25 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

25 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Girit Meclis-i Meb'usan'ı, düvel-i ecnebiye konsoloslarının muvafakatı ve Girit jandarmasının bazı şübheli hareketimden dolayı, kışlada muhafaza edilmesi hasebiyle, beynelmilel askerin zir-i muhafazasında küşad edilmiştir. Meb'usan Reisi, irad eyledigi ilk nutkunda, Giritlilerin Yunanistan'a karşu perverde ettikleri amalı terk itmemelerini ve fakat düvel-i hamiye mukarreratına serfüru eylemeleri tavsiye etmiştir. § Bab-ı Ali, Bulgaristan'ın umum seferberlik istihzaratında bulunduğuna kabinelerin nazar-ı dikkatini celb etmiş ise de, umum kabineler, şayi'anın bi-esas olduğunu bildirmişlerdir. § Selanik'den Neue Freie Presse'ye bildiriliyor: On Beş Alay İkinci Sınıf Redif efradı taht-ı silaha alınacakdır. § Yine Neue Freie Presse'den: Prens Ferdinand hazretlerinin Balkan vaziyet-i siyasiyesi hakkındaki beyanatı arasında Bulgar politikasının müsellemetkarane bulunduğını ifade etmiştir. § Bu sene nihayetinden İstanbul'a teslim edilmek üzere makam-ı Seraskeri, Krupp fabrikasına ve Şnayder-Krovazör fabrikasına 70 mitralyöz sipariş etmiştir. § Viyana Sefaret-i Osmaniye'si, Zat-ı Şahane'nin hastalığını tekzib etmiştir. § Müddet-i memuriyetleri hitam bulmuş olan, Makedonya jandarma tensikatına memur Belçikalı, İsveçli ve Norveçli zabitan hakkında, Hilmi Paşa ile Müşir Corcis arasında muvafakat hasıl olmuştur. Bu zabitan Selanik'den bir Rus, Manastır'da İtalyan, Üsküb'de bir Türk zabiti ile tebdil edilmiştir. Dersa'adet, 8 Eylül: Teşrifat-ı ma'bade(?) ile selamlık resmi icra edilmiştir. Zat-ı Şahane açık arabada Hamidiye Camii'ne getmiş ve avdetde Avusturya Macaristan Sefiri'yle, İtalya Sefiri'ni huzura kabul etmiştir. RUSYA BUHRANI 10 Eylül Odessa'dan: Dünki gün ihtilalciler, politika müttehimlerine tahsis idilen habishane-i umumiyi tutuşturub, yakmak istemişler, verilen ateşden habishanenin yalnız damı yanmıştır. § Odessa ahalisi Çar'a gönderdikleri bir istida'da, yeni açılan darülfünuna Yahudilerin kabul edilmesini ve daha birçok şeyler taleb ve istirham iderek tazallümde bulundular. MÜSTEBİDLER YELKENİ İNDİRİYOR Son telgraflar, Petersburg'da beş polis komiseri, dört polis serçavuş ve 34 polis neferinin memuriyetlerinden verdiklerini bildiriyor. "Balkan" İstibdadın sonu budur. Hürriyet kanı seyl-i bela gibi akıyor O kanın fevz ve gazabından müstebidler ne zaman olsa havf ve helaka mahkumdur. § Varşova'da bulunan düvel-i ecnebiye konsoloshaneleri ve banka dairelerinin polis noktalarıyla muhafazası içün Petersburg'dan o emr-i şedide gönderilmiştir. § Şuşima civarında Ermeniler ile Müslüman Tatarlar arasında yeni bir kanlı mücadele başlamıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: