5 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

5 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dı. Bundan başka Kıtay mektebleri usul-u cedide üzre talim ve tedris, hükumet işlerinde birtakım ıslahat, hatta idare-i meşruta ile idare-i hükumete hazırlanmak emareleri görülüyor. Kıtayların bu kadar az zamanda terakkilerine hayret itmemek kabil degil. Kıtaylar çok vakitden beri Avrupa tüccarlarının hücum ve istilası altında eziliyordu. Bugün Avrupa tüccarlarını da yavaş yavaş Kıtaydan sürmege başladılar. Kıtayların bu uyanıklığı Japonya'dan doğru gelen heva-yı feyz ve intibah asarıdır. " Vakit" İNGİLTERE MÜSLÜMANLARI Novaya V'ramya"nın(?) London muhbiri İngiltere Müslümanlarından bahs idiyor. Bunun dedigine göre İngiltere'nin tasarrufunda ve nüfuzunda, hazırda yüz milyon ehl-i İslam bulunuyor imiş. Bunlar İngiltere'nin pay-ı tahtı olan London'da büyük ve cesim bir cami'-i şerif binasına mübaşeret edip, bina-yı mukaddesin mesarifat-ı inşa'iyesine yirmi milyon ruble tahsis etmişler. London'un en mu'teber mahallinde (Hayt Park) Bağçesi (Hyde Park) karşusunda bina idilecek cami', Hindistan Müslümanları tarzında ak ve yeşil mermer taşından yapılacakdır. Cami' beraberinde bir de darülfünun te'sis olunacakdır. Yigirmi milyon akçe çok görülse gerekdir. Çünkü bu cami' Hind Cava şahları, nevvabları, Afrika emirleri ve Zengibar hakimi büyük iane vermişler. Afrika'nın şarkında vaki' Zengibar hakimi Seyyid Ali Bin Hamud 22 yaşlarında bir genc emirdir. Ülkesi İngilizler tarafından himaye eyledigi halde serbest seyahatde vakit geçiriyor ve Avrupa ma'arifine aşina oluyor imiş. ---oOo--- HÜRRİYET-İ MİLLİYE PARTİSİ Rusya hükumet-i meşruta idaresinde bulunan muhtelif partiler kendi teb'ası arasında da teşkil eden partiler arasında Hürriyet-i Milliye Partisi fikir ve amalini men' eyledi. Hükumet-i hazıra tarafdarı olan gazeteler bila'iltizam Hürriyet-i Milliye Partisi aleyhinde şiddetli, hakaretamiz şeyler yazıyorlar. Yeni Duma açılmazdan evvel Hürriyet-i Milliye tarafdaranı İsutkholm'da (Stockholm) toplanub büyük bir ictima' yapacaklarmış. ---oOo--- JAPONYA'DA TECHİZAT Japonya Bahriye Ministırı parlmandan (parlamentodan) 270 milyon yen(s) bir itibar istida etti. Japon Harbiye ve Bahriye Ministırları hükumetin 1906 senesine kadar, yani bu seneden sonra yedinci sene nihayetine kadar bu nakdi alel'taksit tedarik eylemesini taleb ediyorlar. Bu paradan 23 milyonu birçok Japon sefinelerinin ta'mir ve techizine ve Japon kuvve-i bahriyesinin tezyidine hasr idilecek. Bundan başka "Hiroşima" iskelesinde büyük bir liman inşa' idilecek. Sahalin şimendifer hattı bu kış nihayetine kadar ikmal idilecek. Şu Sahalin şimendifer hattının askerlik ve sevkü'l-ceyş nokta-yı nazarından derece-i ehemmiyetini takdir edenler, Japonların techizat-ı cedidesini de an-yakin takdir iderler. Japonya Bahriye Ministırı en ziyade gönüllü donanmasının techizine dikkat ve ihtimam idiyor. ---oOo---- DAHİLİ Manevraların hitamına Bulgaristan ordusunda birçok zabitan ba-irade-i Prensi terfi-i rütbe etmiş ol-

Bu sayıdan diğer sayfalar: