25 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

25 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Biz şu mütala'ayı, yani 'Bir Türk' imzasıyla beyan-ı fikir eden karimizin ifadesini gayet samimi telakki ve kabul etmekle beraber, acizane şunu düşünürüz ki, her iki tarafın mülahaza ve muhakemesi mübalağadan ari degildir. Mesela ne gibi. 'Bir Türk' imzalı refik-i muhteremimiz demek istiyor ki, Ermeniler, Amerika'ya gedip iki sene sonra bir ecnebi gibi vatanlarına dönüyorlar. O ecnebilikden su-i istifade ile birtakım ifsadata teşebbüs idiyorlar. Ve keza Varna'da menafi-i Osmaniye aleyhinde miting yapan Makedonyalılarla birlikde hareket idiyor. Bu hareket gözümüzün önünde, Ermenilerin Osmanlılık hissi önünde sadakat-i vicdaniyelerine nasıl itimat itmeli? Türk imzalı arkadaşımızın demek istedigi bu. Bu müdde'a pek yanlış ve hem de bu haksız bir şey degil. Fakat şunu da nazar-ı insaf ve dikkatden dur tutmamalı ki, "Ermeniler" lafzından karimiz, acaba bütün Ermeni milletini mi murad idiyor? Bize kalırsa Varna'da menafi-i Osmaniye aleyhinde birkaç vagabond Ermeninin söz söylemesiyle, yahut kendilerine birtakım komite süsü vererek, Osmanlılığın düşman-ı ekberi geçinen kimselerin dedikodusuyla bütün Ermeni milletini o fikir ve i'tikadda tanımak da doğru degildir. Biz öyle Ermeniler biliriz, hem de öyle Ermeniler tanımışız ki, bir Osmamlıdan daha Osmanlı, kemalat-ı insaniye ile muteḥallі, hakikaten insan-ı kamildirler. Südüyle, ekmegiyle büyüdükleri vatanlarını, o vatanın evladı olan hemşehrilerini, her nerede olsa bir hiss-i azim-i şefkatle severler ve hem ekseriyet bu his ve i'tikaddedir. Hal böyle iken birkaç beyinsiz bir Ermeni milleti hakkında su-i fikir ve zehaba düşmekde doğru degildir. Her halde bu Ermenilik, Müslümanlık, Türklük sözleriyle bu milletleri nifak ve şikaka düşüren, her iki milleti de birtakım vahi iddi'alara sevk eden, hükumetlerdir. Türkiya'da Ermenileri katl-i amm ettiren Rusya idi. Rusya'nın o zaman bu katl-i amm, siyaset-i müstebidanesine çok muvafık idi. Bugün de düştügü varta-i ihtilalden çıkmak, yine tahkim-i istibdada muvaffak olmak içün, Rusya'nın kurduğu siyaseti desiselerden biri, zir-i hükmünde bulunan Ermeni ve Müslüman teb'ayı birbirine kırdırmak olur. Zamanımız müstebidleri içün kan içicilik siyasi bir meziyettir. Ya biz niçün hayvan gibi yekdiğerimizin kanını döküb o müstebidlerin kurbanı oluruz ki?!... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TÜRKİYA ve BULGARİSTAN Dersa'adet'den Enformasyon gazetesine iş'ar idildigine nazaran, hükumet-i Osmaniye'nin Rum ve Bulgar hadisatında ittihaz idildigi vaziyetle, hükumet-i Osmaniye'nin ve Bulgaristan arasına ihtilaf ve ilka eden mesaildeki hatt-ı hareketden dolayı Sadr-ı Azam Ferid paşa ile Mabeyin erkan-ı harrbiyesi arasında ihtliaf zuhur etmiştir. Ferid Paşa bu hadisenin Rumlar tarafından tahrik idildigine kani' olduğu içün, bu meselede Bulgaristan aleyhdarlığını, hükumet-i Osmaniye içün haksız bulur ve o yolda hareket idiyor. Bundan dolayı Bulgaristan'a karşı daha sulhperverane bir usul-u siyaset takip edilmesini tavsiye eylemekdedir. Fakat tavsiyelerinin adem-i istima' ve kabulünü görünce isti'faya karar vermiştir. Muahharen Saray erkanının da tebdil-i fikir ile Ferid Paşa'ya muvaffakiyet eylemeleri üzerine isti'fadan sarf-ı nazar eylemiştir. Bulgaristanla Türkiya arasında ba'dema yine sulhperverane i'tilafatın hayyiz-i arayı husul olacağına İstanbul mehafil-i resmiyesinde kanaat-ı kamile vardır. ------------------------------ GİRİD AHVALİ Atina'dan "Politişe Korespondeni" [Politische Korrespondenz] gazetesine iş'ar idiliyor:

Bu sayıdan diğer sayfalar: