26 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

26 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(insa)fın, adaletin bizden ne derece uzak kalmış olduğunu isbata kafidir. Vakıa dünyada fasıksız, müfsidsiz memleket millet olmaz. Fakat her şeyin bir haddi vardır. Bir memleketdeki üç vicdansız her kötülüğü bila perva irtikab eder. O memleketin, o memleket halkının izzet-i nefsini, namusunu, şerefini, haysiyetini hiçe sayar, o memleketde millet yok demekdir. Çünkü o memleketde şeref ve haysiyet-i milliyeyi anlamış bir millet varsa üç beş edebsizin hainliği tevsi' daire-i rezalet edemez, rezalet maydan bulamaz. * * * Bana şu mukaddimeyi yazdıran sebeb cidden müessirdir, vicdanı sızlatmıştır. Memleketimizde eşraf-ı kadimeden Dervişzade İsmail Efendi namında seksenlik, doksanlık bir pir-i muhterem alim, fazıl ve fakat ilcaat-ı zaman ile, hulul-u şeyhuhatle solmuş, yıpranmış, fakir düşmüş bir ihtiyarcığımız vardır. Bu zat büyük küçük umum Filibe ahalisinin hürmet ve muhabbetini celb etmiştir. Evlad ve ıyal sahibi bu zavallı ihtiyarcağızın hayli zamandan beri medar-ı teayyüşü, müftülüğe verilen arzuhalleri yazarak almakda olduğu beş on para ekmek parası idi. Müftü-i cedid Şükrü Osmanof müftü oldukdan sonra bu zavallı ihtiyarın yazdığın arzuhalleri kabul etmemeğe başlar. Buna sebeb ise vaktiyle bu adamcağıza müftü intihabında kanaat-i vicdaniyesi sorulduğu vakit eski müftüye daha namuskar, daha ehliyetli demesi imiş. Müftü-i cedid Şükrü Osmanof'un bu kadar bayağı bu kadar hainane intikama tasaddi ile müftülük makamının haysiyet-i ruhaniye ve siyasiyesini ne dereceye kadar tezlil eylemiş olduğu bir taraf şimdi evlad ve ıyaliyle birlikde ahşamdan ahşama muktac olduğu bir okka ekmeği ile bir fincan kahvesi alçakca gasb edilen zavallı ihtiyarcağızı düşününüz. Şimdi o zavallı ihtiyarcağız beyt-ül hüznüne kapanmış, dergah-ı rabb-i izzete sığınmış, şübhesiz yenecek ekmeği de yok, evlad ve ıyaliyle kim bilir ne türlü kan ağlıyor. Ey Filibe ahalisi, bu söz bir hayal değil bir hakikatdir. Allahını, dinini, imanını seven bir kere düşünsün yahu denaetin cür'etin bu derecesine tahammül nasıl mümkün olur? Yahu acaba bu müftü sıfatlı bu mahluk, insana has bir kalb, zerre kadar insaf, adalet, haya hissi uyanmaz mı? Lakin ey Filibe ahalisi!.. Mahkeme-i şer'iyyenizde irtikab edilen denaetlerin belki yüzde biri denmeğe ahiren bu rezalete mi tahammül edeceksiniz? Allah bize intibah ve insaf versin. ----oOo---- TELGRAF HAVADİSİ SON HABERLER Dahiliye Nazırı Petkof Efendi Makedonya komiteleri hakkında mutasarrıflara ber-vech-i ati tahrirat-ı umumiyeyi, ba telgraf tebliğ etmiştir: Mesmuata nazaran Makedonya felaketzedeganına tevzi' edilmek üzere üzere iane toplamak içün bazı kasabalarda iane cem'iyetleri teşekkül etmiş. Toplanan iş bu paraları veriniz vermezseniz sizi öldüreceğiz, evinizi yakacağız gibi enva' güna gün tehdidat ile cem' olunduğundan ve bu hatt-ı hareket ile Makedeonya meselesini de girilerek vatanperverlik perdesi altında toplanan paraları su-i isti'mal eylediklerinden daha doğrusu bu paraları cedvel mucibince adeta şahsı vergi gibi cibayet etmekde olduklarından ahaleden zor bazu ile para toplayan iş bu eşhas-ı rezilenin esamesini kayd edip li-ecli-l istintak taht-ı mahkemeye verilmesini ve bundan sonra da işbu halete teşebbüs edecek olan kimselere meydan verilmesini emri- [-sayfa bitti-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: