26 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

26 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tenbih eylerim. Hükümet Makedonya muhtacinine muavenet etmek üzere milletden vergi namıyla topladığı paralardan bir hisse ayırmış olduğundan aynı maksad ile hiçbir komiteye ahali üzerine diğer bir vergi tarh etmesine asla müsa'ade etmeyecekdir. Bundan ma'ada hüviyetleri mechul bir takım kimselerin köy köy gezib para toplamalarına, Bulgar teb'asından olan sair akvam-ı efradına tecavüz edilmesi içün vuku' bulacak teşvikata meydan verilmemesi hakkında tedabir-i lazıma ittihaz ediniz. Bulgaristan hükümeti gibi kanun-u esasi ile idare olunan bir hükümet-i meşruta dahilinde milleti ve hükümeti mes'ul ve mü'atib kılacak bu gibi ahvalin zuhuruna müsa'ade olunamaz. Çünkü müsaadat-ı mezbure ile Bulgar milletin bikar-ı feda ettiği Makedonya meselesi de kirlenir. Bulgar ahalisini rahatsız edecek olan bu gibi kimseler taht-ı muhakemeye alınacakdır. Karyelere mahsus polis nizamatına tevfikan hatt ve hareket etmeleri içün köy muhtarlarına evamir-i lazıma i'ta ediniz. Her türlü halat ve zuhuratı da bana ba-telgraf ihbar eyleyiniz. && Karadeniz sahilinde vakı' Ahyolu kasabasında geçende Rum meselesi esnasında duçar-ı hasar ve ziyan olan emlakın esamesi ber-vech-i ati olduğu mahallinden bildiriliyor. Yanan Rum emlakı: 707 hane, 133 dükkan, 21 anbar, 4 mekteb, 2 kilise, 25 hayat, 5 yel değirmeni. Bulgar emlakı: 15 hane, 7 dükkan, 2 mekteb. Türk emlakı: 11 hane, 5 dükkan, 1 mekteb, 1 cami olduğu son def'a olarak icra edilen tahkikatdan anlaşılmıştır. * * * HUDUD KAVGASI Ağustos, Yanbolu: Kavaklı'dan gelen yolcular anladıyor ki Soğucak garbında Türk ve Bulgar askeri beynindeki müsademeye nihayet verilmiştir. Hududda dört batarya, üç süvari bölüğü ve yeni zağra taburu bulunmakdadır. Bulgar askerlerinin ifadesine göre oniki ölü ve çok da yaralı ve yaralıların arasında bir de zabit bulunmakda imiş. Türk asker ve zabitanından birçok ölü ve yaralı var ise de adedi mechuldür. Etraf köylerden ve Bulgar ahalisinden bir takımları gönüllü olarak din kardeşlerine yardım ve muavenete gelmişlerdir. * * * İ'LAN Otuz kadar sıbyanı usul-u cedid üzere talim ve tedrise ve cami-i şerifimizde imamete muktedir bir zata ihtiyacımız var. Talib olan Ferdinad kasabasında evkaf-ı islamiye ve Encümen Reisi Ahmed *** İHTAR Bazı satıcılarımız beşer onar santimden toplanan hasılatımızı altı aydan beri göndermediler. Bu zevatın bir ikisini hükumete birer dolandırıcı gibi an-karib teslim edeceğiz. Ayın onbeşine kadar bu altı aylık üç aylık beş aylık hesablarını göndermeyenleri gazetemizle teşhid eyledikten sonra hükumete teslim edeceğimizden dolayı şimdeden beyan-ı i'tizar eyleriz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: