim alan. larında aza — kansat — etmiye İstidadımız olsaydı. bu vercce. Bimiz rakamlardan —memnun olmamız lâzımdı. Mes'ele 933 yılında — Halkevleri toplantıla- Tında dinliyenler vo söyliyenler Bayısı 375,000 iken 934 yılında 798,000 kişiye varmışlır. Bu öncekinin iki mlsline yakın bir teydir. Amma bütün memle- kette geksen toplantı yerinde bizi dinliyenleri 800,000 kişi Alırsak bunu azımsamak bizim İçin bir. borçtur. Dahba çok toplanmalıyız. Ve Halkevleri Bin bulunduğu yerdeki vatan- daşlar kadın erkek bütün bir Yılda bir defa olsun Halkevinde bulunmalıdırlar. - Halkevlerinin malüm olan özel bir mahiye- tine tekrar bütün memleketin dikkatini çekmek İsterlm. Hal- kevleri siyasi bir — mücssese değildirler, Soysal ve kültürel Urumdurlar, Onun için mem bütün aşıklı - evlâdları toplantılarda — bulunarak Zevklenmeli ve Halkovine hiz- Met etmeyi yurda karçı bir ödev tolükki etmelidirler. Me- Mür oleun, meşlek sahibi olsun, herkes Halkevlerinde en temlz Bir alle toplantısı gibi bulan- Moyı kendisi için istenilir bir M saymalıdır. Halkevlerindeki kitab sayısıma Belince, geçen yıl 59,000 imlş. Ba yıl 97000 6 çıkmış. Bü azlıktan ne kadar şikâyet et tek hakkımız — vardır. 97000 kitab 80 balkevi için çok az dir. Bu. geçen 934 yılında okur: hrın adedi 428,000 dir. Gö Tüyorsunuz ki rakamlar İki, üç Tülsli artmıştır. Ancak bu artış Yermek İstediğimiz netlceye ve 'Yacımıza göre azdır. ve bun: ların çok daha - artırılması lâ- Zitadır. eai LA Memleketin İlerleme ve ge- yolunda birçok a: nİşlemesi geçliri yoruz. Birçok kıntılar | gasıtasızlıklardan bünalıp dü- 'nıyonıı. Tabli bunların başın- da uzun yıllurdanberi — yıpran- mış, barab olmuş zenginliği ermiş bir memleketin varlığını arlırmak ea mühim vazifeleri- mizden biri olarak önümüzde durayor. Fakat arkadaşlar, bü- tün halkevinde bulununlar işit sinler ki bu memleketin ilerle- mesl ve genişlemesi İçin muh: taç oldoğumuz — vasıtaların en başında paradan — ber şeyden evvel en başta bilgi Jâzımdır. İktısadi hayatın her - alanın de, kültürün her bucağında bilen adamlara bilgçi lüsumuna manmış adamlara — İhtiyacımız çoktur. Hiç olmazsa holkevleri memleketin ökanomik ve kül türel — yaşayışını her yanında tarla ekmekten büyük bir fab tikayı İşletmiye — kudar bötün işlerde İyi hazırlanmış özel bir bilgiye İhtiyaç olduğuna —İnon mayı yaymalıdır. Onun içla okuma kiteb hevesibi balkevlerine ço galtmak — boşlıca — İşlerdendir. Her yıl bu toplantılarda halk- evlerinin — güzel san'atlar için emek sarfetmelerine alâkadar: Tarımı uyandırmak İsterim. Gü gel san'atlar için halkevlerinin bir örmek olmaları memleketin hevesisi, güzel sanat'ları sevmesi, güzel san'atlardan zevk alması İçla çalışmaları lâzamdır. Güzel san' atlara alışmıyan, gözel san'st- lardan uzak bulunan — mühili- lerde buna — alışmıya- çalışmak bile &ıkıntı - verlcidir.. Amma sık sık göstererek aolata- rak bunun tadını vatanda, tattırdıktan sonra güzel » atlar hayatın başlıca bir âmili olur ve güzel san'atsız hayat ibtldai ve yabani bir hayat çeklini alır. Halkevleri Türk cemiyetini yükseltmek, inceltmek moralini artırmak, — verimini çoğaltmak İiçin açılmıştır. Yalaız moral yolunda değli, meddi ihtiyaç yolunda da küdretli, takatlı, çok, daha çok cevherli bir ba le gelmek İçin güzel sav'atları başlıca bir vasıta olarak gör- melidir. Onun içindir ki halkevlerin: de güzel san'atlara sarfedilen emekler çok — verimlidir. Ba hususta emek” sarfedenler vala: na bizmet etmiye alışan adam lar gibi sevgi İle müamele gör melidirler. Arkadaşlar, Bugün size seksen halkevi mize yeniden 20 halkevinin eklenmekte olduğunu müjde- leyeceğim. Şimdi adlarım söylü- yeceğim — balkevleri bu andan başlıyarak — yurda geniş ölçüde hizmet etmek için selâbiyet almış olüyorler. Bolu'da, Akcekocu' Manlsa, Alaşehir, Ayvalık, Bartin, — İs tunbul Beşiktaş, Şebremini, Bey oğlu, Üsküda>, Şişli, Burdur, İnegöl, Söke, Müdürnü, Tire Halkevleri bugün açılmış bu Tuvuyor. Halkevlerinin âileleri topla- mak için halz olduğu bütün şartlar üilelerin yüksek ülküde yetişmelerine çok — yardım et- mektedir. Memlekette — gerek müsbet İlimler gerek — güzel gan'atlar yolunda ve gerekse ve Çifte Cinayet Nasıl Oldu? Katil Sabri Cinayeti Ne N* Kadar Ihra Sekilde Anlatıyor? Tilkilik'te Osmaozade yoku şunda bahçe sokağında Hasan oğlu kömürcü Sabri'nin: Ma lâtya'lı Hüseyin Hüsnü oğlu kolacı bay Ahmed'i ile İran tebaasından Ali oğla makinlet bay Hasan'ı öldürdüğünü cuma güokü sayımızda yazmıştık, Sabri'nin kız kardeşi bayan Seher yözünden vukubulan bu çifte cnayet hekkında dün de Adliyede üçüncü torgu hâbim liğinde tahkikata devem edi!. miştir, Katli; nefsini müdafas mecburlyetinde kaldığım iddia | bakkında edindiğimiz tamamlayıcı haber lerl yazıyoruz; Katil Sabri;. Sard berabeleri elvarında (Kurşunlu sliceları) nn sabibidir. İradı ile geçinir ve etmiştir. Bu clivayet bekârdır. Dağlistanlızadeler nile mensuptar, tahsili Bundan üç ay evvefl; maktal Bay Ahmed; Sabrl'nin kız kardeşi Bayan Seher'le ey.- slne orta vardır. lebmek için mürsacsst olmiş İse de Sabri'nin vted cevabile kar. pılaşmıştır. İddialara göre Sabri; kolacı Bay Ahmed'in bazı mü talealar sehebile kız kardeşi ile evlenmesini istememişÜr, Fakat araya hatırımı kıraınıyacağı bir. çok kimseler girmiş, nihayet Sabri de maktul bay Ahmed'la kızkardeşi Bayan Seher'in ev lenmesine razı olmuştur. Nişan yapılmış ve ondan sonra bay Ahmed ara-tıra kızin evine ge- lip gitmiş ve kendisile görüş müştür. Aradan iki ay geçince buyan Seher; bay Ahmed'le evlenmek istemediğini kardeşi bay Sabriye töylemiş ve nişan yüzüğünü de bay Ahmed'e geri göndermiştir. Fakat bay Ahmed ikide bir eve gelerek üçyüz İira kadar nişan masrafı - yaptığını söyle mekte ve bu parayı İstemekte imiş, Hattâ son zamanlarda eve gelerek kapıyı çalmakta — kbızi, yahud eşyayı — İstemekte, bü güretle evdeklleri rahatsız — et mekte İmiş, Bo vak'alar olub durürken — birgün Sabri, bir tehdid mektüba almıştır. Bun- da kız kardeşi İçin ağır yazılar kullanılmaktu ve bay Sabri de —— aa içtimai alapnlarda vatandaşların bir alle gibi bir arada bulanub yaşamalarında hergeyden evvel vataoperverlik hisleri —kuvvet bulur. Ailelerde kuvvetlenecek vatan fikri memlekeli gerek dışardan, gerek İçerden gelccek hâdiselere karşı en sağlam bir kale haline getlhir. Onun içla Halkevlerinin — çalışmalarında doğrudan doğruya kahramanlık hislerine yoptikları hizmeti ay- mıca İyi bir netlce olarak zik- rzetmek borcumdur' Yeni açtığın Halkevlerinin İyl vazife yaparak — kendilerini olusa sevdirmelerini İsteriz. Bü tün Türk ulusundan — yüksek blir ülkü için feragatle — çalışa- cak yeni Halkevlerine de yar- dim etmelerini onların hismet lerinl teşvik etmelerini bekleriz. Şimdi Ankara Halkevinin gün- lerdenberi bazırlamış — olduğu göüzel programını hepberaber zeykle dinliyeceğiz, edilmekte — Idi. şimdi — adliyede, arasında ölümle tehdid Bu — mektub cidayet doayası lunmaktıdır. Vak'a günü Bay Ahmed tek- Tar eve gölmiş ve kapıyı çola yak gürültü yapmış, evdeki ka- dınlar İstimdad edince keçınıştır. Akşam üzeri yapında bir arka. Katil Sabri deşi bnlaonduğu huülde — tekrar O sırada Sabri de evde imlş. Vak'anın alttarafını gören yoktur, Sabri diyor ki; — Koapıya- çıktım, — çekilip gitmeslel, böyle — rezaletlerden vezgeçmesini söyledim. Birden bire tapancasını çekti, üzerine stldım, daha kuüvvetli vo iri gelmiştir. z drrüünürelkeeemne Kurultay Başkanı. —— —. .. .—— Vali'ye ve Izmir'lilere Teşekkür Ediyor. Balıkesir'de bulunmakta olan Kurultay başkanı General Kâ zun — Özalp'tan — Vali General Kâziım Dirik'e dün aşağıdaki telgraf gelmişi General Kâzım Dirik İzmir - Valisi Ziyaretim - cebasında — gerek halk tarafından ve gerek Zar ülinle tarafından gösterilen çok samimi terzahürat ve bureketten doleyi teşekkür ederim, Büyük Millet Meclisi Relel Kâzım Özalp Kızılbahçe'de Muhtar ve ihtiyar Heyeti Seçimi Yapıldı..| *etsirine olduğam için kolunu bükerek tabancayı elinden aldım. O &. bu. |rada üzerini araştırmağa başladım. Yanında belki başka tabanca veya bir bıcak var diye düşü tabancayı — küllanmak mecbüriyetinde kaldım. Derhal öldü, © &rada attığım İki kur şobdan biri; yoldun geçmekte olan İran'lı Boy Hasan'a rast gelmiş ve Hasan da ölmüş, fer kında bile olmadım. Ben silâhı Abmede ateş etmiştim. nerek Yapılan tahkikar, tabanıcanın klme aid olduğunu henöz tes bit edememiştir, Sabri'nin evla de buşka bir tabanca da bulun muştor. Kolacı Bay Ahmed'e isebet eden mermi belkemiğini parçalamış, — derbal — ölümüne tebeb olmuştur. İranlı bay Ha- gözbebeğinden — İsabet ve kuafa tasının — içinde kalan bir kurşanla — derhel öl. Mmüştür. Tuhkikata üçüacü sor- gü bükimliğinde devam edile- cektir. |Vak'a sırasında — bay Ahmed'in — yanında — bulunan arkadaşı kaçmış ve kim olda go da henüz anlaşılamamıştır. san da eden M[—ıgâîlîler ğ Ve Istihkakları. —.. 600 Bakanlıktan Yeni Bir Emir Geldi. Mübadillerden teffiz suretile mal verilmiş olanların istihkak: larından fazla olan ve iskânla- rına uld evlerden başka malla rın 1771 numaralı tesfiye ka nununun dördüncü maddesi mucibince borçlandırılmım lâ zamgeliyordu. Şimdiye kadar bu suretle mübadillerden birçoğu: da borçlandırılmış büluumak tadır. İçerilşler Bakanlığından vilâ yete gelen bir bildirimde istih kak fazlası olarak tesbit edilen meskenden başka metrok mal ların meceanen — temliki edip etmlyeceği nunun İsap bakkında ka- dördüncü — maddesinin lözüm görüldüğü ve Kızılbahçe'den gazetemize bil. | Büyük Ulus Kurultayınca ve. dirildiğine göre, İzmir'in bu güzel ve şirin nahiyeslüde mubtar ve ibtiyar beyeti seçimi yapılımış ve üyeliklerden birine de Buyan Mevhibe adında bir kadın seçil miştir. Gazetemize mektub ya zan Bay Rıza Özcan, Kızılbahçe balkının muhtur seçimiİnde gös terdiği elbirliğini takdirle yaz: makta ve sözler'ni şu cümlelerle bitirmektedir: Bogünkü Cümhuriyet hükü metfoin milleti garbın terakki çehikalarına ulaştırmakta gecik. miyeceğini ummak ve umguları yeni yeni kazançlarla hakikate yardıracağı İnancına —şimdiden yer vermek, hepimiz için şaşmaz bir kansat olmalıdır. » Hayvan Sayımı 934 yılı hayvan sayımında İzmir vilâyetinde 350,641 ko yün, 186,999 kilkeçi, 5741 manda, 112,846 sığır, 41,616 eşek, 73 domuz ve mühim miktarda diğer bayvan bulun. düğü tesbit edilmiştir. rilecek tefsir korarı — tarihine kadar borçlandırma muamele- lerlbin — yapılmaması ve bekle- tilmesi bildirilmiştir. Kız Muallim Mektebi Izcileri Burnava'da Cuma günü Karşıyaka Kız Muallim Mektebi izci -kızları başlarında beden terbiyosi öğ. retlelleri olduğu halde Burna. va'ya gelerek gezmişler, haya: dan İstifade etmişler ve Ziraat okulasında konuklamışlardır. İzciler Ziraat okulusu müdür ve muallimleri tarafından kar. gılanarak bütün mekteb l buşa gezdirilmiş ve ı.ıı.ııbı:ı:: her husua için ayrı ayrı İzahat verilmiştir. Öğle — yemeklerini — mekteb bahçesindeki ağaçlar altında ve yeşillikler özerinde yemlşlerdir. Zirsat okulası talebeleri ile vo- leybol maçları yapmışlar ve gençlerbirliğinin futbol maçla- rını seyrederek akşam da Kar. gıyaka'ya dönmüşlerdir. Bir Ayda —— —— cat Yapıldı? Limanımızdan muhtelif - ve nebi. memleketler Hlmanlarına ikiacikânun ayı İçinde yapılan hakkında bir mıştir. Bü de- tatistiğe göre bir ay içindekl İhracatın tuteri 14,638,907 kl- lo ağırlığında 2,718,412 lira değerindedir. Ea fuzla mahısu: lümüzü çeken memleketler sıra ile Almanya, Amerike, İngil- tere, İtalya, Belçika ve Yuna: hlatan'dır. Almanya 1,161,067 hiralık Özüm, iacir, yumurts, tülün, palamut ve salr madde ler çokmiştir, İkincikânun ayında limavı muzdan sevk ve ihraç edilen üzüc amiktarı 2,945 ton ve 510,8616 lira değeriade ir. İn cir de 38,498 lira — değerinde 561,780 kilodur. Ayrıca 2,708,000 kilo pala- müt, — 382,800 kilo — veleka, 1,881,000 kilo tütün, 721,000 kilo pamuk, 17,687 kilo halı, 98,200 ton zeytinyağı, 95,000 kilo meyankökü, — 1,65ö,000 kilo arpa, 342,0 O kilo hubu: bat, 29,071 kilo ceviz ihrac edilmiştir. Köylerin İmarı *Beş Yıllık Program |He Neler Yapılacak? Vilâyet — köycülük — bürosu köylerin imarı İçin beş yıllık bir program hazırladığını evel- ce yazmıştık. Programın basıl- mas biriki göün içinde bite- cektir. Bütün koylere gönde- rilecek olan beş yıllık imar programının — tatbikine derhal ber köyde başlanacaktır, Ehli hayvanların fenni bakımı, üre- tilmesl ve bunlarden — szamt İstifadenin — temini — için köy bürosu Aiki formalık —bir eser bastıracaktır. Ba eserin yazısım bayter müdürü Bay Adil Yer gök hazırlamışlır. - Tarşancılık, faldelerl ve tavşanlardan ©e gİ İstifadeler temint — kebil olduğu bakkımda bu eserin sönünda — mühtelif — malümat vardır. Köy bürosmun bastırarak köylere göndereceği —diğer ble eser do ÇFidancılık, meyva has- talıkları ve bunlarla mücadele) bakkında olacaktır, Yazım ha- zırlanmakta olan bu eser de İki Yorma totacaktır. Köy bürosu; köylüye azemi şekilde yardım etmek ve faldeli olmak için mübim tedbirler almaktadır. ŞUBAT 1935 1935 23 a Kazmım 109 PAZAR Arabi 1353 Rumi 1350 20 Zilkade 1I Şabat Vasatt 644 12,27 15,30 17,53 19,23 6,05 Ezani 12,61 6,34 9,36 12 1,31 11,12

Bu sayıdan diğer sayfalar: