7 Ocak 1936 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6

7 Ocak 1936 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Simsar bay İşmell Hakkının boügünden itibaren mamulâtı- mizia satişi İle alâkadar bu. lanmadığını mühterem müşte rilerimize İlân eder ve fabri kamızdan mal mübeyaa etmek lütfanda — bulunacaklarıa slpa rişlerini ya telefonla - (2025) numaraya şifeben bildirmeleri. ni veyahutta mektupla (171) numaralı posta kutusuna gön dermelerini rica ederiz. Türkiye yağ ve Mamulüt sanayli Led, şirketi “Taryağ,, İzmir şubesi [ lğinden: Camikebir mahallesinden gü mülcinalı tahsin kızı azimenin kocası kethüda mahallesinden bacı ali oğla ahmet aleyhine açtığı Ihtar davası üzerine da valının ikametgâhı meçbul kal dığından dolayı İlânen tebliget derasına karar verilerek muha keme 28.1.986 salı günü sast 9Yza talik kılınmakla yevimi mezkürde davalının bizzat mah kemeye gelmesi akel — takdirde gyaben mnhakemesine bakıla- cağı İlân olunur. Rad YOLAR MELİ OLARAK OLAN PHIİLİPS RADYOLARI DÖRT YENİ MODELLE PİYASAYA ÇIKARILMIŞTIR. 16 ilâ 2000 Metroluk her türlü MÜKEMMEL SES, NEFİS MUSİKİ PHİL LUNUR. BIR SENE Kredi ile İzmirde PENETTİ"PARIENTE Ticarethanesinden siz de 'bir PHILIPS alabilirsiniz eç | xxxxxxı'll AAA | yt MA ."IK vosu ile dün- DÜNYADA MEVCUT OLAN RAD yayı dolaşabilirsiniz| ARASINDA EN MÜKEM İMAL EDİLMİŞ mevçleri alır. IPS RADYOSUNDA BU ikinci kordon No. 66 da ACENTA Telefon: 2807 - N NNA ön di UMUZ Kemalpaşa — Jera — memurlü gandan: Kemalpaşa'nın Selimiye kö yünden Ahmed çavuaş kızı ha ticeye elheti nafakadan borçla ayni köyden süleyman oğlu ömerin Işbu borcundan dolayı haczedilen gerdeme köyü civa rında vaki ve farafları tapa kaydına nazeran gündoğdusu cabbar oğlu mehmed ali, gün | batısı hacı alt biraderi mustafa, poyrazı kara mustafa oğlu ha san vereseleri, — kıblesi yol İle mahdut ve tapuya —nezaran 5 dönüm iki evlek bağ halen 9 dönüm miktarında ve deranun da 80 adel İrill ufaklı zeytin ve 15 ağaç badem — vo 10 ar- mut ağacını havi tarla — olup halihazırda 150 lira kıymetinde bulunan ve gene — gerdemenle karacall mevklinde vaki ve ge ne tapa kaydına göre tarafları gün doğüusu — cabbar oğlu halil kızı, günbatısı hacı oğlu meh- med, poyrası ibriktar basan, kıblesi kasaba caddesi ile çev zili ve İçerisinde 28 adet zeytin #ğucı moveat ve hali hezırda 175 Hlra kiymetindeki tarlala- rının — birlnci ve ikinel açık artırmaya çıkarılmasına — karar verilmiştir. Birinci artırması 10.2.036 pazartesi günü sast 11 de kemalpaşa fera dalresinde yapılacaktır. Ba artırmada tah min editen kıymetin yüzde 7501 bnlduğu takdirde en çok artı ranın — özerinde — bırakılacağı yüzde 75 nl bulmadığı takdirde ikinel artırmaya çıkarılacağı ve İklacl artırmasının da 25.2.936 tarihine müsadıf pazartesi günü saat 11 de — yapılacağından er- tırmuya İştirak edeceklerin mez- kür ve saötlarda kemalpaşe fora datresinde yüzde yedi buçuk pey akçası veya banka mektubu ile birlikte bazır -bulunmaları ve bu artırmanın herkesin görebilmesi için tarihi ilândan itibaren yirmi gün müddetle açık bolundarulacağı İlân olu nur. olur Izmir Muhasebei Hususiye Müdür- lüğünden: Bedeli muhammeni Lira K. 3000 00 arkasında. Idarel Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinel yazılı hamamın mülkiyeti satılmak ve bedell 4 senede ve 4 müsavi taksitte ödenmek üzere 20 gün müddetle İlân edilen arttırma netlçesinde verilen bedel baddi lüyik görülmiyerek deti on gün temdit edilmiştir. İsteklilerin çeraiti öğrenmek Özere bergün Muhasebol hususlye Korantina san'at mektebi ihale müd. Cinsli müdüriyetine varidat kalemine ve pey sürmek İstiyenlerin de ihale günü olan ikinci kânun ayının 16 mcı perşembe günü aat 9 da depozlto veya bank mektabu ile encümeni vilâyete müra- 34 eder. Dr.Operatör Arif Yurcu Merkez Hastanesi Operatörü Hastalarını her gün 1518 € kadar ikinci Beyler sokağı Türk müzayede salovu karşında 78 N.lu muayenebanesinde kabul Telefon 3893 ran yüzelli Hra teminatı müvakkato akçesini yalırmış olmaları Tâzımdır. Ibale 27,1,936 pozartesi günü saat 15 te Kemalpaşa belediye: sinde müteşekkil komlsyon huzurunda yapılacaktır. bilâbedel şartnameyi Kemalpaşa belediyesinden İstiyebilirler, 7 12 17 22 Fenni ve hususi şartname Gayri menkül : mal açık ar: tırma — ilânı; 1933 9972 İzmir ikinci dera — memurlu gundan: İzmir — bazineyi — maliyetine ezgayri tediye, masarlf ve resim bariç 37dd1 Hira 15 kuruş İçin muvazenel umumiye kanununa tevfikan birinci derecede ha cizli m hmed cenla İzmir dör- düncü tapo #ell muhafızlığınıa 11.4.926 tarih ve 27 sıra nu- mal da kayıtlı İzmirin ram kabristanı varvara S. — Selâtin mescldi vakfından tevali — hati- kalli 4 dönüm bağçeyl ve iki kuyayu ve srsayı müştemil tafellâtı herkese uçık bulandu. rulan şartnamede yazılı 25825 Hra mubammen — kiymetli bir bap hburap buz fabrikasının 2280 numaralı kanaun ahkâm- ba tevfikan 7 çubat 936 terl- hine müsadif Cuma günü izmir ikinci — dera — dalresinde — sa at — alafranga — ondan — on ikiye kadar bu baptaki çart- toamesi — dalresinde açık far- tırma İle satışı yapılacaktır. Talip olanlar bu hasustak! ar- fırma şertnamesini ve — mabhal- Hinde tanzim kılınan harlta ve mühendis raporlarını ve arzu ları balinde bizzat fabrikayı 7.1.936 tarihinden 6.2.936 ta: rihine kadar dairemizin 33.9072 numara İle müracaatları halin: den görebilirler. Gösterilen bu müddet zarfında İstekliler şart. nameyi görmüş ve mündereca tını kabul etmiş sayılırlar. Sa tış peşin pera İledir. Alıcıya satış bedelini ödemek üzre 7 göünlük müddet verlilir. Artır maya İştirâk için mühammen kıymetin 5, 7 buçuğu nisbetin- de temibat akçesl veya mlilli bir banka mektabu — İraesi lâ. zımdır. Tayin edilen zamanda artırma bedeli gayri menkulün tabmla — edilen kiymetinin 5; 76 Iai bulmeodığı tekdirde ar. tırmanın 15 gün daha temdit edilmek — suretiyle 22 şubat 936 tarihine tesadüf eden cu- mertesi günü ayni yer ve sa- atto Tora kılınacağı ve bu ar- tırmada da gösterilen miktarın elde edilmediği takdirde satışın geriye bırakılacağı — vo artıran: ların taahhütlerinden kurtula cağı ve satış halinde 7 günlük mühlet içinde satış bedeli ve tilmezse İhale kararı — feshedi- lerek kendisinden evvel en yük: sek teklifte bulnnan kimseye nrzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursu önü İhale edilece ğini o da razı olmaz veya bu- dunmazsa dalremizce hemen ye niden 15 gün müddetle artır.: maya çıkarılıp alâkadarlara teb Ulğata lözüm görülmeden İHânla iktifa olunarak en çok artırana ihale edileceği ve ber iki ihale Türk hava kurumu Büyük Piyangosu ü Keşide 11 Ikinci Kânundadı Büyük Ikramiye 5©,©6©00 Liradır. Kemalpaşa Şarbaylığından: Kemalpaşa belediyesince mubayaa edilecek ikibin lira bedel tabıninli maa azaba — motopomp ve 300 metre hortam — 7,1,936 taribinden İtibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeye çık tır. Taliplerin 2490 sayıh kananun ikinci ve üçüncü maddele rind zikredilen evsaf ve vesalki hamil ve talımin bedeline neze İzmir birinci lera M. dan: İkinel kânun 7 verlleceğladen — talipler arasır daki fark ve diğer ziyan ların lik alıcıdan hükme hacet kalmaksızın dalremizce — tahall olunacağı ve bakları — tapu el- ellliiyle sabit olmuyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak bakkı sabiplerinin bu haklarını ve bu bhüosusla falz ve mal dalr olan iddi- alarını evrakı — müsbiteleriyle lândan yirmi gün içinde daire: mize bildirmeleri akeıi halde bakları tapa — slcillille — sabit olmadıkça satış bedelinin pay: laşmasından hariç kalacakları ilân olunur. 83 Ranf'un emlâk ve oytam bankasından — ödünç aldığı pa: raya mükabil bankaya Ipotek eylediği Mahmudiye caddesi eski palık pazarı mev- kiinde $ numaralı adada 17 No. lu bir bab mağaza tapu kaydına göre bu mağazanın önünde sekiz metrelik ara 40: kak sağında 16 solunda 218 ve arkasında d4 No, lu mağa- zalar bu — çarşının plâmna na: zaran önünde 8 metrelik arsa sokuk sağında 16 ve solunda 18 ve arkasında 24 -numaralı mağazalar mevcuttur. Üstünde bir odayı havi büolünan ve 1000 lira kıymetinde — olan bu — mağazama mülkiyeti açık artırma enretile ve 844 numaralı emlâk ve eytam ban- kası kanunu mucibince — bir defaya mahsus olmak — şartiyle artırması — 192-936 — çarşamba gönü esat 11 de iİzmir hükü: met konağındaki 1 İnci lcra dalresinde yapılmak Üzere ga: tılığa konuldu. Bu artırma neticesinde setiş bedeli tahmin olunan kıymetin yüzde yetmişbeşini bulursa en çok artırana ihalesi yapılacak- tır. Aksi takdirde 2280 numa- ralı kanana göre satış geri bi- rakılacaktır. Satış peşin para ile olup müşteriden yalnız yüzde Iki- buçuk dellâliye masrafı ulınır. İşbu gayri menkul — üzerinde her hapgi bir şekilde hak ta: febinde bulunanlar - ellerindeki resmi vessik İle birlikte yirmi gün zarfında İzmir 1 foci crasına müracaatları lâzumdır. Akel hal- de hakları tapa — sicilince ma- lam — olmadıkça — paylaşmadan bariç kalırlar. 5-21936 tarl- hinden itibaren şartname her- kese açıktır. Talip olanların yüzde yedibuçuk teminat ak- çası veya milli bir banka İti bar mektubu ve 34-1243 dos- ya numaraslle İzmir 1 mel lera memurlauğuna müracaatları ilân olunur. 13 İzmirde

Bu sayıdan diğer sayfalar: