8 Nisan 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

8 Nisan 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmialtıncı yıl No. 7187 Kayseride Bir tayyare fabrikası daha yapacağız Perşembe 8 ea NiSAN 937 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2718 KAYSERİDE | | —— ... a— Başbakanımızın Londra seyahati, İng_ı. | Suriyeden hududlarımıza giren çete lizlerce de memnuniyetle kaydolunuyor G.Ismetİnönü, mayısın iki- sinde hareketedecek — Kocatepe torpıdomuz da bu aym yirmi beşinde !stanbuldan İngiltereye dogru yola çıkacaktır ——— .—— Kocatepe torpidomuz İstanbul, 7 (Hasusi) — Başba- iz General İsmet — İnönü, re- fakatinde Am Şükür Okanla Otdu müfettişi General Kâzım ol duğu halde mayısin ikisinde trenle tgiltereye gidecektir. Başbakanımızı Kale Timanm- _Ç_in-JaEn münasebatı dan alıb İngiltereyo götürecek olan Kocatepe torpidosu, bu ayın inde buradan hareket edecektir., Alınan haberlere göre, Başba- kanımızın Londra - seyahâtini İngi- 25 mebafili büyük bir memnuniyetle ydediyorlar. Hükümetle partiler bir türlü anlaşamıyorlar Partiler İıarehetlermde devam ederler e yeni par!âmento da feshedilecektir General Ayaşi Tokyo, T(AA) — Çinden dönen Japon ekonomi beyeti reisi Bazetecilere bulunarak ezcümle demiştir kiz *Çin hükümeti ile yapılan mü pamuk tievreti beyanatta Zakereler şeker ve ile bankalar meseleri üzerinde bir Pronsip itibarile anlaşmağa müncer olmuş bulunmaktadır. Jeponya ile Çin arasında ekanomik iş birliği- Hin bundan böyle müsmir bir sı- tette vücude — geleceğine artık kat'iyen japon mallarını boy- kotaja tabi tutmıyacağına eminim Bu mesele ile alâkadar olarak öğ- Tenildiğine göre, japonya Maliye Nezareti Şanghayda bir maliye ko- miseri bulundurmak — âdetine yeni- den başlıyacak ve bu komiser Çin mali mebafili ile sıkı temaslar te- *is ve idame eyliyecektir. ,, Tokyo, 7 (A.A.) — Maliye Na- zarı Bay Yüki gazetecilere yaptığı beyanatında ezcümle demiştir ki: — Hükümet Müdrik siyaset adamlarının yeni ü 1 kurmasım teşvik eyliye- Fakat yeni seçimlerden evel ve Çinin mesuliyetlerini bu yı;u- biçbir harekette bulunul- İ Zirsat bankasımın iktisadi ve rtil ziraf hayatta memlekete yaptığı kadar battı hareketlerinde devam ederlerse hükümet yeni meclisi de feshetmekle tereddüd - göstermiye- cektir. Bügün Tokyodaki bissiyat bü- kümet ile parliler arasındak lâfin gittikçe —daha ihlâl etmekle Hükümet Bıkı bir kon- meti kanunucsa İyi ektedir ile ilbam — eti ise seçicilerin teolu tabi tütülmasını — emreyle, mişlir. — Sonu 5 nu :ılııfede — İktısad Vekili, bankanın bugünkü durumundan güvenle bahsetti Eznz AELT T l Ziraat bankası memurları Parti Grubu, mızın teklifini kabul etti Yeni bir tayyare fabrikası kuracağı İstanbul, 7 (Hususi) — Kayseride, madeni kısım- lar yapabilecek yni bir tayyare fahrikası kuraca- gız. Hükümet, bu fabrika- nın tesisi için lâzemgelen tertibatı almıştır. Fabrikanın temelleri ya- kın bir zamanda atıla- caktır. Alâkadarların verdiği malümata göre, yeni fab- rikada tayyareye aid bü- tün madeni kısımlar imal | edilecek ve — bunların hariçten getirilmesi için ihtiyaç kalmıyacaktır,. İ d "ıı'ıılnmmıı İngiliz krahı Sa jeste Altıncı Corçun taç giyme siminde hazır bulunacaklarldır. | Taç giyme meraslı mayısın | on ikinci günü olacaaktır. Tatanbul, —7 (Husust) Bel. grada gidecek olan Başbakanımızı orada karşılamak üzere gazeteleri- | bugün — Bel grada hüreket etmişlerdir. miz — başmuharrirleri Çok kan dökülüyor, şe- hir tahliye edilmektedir Satanderde de tayyare bombar- dımanı şıddetle devam edıyor Bilbao şehri Havas Ajanaı | bareket 50 Diilis kay cebbesinde taarrurumuz Paris, 7(Radyo) Viktoryadan bildiriyor: Molu kuvvetleri - Bil akta >ve şehir r. Asi barb yöktür. Valâns şimalinde bize teslim olmuştur. Bis General mu- vaf fakıyetle devam etmektedir. Mi- lis ve Basklardan 6 köy daha ahu mıştır. üzeredir. Birçok mübimmat elde edil- miştir. 876 Milis maktulü — bugün defnedilmiştir. 50 kadar Bask da baoya yaklaşı ceste sefineleri sahilden — bombardımana devam etmektedirler, Baraza geçidi de alınmak? Aymı zamanda Sakanderde tay: yarelerin - bombardımanları - bütün şidilerile devam etmektedir. Cebelürtarık, 7 (Radyo) Tamankadan verilen bir tebliğ: - Sa- | iltica etmişlerdir. Madrid cebbesinde? Milisleri târ. D demede Eliantoda tağrruz Bağar yapılan müsa Milisler 400 kadar maktul ve mecruh bırakarak geri çekilmiş- lerdir. Bundan başka 6 h gayri kabili isimal hal ir, Madrid, T (AA) Ajansımnın muhabir Bugün şimal cebhesinde hiçbir Başbakanı-_ Y Ep e aCE Asiler biri Aravanca diğeri l'ı- Büyük Millet Meclisinde | heyecanlı bir celse Müsellâh çete, il;i_lîırdeşimizi şe- hit etmiş ve 80 kişi soymuştur Kamutay binası İstanbul, 7 (Hususi) — Su- riyeden hudutlarımıza giren bir çete, iki kişi şehid etmiş | ve seksen kişi de soymuştur. Bu tecavüz münasebetile Da- hiliye vekili Bay Şükrü Kaya, Kamutayın bugünkü toplantı- sında beklenen izahatı ver- miştir. Sonu ı sahifede — Bay Şükrü Kaya, bu hâdi nn Çekoslovakya--Yugoslavya Bay Benes, Belgraddan Praga avdet etti Neşredilen resmi tebligde, Küçük Antant Ükonseyinde verilmiş olan kararların Ktasdik edıldıgı bildiriliyor Belgrad, 7 (Radyo) —Belg- radda misafir bulunmakta olan | Çekoslovakya cumhurrcisi Bay Doktur Edvar Benes ve refi- kaları, bugün Praga hareket 'emıiş, merasimle teşyi edil- Miştir. Öğleden evel Yugoslavya Baş ve Dış Bakanı Bay Milân Stoyadinoviçi kabul eden Çe- koslovakya Cumhur Başkanı, bazı müzakerelerde bulunmuş- tur. Bay Benesin Belgrada muvasalatı ve Yugoslavya siyasi Sonu 6t ner salıı/sde — B Ruzvelt üzerine — hükümetimizin acil tedbirler aldığımı ve bundan sonra da, daha etraflı surette tertibat almacağını söylemiştir. Dahiliye Vekilimizin izaha- tından sonra sıra ile söz alan birçok hatipler uzun ve heye- canlı söylevler vermişlerdir. Evvelâ Denizli Saylavı Bay rabanchel mıntakasında olmak üze- Somı 5 inci sahifede — | tetkiklere $ la, Kemalpaşa Satış hooperame_rı_teğkılat üzüm mıntakalarında başlanıyor Alaşehir,rüa_nî;, Salihli, Turgut- Askeri kıt'aları teftiş etti.. Baoy Benes kooperatifleri Üzüm mıntakasile incir mınta kasında teşkil edilecek satış koo peratitleri için tetkikat yapmak üzera Ankaradan şehrimize gelmiş olan İktsad Vekâleti iç tcaret umum müdür muavini Bay Salü- Ziraat Bankası merkez binası T (AA.) — C. H. Par. tisinin Kamutay gruba başkanlığın- dan tebliğ edilmiştir *C. H. Partisi Komatay grubü (6-4.1937 sabı) günü öğleden sonra Antalya sayları Dr. Cemal Tunca; ma reeliğinde toplandı mühim banka memurlarının yüksek mesaisinden takdir ile bahseden- Başbakan İn: önü ve banka için hükümetin meelise takdim - ettiği kanun lâyi- hasının müzakeresinde zirnat ba kâamı memurlarımın tekaüd ve ikra- miye haklarının diğer milli banka- — Sonu 5 inci sahifede — hizmetlerden — ve TTTT ADĞ ÖĞÜĞUA LAİ heddin Cubruk, bugünlerde üzüm ramtakalarında tetkikata çıkacaktır. Ba tetkiklerde vekâlet tarifeler mü- dürü Bay Muhib de birlikte bulu: nacaktır. Satış kooperatifleri teşkilâtına derbal başlanacak — ve bu ilracat mevsimine kadar bürün teşkilât I merkezi olacak — olan (Satış koope- - Bay İ. Hakkı Veral — Sonu 6 incı sahifede — Bay Ruzvelt Vaşin; (A.A.) — Ameri. kanın harbe girişinin 2000i yıldös Taümü münasebetile kapitol ile Bes yaz saray arasında bir geçid resmi yapılmıştır. Reisicumbur B. Ruxvelt — rela. tamamlanarak bu kooperatiflerin | katinde Harbiye Nazırı Voodring olduğu halde öskert kıt'aları tef tiş etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: