28 Temmuz 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

28 Temmuz 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"Bükreş'te Rumları tahkir eden Ulahlar iyi bilmelidirler ki Makedonya'da Yunan kahramanlarının pençe-i intikamından kolay kolay kurtulamayacaklardır." Biz bu heyecan ve muhasameleri menafi'-ı Osmaniye nokta-ı nazarından pek hayırlı görmeyiz. Ale-l husus böyle bir sırada Makedonya'da Rum kumandanlarına karşı şedd-i takipinden asla geri durmamalı. DAHİLİYE & Fehametlü prens hazretleri Ebantalden geçen pazar günü müfarakatla Bayri'ye getmiştir. & [..] kuruvazörü bahr-i siyah limanlarının dolaştıktan sonra geçen gün Varna limanına dahil olmuştur. & Filibe'de bulunan matba'acı Gospodin Danof'un işçileri gündeliklerinin artırılması için iki günden beri terk-i işgal ettiler. Eğer bir iki güne kadar işçiler işlerine rücu' itmezlerse Gospodin Danof'un yarım milyon frank ziyan edeceği söyleniyor. Gospodin Danof'un matba'ası hükümet matba'asından küçük değildir. & Tirevana Balkanında tatbikat-ı arzıye icrasıçün Ma'arif Nezareti Gospodin Doktor Piperof'a üçyüz frank vermiştir. & Sofya elektrik tramvayları memurini müttefikan tramvayları idaresine bir arzımal vermişler, aylıklarının tezyidiyle vazifelerini daha güzel ifa edebilmek için günde onbir saat müddet iştigalin dokuz saate tenzilini taleb etmişler. LONDRA PARLAMENTOSUNDA Üç gün evvel Londra'da Rusya ihtilalleri üzerine Londra parlamentosunda bir konferans akd edildi. Konferans reisi Lord Ardal nasb olundu. Baş minister Sör Kempal Bazman konferans heyetini Kral Edvard namına selamladı, ondan sonra Duma meb'uslarını selamladı. Sonra baş minister nutka ağazla:"Rusya'dan gelen oneriler2 üzerine burada izahat verecek değilim. Ancak şimdilik Duma'nın kapatılması haberini pek tıflane bulurum. Duma kapatılamaz. Duma yaşayacakdır. Yaşasın Duma" dedi. ----oOo---- GİRİT AHVALİ Düvel-i Muazzama Girit'in Yunanistan'a iltihakına ruy'i muvafakat gösterecekmiş. Fakat Makedonya'dan Rum çetelerinin kesilmesi şartıyla muvafakat ideceklermiş. Bunu Avrupa ceraidi yazıyor. ________________________ TEŞEKKÜR Gazetemizin intişarını tebrike müsaraat eden ihvanımıza ale-l husus Eskicuma'da İsmail Hakkı Efendiye ve ve Osmanpazarı'nda Hüseyin Kazım, Süleyman Nuri, Müftüzade İbrahim Hakkı Efendilere an samim-il-kalb teşekkürler ideriz. ----oOo---- İ'TİZAR Bu hafta Rumeli'miz matba'aca fart-ı meşguliyetten dolayı pazar ertesi günü intişar idecek. Karielerimizin affını dileriz. ----oOo---- İLAN Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: