23 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

23 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Birkaç günden beri kesb-i ifakat eyledigi tevatür idilen, Zat-ı Şahane'nin hastalıgına nüks idildigi ve kesb-i vahamet üzere bulunduğu, Viyana telgraflarında görülmüştür. Zaten mevsuk'ül kelam bir takım matbuat dahi Doktor Bergman'ın ameliyatsız tedavi mümkün olamayacağı hakkındaki raporunu tasdik eylemiştir. Viyana telgraflarının esassızlığını tekzib ider, Osmanlı Sefarethanesi'ne henüz bir haber-i resmi gelmemiştir. ---------- Dünki gün Doktor Bergman İstanbul'u terk ile Almanya'ya avdet etmiştir. Doktor Bergman'ın esna-yı avdetinde kendüsüne birçok ecnebi gazetesi muhabirleri müraca'atla, Zat-ı Şahane'nin sıhhati hakkında malumat-ı sahiha istemişlerse de, Doktor Bergman, gayet nübhem sükut ile cevab vermiştir. Doktor Bergman'ın bu sükutu kanun-u tıbbın en mühim bir bendidir. Degil bir padişahın, en fakir bir hastanın sıhhati, son nefesinde iken bile doktor tarafından ümitsizlige telakki idilemez ve alelhusus hastanın makribinine hakikat hal söylenmez. Doktor Bergman'ın sükutu bu nezaket-i resmiyeye haml idilebülür. 8 Eylül, İstanbul'dan: Yemen'den Bab-ı Ali'ye varid telgraflara göre Müşir Feyzi Paşa'nın imdadsız ve mühimmatsız olarak dişi tırnağa takub göstermiş ve göstermekde olduğu mukavemet, Avrupa gazetelerince bile takdir idülür. § Geçen çiharşenbe güni ini'kad eden Meclis-i Hass-ı Vükela, İngiltere Sefareti'nin gümrük rüsumunun tezyidi hakkındaki notasını mütala'a ve müzakere etmiştir. Meclis-i Hass-ı Vükela İngiltere Sefareti'nin Makedonya'daki masarif-i askeriyemizin tenkısı hakkındaki teklifatını, kat'iyyen kabul itmemege karar vermiştir. Bab-ı Ali'nin şu karar-ı kat'isi karşısında İngiltere'nin ne vaziyet alacağı henüz kesdirilemez. --------------- § Bab-ı Ali ahiren süferay-ı mu'azzamaya verdigi bir notada, Bulgaristan'a karşı tedarikat-ı harbiyede bulunulduğı şayi'asını tekzib etmiştir. Binaenaleyh görülen kavmiyet iğtişaşatı ve bazı emareler üzerine Edirne'ye 84 ve Manastır'a 36 batarya seri' ateşli top gönderildigini, hatt-ı imtiyazlara müteveccih şoselerin ise, bir seneden beri tedricen inşa eyledigini, bu inşaatın yeni olmadığını, yine bu notada beyan ediyor. -------------- RUSYA BUHRANI 7 Eylül, Viyana'dan: Rusya Çarı, mah-ı carinin onuna doğru Sarkoyaslo'ya gelecekmiş. Peterhof'a gelmeyüb, Sarkoyaslo'ya inmesi ise, saraya avdetinde bir su-i kasde hedef olmak korkusundandır. "Su-i kasd Korkusu" Ceneral Trepof'un cenaze alayında Aile-yi İmparatori'den kimse bulunamamıştır. Çünkü yakında bütün Aile-yi İmparatori'nin mahv edilmeleri içün kurulan bir su-i kasd planı haber verilmiş. Aile-yi İmparatori efradı bu korku ile cenaze alayı günü firar etmişlerdir. --------------------------- "Grandükler Kaçıyor" Fırka-yı Ahrar'ın su-i kasdinden ürken grandükler dahi birer birer Rusya'yı terk ile, memalik-i ecnebiyeye firara başlamışlar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: