29 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

29 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kemal-i muvaffakiyetle eda etmekdedir. "Vakit" ----oOo---- TEESSÜF-Ü AZİM Mısır ağniyasından ve aile-i hidviyeden İbrahim paşazade prens Mehmed beyin Fransa'da otomobilden düşüb bir suret-i faci'ada irtihal eylemiş olduğunu Bulgar gazetelerinde gördük. Bu acı habere kalbimizin en derin tesirleriyle teessüf eyledik. Zira bu prens Mehmed bey aile-i hidviye içinde fukara babası, alicenab, merd, asker fıtratlı, hamiyetli bir genç idi. Prens Mehmed beyde öyle büyük bir meyl-ü meali vardı ki kendisinin Bulgaristan'da birkaç bin lira feda ederek büyük, leyli bir idadi-i müslüman mektebi yaptırmak emeli bile vardı. Ne denir? Felek daima böyle mübarek insanlara kahrını yükler. Alçaklar asla gebermez. Hep belalar böyle böyle büyük adamları bulur. Her halde bunda da Cenab-ı Hakkın bir hikmeti elbet var. Allah gani gani rahmet etsin. O mübarek, alicenab insana!.. ----oOo---- DEHŞETE BAKIN! Rusya'da ihtilalcilerin icraatı karilerimizce malumdur. Bu kere Kırım'da çıkan "Tercüman" refik-i muhteremimizde okuduğumuza göre evvelki hafta ihtilalcilerden müsellah bir cem-ğafır tercüman matbaasına girerler ve tehdidle ellerindeki Rusca beyannameleri Türkçeye tercüme etdürüb ve birkaç bin tane basdırdıkdan sonra firar ederler. Rus ihtilalcilerinin bu beyannamelerden maksadı bi-t tabi' müslümanları da ihtilale teşvik içündür. İhtilalcilerin hükümete karşı kuvve-i icraiyesi ne dereceye gelmiş bakmalı!.. ----oOo---- TASHİH Dünkü 24 numaralı nüshamızın tarihi doğru yazılmış olduğu halde sahife balasındaki gün ismi sehven "pazar" bırakılmış olduğundan tashih-i keyfiyet olunur. ----oOo---- KARİELERİMİZE Şimdiye kadar matbaa edevatının noksaniyeti yüzünden hem Rumeli düçar-ı teehhür oldu ve hem de "Balkan" haftada iki gün neşr edilemiyordu. Ba'dema "vemayi" pazarertesi günleri intişar eylemek şartıyle Balkan cum'a günleri de neşr edilecekdir. Ya'ni Balkan haftada yalnız bir günden ma'ada hergün intişar edecekdir. İ'LAN Matbaamızda her nev'i risaleler, tüccar faturaları, kartvizitler, ilanlar ehven-i fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. ***** Mu'allim veyahut katib arayanları nazar-ı dikkatine! Mekatib-i rüşdiyelerde okunan bil-cümle ulum ve fünunu tedrise muktedir Bulgarca, Fransızce yazar ve konuşur müdür, mu'allim, muhakeme-i şer'iyyede mütercim ve ticaret hanelerinde bir katibe ihtiyacı olan zevatın idarehanemize lütfen müraca'atları ilan olunur. && Otuz kadar sıbyanı usul-u cedid üzere talim ve tedrise ve cami-i şerifimizde imamete muktedir bir zata ihtiyacımız var. Talib olan Ferdinad kasabasında Evkaf-ı İslamiye ve encümen heyeti reisi Ahmed İsmail Efendiye müraca'at buyursun. Encümen Reisi Ahmed

Bu sayıdan diğer sayfalar: