25 Kasım 1936 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 5

25 Kasım 1936 Tarihli Anadolu Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AA 051 11336 Fırtına Ali X——;—g .20. Yazan : Büyük Korsan Romani M. Ayhan, Faik Şemseddin Fırtına Ali Papasın ktzına aşk yerine nasihat verdi. * Güzel Fırtına Alil. Bana, dinimi bile unutturdun. Ben buradaki hıristiyanların en gü- zel kızıyım, İsa'yı, ancak sen sefere giderken, sadece sana dua etmek için hatırlıyorum. Başka vakitlerde bep meşgulüm. Kim olduğumu bi- lirsin. İstediğin dakikada di- nine girer, senin olurum , Ahi, onu derhal Bu, papasın kızı Despina idi. Ve hakikaten bir zelliğinin taşıyordu. Al, kdpdı ve takamı evir miş, çevirmiş, vermişti. Papasın evinin önün- den geçmiş, Despina'yı kapıda görmüştü. Hafifçe; — Bu akşam, bahçe kapı- sında bekle! Diye fısıldamıştı. Despina, filhakika Ali'yi bekle içeriye almıştı. Fakat Ali ona aşk yerine bir kahraman öğü- dü vermiş — Despina, seninle tanımıştı. Yunan gü- bütün — parlaklığını sonra - kararını hiş görüyorum ki Sân ' tok. çilzelki. Hat desii bir kızsın. Fakat ben, nişan- hyım ve nişanlım da Eğder. Türele. C bini yor, ben ona bağlıyım. Sonra ben Türk'üm, sen Yuna ben Müslümanım sen hıristiyan- #sın.. Mahiyetini iyice biimedi- ğin hiç-bir kimseye kolların açmal 'Erkek denilen mablüku Bu güzelliğin, senin sevi- sen tanımazsın. bü safiyetin çamurlara çalınır Despina Genç Yunan'lı kız, hayretle Ali'ye bakmış ve en sonra; — Ali - demişti - kahramansın. Sen faziletkârsın nazarımda daha yükseldin. Seni unutmıya çalı- Şacağım, Ali bundan ha'yı omuz şa bir kıp gitmişti. Ali, fazla şık gi- yinmeyi de hiç miz, zarifti. Kendi yapısı, kendi du, kendi sen bir ve benim sonra, Desni- ndan (tutup ok- rüzgâr gibi, ış ve ç vmezdi. Çevik, levend vücüd güzelliği gözleri dölduruyordu Midilli adasının limanlarına, Ayvalık'a, ük Cunda ada- sima, daha birçok Türk kor- ni lir, gider- h. Fakat h'nlnrın hiçbiri, Ali'nin — tesir uyandırama- mışlardı. Maamafih halkın tanıdığı körsanlardı ve sahil, adalar halkı, icabında onlara yardım ederlerdi. Bil- hassa şüpheli, yabancı insan- İt şiddetle takip ve taraskük ANADOLU Günlük siyasal gazete onlar da Sahip ye başyazganı Haydar Rüşdü ÖKTEM Ümumt noşriyat ve Mmüdürü yazı işleri Haindi Nürhet Çançar Tdarehaneti: İzmir İkinci Beyler sokağı C. Halk partisi binası içinde Telgrafi İz ANADOLU Telefon: 6 —- Posta kutusu 405 ABONE ŞERAİTİ Yulhğı 1200, altı aylıkı 700, aylığı 500 kuruştur Yabancı memleketler için senelik abone ücreti 27 Hiradır ae üç Her yerde 5 kuruştür - miş müshalar 25 kuruştur. (AASINDA LMIŞTIR Te- | | ederlerdi. Böyle biri gözükse, halk derhal' alâkadar - olur, onun nereden, niçin geldiğini, maksadının iyi mi, kötü mü olduğunu araştırırdı. Bilhassa Zeliha kaçırıldık- tan sonra, Midilli havali- sindeki halk arasında bu dik- kat ve hassasiyet çok artmıştı. Zeliha'nın da. nişanlısı kadar şöhreti vardı. Babası Osman reis çok sevilmişti. Zeliha'nın çok güzel da düyül- muştu. ve - onların! nişan g Midilli'de sanki düğün olmuştu. Zeliha'nın kaçırılmasımda da ayni umümi asabiyet ve hid« det adayı karıştırmıştı. — Ali bumu decek? Osman iner vallahi! Diyorlardı. deydi. Fakat kale dışında da mün:- fetid evler vardı. Bunların her biri müstahkem ve küçük bir kaleyi andırırdı. Evlerin &İt katları penceresizdi. Kalın, iki kanâdlı kapısından' başka, bu katların sokakla hiçbir alâ- kaları yoktu. Üst kat pencereleri zemin- den aşağı yukarı 5- 6 metre yüksekte, zyapılmış pencereleri görükür- dü. Bü, müuhafazada yaşamak istiyen Eruhanun, bir denizci'idrakinin ve korsanlara karşı hâkim ol: mak zarüretinin ve olduğu bir umumi nasil hâzme reisin yüreğine Şehir, kale için: sağlam — gürgenden daima bir denizci neticesi idi. Onnan , teisintlitami”laya sonra - Midilli'de bir garip manza: ra göze çarpmağa başlamıştı. rılmasından ilk günlerde kadınlar, yene ço- çıkmaz olmuş- Zetihir gibi; mieşhtir'bir Kor kızı korsanın nişanlısı kaçırıldıktan; Midilli'ye #saniti ve - kahraman bir sonra, baskın yapı hr de i Midilli kale mül kadırga ve k yete ğeçmeleri için emir ver. mişti ki, Fırtına Ali Midilli” ayak basmıştı. Ali, beyninden kurşunla vu: rolmuş gibiydi. Kendi şehri: nin sokaklarındaki assızlık ta gözüne derhal adamları ile lere haber salmıştı : afızı, bazı yonların faali- çarpmış — ve Eğer korkuyorlarsa ada- yı terketsinler, biz. Türk'üz bize korku v-ıkı<m17 Nişan- lımi yakında sağ, sem yüh”olsün (ecdi Firlina Ali bunu mütcakip, kale muhafızının kulağına git Bin “diyo'şunları yayımıştı: — Osmanlı devletinin ge- öüleri/7 böyle 'bir * korsan 'bö: zuntusunun arkasından gitme: melidir. Mal benimdir. Can evlerine saklasalar hançerimle “ciğerlerini yırtar, söker alırım. Korsana korsan gerek. Devle: timin gemileri, böyle köpeğin ardına düşmesin! Bunu müteakip “Fırtına Ali derhal yelken açıp uzaklaş- Osman reisle bile an- beş dakika görüşebil. mişti. cak, mişti. — Sönu var — bazı kahvehane: | ANADOLU Eski Günler Eskiden adetti; Ramazan - yaklaşırken dağ köylüleri- yüksek- tepelere çı- kar, ayı görmeğe çalışırlardı | | çER L gı ÜN Şi | ii verdiğimi söze sadık. kala- ve ayı görünce şehre gider, kadıya haber verirlerdi. Hem bahşişlerini alırlar, hem de Ramazan ilân. edilirdi. Bundan. kırk- sene evel Akhisar'da şehre kiz saat mesafedeki kından, iki kişi ayı Mevsim de kış. Soğuk- fazla imiş, kar:da yağıyormuş. Yola çıkmışlar, gidip nahiye müdü- rüne haber vermişler. Nahiye kadar i-se- Köyübak görürler. müdürü, n Batmunı — setize büyülitür. gidip Kaymakama haber ver- melil Dettiş ve-iyanlarına bir.sük vari- vererek : iki köylüyü / ka> zaya sevketmiş! Zavallılar;karlb yollarda şehre varmışlar, Vakit te gece yarısı, O. tariblerde-,de>kazanın kay- makamı merhum şâir Eşref imiş. Çalmışlar kapısını, Eşref pencereden başını çıkarıp. ta bir mü narak inliye inliye süvari; iki şabıs görünce bir vak'e:olduğunu aa giyinmiş- ve- aşağıya inmiş. — 'Nel var? Diye sormuş. Mes'eleyi an- latmışlar. Merhum şâir kızmış, — Ulan keratalar -demiş- barekin bu kadar acelesi mi vardı? Bir-iki gün geçiver- seydi patlar mıydınız? Bunun ecri büyüktür, gidin Kadıya. Zavallılar titriye titriye ka dinin evine gitmişler. Kadı kapıya çıkıp mes'eleyi anla- yınca; — Oo000 -demiş- mes'ele Hin ecri büyüktür. Siz beni dışarıda bekleyin. Ben abdest alıp sabah mamazımı kılayım. Beraberce sin: şer'iye mahkeme- gideriz isbatlığınızı din: Köylüler sabahın ayazında bir , hayli ; bekledikten beraber mahkemeye Yeminleri yapılmış, atılmış, davullar çalın- başlamış. Fakat kadi, metelik sonra ile & er, Kadı endilerine bile vermemiş. K — Hi: indi makbul olacaktır. Allah sizden razı olsun! Deyip zavalbları savmış. İki köylü karda, müşler - yollara. geçerlerken, biri içini çekerek diğer arkadaşına — UÜUlen Mehmed -demiş- biz. bunun — isbatını * yaptık amina, göke bak, ay bana iki günlükten fazla görünüyor! niz baride yağmurda düş- Bir tepeden köylülerden Azızıye tüneli 24-11-936 Tarihli gazeteni- zin beşinci sahifesinin son sü- iziye'de) serlevhalı yazınızda Aziziye tünelinde bir arıza ) olduğu ve bu yüzden marşandiz ve posta trenlerinin işlememekte bulunduğu yazıl- maktadır. Bügüne kâadar - tünelde bir arıza olmadığı gibi posta ve marşandiz katarlarının işleme- diği günler de olmamıştır. Tarife muci mekte olan katarlar muntazaman gi-

dib gelmektedirler Keyfiyetin yarınki gazete ile tashih saygile dilerim. ce sişl buyürulmasını 8 inci İşletme müdürü Tahsin — Çimdik Verdiği söze sadık, vefakâr milletiz ———ecilâ- - © - Un —Başı | inci sayfada— cağız Haindullah - Sabhi ödiyor: — Arkadaşlar; biz istiyoruz devam lum ve verdiğisöze daima ve- âr - kalmış adamlar sıfalile bu muahedenin tek- ettiği .( lâfa istina- , hududun İeri kim- söyliyor, ir sürüsü olarak. terk- - Biz, çalışan, tülli idealleri hükümetlerinde kullanan, için kendi ana - dillerini kendi | mevcudiyetlerini - hür olarak idame - eden ve Türk tında ölkedür ei siraş k'ler bıraktık, Eğer bunun gayri bir ediliyorsa Senitti kendi — haklarını müdafaa — etmekte istidada —m emurlarının idarele yol tasavvur olsunlar ki kendileri hasıl bir duklarını en mutantan rihf misallerle göstermiş olan Türk'leri yeni leye girmekten çe- k ob , en tg cenub havalisi bir. müca, kinmiy bunun karşısında gayri , hassas kalamaz ve bu, bizi nereye kadar sürükler, bunu kimse tahmin edemez. — Bunun için etme sini - Arzu huzur teh: reisimizin ge- şürk'ta»tcessüs ettiğimiz emniyet, likededir; Aziz çen gün çok- samimi ve çok hülüz bör Tistülüsöylediği Gzere * Biz, sükün arzularile - sulha giriyoruz.,, Biz, istiyoruz ki et- yaşıyanlarla, - dost Bunun için rafımızda olarak geçinelim. memleketin etralinda - dostluk şeraiti teessös etmelidir. Yas nımızda, Türk'ler yurdlarının içinde boğazlanırken, Ermeni çeteleri bu toprakta getirdikleri intikam — hislerini - kardeşleri: mizin kanları üzeriade tatmi eğe çalışırken burada sü- d bunün im kiye - Fransa İuğunun (biitek Cenub- Türk'lerinin kendi topraklarında masun- ve mah- luz olarak — yaşamalı Bu; bizim. birinci temenaimizdir. Efendiler; ben- sözlerimin düm ki bu muahe- deyi bir hürriyet vesikası öla- rak kabul edenlerden biriyim. Fakat bü müabedenin içinde bazı maddeler var ki kalbimiz tasdik * etmemiştir.. Milletler ıstırab zamanlarında bilhassa zavallı, mağdür. Türk milleti için vaki olduğu - gibi arzula- rının hilâfında bir. muabedeyi imzalarlar. Fakat elimizin im- zaladığı, kalbimizin imzalama- dığı zaman da o tasdik hakiki değildir. Biz;: ana toprakları- mızın haricinde kalan Türk'lere bahusus en yakın zamanlara kadar bizimle beraber ayni bayrağın gölgesinde yaşıyan Türk'lere icab eden emniyet bahşedilmedikçe, onlar tap- raklarında hür ve mes'ud ya- y SD et kü kün teessüs -e Şartı var. dic: başında ( | eden bütün şermiti Milisler taarruzda!. Asiler ağır zaylat verdiler » Başı | ici sahifede - Harbiye nezareti yanıyor Paris, 24 (Hüsusi) — Hayas ajansının Madrid cephesindeki muhâbirinden; âsiler, Madrid'i şiddetle böombardıman etmek- tedirleşi Harbind açzamlineye © civardaki silâh deposuna bir | bomba isabet büyük bir 'yaniğın başlarıştır. Bi bi nanın yanışı ve alevler, sabaha kadar siperlerinden görülmüştür. | Şiddetli: soğuk- devam &t | mekle beraber - general Vale- | ra'nın kuvvetleri Karabilla ma- | etmiş, âsilerin hallesini işgal etmişler Kuantro | Kamiloz mahâllesinde - birkaç | sokak ilerlemişlerdir. kadtlra. 24 (Radyo)-rBeyli Meyl, cumuriyetçilerin, Rusya: nn yardımile 250 -bin kişilik biz otdui*hazırladıklarını yazı, yor. ÂAyni, gazeteye göre, Azana'nını), Maziybtiey giktilçe | güçleşmektedir. Soğuktan harekât duruüyor. Burgas,-24 (Radyo) Roy>-| ter'in âsiler vezdindeki muha- birindleki-iblntokât) soğuk,-kar murun şiddetinden dur- gibidir-» Şimdlin garbirle Varella- gayet ağır ilerlemek 40 milis teslim olmuş- Şebirde: kadınlar : harbıb durdurulmasinı ' istemişlerdir. Fra takviye kıtaali getirt- miştir. Sen Andre işgal edik | miştir. Tayyareler, havaların | muhalefetinden iş görememek- tedir. Barselön bombardıman edilecek Lohdra, 24 (Radyö)—De Telgraf gazetesine göre gene- ral Franko Taragon ve Karta ja'nın bitaraf -mıntaka, sayıla- Barselon'un bombardı- man edileceğini — söylemiştir. Barselon'daki mahkümlardân çoğu kurşuna - dizilmiştir. Kadınlar, da Askere alınacak.. Barselon, 24 (ALA) Ka dınların -da erkeklerin yaptığı nda: vey muş tedir. tür. cağını, mesaiye alıştırılması hak SüD v şamadıkça bu mualedeyi gene edebiliriz. Fakat ellerimiz >bunu kerhen fakat kalbimiz aslâ buna razı değil; Hududumuzun cenyp kis; mi k kardeşlerimize söyüyorum; yurdla- terketmeyin. Anadaolu mesafelerinin üzerinden o bed. imza € imzalar, dir. © yerleri, rınızı | Amerika elçi M; | baht kardeşlerimize, o Türk bayrağı altında yaşamak isti- yen o zayallı kardeşlerimize Sizinle beraberiz, sizinle beraber kalacağız. Talih bir zaman maküs görünse bile naticede . bir;gün /gelepek ağen Fransız'lar sözlerini tutmamak ta devam ederlerse, biz; elde ceğiz ve vaktile olduğu gi milli — bayrağımı: esinde beraber - yaşamak yolunu bulacağız. Devamı»yarın — asLar a ö söyliyorum: yarın 'da Öğretmenler, öğrenci babaları AHMED ETiİMAN Kitap 'Evi Lişelerle orta ve ilk okul kitaplârinin satış yaridit. Ahmet Etiman kitap evi Kıta bir zamanda dürüsilüğü ile sayın müğter kazanarak - (İzin ülerinin alâkalarını yaraşır bir şekikle Kültür Bakanlığımn kitapları ile çıkan eşerleri günü gününe Vah ip eder ve bütün müşterilerine sımar, Ahmed / Btintan , Kitap Evi . İz- mir'in yegâne kitap ve kıftasiye deporudur. Hariçlen siparişler sür” * le gönderilir. İzmir Hükümet caddesi Na. 58 - 60 Telefon (2535) ki kanun ahkâmı mücibince Katalonya'daki bütün kadınlar lüzumü tâkdirinde silâh altına alınacaklardır. Göğüs göğüse Muharebeler oluyor.. Lizboan, 24 (A.A) — Mad- rid'in Cenub — mahallelerinde taarruza - geç- gece gündüz muharebe cereyan etmekte ol. duğu bildiriliyor. Karabanşel Bahe - sokakla: rtında göğüs göğüse süngü mu- harebeleri - olmakta ve met bataryaları âsşi saflarını şiddetle bombardıman etmek: tedir. Madirid'deki Amerikalılar Vaşington, 24 (Radyo) — nin Madrid'i terk ile Barselon'a gitmesi ve el. yevm payıtahtta bulunan 200 Amerika'lının da — otemobille Parselon'a nakledilmesi bildi- hükümetçilerin meleri üzerine hükü; | rilmiştir. Torpili Alman Tahtelhahiri mi attı?. Valensiya, 24 (AA) Bah- riye Nezareti dün akşam noş- retmiş olduğu bir tebliğde İtsiyan ve Alman - filolarını âsıcere yardım etmekle ittiham emekte ve dün Çürtegena limanında Mendez Nunez ve Cervantes - ktuvazörlerine" hü- cum eden ve bunlardan ixin- cisini hasara uğratan denizaltır ların ecnebi filolarına menşup olduklarını bayan etmekledir. Babriye Nezaretinin- tebli. iginde, şu talsilât vardır: Sant 9 da Mende:$None ve Cervantes kruvazörlerine bir kaç tahteibahir tarafından bir çok tarpil atılmış, Ceryanles baş taraftan haş tır. Bu tahtelbahirlerin ecnebi mensob oldukları Çünkü âsilerde tahtelbahir yoktur ve tahtel- bahir inşa edecek destögühlar bizim elimizdedir. Mermiler üze- tetkikat netice- sinde İtalyari İspanyol torpili - olmadığı an- Taşılmıştır. Tahtelbahir, törpil Savurdoğu Alman torpidosu da: Carte: gena İimanın ağzına kadar gelmiş ve torpil patladıktan sonra tam yolla orgdan , ayrı: larak ufukta — kaybolmuştur. Bu da göstermektedir ki, âsi> lere yapılan yardımdan, — ec- nebi devletler haberdar edil- mektedirler., Batan gemi Sabit torpile mi , çarptı? 24 ( Radyo) — İs- panyol gemisinin nasıl baltığı tahkik. edilirken, ne.bir tahtel- bahir. ve ne: de. bir tarpik zi görülmemiştir. Binaenaleyh ge- minin bir sabit torpile çarp- mış olması muhtemeldir. Şim- di.. hükümelçilerin alinde an; cak iki kruvazör kalmışur Bir tayyare Kaybolup gitmiş Londra. 24 (Hususi)) — Mr sır hava yöllari idaresine ait bir posta - tayyaresi, - Hayfa - PortSaid arasında kaybolmuş: tur. Tayyarenin içinde bir; Ja> pon Subayı ile iki yolcu vardı. Tayyarenin parçalanımış olma- sından endişe ediliyor. Fransa meclisi projeyi kabul etti Paris 24(Radyo) — Heye- canlı ve gürültülü bir , celse> den sonra meclis, ıslahat pro: jesini kabul etmiştir. devletlere muhakkaktır yapılan bu torpilin ve kruvazörlere sırada bir

Aynı gün çıkan diğer gazeteler