8 Nisan 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

8 Nisan 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN YENİ ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ /Bu kuponları toplayınız 10 kupe! ina karşı Yeni Çocuk Amsiklope. disini 7 V; kuruşa alabilirsiniz. KUPON 93 Hükümet Kuvvetli ve Kaf'i Tedbirler Aldı: Cenuptan bize saldırmıya yeltenen çetecil owv0 IŞ Mecliste Heyecanlı Müzakereler: Dahiliye Vekili, Yabancı Haydutluğun İçyüzünü Açıkça Anlaftı Hatiplerin Sözlerinden: Mazhar Müfit: Cenupta Çeteleri silâhlandıran Fransadır! DAHİLİYE VEKİLİMİZ B.ŞUKRÜ KAYA MECLİS KÜRSÜSÜNDE KONUŞURKEN Son | Nefesini Geçiren Bir Sistem | Ahmet Emin YALMAN stanbul © Elektirk Şir ketinin Belçikadaki sa- hiplerile Ankarada mühim mü zakereler oluyor. Bu müzakere lerin bütün memleket için çok derin bir mânası vardır. Bütün bir köhne iş sistemi Ankarada Mmuhakemeden geçiyor ve tasfi | m Yesi hazırlanıyor. Avrupa ile £ Xhın memleket tirmektir. Hari Pi mukabil belki de binde tinde bahşişlerie yabancı “küt vaziyetini nes tirmeğe imkân bulmuşlar emleketi M lâp muhiti kurulunca Mum hayata dürüstlük hâkim olun- Ziya leri h Refik Gevher: Kat'i çare, çete- ududun ötesinde imhadır! ince: Bu hareket Suriye- lilerin hayatlarına mal olacak! SAM Mya heyecanlı müzakerelere sahne oldu ve tarihi bir gün daha yaşadı. Hükümet Millet Meclisi, memleketin asayiş ve istiklâli karşısında he kadar hassas şol ve” oldu: bu gün yine AR AYLA DAF ED) ğunu cihan efkârı umumiyesine karşı bir kere daha, bütün kudretile göstermiş oldu. Bugün Dahiliye Vekilimiz B, Şükrü Kayanın ve söz alan hatiplerin ifa- “Elektrik Şirketile Müzakere Ankarada Üç Esas Tesbit Edildi Ak muhabirin» uzun İçtima yapıl - nl evvel göçen dev. birtakım hüdüm- dolambaçlı kurtararak e . itabık kalınmış. a şu esaslar Üzerinde du- 1 — Mer an mütehavvil ve te.) tâbi ecnebi parasile hakikate tevafuk ve bugünk ülptidai tesi - sat kıymetlerin» tekabili edecek makul bir hadde İndirilmesi ve Türk lirasile ifadesi. 2 — İmtiyaz ve raşa müddet- lerinin yeniden tayini, $ — Tarifelerin de şirketi tat. min etmekle beraber halkın men- fantini koruyacak tertipler dahi. iinde bir formüle bağlanması. beraber tesisat ve şebe - noktasın Şirket hesabına dü- delerinden anladık ki cenup hududumuzun öte tarafında alçak tıynetler, Türk varlığına kundak sokmıya yelteniyorlar. Daha pek kısa bir zaman evvel cenup hududumuza yakın vilâ- yetlerimizde tetkik seyahati yapan Dahiliye Vekilimiz bugün | Meclis kürsüsünde bilhassa şu noktaları tok ve dolgun ifadelerle | tebarüz ettirdi. 1 — Bugüne kadar sulh ve asayiş siyasetimize karşı tecavüze İ yeltenenler tepelenmiştir, bundan sonra da aynı akıbete şiddetle uğrıycaklardır. 2 — Cenup hududumuzda soygunculuklar asgari hadde indiril- mişıken son zamanlarda çetelerin tecavüzlerine şahit olduk. 3 — Diyrbekirle Mardin arasında son zamanlarda bir soygun İ yapıldı ve bunu yapan çete hududun öte tarafına geçti ve orada İ serbestçe şenlikler yaptı. . İ 4 — Dersimde giriştiğimiz ıslahat ve terakki hamlelerini balta- lamak cür'etinde bulunmak istiyenler türedi. Fakat bu hamlelere isabetle devam edeceğiz. 5 — Birinci umumi müfettişlik mıntakasında halk, takip müfre- zelerimizle beraber olarak çeteleri imha ediyor. 6 — Orada asayişi muhafaza için takip müfrezelerimizi yüksek | elindedir. Çeteciliği Besliyenler yeti de şöyle tebarüz ettirdi. 1 — Türkiye-Suriye hududunda asayişi temin için iki taraf ara- velelere hiç riayet etmiyor. 2 — Hatay davamızdan sonra hududun öte tarafında başlıyan kasdi Türk düşmanlığı eteciliği beslemiştir, körüklemiştir. Fa- kat biz hakkımızdan kat'iyyen vazgeçmiyece, 3 — Bu mesele Fransa ile aramızda münakaşaya konulmuştur. Çeteciliğin nasıl hazırlandığını, beynelmilel usullerle tetkika ha: | İZ Eğer hududun öte tarafında girişilen çeteciliği imha için İ aldığımız tedbirler kâfi gelmezse daha iyi tedbirler almakta biran tereddüt etmiyeceğiz. z I Maskeli Fransa İ | ye Ve! izden sonra #öz slan hatiplerden B. Mazhar I Müfit bilh, u noktalar üzerinde r ile durdu: 1 zl "Diyarbekir tarafında 800 kişinin soyulmasile neticelenen soygun hâdisesinde müsamaha gösteren vazifedarlar derhal tec. .İziye edilmelidir. 2 — Bu çeteleri, bize dost maskesi arkasından bakan Fransa İteslih ediyor. Bizimle dostluk kurmak istiyen Blum kabinesi bun- mevcutlu bir fırka ile takviye ettik. Herşey devlet kuvvetlerinin| İml killi : Dahiliye Vekilimiz hududumuzun öte tarafındaki hakiki vazi- sında bir takım mukaveleler yapıldı. Fakat karşı taraf bu muka- | kökünden imha edeceğiz! Mecliste Dünkü Hatiplerden B. Refik İnce B. Mazhar Müfit ii Suriye İsyanı Şimdi Havrana | Sirayet Etti Orada da Kargaşalık Başladı Adana, 7 (TAN Muhabirinden) — Kargaşalık ve isyan hare- ketlerinin devam ettiğine dair haberler geliyor. En son haberlere göre, Cebelidürüz ve Lâzkiyeden sonra Havranda da kargaşalık» | lar çıkmıştır. Bu hareketlerin hakiki mahiyeti hakkında henüz tafsilât alınamadı. de komi an bura rı söylemiş » Tımarhane Arayan Bir Zavallı! , ince yapı menfaatı içindi İ rim muvaffakiye Dürzü ve Lâzkiye heyetleri h yer ıp etle neticelendi., bir genç adli 014 indeki kâğıdı vermek i-| * çin mülddelumumiliği soruyor: miyi bana E arşılamak üze: vataniler ve teriniz. Derdimâ ani yo S demirkömleklileri Halep istas ei aile dertli Yonunda toplanmışlar, fakat halktan Bu Novid apartmanının eski kapı- | POX'a2 kimse iştirak etmiştir. cısı Afyon Karahisarlı Osmandı. Hataylıları Yeniden tethişe Sordum: Yelteniyorlar (Hususi) — Kuraklık yök ovasına gelecekleri bil- O, içini boşaltmak vaf aşiretleri arıyormuş, Hemen anl dan haberdar değil mi? Hayret! 3 — Biz böyle tecavüzlere karşı asla susamayız. Biz, kancık dost yerine mert düşmandan hoşlanırız. 4 — Hükümet kat'i ve cezri harekete geçmelidir. Başka çare yoktur. Suriyelilerin (o Körlükleri B. Refik İnce ise dedi ki: "— Akılsız Suriyeliler ecnebi b'r dev. letin körü körüne siyaset vasıtası oluyorlar. Öyle zannediyorum ki Suriyelilerin bu'körlükleri hayatlarına mal olacaktır.,, | Hududun Öte Tarafında Dünkü ya Gevher de şöyle dedi: '— En kat'i çare, hududulmuzun öte tarafındaki bu şakilerin peşine düşüp bunların yuvalarına girmek ve bunları beslendikleri yerde hududun öte tarafımda imha etmekti : (Dahiliye Vekilimizin nutku aynen sekizinci sayfada. Diğer hatiplerin heyecanlı nutukları da onuncu sayfadadır.?

Bu sayıdan diğer sayfalar: