26 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

26 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

[.]htiyar-ı sükut gibifazla hissi olsun gösterebilmek de mukteza-yı necabındır. Fakat şu da var ki namusa, mukaddesta taallük eden umura ba'zan ihtiyar-ı sükut, i'tiraf-ı cürüm ve fazahatle birdir. Müdafa'a-i Hukuk ise şeref-i hayat içün muktezidir. Anınçün ki ne derece alçak, ehemmiyetden ari bir şahıs olursa olsun düşmanın ta'diyat-ı rezilanesine karşı sükutu mevcudiyet-i ma'neviyem içün bir zillet add eder, o a'razı telhis ve tehzil suretiyle şerh ve redde kıyamımdan dolayı muhterem kari'lerimin beni ma'zur ve ma'fuv görmelerini temenni eylerim. "Tuna" paçavrasının vesile-i a'raz eylediği vakı'a "Servi" meselesi idi. Fakat garibi şu ki "Servi" müslümanlarının tanassur ettikleri şayi'asını Rumeli gazetesinin yazmasıyla Edhem Ruhi'nin şahsiyatı arasında acaba ne münasebet vardı? "Servi" isminde Bulgaristan'da bir kaza olduğunu, sinn-i tufuliyetde, coğrafya dersinde görmüştüm. Fakat "Servi" kazasında müslüman varmış, tanassur etmiş etmemiş böyle bir şey de Edhem Ruhi'nin acaba ne fikr-ifesadı ve menfa'ati olabilir! Hayır! Kazan ayağı öyle değil. Bunlar hep laf, hep orosbu düzeni. Maksad şu Edhem Ruhi'ye küfür ve hakaret edecek vesile, bühtan çıksın da ne olursa olsundan başka birşey olmadığını zan ederim Yalı boyu diplomatlarından başka hanım neneler bile anlamıştır. Fakat behey sersem mahlukat! Bari sermaye-i a'raz edinmek istenilen sözlerde bir meziyet olsun ki herkes de biraz hiç olmazsa acaba sahih midir deyub tefekkür lüzumunu olsun his etsin. Bu kadar da bayağı, bu kadar da mashara bir eda ve mişvar ile matbuat sütunlarını lekelemek de hak mıdır? Matbuat ki bir milletin mabihi-l hayatı, tercüman-ı lisan fazl ve edibidir. Bir kişinin şahsiyatıyla koca bir milletin hayat-ı matbuatını lekelemek de Tuna'nın meslek-i diplomatikisi midir? İkbal içün ahbab-ı si'ayetyeni çıktı Bilmez idik ol bu dirayet yeni çıktı Sadıkları tahkir ile red kaide oldu Namus tamam oldu hamiyyet yeni çıktı. Edhem Ruhi TELGRAF HAVADİSİ Petersburg'dan 12 Temmuz 1322 & Mimister Garomkin isti'fa etmekle beraber yeni minister mevki-i iktidara gelmiştir. & Duma'nın kapanması içün sadır olan beyanname-i çari'de Duma'nın tatili esbab-ı siyasiyesi olarak 17 Temmuz Efrenci de Duma'nın ve Petersburg'da vaki' olan ihtilal-cüyane nümayişler ve bu delaletle Duma'nın iktidarsızlığı gösterilmiştir. & Ba'zı telgrafat-ı resmiye Petersburg'da ve taşralarda Duma'nın kapanmasından dolayı ahali arasında hiç bir heyecan ve hareket müşahade edilmediğini bildiriyorsa da sıhhatine itimat caiz olamaz. & Peterhof sarayını muhasara ile çarı hal' ve katl eylemek üzere Petersburg taburları arasında bir ittifak-ı askeri başladığını hükümet ahiren istihbar etmiştir. Hatta bu ittifak-ı askeride imparatorun asakir-i hassası olan Pavloski, [..] ve Birjenski misüllü müte'addid bir çok taburların da mevcud olduğu meydana çıkmıştır. & Duma'nın kapadılması üzerine bilahare açılacağı va'di plan olduğuna dair ve bir takım ihtilal-cüyane efkarı havi Duma meb'sları birer beyanname neşr etmişlerdir. & Duma meb'usları neşr ettikleri beyannamelerin birinde ahaliye asker ve vergi kat'iyyen verilmemesini ihtar ediyorlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: