10 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

10 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İkrilovski, avukat Noymakof, Basmaciyef isminde yolcular derhal zabtiye nezaretine sevk edilip taht-ı tevkife alınmışlar. Bunlardan Buef Osmanlı ve Bulgar ticaret mukavelesini müzakereye memur meb'uslardan olduğunu güç hal ile tanıtdırarak tevkifden kurtulmuştur. & İngiltere Hariciye Nezareti Bab-ı Ali tarafından gümrük rüsumuna yüzde üç zammına, Makedonya ıslahatına tahsis edileceğine dair te'minat-ı ciddiye verilmeden mümaşat idemeyeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine şehr-i carinin yirmisinde İstanbul'da düveli mu'azzama süferası in'ıkad edip İngiltere sefiri bu meselenin halli Makedonya'da ıslahat-ı adliye icrasını Türk askerinin azaldılmasını, Avrupa zabitanı maaşatının muntazaman te'diyesini taleb etmiştir. Buna karşı Avusturya ve Rusya sefirleri şimdi bunların icrası zamanı olmadığını iddi'a etmişlerdir. & Çetine'den varid son bir telgrafda bildirildiğine göre ahiran Türkiye Karadağ hududunda tehaddüs eden vak'adan münfeıl olan Karadağ prensi Karadağ'da mütemekkin islam kadınlarının ferace ile yüzleri kapalı gezmeleri memnu' olduğunu emir ve irade eylemiştir. "BALKAN" Bu ne ma'nasız intikamdır. Bu gibi bayağı mu'amelelere, eşke kızub semra dökmekten başka bir şey dinmez. Karadağ'da mütemekkin bir kaç zavallı müslümanı tahkir etmek ma'rifet değil, ma'rifet Osmanlı hükümetini te'dibe muvaffak olmakdı!... RUM ÇETELERİ & Geçen hafta bir Rum çetesi Bitulya vilayetinin Kalan köyü üzerine hücum ile köyü ateşe vermişlerdir. Esnay-ı harikda 34 hane yanmış ve 14 Bulgar telef edilmiştir. & Kırk kişilik bir Rum çetesi yine Bitulya'nın Otiçari köyüne girerek dört Bulgarı -ki dördü de kardaş imiş- idam etmişler. Mezkur çete efradı arasında Velevçine köyünün Rum papası da bulunmuştur. İHTAR Bir çok satıcılarımız altı ay evvelden neşr eylediğimiz yevmi telgraflardan olan hesablarını bile göndermediler. Bu zevat kendilerini bilirler. Gelecek ayın başına kadar hesablarını kesmeyecekleri birer dolandırıcı gibi gazetemiz ile resmen teşhir eyledikden sonra hükümetce de lazım gelen tedabire müraca'at idileceği şimdeden ihtar olunur. *** İLAN Biri Rüşdiye müdürliğine diğeri sınıf mu'allimliğine olmak üzere iki mu'allime ihtiyacımız var. Talib olan zirdeki adrese müraca'at buyursun. Adres: Balçık'da Reis-i encümen Hafız Murad Mazlum *** Gazetemiz Filibe'de cum'a önündeki gazete pavliyonunda daima satılmakdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: