10 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

10 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

[-orjinal sayfada, gazete sayısının sehven 14 yerine 13 yazıldığı görülüyor-] -ni arzu eden zevat Ali Himmetin tarafdarı bulunmakdayım o zat-ı muhterem de her ne kadar mekteb-i rüşdiyeden me'zun ise de efkar-ı terakki fikrinden cevelan itmediğinden terekkıyat-ı tahsiliyeye aid harf-ı vahid bile yazamaması pek o derece şayan-ı istiğrab bir madde değildir. Fakat bu hususa dair düşünüldüğü takdirde anın kıymet-i hakikisi tezahür ider? 25 Temmuz İmza: E.H. TELGRAF HAVADİSİ RUSYA İHTİLALLERİ 27 Temmuz, Peterburg'dan: & İsveaburg'daki ihtilal hakkında " [..] Linertagblat " yazıyor: "Rusya'da ihtilalin basıldığına dair resmi Rusya gazetesinin tekzibine rağmen ihtilal halen şiddetiyle devam etmekdedir. 4 zırhlı ihtilalciler eilindedir, bu zırhlılar Leyaçok tarikıyle Grunştad'a azimet etmişlerdir ki maksadları orada bulunan asi kışla askerleriyle birleşmek imiş. İstihkam kumandanı Lasinik ve topçu kumandanı Ağaev esir düşmüştür. İhtilalciler yed-i zaptına geçirdikleri baruthaneyi yakup havaya kaldırmışlardır. & Grunştad'dan bildirildiğine göre bir iki tabur bahriye askeri kumandanları Beklemiçoy'a karşı ısyan etmiştir. Bu isyandan sonra vakı' olan çarpışmada bir çok asker ve zabit telef olmuştur. Vak'adan sonra bir divan-ı harbi askeri teşekkül iderek ihtilalcilerin bir çoğu idam edilmiştir. & İsveaburg'daki ihtilalden dolayı 150 topçu askeriyle Finlandiyalı bir çok sosyalist idam edilmiştir. & Birkaç gün sonra İsveaburg'da 700 askerle 100 bahriye neferi ve 500 sosyalist ihtilale iştiraklerinden dolayı divan-ı harb istintakına dahil olacak. & Peretsburg'da umum matbaa işçileri terk-i işgal etmiştir. Hiç bir gazete tab' olunamıyor. Altmışbirbin kadar fabrika amelesi de bunlara imtisalen işlerini bırakmışlar. & Varşova'da kumandan Maranhabski'ye ve Zabtiye Nazırının vekiline ve SAMARA sokağında bizzat Zabtiye Nazırına bomba atılmıştır. & Sivastopol'da geçen gün kama ve efvah-ı nariye ile mücehhez bir takım meçhul kimseler, divan-ı harb-ı askeriyi basmışlar ve askeri isyanına müte'allik ne kadar evrak var ise cümlesini alub kaçmışlar. & Stolipin'in çara takdim ittiği bir layihada umum Rusya'da idare-i örfiye ilanından başka çare-i necat olmadığını ve şimdiye kadar tatbik edilmek istenilen kavanin ve nizamatın, ne Duma'nın ve nede sair idarelerin hayırlı neticeler tevlid itmemesi buna delil olduğunu söylemiş. "BALKAN" Stolipin'in fikri güzel ilacdır. Bize kalırsa şu ihtilal ve heyecan esnasında bu fikir iksir gibi tesir idecek. Yahu istibdad tarafdarlarının hepsi böyle sersem oluyor. & Susnoviç ve Katoviç hattı üzerinde yirmi kişeden mürekkeb müsellah bir çete posta trenini soymuştur. *** 27 Temuz İstanbul'dan: & Bulgaristan'dan evvelki gün İstanbul'a gelen Buef-

Bu sayıdan diğer sayfalar: