8 Nisan 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

8 Nisan 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | | i | HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI "l.ALKıN DİiLİ ('ah. N Son POSİ& s"re 1 - Nu 2100 Yazı işleri telefonu ; zozos PFRŞEMBE e e Nısm 1937 * [&are işleri tele! mu-zmns r h 5 Kuu. Cenup hududumuzda emniyet tedbirleri Dün Mecliste hararetli müzakereler oldu, Dahiliye Vekili mühim beyanatta bulundu. Hatipler Hatay davamıza temas ettiler — Şakilere, Soygunculara[Nazıllı fabrikası da aman verilmiyecek | DahiliyeVekilinina beyanatından:" korumuya Hatay davasının meydana çıkmasından itibaren hududun öte tarafında Türk düşmanlığı kasdi ve sun'i bir surette körüklenmektedir. müstemleke memurlarının hareketlerini şiddetle tenkit ettiler. Birinci Umumi Müfettişlikte tedbirler alındı. Siyasetimiz:- Hari içte | | ! | ke | Beyanatı Mecliste «Bravo> nılu'lloJ <— Devamı 10 uncu say ıı.d..ı karşılanan Dahiliye Vekili Şükrti Kaya | İtalyan donanması da Ö yenileştiriliyor 1937-1938 Senesi ba/ıriyâ_bütçesine 1,837,891,000 liret tahsisat kondu, deniz hava kuvvetleri de ıslâh edilecek R'xua 7 (ALA.) - 1937-3 sinip |çen seneye nisbetle 246 milyon fazla- Üilriye — masrafları — 1.857.891 000 |Gir. ıeı,ı liğ olacaktır. Bu mikdar ge ğ——_—— Karabükte ve Ereghde neler gördüm ? Ercümend Ekrem Talu (Devamı 5 inci sıv(ıdı) Yazan : aet İsönü Kurabükte trendan indikten soara (Yamısı 7 inci sayfamızda) i daima kadirdir Hatipler Fransız bitmek üzere! Türkmilletininkuvveti,kime Mazilli basmaları ağustos sonunda Hkarşı olursa olsun hakkını izmir sergisine yetiştirilecek 8,200,000 liraya çıkan bu kombina dünyanın en modern fabrikalarından biri olmaktadır sulh, dahilde sükündur. | © Haîayda yeni tethiş usullerine baş vuruyorlar Vataniler Arapların da | mmatlannı knybelüler M (Yazısı 10 uncu sayfada) Bir pıyade kıtamız —— Londraya gıdıynr Ankara, 7 (Husust) — İngiliz kra-| lının taç giyme me hüküme- | timiz adına Londra (Devamı 5 bılıvrıde bir facia | Eşyası haızedılen köylü, köy he'yeti âzalarını yaraladı Silivri (Hususi) — Fener köyün - de hayvan ihtisabı yüzünden mücssif bir hâdise olmuştur. Mustafa isminde bir köylü bir çift beygir satmış, köy| heyeti de Mustafadan bir Hra ihtisab resmi istemiştir. Mustala: —. (Devamı 11 inci sayfada) — Logaritma Müsabakasına İştirak edenler Ankara, 7 (A.A.) — Türk Dil Kurunta Genöl Sekreterliğinden: İlağaritiğa Hrttabakasna müll - deti “içinde memileketin mühtelif || (Devamı 8 inci sayfada) Nazilli kombinası inşaatı Nazilli, 7 (Hususi) — Nazilli kom-|tır. Memleketin en ufak köşelerinden binasının kurulması bu güzel Mendres |iş bulmak üzere buraya gelenler, fab- şehi nnde bu)ıık bıı hanke[ yaratmış- | (Devamı 5 inci sayfada) ! “Allah razı olsun Son Posta'dan!,, Üç gündür kaybolın, zabıta memurlarını peşine düşüren yemişçi kaybolduğunu “ Son Posta,,da okuyunca meydana çıktı Çok sevdiğiniz bir insan, bir kaza-| sevdiği zevcinin bir otomobil kazasına ya uğrasa sev d inden olan- Ben dün, bir duyunca, sevin Devamı 3 üncü sayfada) Pek yakında “ Son Posta ,, sütunlarında 2 YENİ TEFRİKA q??ewwmmen uzg D GA OMWLANA — z Ve AM Çitlenbik 'Barbaros . . a , ; ; Büyük edebiroman ; —Korsan peşinde $ . Yazan: Kemal Ragıp £ — Yazan: Celâl Cengiz Edebiyatımıza — (Yaşayyak 1m ? Yeni tarihi tefrikamız şimdiye bu), (Kapalı kutu), (Bir izdi- ? kadar yazılan deniz romanlarır vacın hikâyesi) gibi kaymetli e- ; nin en kuvvetlisidir. İlk satırla. serler kazandıran muharririn en $ rından — itibaren — bunu siz de son ve en güzel eseri $ takdir - edeceksiniz. Bunlardan başka okuyucularımız arasında eğlenceli ve zengin hediyeli bir |Müsabaka Açıyoruz Muvaffak olan okuyucularımıza ziynet altınlarından ve diğer kıymetli eşyadan yüzlerce hediye

Bu sayıdan diğer sayfalar: