25 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

25 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MÜSLÜMANLAR VE ERMENİLER Rahova'dan yazılıyor: "Tuna" gazetesi birkaç gün evvel "Ülfet" gazetesinde münderic bir bende cevaben, (S) markası ile bir şeyler yazmıştı. Marka sahibinin fikrince Ermeniler hakkında yazılan şeyler hep yanlış! Ermenilerin gayet faal bir millet olduğunu kimse inkar idemez. Lakin sadakat denilen şeylerden, (S) Efendi biraderimiz dar'ül masun ama layıkıyla bir şey anlayamadım. Olabilir (S) Efendi, iki satırda on (şey) yazan bir adam politikadan ne anlar diyecek. Fakat gazeteler bizim gibi amucaların adam olması içün yazılıyor degil mi? Efendi-yi mumaileyh de, lütfen Ermeni milletdaşlarına, biz Türklere, onların sadakat lafzının medlulünden haberdar olduklarına ve biz Türklerle dedeleri gibi yaşamak efkarında bulunduklarına ancak atideki şartlar ile kani' olabilecegimizi anlatmalı: 1 - Avrupa'nın mutaassıb, şöhret esiri Hristiyanlar arasında türlü türlü yalanlarla bizi barbar tanıtmak fikrinden tamamen vazgeçmek. 2 - Hınçak, Truşak ve bilmem ne cem'iyetleri, Osmanlı Adem-i Merkeziyet veya İttihad ve Terakki Cemiyet'ine bir Osmanlı dervişi gibi mensub olub, hürriyet-i Osmaniye içün birlikde çalışmak. 3 - Memalik-i Osmaniye'de bütün tebaanın selameti ve ecnebi tecavüzünden muhafazasını te'min idecek kanun-u esasiye razı olmak. 4- Amerika'ya gedip iki sene oturarak, o hükumetden bir pasaport alınca, Türkleri eşek yerine koyarak, ögle karanlığında ahali-yi mahalliye arasına nifak ve fesad sokmak içün, Osmanlı hissiyle, Osmanlı kanıyla yaşadığını isbat içün Anadolu'ya tatlı su frengi gibi girmemek. Bu şartları vicdanen takdir eden bir Ermeneden, vatandaşı bir Müslümanı kendüsüyle hemhal bilen bir Hristiyandan, eminim ki her Müslüman emin olur. Ana karşı bir vatandaş hiss-i hürmetini besler. Yoksa maymun gözünü açdı. Türkler, portakallardan ağzının tadını aldı, sakızını çiğnedi. Onlar güzel imiş, hazm etti. Digerleri de Türkleri hakiki ve kadimi bir vatandaş, insan gibi tanımalıdır ki "sadakat"den benim gibi kısa akıllılar da bir ma'na çıkarabilsün. İlla 12 Ağustos Balkan'da da yazıldığı gibi, Kafkasya'nın Şuşa kasabasında Müslümanları Ermeniler boğazladıkça, Eylül 6'da Van'da yapılan mitingde verilen kararlar meyanında apaşikare Pomak Müslümanları Hristiyan etmek üzere Bulgaristan ricalini teşebbüsata davet eden Makedonyalılarla müttefikan hareket eden Ermeniler icraatlarında musır bulundukça, biz Türklere karşı sarfettikleri "sadakat" lafzı ma'nasızdır. Beyhude yekdiğerimizi aldatmağa çalışmayalım. Bir Türk

Bu sayıdan diğer sayfalar: