25 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

25 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

§ Helsingfor'dan gelen bir telgrafa göre Standart yatıyla, Çar ve Çariçe, maiyetlerinde birkaç harb sefinesi olduğu halde geçen hafta Rotka'ya gelmiş ve bugüne kadar orada kalmıştır. YAHUDİLERİN KATL-İ AMMI § Kolonya'dan varid olan bir telgrafa göre Sedlic'de (Siedlce) ihtilal söndürülmüş gibi görünüyorsa da, bütün Yahudilerin katl-i amm idülmesi içün bir hazırlık his idildigi hükumetce istihbar olunmuş. İ'DAM CEZASI Madrid'den varid telgraflara göre Kral ve Kraliçe'ye esna-yı izdivaclarında su-i kasdde bulunan anarşist "Frer"in idamına (Francisco Ferrer) ve "Makins"in (José Nakens) dokuz sene habsine dair müdde-i umumi ithamnamesini okumuş. Mahkemenin kararı bugünler(de) bekleniyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~ DAHİLİ GARİB ŞEY! Tatar Pazarcık'dan yazıyor: Geçenlerde kasabımız ahalisinden dört kişi, saman almak içün civar köylerden Arab Köyü'ne giderler. Arabalarını yükledüb kasabaya avdetlerinde İstanimka'ya karib bir mahalde, önlerine nagehani müsellah bir koruyucu!... ile köy adatı üzere yine sopalarla üç kişi ki, cem'an dört nefer Bulgar çıkar. Merkumun zavallı İslamlara hücum ile evvela serpuş-u millileri olan feslerini başlarından alub, tahkirane parçalayub, ayakları altına atarlar. Saniyen üzerlerini taharri iderler.. Tütün kutularını, bıçaklarını alırlar. Asıl aradıklarını... ki "fukara takımında bulunmayan şeyi!" bulamayınca, me'yusane gazaba gelerek birer ikişer tokat da aşk iderek, zavallılara yol verirler. A.A "Balkan" Bu gibi serseriler her haltda, her memleketde görülür. Biz çok def'alar söyledik. Ba'zı cahil, milletinin şeref ve haysiyetine tecavüz ettiginin farkında olmayan birtakım edebsizlerin bu gibi ta'adilerini, vatandaşlarımız olan Bulgarların efkar ve hissiyatı gibi telakki itmemelerini, yaşadığımız memleketde kanunun bahş ettigi hürriyet ve adaletden her dakika istifade içün bu gibi edebsizliklerin nerede olursa, ya gazetemize veya mahalli müdde-i umumiligine bildirilmelerini din kardeşlerimize bilhassa tavsiye ideriz. İ'LAN Son Sistem Kuyumcu  Emniyet Ağob B. Torosyan Burgaz'da "Sen Kiril ve Metod" Sokağı'nda Çapfinopol Binası'nda: Yüzük, küpeler, broşlar, kadın altun saatleri, sarkancalar misüllü her nev'i elmas tezyinatı ve cevahirin ahiren ameliyathaneme vurud ettigini ilan eylerim. İgneler, küpeler, yüzükler ve monogram hurufatı ve sarkancalar, broşlar, nişan halkaları ve sair altun ve gümüş tezyinatına aid siparişler dahi kabul idilir. "MÜHÜRLER ve SERLEVHALAR İ'MAL İDİLİR"  "Temiz, Seri' İş Ehven Fiyat" _______________________________________________ Müdir ve muharriri: Edhem Ruhi ________________________________________________ Пpитyка Балканъ на в. "Рyмeли"

Bu sayıdan diğer sayfalar: