26 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

26 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

& Duma'nın kapanması üzerine Rusya hükümetinin Avrupa'ca olan kredisi yani istikraz itmesi ümiti kapanmıştır. DÜNKİ TEKZIB DOĞRULUYOR & Mösyö Peter Vikariç ihtilalci meb'usanı tehdeden bir nutkunda: "Alman ve Avusturya orduları arkamızdadır. Hükümete ve kavanin-i memlekete karşı kurulmak istenen desiselerin sonunu iyi düşününüz" dediğini Tan gazetesi yazıyor. Keza "Rusya" gazetesiyle "Gazet dö Kulon" ihtilal ve şurişin büyümesi takdirinde Rusya'ya asker içün Almanya ve Avusturya'nın bir ittifak-ı hafisi olduğunu yine te'keden yazıyor. Lisan-ı siyasetde bazı tekzibler tasdik yerine geçer. Üstad-ı muhterem Murad Bey: "İngiltere'nin siyaset-i cariyesi hakkında bir fikir hasıl edebilmek istenilirse o günün Tayms'ını okudukdan sonra Tayms'ın en ziyade aleyhdar göründüğü ve tekzib eylediği hadisatdan ihtiraz itmeli" derdi. İstanbul'dan 12 Temmuz 1322 & Geçen pazar günü Bab-ı Ali'de in'ikad eden meclis-i Has-ı Vükela'nın kararı üzerine Varna Rum metropolidinin Varna'ya mutlaka gitmesi taleb edilmiştir. & İkinci üçüncü ordularda ve üçyüz ondört kar'ası efradının tezkereleri henüz verilmiştir. Bu hal makam-ı seraskerinin redif techizatından evvel bir tedbiri gibi telakki ediliyor. & Devlet-i aliye ve Bulgaristan gümrük müzakeratı ta2til olalıdan beri her iki taraf gümrüklerinde bir takım müşkülat tahaddüs eylemekde olduğunu yine Sofya gazeteleri rivayet ediyor. & Ağustos ondokuzuncu günü icrası muntazır cülus şenlikleri esnasında bir vukuat çıkmasından çok korkulduğu içün bir takım Ermeni ve Bulgarlar taht-ı tevkife alınıyor. & Cum'a günleri selamlık resm-i alisinde misafirin-i ecnebiye arasında bulunan bazı Bulgar kibar ve müteneffizanını ve hattagümrük mukavelatını müzakereye geden meb'usları Sultan Hamid kabul etmek istemediğini ve Nçoviç Efendi dahi bir seneden beri huzura kabul olunmadığı içün dilgir imişler. SON TELGRAFLAR & Rusya'da dun Kazaklarının meskun olduğu havalide hükümet-i mahalliyeye karşı ilan-ı isyan ve ihtilal edildiğinden idare-i örfiye ilan olunmuştur. & Selanik ve Manastır cihetinde Rum çetelerinin bazı tecavüzatı tevsi'a başlamıştır. & Duma meclisinin lağv olunmasından henüz hürriyet-i vicdaniyeye nail olmuş olan Rus ahalisi yıldırım ile urulmuşa döndüğünden bu yakınlarda Rusya'nın her tarafında ve belki de ileri geden şiddetli isyan ve kıtaller zuhur edeceği istidlal olunduğu Avrupa ceraid-i mühimmesine mahallinden bir telgraf iş'ar edilmekdedir. & Duma'nın nagihanı lağvı Avrupa'a su-i tesir hasıl itmildir. Bütün Avrupa matbuatı idare-i zalime ve müstebedenin yine kema fis-sabık icra-i hüküm itmeğe meyyal bulunduğunu ve çarın kanun-u esasiyi muhafaza edeceğine dair verdiği te'minata itimat olunamıyacağını beyan ediyorlar. & Radikal gazetesinin ifadesine balkılacak olur ise Rusya çarı ile Almanya ve Avusturya imparatorları yani üç tacdar Rusya'da zuhur idecek olan ihtilalatı teskin etmek üzere beynlerinde bir mukavelename akdiyle uğraşıyorlarmış. İhtilalatı basdırmakda muvaffakiyet hasıl olacak olur ise Rusya'nın Baltık eyaletlerinden birkaçı Almaya imparatoruna ihda edilecekmiş. Avusturya imparatorunun hissesi henüz daha zikr ve işa'a edilmiyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: