8 Nisan 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

8 Nisan 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON SEKIZ!NCI YIL No: ULUS ADIMIZ ANDIMIZDIR 8 NİSAN 1937 PERŞEMBE s incide_ Memleket röportajları; Kayseri şehrinde bir gezinti, bez kombinası, HER YERDE 5 KURUŞ Hudutta tedbir aldık B. Şükrü Kaya ce o ursa ols İç İşler Bakanı ve Parti Genel- Sekreteri B. Kamutayda hararetli müzakereler oldu nub hududundaki şekave’r vakalarını anlaftı Türk milletinin kuvveti her nerede ve her kime karşı un hakkını korumaya hazır ve kadirdir 101001010 .a eeeare .. s:e1e1e1a1eı krü Kaya son cenub seyahatinde Mardinde Askeri vaziyet ehemiyetli surette takviye edilm Aldığımız tedbirler kafi gelmezse dâha vasi tedbırler almakta geçikmiyeceğiz ! Mebusların Heyecaniı Sözleri dün B. reisliğinde —t Refet Cünitez Kamutay oplanmıştır, (Bursa) nn hbakkındaki an sonra rcis Sözü Diyarbekir elvarındı a eş biraz ileri kiyanın yol kesti ide ve ağaç iği köprü Dicle lek bir yerdedir. B. Şükrü Kaya hatiblerden sonra ikinci defa söz almış- tır. İç sayfalarımızda tafsi- şu cümleleri alıyoruz: Arkadaşlar, sayın hatiplerin cenub huduüdundaki vukuat üzerinde gösterdikleri hassa- siyet gayet tabildir., Aynı hassasiyet memleket etkârı umumiyesinde de vardır. Türklerin huzur ve hukuku- nu ve memleket hududunu mahfuz — bulundurmak - için ru'rk milleti Büyük Müllet ine ve onun ı'ıı"ııad et- kud- kulla- nacağımıza kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bunun huzuru- nuzda bir defa daha açık ola- ifadesini cihan sulhu için yardım telâkki ederim. üzerindeki bu köprüden iştir. | Bahsetmiş ve demiştir kiz S:01:0:01010101AA.A Haiaya bedevi akını Hatayda kasdi ürk düşmanlığı Halep; 7 (Husast) — Kürüldik yüzünden Amik bvalina' gelacekliri bildirilen Muhcem ve Nevvaf aşiretleri Hatay arazisine gelmekten vaz geçmişlerdir. Bu aşiretler Irak hududuna — doğru ilerlemektedirler, Müuhcem ve Nevvaf aşiretlerinin bir denbire yürüyüş istikametlerini de- giştirmelerinin sebebi vatanilerin sözlerine kimsenin inanmaması ve bu politikacıların arapların itimadı nı tamamen kaybetmiş olmalarıdır. LO"dl itma anketine cevab verenler Ankara, 7 (A.A.) — Türk Dil Kurumu Genel Sek- reterliğinden: Logaritma müsabakasına müd-? deti içinde, memleketin muhtelif * yerlerinden t&T yazısi'de mektubla; Sancak halkını tethiş için Emir- zeyt, Ebu Hamis, Şeyh İlyas aşi- retlerinin Amik mıntakasına sevki için teşebbüslerde bulunulmakta- dır. lan vatani m son çareyi de tecrübe et 'mwmhwm M halde bu İşin propagandası birinci de- tecede tethiş vasıtası sayılmaktadır, Witeldm Kırıkhan' istihbarat rabiti Gün Huzdağı ve Amik köyleri - muhtârlarımı toplayafak üşiret akınları ihtimalindeni gti * 1 saylav, 3 profesör, emekli subay, | noter, 7 öğret- men, 12 memur, 2 mühendis, avukât, 1 kimyaker, 3 muharrir, 18 talebe, 1 sonatkâr, | işçidir. 22 zat de yalnız adres vermi mesleğini bildirmemiştir. H. Reşit Tankut DÜZELTME — Türk Dil Ku- rumu Genel Sekreterliğinin Lo- garitma hakkında dünkü yazıs- nın nihayetindeki cümle şu suret- le tashih olunur: *“Bu istorik bilgi karşısında ar-? tik Logaritmanın icadını iskoçya- ? L Baron Jean Neper'e medyun olmadığımızı — söyliyebiliriz. Bu yüksek ingiliz metamatisyeni Ol- ? harezmi'den yüzlerce se-? ne sonra dünyaya gelmiştir." . (A A) İ Nt YACARALACECACACEREALKAİ — İcab ederse, lüzum Hükümet aşiretlerin Sancağa gelmesine Mmüsaade edecektir İstihbarat zabiti bu sözleriyle aşi- yetlerin Saricağa bir takım maksatlarla vevkedileceğini anlatmıştır. Muhtarları görülürse bu beyanattan sonra tekrar kabul eden İstihbarat zabiti türk davâsı aleyhinde aklına geleni söylemiş ve muhtarların bunları köylülere anlatmalarını ve ha- uydurmalarını : reketlerini bu sözlere emretmiştir. ye vekili Viyana, 7 (A.A.) — Türki ü Fuad Ağralı buraya gelmiştir. Bazı Alman vilâyetlerinin Polonyaya ilhakı istendi Berlin, 7 (A.A:) — Polonyanın garb cemiyeti - tarafından birçok resmi teşekkül mümessilerinin de iştirâkiyle Grandenz'de tertib edi. len ve bazı alman vilâyetlerinin Polonyaya ilhakını taleb eden bir kax rar suretinin kabulü ile neticelenen miting, alman basınının şiddetle dikaktini çekmektedir. Ma yada yaşayan alma birçok taşkınlıklara k lonyada suiistima bizde hasıl oluy olunan k tir ve (i Hariciye Aras ile cd ElL, » Misir ara- ika, tmiş. de ve mukavelelerin betleri 2 Miısır Ort. bamını ki memlekette aynı lecektir, (ALA.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: